Frans Couwenbergh, portretschilder & humanosoof

AGR

De Menselijke Natuur

MENS

– HET VERHAAL OVER HOE MENSEN MENSEN GEWORDEN ZIJN

– OVER DE MENSELIJKE NATUUR

– OVER GOD

– OVER ONS NIEUWE BASISVERHAAL

Ons voorgeslacht heeft twee miljoen jaar geleefd met een VJ-(Verzamelen/Jagen)economie. Hoewel de inbreng van de mannen (vlees) door iedereen zeer gewaardeerd werd, was een jacht lang niet altijd succesvol; intussen moest er weldoor iedereen gegeten worden.
Het verzamelen van plantaardig en klein-dierlijk voedsel, vrouwenwerk, bracht wel elke dag voldoende op.
Vandaar dat ik de voorouderlijke economie niet ‘jagen/verzamelen’ noem zoals doorgaans gebeurt, maar ‘verzamelen/jagen’, en deze foto van Aboriginalvrouwen (nog steeds VJ’s) gekozen heb als titelplaat: eigenlijk zijn we zo.

versie 6 okt.’09

door Frans Couwenbergh, humanosoof (www.humanosofie.nl)

lieve lezer(-es),

Een humanosoof is een humanist/filosoof die het menszijn beziet vanuit de ontstaans-geschiedenis van onze soort. Omdat noch het humanisme, noch de filosofie, een verhaal in de aanbieding heeft over hoe mensen van apen tot mensen geworden zijn, en een humanosoof dat wél heeft, noem ik mij humanosoof.
Nu moet ik bekennen dat ik de enige humanosoof ter wereld ben. Dan ben je wel makkelijk te vinden op het internet, het is ook wel een beetje zielig. Maar op een zwak pitje gloeit mijn hoop dat u, na kennisneming van wat ik u hier ga bieden, uzelf ook als humanosoof zult zien.
Een humanosoof beschouwt de menselijke natuur als gevormd in de menselijke prehistorie, in de VJ-fase (zie onder). In die lange-lange fase leefden onze voorouders in kleine, uiterst vreedzame groepjes met vrouwelijke dominantie. Van nature goed. Edele wilden.
In de AGR-fase (zie ook onder), en vooral in de historische tijden, is die natuur geweld aangedaan en gefrustreerd. Maar het verlangen naar het goede komt als een ondergeduwde kurk steeds weer bovendrijven waar het de kans krijgt.
Kennis van de menselijke prehistorie, dat is waar het in de humanosofie om draait. Daar komt vooral kennisname van wat de menswetenschappen aandragen aan te pas: kennis waarin filosofische opleidingen zwaar tekortschieten.
Zeker wat mijzelf betreft komt er ook eigen-wijsheid aan te pas: bij het opvullen van de ‘witte plekken’ die ons menselijke kaart nog vertoont.

Eigengereidheid ook wel, voornamelijk tot uiting komend in mijn afkortingen. Ik leg ze in de tekst telkens uit, maar ik presenteer hier alvast een naslaglijstje.
VJ’s : verzamelaars/jagers (het stadium van 2 mjg tot 10.000 jg)
AGR’s : boeren (het stadium van 10.000 jg tot nu)
jg : jaar geleden
mjg : miljoen jaar geleden
vC : vóór het begin van onze jaartelling
AD : ná het begin van onze jaartelling
paleo : wetenschapper inzake onze ontstaansgeschiedenis: archeoloog, paleoantropoloog, antropoloog, etholoog, taxonoom, geoloog, noem maar op
vobo’s : voorouder-bonobo’s (voorouder-hominiden, voorouder-australopitheken)
AP’s : (australopitheken)
HERG’s : H. ergaster-mensen
HE’s : H. erectus-mensen
HEID’s : H. heidelbergensis-mensen
NT’s : H. neandertalensis-mensen
MSA’s : Afrikaanse NT’s (Middle Stone Age-mensen)
AMM’s : Anatomisch Moderne Mensen (H. sapiens-mensen)
EWG : Enig Ware God
mbt, oa, jg, ea : (puntjes voegen toch niets toe aan de leesbaarheid? Vooruit dan, bij o.m. wel)

 

INLEIDING

waar is inzicht in de menselijke natuur voor nodig?

Iedere mens vraagt zich op verstilde momenten wel eens af: wie/wat ben ik? wat zijn mensen voor wezens? hoe zijn we zo geworden? waar moet het met ons naar toe? Grote vragen. Vooral bij jonge mensen, die nog op zoek zijn naar de invulling van hun identiteit. Bij mensen die vaste grond zoeken onder hun denkvoeten; die zich geworteld willen voelen in het bestaan. En wie wil dat niet? Het aantal themadagen (“De Dag van dit of dat”) overtreft al het aantal dagen dat een jaar telt. De behoefte om ergens bij te horen en om de eigen identiteit aan te scherpen lijkt steeds groter te worden. Ik wijt dat aan het ontbreken van een gedeeld basis-verhaal over hoe de mens is. Het aanleveren van dat verhaal, met het bijbehorende mensbeeld, was vanouds het alleenrecht van de kerken. Maar vanaf de zestigerjaren presenteerde de vrije markt-televisie in haar reclames en shows een heel wat aantrekkelijker mensbeeld ter identificatie: dat van de vrije, hedonistische, vrouw- en kindvriendelijke, atheïstische en apolitieke consument. En de kerken begonnen leeg te lopen.

De belangrijkste component van ieders ‘vaste grond’ is: weten hoe een mens van nature is, dus: weten hoe mensen tot mensen geworden zijn. Maar een nieuw basisverhaal had de vrije markt niet in de aanbieding: natuurlijk niet, het is niet een ‘iemand’, het is niet meer dan een economisch mechanisme, een situatie. We zullen het zelf moeten maken. Het mooie van de vrije markt is dat ze er alle gelegenheid toe schept én ook de middelen er toe creëert.

is er dan niet al een algemeen geaccepteerd verhaal over hoe mensen in elkaar zitten?

Niet echt. De gangbare antwoorden over de menselijke natuur waren heel lang afkomstig van de kerken, de godsdiensten. Hun teneerdrukkende en op geen enkele wetenschap steunende voorstelling van de mens is voor steeds minder mensen bevredigend voor hun levensgevoel. Maar – en dat zal u verbazen – ook de wetenschappelijke wereld heeft nog geen verhaal over de menselijke natuur in de aanbieding.

Het samenstellen hiervan zou de kerntaak van de filosofie dienen te zijn. Tenminste wanneer ik gelijk heb als ik stel dat de kerntaak van de filosofie is: het genereren van de antwoorden op de Grote Vragen van de mensen. 
Eeuwenlang was dat een moeilijke taak voor de filosofen. Niet alleen omdat ze nog niet konden putten uit wetenschappelijke bronnen, maar ook omdat het best gevaarlijk was: in een klassenmaatschappij druisen de antwoorden al gauw in tegen de heersende godsdienstige leer en tegen de belangen van de elites. Aan deze onvrijheid vooral wijt ik het dat de filosofie zich eeuwenlang in maatschappelijk weinig relevante problemen heeft verdiept.
Toen sinds de zestiger jaren het dóórbreken van de vrije markt-economie de Westerse mens bevrijdde uit de kluisters van het kerkelijke denken en de bronnen der menswetenschappen volop begonnen te spuien, doolde de filosofiebeoefening helaas juist in de woestijn van het postmodernisme. De postmoderne opvatting is dat ieder mens als een ‘onbeschreven blad’ ter wereld komt en dat zijn gedrag geheel bepaald wordt door zijn omgeving (cultureel relativisme). Pas sinds enkele decennia is er kritiek gekomen op dit eenzijdige standpunt door met name sociobiologen, die betogen dat ieder mens wel degelijk ook door aangeboren impulsen wordt beïnvloed (het nurture-nature-debat).

Tot nu toe heeft dit echter nog geen nieuw verhaal over de menselijke natuur opgeleverd. De meest filosofen blijven voor de onderbouwing van hun betogen inzake de menselijke natuur nog bij voorkeur teruggrijpen op de opvattingen van vroegere filosofen als Plato of Hobbes. Deze oude filosofen hadden geen menswetenschappen tot hun beschikking en stoelden hun opvattingen over de mens op wat ze om zich heen zagen. Wat ze zagen was vooral oorlogen, onrecht en slavernij. Dus hun opvattingen over de mens waren pessimistisch.

ja maar, al die boeken over het ontstaan der mensheid, die leveren toch een wetenschappelijk onderbouwd verhaal over de menselijke natuur ?

Nee dus. Hoe waardevol de onderzoeken van de paleo’s[1] en de zich op hun werk baserende wetenschapsschrijvers voor het verhaal van de mensheid ook zijn, ze zijn wetenschappers en geven alleen de vondsten weer. Ze gaan niet dieper in op het gedrag dat achter het ontwikkelen van nieuwe stenen werktuigen of het gaan gebruiken van het vuur zit. Ze houden zich uitsluitend bezig met het constateren: dan en dan ‘verschijnen’ de stenen werktuigen, en dan ‘verschijnt’ de Homo erectus, enzovoort. Maar hoe komt die voormalige mensaap er toe om die werktuigen te gaan maken, en waarom hij en de andere mensapen niet? Als antwoord op uw vraag hoe onze vroegste voorouders van mensapen tot mensen geworden zijn laten ze u alleen een reeks fossiele schedels, botten en tanden zien. De paleo’s houden zich bij hun beperkte vakgebied, het filosoferen over wat er in die schedels moet zijn omgegaan laten ze over aan filosofen. Maar die hebben geen paleontologie in hun pakket.

maar dat is toch pure speculatie: gaan invullen wat er in die schedels omging?

We kunnen een boel afleiden aan onze gedragingen vandaag: mensen zijn wandelende archieven. Vooral baby’s en hun moeders. Maar ook typisch mannengedrag of vrouwengedrag, bepaalde neigingen en reacties, alleen verklaarbaar uit ons prehistorische verleden. Een tweede bron zijn de allerprimitiefste volkjes en voor zover ze uitgestorven zijn: wat er nog van door antropologen opgetekend is. De derde bron zijn onze naaste verwanten in het dierenrijk: de bonobo’s en de chimpansees.

Filosofen horen trouwens geen paleontologie in hun pakket te hebben: ze moeten grasduinen in álle relevante wetenschapsgebieden, zonder zich in één ervan te verdiepen. Zodra een filosoof van dat grasduinen haar/zijn hoofdbezigheid maakt, en dat ook nog doet om het hedendaagse westerse alternatief te construeren voor het achterlijke Adam-en-Evaverhaal dat nog steeds geldt zolang dat alternatief er niet is, is zhij een humanosoof.

De weinige ‘witte plekken’ in het plaatje vul je inderdaad speculerend op; met speculeren is niets mis zolang je maar geen enkel vaststaand feit over het hoofd ziet, je speculatieve invulling consistent is met wat vaststaat en deze open blijft staan voor kritiek en bijstelling.

heeft onze samenleving wel behoefte aan een algemeen geaccepteerd verhaal over hoe mensen in elkaar zitten?

Zoals ik eerder zei heeft ieder mens voor de vormgeving van zijn identiteit en levensperspectief behoefte aan inzicht in hoe mensen van nature zijn. Daarnaast heeft ook een samenleving behoefte aan een gedeeld basisverhaal dat doel en perspectief van het samenleven schetst en dat het samenleven zin geeft. Het ontbreken van een basisverhaal als richtsnoer voor ons handelen geeft de mensen de indruk dat ze niets met elkaar te maken hebben en werkt zelfzuchtig nastreven van eigen doelen in de hand. Het laat overheden zonder grondslag van hun legitimatie. Het biedt de opgroeiende mens geen houvast bij het samenstellen van zijn identiteit, geen grond onder zijn denkvoeten.

Het oude mensbeeld van de kerken spreekt de Westerse mensen, levend in een vrije markt-economie, niet meer aan. De vrije markt- economie globaliseert langzaam maar zeker en zal als we tijd van leven hebben ook elders de mensen vervreemden van hun oude religieuze of politieke basisverhaal. Ze zal ook daar de behoefte aan een nieuw en meer universeel mensbeeld en ontstaansverhaal scheppen. Dat het samenstellen van een nieuw en wetenschappelijk verantwoord basisverhaal typisch filosofenwerk is, blijkt wel uit de onbevredigende pogingen die door wetenschapsschrijvers (die houden zich strikt aan wat de onderzoekers te melden hebben en maken dat bevattelijk voor het publiek) in deze ondernomen worden. Ik noem wat recente: Boyd&Silk How humans evolved (2000), Lewin&Foley Principles of Human Evolution (2004), Carl Zimmer Waar komen wij vandaan? (2005), Thames&Hudson The human past (2005). In geen ervan vindt u een verhaal over hoe onze vroegste voorouders talige wezens werden en hoe hen dat zo anders heeft doen worden dan alle overige diersoorten; hoe dat hen er toe gebracht heeft om het vuur te gaan gebruiken. Alleen Boyd&Silk besteden enige aandacht aan het vuurgebruik, de overigen hébben het er niet eens over!

Dat het niet zo moeilijk is om een goed verhaal over de menselijke natuur te berde te brengen, hoop ik in Deel I te laten zien. In DEEL II gaat het over het heersende Godsgeloof. In Deel III presenteer ik een handzaam scenario om een nieuw, namelijk op de wetenschappen gebaseerd en universeel-menselijk, basisverhaal aan te bieden als alternatief voor het achterlijke en vrouwvijandige maar nog steeds niet uitgedaagde Adam-en-Eva-basisverhaal.

 

DEEL I

HOE MENSEN VAN APEN TOT MENSEN GEWORDEN ZIJN
eerst een omschrijving van ‘de menselijke natuur’

Wanneer we spreken over ‘de natuur’ van een schepsel dan hebben we het over de aandriften van het gedrag ervan, de aangeboren neigingen. Die kunnen uiterst primitief zijn (bij bacteriën), sociaal (bij groepsdieren) of supersociaal (bij mensen).

Alle aandriften bij alle soorten komen voort uit hun specifieke aanpassingen aan de verschillende biotopen en niches[2] . Wij, mensen, zijn gewend morele maatstaven aan te leggen bij gedragingen en deze in te delen onder ‘goed’ of ‘slecht’ of ‘indifferent’. Maar de natuur kent geen moraal, de verschillende aanpassingen zijn zo geëvolueerd omdat ze ‘werken’.

Zo gezien kunnen we gedrag ‘goed’ noemen als het bevorderlijk is voor de overleving van de soort. Het supersociale gedrag dat mensen aan de dag kunnen leggen, is in naturalistisch opzicht ‘goed’ te noemen omdat het in onze soort geëvolueerd als het best ‘werkende’ voor de overleving van onze soort.

In de oude filosofie zag men, te beginnen met Aristoteles’ Scala Naturae en later met Descartes, Spinoza en Leibniz, de orde in de dierenwereld als een opklimmende ontwikkeling met de mens bovenaan de trap. Daar namen de anti-hiërarchische postmoderne filosofen afstand van en daar is in naturalistisch opzicht (dus van het geheel der natuur uit gezien) veel voor te zeggen. Het is immers nog maar de vraag of we het op de lange termijn gaan redden, als soort.

De ‘trapbestijging’ is, sprekend over de menselijke natuur, alleen in zoverre een kloppende metafoor als we het zien als overeenkomend met de algehele trend in de evolutie van het leven: van het simpele naar het steeds complexere. Én wanneer we voor ogen houden dat onze supersociale soort zowel het primitieve als het sociale in zijn bagage meetorst naar de bovenste tree.
We dragen eigenschappen in ons mee
1. als vorm van leven,
2. als groepsdier, en
3. als mens.
Ze spelen alle drie in ieder mens in individuele nuancering hun rol.

Laten we die eigenschappen een voor een bezien.
De eerste vorm is het egoïstische in je. De eigenschap van het primitieve leven, zoals dat van het allerprimitiefste dierlijke leven: bacteriën, schimmels en zo. Het zelfzuchtige zit in de genen van elk organisme gebakken: het zoveel mogelijk energie te onttrekken aan de omgeving om zich in stand te houden en zich voort te planten, in concurrentie met andere levensvormen die uit dezelfde bron putten, inclusief die van de eigen soort.

Het ‘zelfzuchtige’ gen van een bacterie zit voor een verrassend groot deel ook nog in óns genoom ingebakken. Maar dat ‘zelfzuchtig’ te noemen is wel goed voor de verkoop van Dawkins[3] boek maar moraal hoort bij mensen, niet bij bacteriën. Wanneer de primitieve bacteriën zich toen altruïstisch gedragen zouden hebben, waren we nog steeds bacteriën.

Onze bacteriële oorsprongsvorm heeft ons met een diepgeworteld, het vege lijf reddend, blindelings reageren behept; het maakt zich van ons meester in (al dan niet vermeende) panieksituaties. Dat is onze ikke-ikke-natuur. Werkt bij kinderachtigen (‘kort lontje!) actiever dan bij mensen die over zichzelf hebben leren nadenken (zelfreflectie). Want bij leven hoort ook agressie. Althans bij levensvormen die al over zintuigen en hersenen, hoe primitief ook, beschikken. Het is een adaptatie (aanpassing), via natuurlijke selectie ontstaan. Levensvormen die zich in de concurrentie strijd teweer konden stellen, hadden voordeel.   

Het tweede facet van de menselijke natuur is onze groepsdier-natuur. Groepsdieren zijn organismen die in het onttrekken van zoveel mogelijk energie aan de omgeving (ten behoeve van de eigen instandhouding en voortplanting) beter slagen als lid van een groep, van een collectief dus, dan wanneer ze dat in hun eentje zouden moeten doen. Dat betekent dat het individu alle belang heeft bij het zo krachtig mogelijk zijn van de groep (het collectief) waar het deel van uitmaakt, in concurrentie met andere groepen die van dezelfde energiebron leven. Hetgeen voor het individu inhoudt dat het zijn eigenbelang min of meer ondergeschikt moet maken aan het groepsbelang.
Dat ‘meer telt vooral wanneer de eigen groep (collectief) op leven en dood moet concurreren met een andere groep. Vooral dan (want zonder oorlogsdreiging kan ieder makkelijker zijn eigen naad naaien) moet het individu aan eigenbelang ‘inleveren’ ten behoeve van het zo sterk mogelijk zijn van het collectief.

Twee zielen strijden in de borst van het groepsdier: eigenbelang contra groepsbelang. Deze tegenstrijdige gevoelens kanaliseert het groepsdier met cultuur, met ‘normen en waarden’. Het zijn de chimpansees die, levend in permanente oorlogsdreiging, de sprekendste voorbeelden hiervan leveren.[4] Wij kennen dit als de strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, als sociaal contra aso. Het monotheïsme symboliseert dit gevoel als God contra duivel.

Nu het derde facet. Als groepsdier erfden wij naast de ikke-ikke-natuur (1) de sociale natuur (2). Maar we hebben er een derde laag bovenop gebouwd! Wij zijn zulke aparte groepsdieren geworden doordat onze mensapelijke vroegste voorouders hun regenwoud kwijtraakten en moesten zien te overleven in een open savanne-omgeving waar ze eigenlijk niet op gebouwd waren. Dat gaan we dadelijk zien. Omdat de verandering zich heel geleidelijk en dus ongemerkt voltrok, hebben ze zich er even ongemerkt aan aangepast.
Het zijn die gedwongen aanpassingen geweest die onze vroegste voorouders (en dus ook ons, als soort) zulke aparte dieren hebben laten worden. De hachelijke soortvreemde omgeving dwong hen tot het opereren in hechte groepen. De leefgroepen met de grootste onderlinge harmonie deden het beter dan de groepen met onderlinge hommeles, en zo selecteerde het hypersociale zich uit. Gedrag dat wij ‘goed’ noemen, en ‘aardig’.

In dat laatste woord zit ‘aard’: natuur; dus in ons spraakgebruik zijn wij al ‘van nature goed’. Wij zijn zoals onze verre voorouders twee miljoen jaar lang geweest zijn: edele wilden. Dat dit aan onze filosofen moeilijk te ‘verkopen’ is, en aan u, lezer(-es), al evenzeer, komt doordat de mensheid de laatste vijfduizend jaar in klassenmaatschappijen is komen te leven, met oorlogen, slavernij en godsdiensten. Vijfduizend jaar onrecht heeft onze ‘goede’ natuur wel behoorlijk gefrustreerd. Maar het is een veel te korte tijd om ons overgeërfde ‘goed’-zijn te veranderen. Wij blijven nog steeds verlangen naar ‘het goede’.

en nu dan ons verhaal

Tien miljoen jaar geleden (mjg) was er nog geen mensachtige te bekennen. Er waren wel mensapen, de voorouders van de hominiden (mensachtigen). Mensapen zijn regenwouddieren. Regenwouden bevinden zich waar het heet en nat is op de aardbol. Dat is in een gordel rond de evenaar.

Gedurende het Mioceen (22-5 mjg) was het klimaat veel warmer dan nu, en reikte de regenwoudgordel wat het noordelijke halfrond betreft tot aan de 47ste breedtegraad. De mensapensoorten waren toen talrijker dan die der gewone apen.

Maar vanaf toen werd het klimaat koeler en droger, en de regenwoudgordel begon zich terug te trekken richting evenaar. Acht mjg was het regenwoud waar ónze vooroudermensapen leefden, aan de beurt om te gaan verdwijnen.

Waar leefden die? Te oordelen naar waar hun oudste fossielen en stenen werktuigen gevonden worden: waar nu Ethiopië/Eritrea ligt (op de afbeelding: de plek Hadar). Het gebied wordt ook wel de ‘hoorn’ van Afrika genoemd: het is die úitstekende punt van Noord-Oost-Afrika. Het wordt van de rest van het continent gescheiden door de Rift-vallei, en de bergrug zal voor extra droogte hebben gezorgd. Vandaag is het allemaal woestijn.

Wat komt er dan voor regenwoud in de plaats? Savanne. Dat is een afwisselende biotoop. Gewone bossen, langs wateroevers. Stukken met ondoordringbaar struikgewas. En vooral open graslanden, waar grote kuddes gnoes, zebra’s, antilopen en andere graseters grazen.

Het proces voltrok zich onmerkbaar geleidelijk: tussen 8 en 6 mjg. Zoveel tijd hebben onze voorouder-mensapen gehad om tot hominiden (op twee benen lopende mensapen, oftewel aapmensen) te evolueren.

Mensapen trekken voor hun eten rond in een uitgestrekt territorium dat ze op hun duimpje kennen. Ze weten welke vruchtbomen rijp zijn wanneer ze de woudreus waar ze de dag in hebben doorgebracht, leeggegeten hebben. Ze klimmen omlaag en gaan over de bodem naar de volgende plek. Hun sociale leven, van elkaar vlooien en onderlinge schermutselingen, speelt zich ook op de grond af. Alleen om te eten en om te slapen (tegen de avond vlecht ieder zijn slaapplatform van ineengestrengelde takken) vertoeven ze in de hoge boomkruinen.

Het enige wat onze voorouders van de overgang zouden hebben kunnen merken was dat hun voedselroutes steeds meer en steeds grotere open plekken met gras gingen beslaan. En dat het areaal aan vruchtbomen achteruit ging, zowel qua aantallen als aan opbrengst.

Op die open plekken was zeker ook voedsel te vinden. Maar het was er gevaarlijk. Niet vanwege de graseters: daar liepen ze gewoon tussendoor. Maar vanwege de roofdieren die van die graseters leefden: grote katten (leeuwen, luipaarden, sabeltandtijgers) en hyena’s. In het Mioceen hadden de graseters zowel als hun predatoren ook nog veel grotere afmetingen dan vandaag.

Sabeltanders zijn gespecialiseerd in het overvallen van dikhuiden (olifant-achtigen, nijlpaarden, rhinocerossen). Ze besluipen zo’n voor andere katten onaantastbaar vleesfort, en spurten er dan ónderdoor, met hun sabeltanden de buik openrijtend (de afbeelding laat zien dat de sabeltanders hun muil bijzonder ver konden opensperren.) Om van een afstand toe te kijken hoe de reddeloze dikhuid de geest geeft. Dan kunnen ze aan de maaltijd, met hun jongen. Ze voeden zich alleen met de ingewanden: voor het spiervlees zijn hun sabels te kwetsbaar. De rest blijft over voor de aaseters. De gieren hebben de komende maaltijd het eerst in de gaten. Maar die moeten tot het laatst wachten. De leeuwen zijn eerst. Dan zijn de hyena’s aan de beurt. En dan mogen de gieren.

Vooral toen hun regenwoud steeds meer achteruit ging en de grasgebieden groter en groter werden, moesten de hominiden voor hun dagelijkse kost steeds langere tochten over die gevaarlijke open terreinen maken. In hun regenwouden hadden ze ook altijd wel roofdieren van het lijf moeten houden. Mensapen stellen zich teweer door met van alles te gooien: takken, kluiten, stenen, zelfs hun eigen stront. Maar op de open terreinen moest dat ‘professioneler’ worden aangepakt.

Wat boden de graslanden voor aanlokkelijke voedsel-alternatieven? Graszaden, uit te graven knollen, larven, eieren, klein gedierte. Maar ook vellen.

Van de slachtoffers van de grote katten lieten de aaseters weinig over. Alleen de vellen bleven liggen. De hominiden waren er tuk op. Vlees en vet zijn bij mensapen zeer in trek, maar zelf jagen was er voor de hominiden nog lang niet bij. Mensapen zijn sowieso niet op snelheid gebouwd, en op twee benen ging het alleen maar trager. Maar aan die op de open grasgebieden gevonden vellen zat voor handige pulkers die zelfs luizen uit elkaars pels kunnen vlooien, nog genoeg lekker weefsel en vet om dat met iets scherps (een schelp, een steenscherf) er van af te schrapen. En wanneer een vel helemaal leeg gesnoept was, hielden ze er een handige draagtas aan over! Met de vellen begon het stenen tijdperk, begon de weg naar ons menszijn.

Elke ochtend (het verhaal zit intussen rond 4 mjg) begon met een bezoek aan de wateroever, van rivier of meer waar hun bos aan grensde. Om te drinken, maar ook om zich te voorzien van stenen. Want die werken voor een ‘professionele’ verdediging het beste. Om die mee te dragen gebruikten ze vellen. Maar hoe draag je als mensaap een zware zak stenen mee? Met je handen natuurlijk. Veel van het gedrag van onze vroegste voorouders kunnen de paleo’s (zo noem ik alle wetenschappers van alle disciplines die voor ons verhaal van belang zijn) heel veel afleiden van wat hun veldonderzoeken aan de huidige mensapen opleveren. Chimpansees dragen zware dingen met hun handen en dan lopen ze onhandig op hun twee benen. Bonobo’s lopen makkelijker en vaker op twee benen dan chimps, zoals het bonobo-moedertje hierboven (in een dierentuin) laat zien. Een dikke miljoen jaar van geleidelijke aanpassing is tijd genoeg om onze mensaap-voorouders ook van de nodige lichamelijke vernieuwingen (langere benen, bilspieren, middenrif , klepjes in de aderen, etc.) te voorzien.

Ik had het over het door de sabeltanders geproduceerde aasvlees: de leeuwen het eerst aan tafel, dan de hyena’s en dan de gieren. Onze hominide voorouders sloten achteraan: voor de overgebleven vellen. Maar al gauw schoven ze met hun stenen bewapend plaats voor plaats naar voren om zich van steeds aantrekkelijker stukken van de dis te voorzien. Miljoenen jaren zijn ze wat hun vlees betreft vooral aaseters gebleven. Ook hun dierbare overledenen aten ze op en lieten die niet ten prooi aan hun gehate concurrenten, de hyena’s. Waarom dacht je dat wij hyena’s zulke afstotelijke beesten vinden? Objectief gezien zijn het prachtige dieren, hoor.

De chimpansees en de bonobo’s zijn onze naaste familieleden. Onze luizen en vlooien, heel gespecialiseerde parasieten, zijn uitwisselbaar. De moedermelk, heel speciaal van samenstelling, is uitwisselbaar. Ons DNA komt nagenoeg overeen en maakt ons nauwer verwant dan de Indiase olifant verwant is aan de Afrikaanse, of dan de hond verwant is aan de wolf.

links bonobo, rechts chimpansee

De bonobo’s, waar we qua gelaatstrekken meer op lijken dan op chimpansees, zijn daar een nevensoort van. Ze leven in gebied dat omsloten wordt door de Kongo, zodat er al heel lang geen uitwisseling is geweest (mensapen kunnen niet zwemmen). Het ligt pal op de evenaar: zelfs in de ijstijd-maxima is hun leefgebied vrijwel onaangetast gebleven. De meeste leefgebieden van de chimpansees daarentegen zijn gedurende de ijstijd-maxima (vanaf 2,5 mjg) ernstig ingekrompen, om gedurende de warme tussenperioden weer ten volle uit te breiden. En dat zo’n twintig keer op en neer. Met alle overlevingsgevechten tussen hun leefgroepen telkens van dien. Dat heeft de chimpansees tot grimmige vechtersbazen gemaakt. Bonobo’s zijn veel vredelievender, en voorkomen de meeste interne spanningen met seks. Ze hoeven hun leefgebied niet te delen met de veel sterkere gorilla’s, zoals de chimps. Al het eten is voor hen, en hun groepen zijn dan ook groter. De vrouwen delen bij hen de lakens uit.

Frans de Waal, een belangrijke paleo en bonobo-kenner, zegt dat onze gemeenschappelijke vooroudersoort het meest heeft geleken op de huidige bonobo’s: juist omdat hun leefgebied onveranderd gebleven is. Een soort verandert pas als de leefomgeving ervan verandert.

Het leefgebied van ónze voorouderbonobo’s veranderde totaal; daardoor werden ze hominiden. Het leefgebied van de voorouderbonobo’s van de chimps bleef regenwoud, maar raakte twintig keer in de moeilijkheden. Zodat de chimps ‘moeilijke bonobo’s’ werden.

Dus noem ik onze voorouder-hominidenónze vobo’s’. Mijn theorie geef ik weer in het schetsje hiernaast. Het wijkt af van hoe de paleo’s het schetsen, maar ik draag er argumenten bij aan.

Behalve de vobo’s zijn ook de gorilla-achtigen door het inkrimpen van de regenwoudgordel tot aanpassing aan de nieuwe biotoop gedwongen om hominiden te worden. Dat levert een boel hominiden-fossielen op. En nergens is de natuur zo vriendelijk om ze van een labeltje te voorzien. Hoe uit te maken tot welke soort een fossiel behoort?

Dat kan niet eens met zekerheid worden uitgemaakt wanneer een hominide fossiel wordt gevonden in een context met door voorouders gemaakte werktuigen. Want is het fossiel dan afkomstig van een maker ervan of van een prooi van de makers?

Hiernaast de afbeelding van de oudst gevonden messen en schrapers die met zekerheid aan onze voorouders moeten worden toegeschreven. Immers, geen enkele andere soort dan de onze heeft ooit dergelijke werktuigen vervaardigd en dan zeker niet met de vooropgezette bedoeling om er een mededier mee te slachten. Deze werktuigen zijn tot nu toe al op vijftien slachtplaatsen in de Kada Gona-regio van Ethiopië gevonden[5] en zijn gedateerd op 2,6 mjg. Ze lagen in grote aantallen tussen de botten van grote grazers als olifant en paard; op veel botten zijn snijsporen van de werktuigen te zien. Geen fossielen van de makers uiteraard: je gaat daar niet je medemensen slachten. Wanneer zich tussen die botten hominidenbotten zouden bevinden, zou dat alleen betekenen dat ook aapmensen als prooidieren zouden zijn gezien.

http://www.jogos-jornais-links.com/2009_06_01_archive.htmlKortom, we kunnen aan een hominidenfossiel niet zien of dat afkomstig is van een voorouder; zelfs van het beroemde ‘Lucy’ skelet (zie hiernaast) valt dit niet met zekerheid te zeggen, ook al vindt de vinder ervan, Donald Johanson, van wel (maar veel andere paleo’s van niet).

Waar we wel zeker van kunnen zijn is dat onze voorouders er vanaf het allereerste begin tussen gelopen moeten hebben: anders wáren we er eenvoudigweg niet. Ik noemde ze, zoals gezegd, ónze vobo’s.

Maar we zijn met die ‘professionele’ stenen werktuigen al ruim drie miljoen jaar verder dan 6 mjg toen onze vobo’s de werktuigen alleen nog gebruikten om vellen mee schoon te schrapen en om hun graafstokken mee aan te punten. Ruim drie miljoen jaar! Tijd genoeg om hun vaardigheid om met vellen om te gaan gestadig te laten groeien. Ze zochten al lang niet meer naar steenscherven maar maakten die zelf door keien kapot te smijten tegen een rots of te verbrijzelen met een zwaardere steen[6]. Tijd genoeg om tot een geheel nieuwe vorm van communicatie te komen die het tot nimmer in de natuur vertoond gedrag bracht. De werktuigen van Kada Gona, nogmaals: gedateerd op 2,6 mjg, werden vervaardigd om mee te slachten. Sileshi Semaw, de leider van het opgravingsteam, denkt dat de makers op het idee gekomen waren om met de scherpste steenscherven de taaie huid van een olifantenkadaver open te snijden. Omdat de scherven dan gauw bot worden (een olifantenvel is zo taai als een autoband!) kwamen de vobo’s er al snel toe om hun messen ter plekke te vervaardigen van meegebrachte geschikte keien en ze bij te werken als ze bot werden.

De andere aaseters (leeuwen, hyena’s, gieren) moesten geduld oefenen tot de huid van een gestorven dikhuid door de ontbindingsgassen vanzelf openbarstte. Onze vobo’s konden met hun ‘messen’ meteen aan de slag en zich meester maken van de beste stukken vlees. Hiermee hadden ze zich een unieke niche (voedselgelegenheid) geopend. Een welkome nieuwe niche, omdat er moeilijke tijden aanbraken. Een nog verdere klimaat-uitdroging, welke alle overige aapmenssoorten niet zouden overleven en onze vobo’s wel.

Menig paleo acht het ondenkbaar dat deze steentechnologie door de makers ontwikkeld zou zijn zonder onderlinge communicatie.

talige wezens

Maar nu wordt het de hoogste tijd dat ik mijn bewering (in de inleiding) dat het niet moeilijk is om een goed verhaal over de menselijke natuur te berde te brengen, waar ga maken. Onze vobo’s zijn zulk een (voor een hominide) bijzonder gedrag gaan vertonen doordat ze als enige populatie hominiden het met elkaar over dingen konden hebben. Ze konden met elkaar overleggen, ze konden hun individuele vindingrijkheid ‘in de groep gooien’, zoals we dat tegenwoordig graag zeggen. Ze waren ‘talige wezens’ geworden.

Hoe zijn ze dat volgens mij geworden?

Ik keer weer even terug naar 4 mjg, naar de taakverdeling tussen de seksen: de vrouwen verzamelden met de kinderen het eten terwijl de mannen met hun stenen zorgden dat de groep zich veilig door de open grasgebieden konden begeven.

Bijgaand plaatje (ik heb het uit Bert’s Geschiedenis p. 790[7]) geeft een aardig beeld van een open plek met gras zoals onze vroegste voorouders die moeten hebben aangetroffen op hun foerageerroute door hun territorium. Ik zou er dan een kudde grote grazers ergens op de achtergrond bij hebben geschilderd. Ik zou vooral vrouwen en kinderen hebben laten zien, met draagzakken en baby’s. De mannen zou ik voorzien hebben van een draagzak vol stenen, en rond loerend naar roofdieren. Wat wel goed is dat de maker iemand van graszaden laat eten: een belangrijke voedselbron van de grasgebieden. Een andere man eet vlees van een kleine prooi … maar ze déélden alle voedsel, ’s savanna woodlandavonds in het overnachtingsbos, en de volwassen mannen konden hun waakzaamheid geen moment laten verslappen door te gaan zitten eten. De staande man (zijn lichaam ziet er te modern uit) dreigt met een steen naar een paar primitievere plantenetende hominiden, terwijl ik denk dat de vobo’s die onverschillig genegeerd hebben: die planteneters (Paranthropus) leefden van andere spul en zullen toch ook stenen als wapens moeten hebben gehad in die ook voor hen gevaarlijke biotoop.

Ugalla (Tanzania)

Op de grasgebieden was ook eten genoeg te vinden. Recentelijk is in het Ugallagebied van Tanzania, waar het regenwoud plaats heeft gemaakt voor savanne, ontdekt dat de chimpansees aldaar zich ook hebben aangepast aan de nieuwe omgeving! In de regentijd, wanneer er toch ook ander voedsel in overvloed is (maar in het droge seizoen lijkt me de grond te hard), gaan vrouwtjeschimpansees de open grasgebieden op om maniok en andere knollen op te graven. Met zelfvervaardigde graafstokken (takken die met de tanden van zijtakjes ontdaan zijn)!

Deze ontdekking is te danken aan het volhardende veldonderzoek van Adriana Hernandez-Aguilar (zie hiernaast): het heeft haar vier jaar gekost om de schuwe dieren zo aan haar aanwezigheid te laten wennen dat ze hen met haar kijker kon volgen. Een heldin. Ze zit voortdurend onder de bulten en ze heeft al vier keer malaria gehad; ze leeft ver van de beschaafde wereld in een armoedig dorpje waar ze bij arme mensen een slaapplekje huurt en mee-eet van hun schamele kost. Maar ze houdt vol, want ze weet dat ze bijzondere informatie toevoegt aan wat we kunnen weten over onze vroegste voorouders. Ze heeft de boslandchimpvrouwen niet zién graven, laat staan dat ze hun gegraaf kon filmen of fotograferen. Maar ze heeft elf graafplekken vers gevonden, met sporen van hun knokkels, van feces en van uitgekauwde knolresten. En op vier plekken hadden de vrouwtjes-chimps hun graafstokken laten liggen: stokken met duidelijke sporen van het graafwerk.

Bosland-chimpansees leven vanwege hun voedselarmere leefomgeving in kleinere groepen dan hun verwanten in het regenwoud.

Een tweede al even volhardende veldwerkster is Jill Pruetz. Ze bestudeert de bosland-chimpansees van Fongoli (Oost-Senegal). Die ontdoen met hun tanden een tak van zijtakken en knagen er een punt aan. Met deze ‘speer’ doden ze bush babies: een kleine apensoort die zich overdag schuilhoudt in boomholten. Veilig voor aanvallers, maar niet voor een (vrouwtjes)chimp met een speer. Ook Pruetz heeft vier jaar nodig gehad om zo dicht bij ze te kunnen komen dat ze hen heeft kunnen bespieden bij hun jacht.

Zij, maar ook hun professoren, gaan er van uit dat de bosland-chimpansees een beeld geven van de aanpassingen van onze vroegste voorouders aan hun nieuwe omgeving. Althans wat hun nieuwe voedselbronnen en de methoden om die te verwerven betreft. De bosland-chimpansees maken nog geen aanstalten om tweebenig te worden. Ze wagen zich ook nog niet zo ver van hun woonbossen, en ze eten niet van graszaden. Dat onze vobo’s dat wél deden bewijst hun veranderde gebit: dikker email en vooral: verdwenen slagtanden die bij het vermalen van hard voedsel in de weg zitten. Wacht, ik zoek onder Google Afbeeldingen (zoekwoord ‘australopithicus dentition’) even een plaatje ervan. Onze vobo’s heten in de paleo-literatuur natuurlijk Australopithecus.

De paleo’s herkennen de hominide gebitten vooral aan de canines. Die bewijzen door hun afgenomen grootte de aanpassing aan het malen, maar … ook de vredigheid van de leefgroepen van de hominiden: de slagtanden dienen bij de mensapen vooral als wapen in de onderlinge statusgevechten.

Het gedrag van de bosland-chimpansee-vrouwtjes laat, net als het gebruik maken van stenen om harde noten te kraken door vrouwtjes-chimpansees (zoals op bijgaande wel heel bijzondere opname van Clive Bromhall/Oxford Scientific Films) , zien dat werktuiggebruik bij onze naaste familieleden niets bijzonders is. Wat heeft onze voorouders dan zo bijzonder doen worden?

Niet het rechtop lopen. Want dat zijn alle hominiden gaan doen. De bosland-chimps en de chimps van het Tai-regenwoud van Ivoorkust hoeven dat niet omdat hun hoofdvoedsel nog steeds aan de bomen groeit. De hominiden moesten voor hun hoofdvoedsel steeds verdere tochten maken over de gevaarlijke open grasgebieden. Ze moesten stenen meedragen voor hun veiligheid en hadden hun handen nodig voor het meedragen van wapens en het verzamelde voedsel[8].

Belangrijke vraag: wanneer de bosland-chimpansees tijd van leven zouden krijgen om, bij verdergaande achteruitgang van hun vruchtbomenbestand en uitbreiding van de graslanden in hun leefgebied, ook voedseltochten te gaan maken, worden ze dan na een paar miljoen jaar vanzelf talige wezens (mensen)?

Ik denk van niet. Hoewel de hedendaagse roofdieren niet meer zo enorm zijn als in het Mioceen, zouden ze vermoedelijk nog wel genoodzaakt zijn om voor het meedragen van effectieve bewapening tegen leeuwen en hyena’s (stenen dus) tweebenig te worden. Misschien zijn er dan ook nog genoeg vellen te vinden of kleine dieren te vangen en te slachten om a. in hun behoefte aan vlees te voorzien en b. om oefenmateriaal te bieden voor het ontwikkelen van stenen werktuigen. Maar vervolgens is deze ontwikkeling voldoende om tot in het einde der tijden een bevredigend hominiden-leven te leiden. Als je ziet hoe perfect de savannebavianen (gewone apen, maar aangepast aan de savannen) weten te overleven, dan besef je dat er geen enkele aanleiding is om dat vreemde pad op te gaan dat onze voorouders zijn gaan bewandelen.

Nou ja, één aanleiding zou ik kunnen bedenken: behoefte aan meer communicatie-mogelijkheid dan de kreten en overige lichaamstaal waar de regenwoudmensapen meer toe kunnen. De voedselvoorziening op de savanne is heel wat gecompliceerder dan in het regenwoud, waar je alleen hoeft te weten waar de volgende vruchtboom staat wanneer die waarin je de dag hebt doorgebracht, leeg is gegeten. Op de graslanden moet je weten wáár wát te vinden is. Graszaden, uit te graven knollen, larven, eieren, klein gedierte. En in welk seizoen: op de savannen wisselen natte en droge seizoenen elkaar af. In de streek waar de oudste resten van onze vroegste voorouders gevonden worden: het stroomgebied van de Awash-rivier (Ethiopië), is het in de maanden februari en maart moessontijd, terwijl het in de rest van het jaar droog blijft. Tegen het einde van de natte tijd is er voedsel in overvloed. Maar naarmate de droogte langer duurt, worden de savannebavianen en werden de hominiden voor een groot deel aangewezen op graszaden en uit de grond te graven knollen, wortels en bloembollen. Omdat in het Mioceen de savanne-omgeving veel gevaarlijker was, waren de hominidengroepen met een effectieve taakverdeling tussen de seksen (vrouwen en kinderen verzamelen het eten, de volwassen mannen zorgen met hun stenen voor de veiligheid) in het voordeel en ik veronderstel dat onze vobo’s zo leefden.

Behoefte aan meer communicatie-mogelijkheid dan waar je in een regenwoud-omgeving mee toe kunt, dat zou dus een denkbare aanleiding kunnen zijn!

Helaas. Nogmaals… de savannebavianen doen het uitstekend zonder taligheid. De andere hominiden dan onze vobo’s deden het eveneens voortreffelijk en het is meer dan aannemelijk dat hun verdere voortbestaan slechts door toedoen van onze vobo’s onmogelijk gemaakt is. Onze baby’s en kleuters weten nog steeds prima kenbaar te maken wat er in ze omgaat zonder over taal te beschikken …

Dus, anders dan ik tot voor kort (vóór de informatie over de boslandchimps) dacht: er was voor onze vobo’s geen enkele overlevingsnoodzaak om zich buiten de dierlijke paden te gaan begeven.

Maar … onze taligheid moét ooit begonnen zijn.

Dus moet ik iets nieuws verzinnen. Wel, dan blijft er volgens mij geen ander scenario over dan dat het begonnen is als een spelletje!

Ik denk dat het begonnen is in één groep. Met één jong vrouwtje (bij apen en mensapen begint nieuw gedrag meestal bij jonge vrouwtjes).

Op zekere ochtend is een jonge meid zo blij dat de oudere vrouwen besloten hebben om naar een bepaald bekend gebied te gaan dat ze, in haar behoefte om aan haar vriendinnen duidelijk te maken wat er in haar omgaat, ze met haar handen imiteert waar ze aan denkt: een bepaalde plant waar ze dol op is! De vriendinnen snappen wat ze bedoelt, en ze lachen zich dubbel. Ze maken het imitatiegebaar ook en ze komen niet meer bij. Tien keer, twintig keer, en ze blijven maar lol hebben. De volgende dag heeft een ander een imitatiegebaar bedacht voor iets wat zíj lekker vindt. En weer liggen ze in een deuk. Zoiets, bedenk ik.

Maar het kan natuurlijk ook begonnen zijn met een emotioneel geladen waarschuwende imitatie van een gevaarlijke buffel die ergens op die plek waar ze naar toe gaan, gesignaleerd is. Bedenk het maar. Het moet ooit met zoiets begonnen zijn. Als een terloopse inval van iemand. In één groep.

Maar omdat het wel handig is, zo’n imitatie van iets (zo kun je het met de anderen over dat ‘iets’ hebben), lokt dat al gauw meer imitaties uit. Het werd een speciaal ‘cultuurtje’ binnen die groep. Onder de jonge vrouwen: mannen doen daar aanvankelijk niet aan mee.

De jonge meiden die voor hun partner verkasten naar een bevriende groep (bij mensapen verlaten de pubermeiden de groep terwijl de jongens bij hun moeder blijven) namen het handige aanwensel mee en zo verbreidde het ‘cultuurtje’ zich onder de hele stam. De gewoonte hield stand, breidde zich zelfs redelijk snel uit. Want het verbeterde de communicatie, en dus de samenwerking, zowel binnen de groepen als tussen de groepen. De stam floreerde (hield gemiddeld iets meer kinderen in leven) en overtalligde op den duur de overige aapmenspopulaties die het zónder deze handige communicatie moesten stellen.

Ónze vobo’s! Ze waren onze vroegste voorouders.

iets geheel nieuws

Met dit terloopse ‘cultuurtje’ was namelijk iets geheel nieuws ontstaan in de geschiedenis van het leven, en het zou op den duur een spectaculair gevolg krijgen: ons!

Alle groepsdieren hebben hun eigen specifieke manier om met elkaar te communiceren: dat maakt het groepsdierenbestaan mogelijk en maakt groepsdieren verschillend van kuddedieren. Walvissen, wolven, olifanten, mensapen: allemaal communicerende groepsdieren. Maar … geen enkel van hun individuen kan het met zijn mededier hebben over iets wat niet ter plekke waarneembaar is. Chimps hebben een aparte voedselkreet bij het zien van vlees, die verschilt van hun voedselkreet bij het zien van een vrucht. Maar ze kunnen de ‘vleeskreet’ niet produceren om aan hun verzorgers kenbaar te maken dat ze zin hebben in een biefstukje.

Wanneer een groepsdier een gevaar of iets lekkers bespeurt, uit het de geëigende waarschuwings- of voedselkreet. Maar andersom gaat niet, omdat dieren geen bewuste controle hebben over hun stemgeluid[9]. Hun kreten worden hersenkundig ‘aangestuurd’ vanuit het limbische systeem, een primitiever hersengedeelte, waar dieren geen bewuste controle over hebben. Het gevaar of het voedsel maken een emotie los in het limbische systeem waar de emoties zetelen – en de bijbehorende kreet is niet binnen te houden. Bij ons werkt het trouwens nog steeds zo wanneer we plotseling schrikken of pijn voelen.

Dieren en mensapen hebben weliswaar geen bewuste controle over hun stem maar ze hebben wel bewuste controle over hun handen en andere spieren: die worden aangestuurd vanuit de hersenschors. Chimpansees leren praten is in de vijftiger jaren van de vorige eeuw verwoed geprobeerd in Amerika, maar het haalde niets uit. Vervolgens probeerde men het met gebarentaal en dat lukte heel aardig: de chimps brachten het tot kleuterniveau. Je kunt zeggen: bar weinig. Maar bedenk: dat niveau bereiken ze dan in één generatie; terwijl onze kindjes geboren worden met een in honderdduizend generaties voorgevormde ‘taalprogrammaatje’ in hun hersen-netwerkjes.

Dus u begrijpt dat ik de oorsprong van ons taalvermogen laat beginnen met proto-gebarentaal: iets wat aan taalkundigen verbazend moeilijk valt te verkopen[10]. Voor zover de boeken welke ik in de inleiding opsomde, aandacht besteden aan taal, wat toch het wezenlijke is van ons menszijn, hebben die het uitsluitend over gesproken taal. Ik laat de gesproken taal pas beginnen bij de Anatomisch Moderne Mensen (AMM’s), en geef de gesproken taal zelfs een sleutelrol bij het ontstáán van de AMM’s. Maar dan hebben we het over 200.000 jg, terwijl we ons nu met de vobo’s nog in het Plioceen (5,2-2,6 mjg) bevinden.

Proto-gebarentaal. Want die imitatiegebaren voor [bes] of voor [buffel] zijn woorden. Het zijn gebarensymbolen voor dingen. Het zijn namen voor dingen .

Dat heeft geen enkel ander dier. Dat is geheel nieuw in de natuur. In de hele geschiedenis van het leven op onze aarde is er geen enkele levensvorm geweest die dit kende. Geen enkel zoogdier kan het met een soortgenoot hebben over iets wat niet ter plekke waarneembaar is. De bijentaal lijkt er op, maar dat is instinctgedrag, de bijen doen hun ‘dansjes’ niet bewust.

Namen voor de dingen. Het is niet alleen nieuw, het dóet ook iets met een dier. Het schept een (gevoel van) afstand tussen de benoemer en het benoemde ding. Tussen subject en object.

In die zin lijkt het een beetje op het bijzondere vermogen van de chimpansees, dat ze kunnen gooien met iets. Dat is ook een verdedigen op afstand. Het kunnen benoemen van een ding geeft ook (een gevoel van) macht over het ding. Die gevoelsmatige afstandelijkheid maakte onze vobo’s een beetje ‘los’ van hun omgeving. Andere dieren zijn een onderdeel van hun biotoop. Onze vobo’s kregen een groeiende macht over hun biotoop.

Die macht werd in niet geringe mate vergroot doordat ze wat er aan gedachten in hen omging, met elkaar konden uitwisselen. Twee weten meer dan één, en met een hele groep kun je behoorlijk wat problemen oplossen.

Kennis, vergaard door de ene generatie, kon nu aan de volgende generatie worden overgedragen. Binnen de vobo-populatie kon kennis zich gaan opstapelen van de ene generatie op de andere. Bij normale dieren zoals chimpansees kan een bepaald nieuw gedrag door de anderen en door jongeren geïmiteerd worden en zo kan het deel gaan uitmaken van de cultuur van die populatie; maar er komt zelden iets nieuws bij.

De vobo’s konden van gedachten wisselen, konden met elkaar overleggen, konden individuele intelligentie (vindingrijkheid) op intelligentie stapelen. Ze konden plannen beramen. Een enkele hooligan is maar een bang knaapje; maar voor een hele meute hooligans loopt het de dappere ME-er dun door de broek. Onze vobo’s werden de hooligans van de savanne.

vuur

Wanneer zal ik dit (namen voor de dingen, het met elkaar over iets kunnen hebben) laten beginnen? Wanneer zal ik dat terloopse spelletje van dat ene meisje in die ene groep, dat ze met haar handen imiteerde waar ze op dat moment vol van was, en dat van zo vér strekkende invloed zou worden op het verdere verloop van de dingen in de wereld, laten plaats vinden?

Daarvoor wijs ik even terug op die ‘mijlpaal’ van p 11, de afbeelding van de oudste door de mens vervaardigde werktuigen, gevonden in Kada Gona. Gedateerd op 2.6 mjg. Vervaardigd met een technologie waarvan het ondenkbaar is dat die zonder talige communicatie tot stand gekomen zou kunnen zijn. Daar moeten nogal wat generaties van talig communicerende vobo’s aan vooraf zijn gegaan. Dus gok ik voorlopig op de datering van 3 mjg.

Maar misschien moeten we voor het ‘meisjesspelletje’, voor de geboorte van de proto-gebarentaal, nog verder terug. De proto-gebarentaal begon bij het nulpunt, en de meeste dingen in de natuur komen uiterst traag op gang, vertonen de bekende ‘exponentiële groei’- curve: een heel lange aanloop en dan woeps! de hoogte in.

Het is zeker dat de taligheid door het gaan beheersen van het vuur een forse sprong voorwaarts heeft gemaakt. Ga maar na.

Vóór dat de vobo’s over kampvuren beschikten, was hun communicatie beperkt tot het voedsel verzamelen overdag en het verdelen van het voedsel na aankomst in het overnachtingsbos. Maar tegen het vallen van de schemering, die in de tropen maar heel kort duurt, was het afgelopen met de communicatie. Dan moest ieder de boom in om, ieder voor zich, zijn slaapplatform in elkaar te vlechten boven in de kruin. De vrouwen en kinderen bovenin, de volwassen mannen met hun zak stenen een etage lager, omdat de voorouders van de luipaarden hen ook ’s nachts konden besluipen.

Hoe anders werd deze situatie toen ze voortaan op de grond konden blijven overnachten, rond het kampvuur dat de roofdieren op afstand hield. Uren en uren werden aan elke dag toegevoegd, en alleen voor het communiceren: in het donker kun je weinig anders doen.

Wát zouden ze gecommuniceerd hebben? Natuurlijk wat er in ze om ging. Bijvoorbeeld iets beangstigends wat ze die dag beleefd hadden.

De plotselinge confrontatie met een buffelstier! De mannen hadden snel een ‘muurtje’ gevormd, hun stenen in de aanslag, en de vrouwen waren naar een boom gevlucht en klommen er met de kinderen in. De buffel had geaarzeld: die vobo’s met hun stenen waren inmiddels berucht. Na enige ijzige seconden had de buffel zich omgedraaid en was weggelopen. Die avond bij het kampvuur was een der vrouwen opgestaan en imiteerde de dreigende buffel. Luid krijsend vielen de vrouwen haar bij. Een man stond op en deed of hij de buffel was. De andere mannen boden hun vastberaden weerstand en de ‘buffel’ week. Als eindelijk iedereen weer zat en de kreten verstomd waren, bleven de gevoelens en beelden nog doorspoken in hun hoofden en sprong een andere man op en deed de buffel opnieuw, en weer werd hij door de andere mannen verjaagd. Herhaling op herhaling, tot de een na de ander zich in zijn dierenvel draaide en ging slapen. Maar hun oren waakten: bij het geringste geritsel was iedereen weer klaarwakken en paraat[11].

De prachtige voorstelling werd nog vele avonden met veel emoties opgevoerd. Tot hij plaats maakte voor een nieuwe emotionele belevenis.

Generatie op generatie werden zo de avonden gevuld met steeds verfijndere voorstellingen waarin emotionele gebeurtenissen werden verwerkt. De imitaties ondergingen een standaardisatieproces, ik bedoel: bepaalde gebaren kregen een vaste betekenis. Een goede verstaander heeft maar een half gebaar nodig. Je krijgt in een groep babbelende vrouwen maar weinig kans om ook je duit in het zakje te doen, en dan probeer je in je communicatiemoment met zo weinig mogelijk gebaren zoveel mogelijk te zeggen. Een gebaar waarvan alleen de aanzet al begrepen wordt binnen de context, wordt dan niet helemaal af gemaakt. Vooral veel voorkomende uitingen worden gekortwiekt: worden standaardgebaren. Dat dit proces snel kan gaan, zie je vandaag ff gebeuren met de sms-taal: in een paar jaar tijd ontstaan standaardafkortingen.

Na het uiterst trage begin van de proto-gebarentaal, bestaande uit zelfstandige naamwoorden en werkwoorden en een paar bijwoorden zoals [ver weg] en [dicht bij], ontwikkelde rond het kampvuur elke avond de talige communicatie van de vobo’s zich nu zeer snel tot echte gebarentaal, met verbindingswoordjes tussen zelfstandige naamwoorden en de werkwoorden. Ze konden al gauw hele zinnen vormen. En onvermijdelijk is dan dat daarin onderwerp en gezegde en lijdend voorwerp en bepalingen hun vaste plaats krijgen: grammatica! De taalkundigen beschouwen grammatica als hét waarmerk van menselijke taal. Maar hoe zouden de vobo’s hun talige communicatie hebben kunnen ontwikkelen met vermijding van een vaste woordvolgorde in hun zinnen? O zeker, de vobo-communicatie zal erg primitief geweest zijn, wat wil je. Maar grammatica maakte er al heel vroeg deel van uit: het is een niet te vermijden bijverschijnsel van taalgebruik. Hét waarmerk van menselijke taal is: namen voor de dingen. Die hebben ons tot mensen gemaakt, niet de grammatica.

Er valt over de ontwikkeling hiervan nog veel meer te zeggen, maar dat reserveer ik voor mijn tekst die hier speciaal over gaat[12].

De versnelde ontwikkeling van hun talige communicatie hield in dat ook hun overleg en hun plannenmakerij ten zeerste werden vergemakkelijkt. Dat kwam goed uit …

Een soort verandert pas als zijn omgeving verandert. Welnu, al die vier miljoen jaar van aapmens-zijn was de leefomgeving weinig veranderd. Eenmaal van regenwoud tot een biotoop van open bossen en grasgebieden ertussen geworden, bleef dat heel lang zo[13]. Maar rond 2,8 mjg begon de Noordpool te verijzen (door het ontstaan van de Golfstroom) en dat resulteerde vanaf 2,7 mjg in het nog koeler en droger worden van het klimaat. Terug te vinden in Member[14] G van de Shungura Formatie (een archeologie-site in het stroomgebied van de Omo-rivier in ZW-Ethiopië die uitmondt in de noordoever van het Turkana meer). Member G is gedateerd op 2.3 mjg.

De savannen werden woestijnen. De woonbossen verdwenen. Dan moet je wat, als aapmens, die gewoon is, tegen het vallen van de avond zijn nest in een boomtop te kunnen maken. Bomen weg!

2.6 mjg (Shungura Member F dated at 2.8 mya) moet daar evenwel nog niet veel van te merken zijn geweest. Semaw zegt over de toenmalige omgeving van de Gona-werktuigen (nu inderdaad woestijn), dat die een lustoord was, aan het water gelegen en met de bossen voor veilige overnachting in de directe nabijheid.

Ai! Dus nog geen behoefte aan een kampvuur? Dus nog geen ‘sprong voorwaarts’ in hun talige ontwikkeling?

Van de andere kant: veel geleerden zien een link tussen de geavanceerde werktuigen en de mentale vermogens van de ap garhi-populatie. Kon dat herkenbare repertoire van hakmessen, snijmesjes en schrapers, kon die technologie (en dan hebben we het alleen over datgene wat na miljoenen jaren nog gevonden kan worden) alleen door van de ouderen af te kijken worden doorgegeven? “Al onze huidige ervaringen met deze techniek wijzen er op dat daar taal voor nodig is”, zegt prof. John Gowlett, archeoloog Univ. Oxford in Ascent to civilisation (1984).

Gebarentaal dus.

Maar … ook al vuurgebruik? Op de Kada Gona-site van ap garhi (van 2,6 mjg) zijn (nog) geen sporen van vuurgebruik gevonden. Voor de oudste sporen van vuurgebruik moeten we maar liefst een miljoen (!) jaar wachten: Koobi Fora in Kenia (1,6 mjg), Swartkrans in Zuid Afrika (1,5 mjg), Gadeb, in Ethiopië (1,5 mjg) en Chesowanja, ook weer Kenia (1,4 mjg). En ook die worden door conservatieve paleo’s halsstarrig aangevochten.

Nu is het zo dat, wanneer er niet gericht naar gezocht wordt en wanneer het vinden ervan totaal niet verwacht wordt, je de sporen van een kampvuur niet zo gauw zult herkennen. Dat er 2,6 mjg bomen stonden in Kada Gona wil niet zeggen dat de garhi’s daar voor hun overnachting gebruik van hebben gemaakt. De Kada Gona-werktuigen getuigen echt van een ‘sprong voorwaarts’ in de talige ontwikkeling der vobo’s. Dus ik houd het vroege vuurgebruik door de vobo’s voor aannemelijk tot evidenties mij in het ongelijk stellen. Ik ga voor 2,7 mjg. Een evidentie die deze keus rechtvaardigt is te zien in het OIS-staatje op p 60: daar zie je rond deze ‘datum’ een korte maar scherpe temperatuurdaling.

Door de toenemende droogte en de zich uitbreidende graslanden kwamen natuurlijke branden in de droge maanden veel voor. Veel savannebewoners kennen de aantrekkelijke gevolgen van een brand: geroosterd gedierte dat niet tijdig heeft weten weg te komen, vluchtende dieren die in hun paniek gemakkelijk te overvallen zijn. Ook onze vobo’s trachtten altijd zo snel mogelijk bij de uitdovende brand te komen, ook omdat ze hadden geleerd dat sommige soorten maniokknollen die rauw niet eetbaar zijn vanwege het blauwzuur, dat in geroosterde toestand wél zijn. De vobo’s hadden door hun gevoel van afstandelijkheid en macht al niet meer die blinde angst voor het vuur zoals de overige dieren hebben: ze hadden er een naam voor. Jongeren zullen al gespeeld hebben met nog na smeulende en rokende takken. Maar het moet een oma geweest zijn die als eerste zo’n tak naar een veilige plek gesleurd heeft en die is gaan voeden met droog materiaal: het eerste vuurtje! We schrijven 2,7 mjg.

Ze had een nog giftige maniokknol aan haar graafstok gestoken en hield die nu boven de vlammen. De anderen stonden van een afstandje schreeuwend van angst toe te kijken wat die oma deed. Haar handen trilden maar ze was vastberaden: ze had er lang genoeg over nagedacht. Toen ze vond dat de knol gaar genoeg was, liet ze hem wat afkoelen en beet er een stuk af. Ze proefde dat hij nu goed smaakte. Ze stond op en liep er mee naar haar kleinkind. Die at van de knol en zou dit nooit meer vergeten.

Te mooi, dit verhaal? Dan een ander scenario. Het is ettelijke malen van gorilla’s en chimpansees waargenomen dat die zich in de koude nacht graag koesteren bij de restwarmte van een gedoofde brand! Dus daar hebben de vobo’s zeker ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Van gorilla’s en chimps is echter nooit waargenomen dat die iets gingen doén met een na-smeulende tak of zo: voeden met droog materiaal om er langer van te kunnen genieten.

Maar u begrijpt: het heeft niet kunnen uitblijven dat 2,7 mjg …

Met het vuur en met het maken van professionele werktuigen zijn onze vobo’s definitief mensen geworden. Het wordt tijd ze nu van een wetenschappelijk verantwoorde naam te voorzien. Maar de paleo’s onderscheiden er wel vier kandidaat-hominiden voor:

ap garhi

H. habilis

H. rudolfensis

H. ergaster

Alle vier rond 2.5 mjg! Wil de ware vooroudersoort van de Homo erectus (HE), en dus van ons, nu opstaan? De paleo’s zelf blijven er rustig onder. Die zeggen: het veldwerk gaat nu zo hard, we wachten rustig af tot we genoeg vondsten hebben om het plaatje helder te krijgen. Maar zoveel geduld brengt een humanosoof natuurlijk niet op. We kunnen toch een zo gefundeerd mogelijke gok doen? Áls we maar bereid zijn om ons Verhaal bij te stellen waar we het blijken mis gehad te hebben. Ik kies voor ap garhi.

Maar als de garhi’s, de vermoede makers van de Kada Gona-werktuigen, al een kampvuurcultuur gehad hebben, ze hebben het vuur blijkbaar niet gebruikt om vlees te bráden want ze hadden enorme tanden. Als zij inderdaad de makers zijn geweest zijn, zijn ze voor mij geen AP’s meer maar Homo, en wel: H. ergaster.

de HERG’s

(H. ERGaster-mensen, nog steeds van mensaap-afmeting, ook qua hersenpan)

Wat een namen, en vooral, wat een verwarrend aantal afkortingen! Laat ik eerst hier mijn naslaglijstje van onze voorouderlijn vanaf de vobo’s geven:

HERG’s (H. ergaster) 2 mjg – 1.60 mjg

de HE’s (H. erectus) 1.60 mjg – 500.000 jg

de HEID’s (Middle Stone Age-people) 500.000 jg – 250.000 jg

de NT’s (Neanderthalers) 250.000 jg – 30.000 jg

de AMM’s (Anatomisch Moderne Mensen) 200.000 jg – nu

De HERG-mensen van 2.6 mjg (de door mij met een slag om de arm tot Homo gepromoveerde ap.garhi-mensen) waren nog steeds aapmensen van uiterlijk, dus qua gestalte en schedelomvang. Maar volgens mij volledig ‘talige’ en vuur gebruikende wezens.

Dat vuurgebruik was aanvankelijk nog incidenteel: afhankelijk van de (weliswaar talrijk voorkomende) natuurlijke branden in de droge tijd. Ze zullen nog heel lang de bomen nodig gehad hebben om zich snel in veiligheid te kunnen brengen bij plotselinge dreiging, en dus klein en aapachtig van gestalte gebleven zijn.

De verwerving van de techniek om kooltjes (van de juiste houtsoort bijvoorbeeld) vuur mee te nemen (in een laagje as in een runderhoorn, bijvoorbeeld, want de Pygmee-vrouwen dragen hun gloeiend kooltje mee in een vuurbestendig blad gewikkeld)  daar zijn vermoedelijk honderden generaties vrouwen overheen gegaan zijn. Vrouwen, ja. Het omgaan met het vuur is tot in onze dagen vrouwenwerk.

De HERG’s verbreidden zich rond 2 mjg buiten de tropen. Zoals de paleo’s denken, hun aasleveranciers, de sabeltandtijgers, achterna, die op hun beurt hun grasetende prooidieren achterna gingen. Toen het klimaat weer nóg koeler en nóg droger geworden en de savannen tot woestijnen werden, verkasten de graseters en onze voorouders gingen mee.

… Sorry. Fout! (Maar wel een fout die door heel wat paleo’s gemaakte wordt.) Ónze voorouder-HERG’s bleven juist in Afrika! De voorouder-HERG’s van de Javamens en Homo erectus en de Neanderthaler en zo, dié verkasten. Onze voorouders zijn de Anatomisch Moderne Mensen (AMM’s). Maar zij zijn nakomelingen van de MSA-mensen die in Afrika evolueerden uit de Afrikaanse HERG’s.

Het verhaalgedeelte dat nu volgt, schrijf ik even zo vrolijk toch ook aan onze voorouders toe.

De Euraziatische HERG’s waren begonnen aan OoA I: het wordt door geen paleo betwijfeld dat Afrika de bakermat is van onze soort, en dat die op dit tijdstip zich ook vanuit Afrika naar Eurazië is gaan verbreiden. Dit gebeuren wordt algemeen als Out of Africa aangeduid, (niet alleen door mij) afgekort tot OoA. Omdat twee miljoen jaar later ook de AMM’s, eveneens in Afrika ontstaan, die bakermat richting Eurazië hebben verlaten, wordt dát OoA II genoemd.

De migratie richting Verre Oosten ging langs de zuidkust van het toenmalige Eurazië. Daar zijn ze, overigens als Homo erectus (HE), aangetroffen met een datering waar maar liefst 1.8 mjg voor wordt gepostuleerd. De Chinese geleerden – en hun opvatting wint terrein – stellen dat de populatie van Turkana Boy (1.6 mjg gedateerd) vanuit het Oosten naar Afrika terúg gemigreerd is!

Van onze met de graseters en de sabeltandtijgers mee verkassende HERG-voorouders zijn de oudste resten in Europa aangetroffen in Dmanisi (Georgië). De Dmanisi-schedels zijn met zekerheid gedateerd op 1.75 mjg.

Foto van reconstructie van één der Dmanisi-schedels, gepikt uit Nat. Geogr. Special 2003. Lijkt wat op het gereconstrueerde gezicht van H. habilis (2,4 – 1,6 mjg). Maar die was, met die lange armen en korte benen, nog erg voor het boombewonen toegerust, en niet voor het achtervolgen van kuddes graseters. Men denkt dat de schedel van een tiener is, en te oordelen naar de nogal lange hoektanden een jongen. Men gaat er van uit dat hij ook nog vrij harig was. De reconstructies laten graag de tanden zien: vaak het enige wat over is … De Dmanisi-populatie kende nog geen vuistbijl-industrie en was veel kleiner en primitiever van gestalte dan de HE’s. HERG’s dus.

The combination of the features of the Dmanisi hominids appear[sic] more similar to H. ergaster than to H. erectus sensu stricto (or to any of the habilines). This conclusion is consistent with our studies of the Dmanisi mandible . We thus assign the Dmanisi hominids to Homo ex gr. ergaster. (tekst van de Dmanisi-onderzoekers)

De plaats Riwat ligt in Noord-Pakistan. Daar zijn enige stenen werktuigen van de soort van Kada Gona gevonden, en te dateren op 2 mjg

Op deze afbeelding kun je zien hoe Chinese paleo’s denken dat de HERG’s hun geboortegrond Afrika hebben verlaten. Hun kaart vertoont lussen: die zijn er van overtuigd dat onze voorouders als HERG’s uit Afrika gemigreerd zijn naar het Verre Oosten, dat ze daar tot HE’s zijn geëvolueerd en dat daar populaties van zijn terug gemigreerd richting Europa en Afrika. Het vasteland (blauwe omlijning) is uitgebreider dan het huidige (bruine lijnen) door de daling van de zeespiegel vanwege de grotere ijsmassa’s.

 

 

 

 

 

 

grotere hersenen?

De HE’s roeiden vermoedelijk de overige AP-soorten uit waar ze er maar op stuitten. [15]

Maar niet doordat ze grotere hersenen kregen. Dat stokoude argument begint vandaag goed af te takelen. Vanwege de kleine mensjes van Dmanisi, waar zich onlangs ook nog de pas gevonden H. floresiensis bij gevoegd heeft. De laatste heeft hersentjes die nog kleiner zijn dat die van de AP’s. Maar toch vervaardigden ze daar stenen werktuigen mee waar zelfs de vuistbijlvervaardigende HE’s goedkeurend naar zouden hebben gekeken. En ze gebruikten vuur. Bovendien hebben hun voorouders over zee Flores gekoloniseerd.

Het moge duidelijk zijn dat het argument van de ‘grotere hersenen’ als verklaring van bepaald gedrag nu echt achterhaald is. Papegaai Alex van de Amerikaanse Brandels Universiteit kan met zijn hersentjes ter grootte van een walnoot voorwerpen sorteren, blokjes op kleur bij elkaar zetten, aantallen tot zes tellen en wanneer hij iets moet zoeken wat er niet tussen zit, zegt hij “none!” Dus : noppes, nul. Toch een vorm van abstraheren, niet?

Grotere hersenen betekenen niet automatisch meer intelligentie, want het aantal neuronen is bij een gewone aap al zo groot dat dat volkomen toereikend zou zijn voor menselijk handelen. De ontwikkeling van de hersenen volgen het doen en laten, niet andersom. En toch lees je dat nog al te vaak: de H. erectus vervaardigde fraaie vuistbijlen doordat hij over grotere hersenen beschikte[16]. Of zoiets. Nou, dan roep ik: Aaarchh!! Eerst gedrag, dan pas de zich aan dat gedrag aanpassende hersenen. Eerst training, dan pas grotere spierballen.
De spectaculaire hersengroei kwam inderdaad pas later.
Is die fascinatie door de hersengrootte bij onze paleo’s niet gewoon toe te schrijven aan het toevallige feit dat schedels relatief vaak fossiel worden gevonden en dat die schedel-inhouden zo prachtig in cc’s te meten vallen? Dan zijn de paleo’s toch een beetje ‘neofrenologen’!
U zult er mij zelden over horen, over breingrootten of zo.

Hersenen zijn wel enorme energievreters, en de veel rijkere voeding die de beheersing van het vuur[17] verschafte, heeft onze voorouders niet alleen van gestalte flink doen groeien maar heeft ook hun hersenen van veel meer energie kunnen voorzien. Hun taligheid echter, de verruimde communicatiegelegenheid en de tot ervaringen-uitwisselingen en –verwerking en tot plannenmakerij uitnodigende nazit bij het kampvuur, hun daardoor gegroeide macht over de wereld van hun prooidieren en de roofdieren, dát alles heeft de HERG-mensen in staat gesteld de tropen te verlaten en te verruilen voor gezondere en wildrijkere streken, vol nieuwe uitdagingen voor hun groepsvindingrijkheid en hun talige bewustzijn. Allemaal met aapachtigkleine schedeltjes.

de geboorte van de oma

Ergens rond deze tijd moet ze verschenen zijn: de oma. Ik heb haar al het eerste vuur laten aanleggen.

Met olifanten en walvissen behoren de mensen tot de zeldzame soorten die oma’s kennen. Dat wil zeggen: vrouwen die niet blijven zwanger worden tot ze er bij neervallen, zoals de chimpansee-vrouwen, maar die een menopauze kennen: stoppen met vruchtbaar zijn en daarna nog vaak tientallen jaren doorgaan met het verzorgen van hun kleinkinderen. De levenskansen van die kleinkinderen worden door de inspanningen van oma niet weinig vergroot. Dat wil zeggen dat zij op hun beurt meer kinderen krijgen dan de kinderen die het zónder deze bekwame extra verzorgster hadden moeten stellen. Op den duur overtalligen de oma-kinderen de oma-lozen, welke laatsten tenslotte uitsterven. Zo werkt de evolutie. Het moet begonnen zijn in families waarin de vrouwen toevallig heel oud werden: daar hadden kleinkinderen meer kansen om te overleven en konden die ook talrijker zijn. Er moet echter ook een speciale noodzaak zijn geweest, anders hadden meer diersoorten oma’s. Bij ons was die noodzaak duidelijk: de kinderen bleven heel lang afhankelijk van verzorgers omdat ze ’prematuur’ ter wereld kwamen. Als foetus, kun je zeggen. Dat is gekomen door het rechtop gaan lopen. Daarvoor moet je een smal bekken hebben, anders waggel je, zoals chimpansees doen bij het op twee benen lopen. Maar een smal bekken betekent een vernauwde geboortedoorgang. Oplossing: voortijdig ter wereld laten komen (gebeurde vanzelf, hoor). Gevolg: langdurigere afhankelijkheid van het kinderdom. Dat is vragen om een oma.

Nog iets tussendoor, maar zo gewaagd dat ik het in kleine lettertjes doe.
Een portrettekenaar kan het niet ontgaan: die enorm gespierde wangetjes van onze baby’s; het enige dat echt gespierd aan ze is (nou ja, met die vingertjes kunnen ze ook al heel vasthoudend zijn). Zou dat alleen maar ten dienste van het onttrekken van de melk aan mama’s melkklier zijn?
En die ‘pathologische’ behoefte om iets in het mondje te hebben dan? Als het geen speentje is dan maar een knuistje, maar iets móet er in.
Oké, dat is één. Twee zijn de hangtieten van onze dames. Dat heeft volgens mij niks met degeneratie of verval te maken: de supergezond levende pygmee- of San-dames hebben ze nog veel overtuigender. Ze zijn uniek voor mensen: geen enkele andere apensoort kent ze. Dat moet ergens toe dienen. Dus bedacht ik het volgende.
Hoe konden de AP-dames zich roetsj!! in veiligheid brengen, de hoogste boom in voor een naderende leeuw of een woedende buffel, met een baby die zich niet meer aan hun moeder kunnen vastklampen bij gebrek aan beharing bij haar? De hangtieten, met de baby er aan bungelend, hield hun handen vrij om te klimmen! Voor de erectus-dames was er minder boomklim-noodzaak meer misschien. Maar voor de baby op hun rug bleef de rekbare tiet de speen.

van HE’s (H. erectus-mensen) naar HEID’s

Schöningen

In Europa hebben de HE’s zich lange tijd niet laten zien. Op enkele plekken na, in Italië en in Spanje. Europa was lange tijd gewoon een ijsvlakte, op het diepe zuiden ervan na.

Maar rond 500.000 jg, een relatief warme periode die liep van 592,000 jg – 542.000 jg (OIS13, zie p 60) zwierven ze er wel rond en hadden ze zich tot echte jagers ontwikkeld. Want de in Schöningen in een bruinkoolmijn gevonden jachtspiezen van 400.000 jg verraden een al oeroud technisch kunnen. ‘Schöningen’ was gedurende de opwarmingtijd die liep van 440.000 jg – 367.000 jg (OIS 11)[18] een paradijselijk jachtgebied. Die mensen noem ik geen HE’s meer maar HEID’s (van H. heidelbergensis[19]). Niet ver daar vandaan en uit dezelfde warme OIS-periode dateren de vondsten van Bilzingsleben, een travertijn-groeve[20]. Daar is een HEID-kampement gevonden, een plek aan een toentertijdse meeroever met drie hutten rond een geplaveide dansplaats.
Althans, zo interpreteer ik dat ‘pleintje’ van 9 m doorsnee. Ze waren toch talige wezens, die met elkaar van gedachten wisselden in gedanst/gezongen gedachten? Levend in een talige wereld, een wereld van benoemde dingen? In elk geval gebruikten ze vuur: er zijn ook sporen van haardplaatsen gevonden.

Wat dansten/zongen ze? Hun woordenwereld!

Het dansen/zingen gaat om de fourageroute van de stamgroep, het ‘zangspoor’. Het is de route die de Grote Voorouder door hun stamgebied heeft afgelegd, tijdens welke Hij/Zij de dingen schiep. Ze leggen deze route al zingend af, in dier voege dat bij elk belangrijk punt (heuvel, bron, bossage, kreek, rots, kloof) een bepaald lied hoort. Het herinneren van de route staat gelijk aan de precieze opeenvolging van die gezangen.

Bruce Chatwin ging eens mee met een westerse explorateur die in opdracht van de regering de ‘heilige plaatsen’ van de Aborigi­nals in kaart moest brengen alvorens in dat gebied een spoor­weg gepland zou worden (nu ze nagenoeg uitgeroeid zijn, begin­nen de Aboriginals de status van beschermde diersoort te krijgen!). Met een paar oude Aboriginals reden ze het Zang­spoor na, in een jeep. Een der Abo’s zat op een rare manier te piepen. Het werd Chatwin pas na enige tijd duidelijk: een auto gaat stukken sneller dan te voet en de Abo moest het Zangspoor nu versneld afraffe­len; net als bij een grammofoonplaat leidde dat tot gepiep! Bruce Chatwin The Songlines 1987

De Abo’s zeggen dat hun Voorouders (in de Droom­tijd, dus een hagedis, kangoeroe of ander totemdier in mensen­gestalte), toen ze uit de Aarde kropen, door het land wandel­den en het al zingend tot leven, tot bestaan brachten. Het ‘chanten’ van die gezangen, die al oeroud zijn overigens, houdt het land in stand. Het Zangspoor, of Droompad van een Voorouder, de fourageroute van de betreffende stam, is dus door de Voorouder (de groep eerste kolonisten) tot bestaan gezongen. Het intense verdriet van de huidige Aboriginals is dat door het verloren gaan van de gezangen ook het land, hun bestaansgrond, verloren is. Zij voelen zich dusdanig één met hun land dat met het verlies ervan elke bestaansgrond voor henzelf verdwenen is. Bij elke stap die de Westerse kolonisten op dat in hun ogen nog lege[21] (want nog zonder boeren) continent zetten, traden zij heilige grond met voeten. Bij sommige missionarissen en zendelingen drong dit besef al snel door, maar pas nu de Aboriginals een ‘bedreigde diersoort’ worden, krijgen oa in Arnhemland ettelijke clans hun voorouderlijke land terug.

Voor antropologen was Australië gelukkig al langer een schatkamer van oorspronkelijk menszijn. Toen het gedurende de laatste ijstijd nog deel uitmaakte, samen met Nieuw Guinea en Tasmanië, van het grotere continent Sahul, was het al door een zeestraat afgescheiden van Sunda, dat met Borneo, Java, Sumatra en Maleisië het zuidwestelijke schiereiland van Eurazië was. Men neemt aan dat het continent op zijn vroegst zo’n 65.000 jg door de AMM’s gekoloniseerd werd. Op grond van uiterlijke kenmerken vermoedt men dat er drie ‘golven’ immigranten geweest zijn. De Abo’s zijn verwant aan Zuid-Indiase negrito’s, aan de Vedda’s van Sri Lanka en aan de Sakai van Maleisië.

Afb uit R.Leakey – De Oorsprong van de Mens, (Natuur&Techn. 1982) Leefgroep van !Kung San (VJ’s) op weg naar hun volgende seizoens-kampplaats . Helaas vermeldt het boek niet of ze er bij zingen.

de geboorte van onze religieuze gevoelens (‘spiritualiteit’)

De beleving van de wereld door onze HEID-voorouders draaide om het dansen/zingen ervan, waardoor die wereld voor hen bleef leven. Wanneer ze zouden ophouden om die te dansen/zingen, zou hun woordenwereld ophouden te bestaan! En dat is helemaal niet zo’n raar denkbeeld.

Een woordenwereld is maar een vlierinkje, gebouwd bovenop ons normale dierlijke bestaan. Vooral aanvankelijk was de woordenwereld een hachelijke constructie die door herhaaldelijk dansen/zingen ervan in stand gehouden moest worden.[22]

In de HEID-fase (500,000 – 250,000 jg) plot ik de geboorte van onze religieuze gevoelens, omdat er uit die fase enkele kampplekken met twee of drie hutten rond een ‘geplaveid pleintje’ zijn opgegraven, zoals de foto van Bilzingsleben hiernaast laat zien. Die kampplek dateert van 370,000 jg, uit het Rheinsdorf Interglacial.

Vanwege de noodzaak van het in stand houden van hun woordenwereld: hun benoemde denkbeeldenwereld, werd elke lieve dag van voedselverzamelen besloten met het dansen/zingen ervan rond het kampvuur. Over de inhoud krijg ik het zo meteen.

Deze afbeelding is ontleend aan het artikel “We believe” van Robin Dunbar in de Special Beyond belief (New Scientist jan.’06). Voor mij een impressie van de dansende HEID’s in Bilsingsleben!

De !Kung-San zijn nog VJ’s. Zie je dat de kinderen door de volwassenen als volwaardige deelnemers aan hun ‘wereld’ worden gerespecteerd?

Ik wil hier graag even wijzen op de betekenis van het woord religie volgens Van Dale Etymologisch Wb: religie (van lat. relegere: weer bijeenlezen, opnieuw doorlopen, telkens overwegen). In deze betekenis komt dat herhalen goed tot uitdrukking. Maar de gewone ‘dikke’ Van Dale geeft ‘godsdienst’ en ‘geloofsleer’ als betekenissen. Hier zie je de verwarring al. Godsdienst en religie worden door gelovige maar ook wetenschappelijkere schrijvers door elkaar gehaald. Dan krijg je dus nooit duidelijkheid.

Terwijl het toch zo duidelijk is als wat: we worden religieus geboren, maar niet godsdienstig. De godsdiensten zijn van zeer recente datum en ze parasiteren op onze religieuze gevoelens. We kunnen het, wanneer patriarchale gijzelnemers het ons niet beletten, met of zonder willekeurig welke godsdienst stellen maar blijven wel religieuze neigingen vertonen. Al is het maar met ‘hymnes’ en andere samenzang in stadions. Of met massale toestroom van jongeren naar Keulen om de paus te zien. Of met de danslust van onze dames. Duidelijkheid is vooral voor de vrouwen van belang: ze zijn immers religieuzer dan mannen. Op alle foto’s van religieuze of spirituele seances zie je voornamelijk vrouwen bezig.

We laten de Bilzingsleben-HEID’s maar dansen, we gaan nu het spotlight richten op het fenomeen van het Scheppingsverhaal, het ‘thema’ van al dat gedans. Nee, ik moet eerst uitleggen hoe wij tot dansende apen geworden zijn.

de dansende aap

Gebarentaal is lichaamstaal: niet alleen je handen met die tien vingers, maar ook je lichaamshouding en je mimiek en je stemgeluiden spelen er hun rol bij. Vooral bij de emotionele ‘performances’ rond het kampvuur maakten de Vroege Mensen (alle vooroudervarianten tot aan de AMM’s) bij het uiten van wat er in hen omging bewegingen die wij nu als ‘ballet’, dus als dansen zouden zien. Alleen al het feit dat mensen dansen zou voor de taalkundigen voldoende aanwijzing moeten zijn dat ons taalvermogen als gebarentaal begonnen is!

Het dansen ging onverbrekelijk gepaard met zingen. Vandaar mijn gecombineerde aanduiding ‘dansen/zingen’.

Hoezo zingen? Mensapen kunnen toch niet zingen? Nou, gibbons kunnen aardig zingen. Maar ik geef toe: hun gemeenschappelijke vooroudersoort met die van ons ligt wel heel ver in het verleden terug. Maar ook de vobo’s zullen, net als de communicatieve bonobo’s[23] hun stem voortdurend gebruikt hebben bij hun bijeenzijn, en hun communicatieve gebaren zullen zeker ook met stemgeluiden gepaard gegaan zijn. Bij de emotievolle ‘performances’ rond het kampvuur zullen de stemgeluiden een groeiende rol zijn gaan spelen: de emotionele kreten zullen steeds langer en melodieuzer zijn aangehouden.

Wij, Westerse mensen, zijn het nagenoeg kwijtgeraakt; maar Afrikaanse mensen dansen/zingen nog steeds bij alles wat ze doen. Niet alleen bij religieuze bijeenkomsten maar ook bij huishoudelijk werk of veldwerk[24].

de tobbende aap

De almaar groeiende afstandelijkheid door de namen voor de dingen heeft de vobo’s uit hun normale en onbekommerde dierlijke bestaan verdreven.

Ook voor onze mededieren is de natuur wreed en kent ze geen mededogen. Het is eten en gegeten worden. Het is groot en sterk worden om vervolgens af te takelen. Tijden van overvloed wisselen af met hongersnood. Maar onze mededieren ondergaan dit zoals wij doorgaans de jaargetijden beleven: zonder erover te tobben. Ze blijven eten zoeken tot ze er bij neervallen of door een roofdier gepakt worden, maar ze tobben niet en hun roofdieren doen dat evenmin.

Doordat de vobo’s hun wereld onder namen gingen brengen, kregen ze een talig bewustzijn. Dat is een ‘bordkartonnen zolder’ bovenop hun normale groepsdierlijke zelfbewustzijn, waarop ze voortaan en in groeiende mate gevoelsmatig meenden te leven. Binnen dat bewustzijn ‘weet’ je dat leuke maar ook kwalijke dingen die in het verleden gebeurd zijn, weer kunnen gebeuren. Bij normale dieren zijn die dingen in hun geheugen gekoppeld aan bepaalde tekenen; bij afwezigheid van die gewaarwordingen denken ze niet aan die dingen. Mensen kunnen ze naar believen voor hun geest halen, of lijden onder de dwanggedachten er aan. We hebben namen voor de dingen, en zoals J. Huglins Jackson[25] al rond 1900 zei: We speak, not only to tell others what we think, but to tell ourselves what we think.” We zijn ‘tobbende apen’ geworden.

Normale dieren kennen doorgaans geen onzekerheid. Wanneer de dingen gaan volgens de ordening waarop hun instinct is afgesteld, kennen ze geen twijfel. De echte ezel tussen twee hooibergen twijfelt niet maar begint meteen te eten. Maar onze voorouders zijn hun instinctmatig handelen steeds meer ondergeschikt gaan maken aan het overleggen met elkaar. Of met zichzelf: reflectie heet dat. Het jezelf kunnen verplaatsen in een ander. Hogere groepsdieren zoals mensapen kennen dat ook al wel een beetje[26], reflectie. Onze voorouders zijn dat enorm gaan uitbouwen, met hun namen voor de dingen.

Hun instinctzekerheid verloren ze hierdoor meer en meer. Hun handelen werd steeds meer het resultaat van onderling overleg en steeds minder instinctmatig ingegeven. Het instinctieve gedrag werd meer en meer weggedrukt, je kunt geen twee kapiteins hebben op het schip van je besluitneming. Maar dat eiste wel zijn tol.

Alles wat je niet kunt begrijpen, beangstigt je. Angst en twijfel werken verlammend, daar kun je niet mee leven. Onze voorouders zijn het verlies aan instinctzekerheid dan ook van stond af aan gaan compenseren met twee zekerheidsverschaffende mechanismen: herhalingen en geloven.

Herhalingen: Het elke dag opnieuw bevestigen van hun woordenwereld door deze elke avond rond het kampvuur te dansen/zingen in het scheppingsverhaal ervan. De repeterende bewegingen en geluiden daarbij, het ritme, gaandeweg versterkt met trommelen op geluidmakende dingen.

Maar vooral ook: de dingen doen zoals ze altijd al gedaan werden, dus tradities, gewoonten, gebruiken. De paleo’s verbazen zich over het inderdaad opmerkelijke feit dat de HE’s zeker anderhalf miljoen (!) jaar lang hetzelfde type vuistbijl hebben gemaakt. De verklaring is simpel. Tradities geven een gevoel van zekerheid, broodnodig, zeker zo kort na het verlies van hun dierlijke instinctzekerheid. Maar ook vandaag nog kunnen we primitieven of oude boerenmensen nog betrappen dat ze de opmerking van iemand een paar keer ter bevestiging herhalen. Het handjeklap van de veeboeren is ook zoiets. Voor onze kleuters kunnen bepaalde spelletjes niet vaak genoeg herhaald worden; het stopt pas als opa ‘de handdoek in de ring gooit’.

Herhaalde bewegingen met het lichaam, zoals bij het lopen door het clangebied, maken rustgevende endorfines vrij[27]; daarom zijn we dol op ritmes en dansen.

– Geloven: dat de dingen zijn zoals je graag zou willen dat ze zijn of zoals iemand met gezag zégt dat ze zijn. Geloof in magie, in magische (invloedrijke) handelingen en rituelen. Geloven dat de dingen-buiten-je net zo zijn als je zelf bent (antropomorfisme[28]) en dat je zelf net zo bent als de overige levende wezens (totemisme); dat de dingen denken, net als wij, dus een geest hebben (animisme). We kunnen onszelf werkelijk van alles wijs maken, of láten maken. Niets mis mee overigens, zo lang er maar geen misbruik wordt gemaakt van onze lichtgelovigheid. Maar later zijn we in situaties terechtgekomen dat de ene mens macht kon uitoefenen over de ander, en omdat macht altijd en iedereen corrumpeert, lag dit misbruik voor het grijpen.

het bastion van heiligverklaring

Onze voorouders hebben de onzekerheid waartoe ze veroordeeld waren door hun overstap op talig bewustzijn (ratio, het begrijpen van de dingen), leefbaar proberen te houden met geloof en magische rituelen. Deze zekerheden waren echter bedenksels, waren pseudoverklaringen van de werkelijkheid waar het echte weten van de dingen nog tekortschoot. Voor westerse mensen die beschikken over een al vier eeuwen bestaande traditie van het natuurwetenschappelijk bekijken van de dingen, met steeds betere kijk- en meetinstrumenten, en wier denkwereld ‘onttoverd’ is, is het moeilijk meer voor te stellen dat hun wereld een eiland is in een oceaan van mensen die in een heel andere wereld leven[29]. Een wereld waarin de mensen nog geen andere middelen hebben om hun bestaans-onzekerheid te bezweren dan het geloof en de tradities.

Omdat ook deze mensen ten diepste altijd wel voelen dat dit bedenksels zijn, moeten ze (en moesten onze voorouders) deze diepere twijfel onschadelijk maken met heiligverklaring van deze zekerheden – en het kalt stellen van vrij-denkers natuurlijk.

Heilig is: onaantastbaar, mag je niet aankomen, mag niet worden betwijfeld of ter discussie gesteld. In de Islam-wereld, waarin engelen, duivels[30] en andere geesten nog volop rondwaren, vigeert de heiligverklaring virulent. De enkeling die kennis heeft genomen van het westerse denken durft daar vaak niet voor te kiezen omdat hij (vaker is het een ‘zij’!) dan de denkwereld van zijn ouders en overige familie verlaat; behalve dat dit smartelijk is, is het, vooral voor vrouwen, niet zonder lijfsgevaar.

Maar … dat staat haaks op de onstuitbaar voortgaande groei van ons bewustzijn, ons weten, onze ratio, het enige dat ons werkelijk van onzekerheid kan bevrijden! Tamelijk dramatisch, toch? … Maar ook hún kinderen worden geboren in een andere tijd.

en nu het scheppingsverhaal

Duizenden namen voor duizenden dingen, dat wordt een chaos in je kop als je die begrippen niet ordent, niet in een logische samenhang brengt, niet in een verhaal hangt. Dat hebben die talig geworden wezens vanaf het begin, hoe stuntelig aanvankelijk ook, gedaan. En ook voor ons vandaag begrijpen we gebeurtenissen en processen pas goed als we ‘het hele verhaal’ ervan kennen.

Het meest voor de hand liggend was natuurlijk de van a tot z vorm. Het Verhaal, dat vertelde hoe de wereld begon. Hoe de dieren tot en met de mensen (en dat waren zij zelf, niet andere stammen[31]) ontstaan waren. Dat Verhaal werd bij elke gelegenheid gedanst/gezongen.

De belangrijkste figuur er in is de Grote Voorouder. Dat is de samentrekking tot één Figuur van de groep vrouwen, kinderen en mannen die het stamgebied in vervlogen tijden voor het eerst in gebruik genomen hebben. Hoe kwamen de HEID’s op dat idee?

De HERG’s en hun nakomelingen, de HE’s, verspreidden zich over heel Eurazië. Wanneer een leefgroep te groot werd, ontstonden er spanningen en dan besloot een groepje jonge vrouwen, kinderen en mannen om een nieuw gebied in gebruik te gaan nemen, te gaan ‘koloniseren’[32].

Dat gebied was nog niet door mensen betreden. Dus de bergen en rivieren, de moerassen en de kloven hadden er nog geen naam. Voor talige wezens zijn de dingen er pas (zijn ze er zich pas echt van bewust) wanneer en in zoverre ze onder woorden gebracht zijn. Zo’n nog onbetreden gebied was dus ‘woest en ledig’[33]: nog onbenoemd.

“In den beginne was het Woord [34]… “ : die groep vrouwen, kinderen en mannen waren de eersten die daar de dingen (heuvels en rotspartijen, rivieren en moerassen, bergen en ravijnen, bomen en planten en dieren) hun namen gaven. Hetgeen voor talige wezens betekent dat ze die dingen daarmee het aanzijn gaven, in het bestaan riepen, schiepen[35].

Voor hun nakomelingen was die groep eerste ‘kolonisten’ dus de Schepper van het stamgebied: de tot één Figuur samengetrokken groep[36]: de Grote Voorouder[37].

In de loop der duizenden generaties bleef er soms weinig van het oorspronkelijke kolonisatieverhaal over, maar bij de Aboriginals is het nog verrassend herkenbaar.

Bijvoorbeeld het Scheppingsverhaal van de aboriginalstam van de Wilde Honing. Voor de onderzoeker ervan, Ad Borsboom[38], herkenbaar omdat hij weet van de eerste ‘kolonisatie’ van Australië, zo’n vijftigduizend jaar geleden. Daar draagt hun Scheppingsverhaal nog steeds de sporen van.

Wie het lied kent van een bepaald stuk route (gebied), mag leven van dat gebied: dat is de enige vorm van privé-bezit die ze kennen; iemand erft het lied, dus een stukje van de zangroute, van zijn clan. Hij/zij kan het lied uitlenen, hij/zij kan ook een lied van iemand anders lenen; het enige wat niet kan, is het lied weggeven of verkopen: het land ben je namelijk zelf! Een routegezang in de verkeerde volgorde zingen is het allerergste wat iemand zou kunnen overkomen: een catastrofale vernieling van het land en zijn eigen bestaan! Maar dat overkomt ze niet want hun geheugen is nog onaangetast door het schrift. Zij hoeven een zang maar één keer te horen[39]

Maar van het kennen van alleen je eigen routegezang kun je niet leven.

“Natuurlijk,” legde Charlie uit, “we kennen niet alleen onze eigen dreamings (zo noemen de Aboriginals hun zang/dansen), maar ook die van de clans van onze vrouwen en schoonzonen. Het grondgebied van hun clans ligt naast het onze. Dat land moeten we ook kennen, anders kunnen we niet leven. Het clangebied van onze vrouwen is zeer waterrijk, dat van ons voor het grootste deel tamelijk droog. Stel je voor dat we alleen van ons gebied moesten leven, dan zouden we aan het einde van de droge tijd van dorst omkomen. Als we hun liederen en dansen kennen, kennen we ook hun land. En andersom hetzelfde. Onze schoonzonen moeten onze dreamings kennen, anders kunnen ze niet goed voor onze dochters en kleindochters zorgen.”

(uit De clan van de Wilde Honing van Ad Borsboom, Haarlem, 1996)

De scheppingsverhalen van de weinige nog oorspronkelijk levende VJ-clans over de hele wereld vertellen hoe de Grote Voorouder (in elk verhaal een eigen naam, half dier half mens maar onveranderlijk noch man noch vrouw en dat klopt want het was een groep!) het clangebied binnen kwam en op zijn tocht – Hij/ZijHet kon zich door de lucht maar ook onder de grond door verplaatsen – liet Hij/Zij/Het overal de belangrijke dingen achter. Op één plek ook de zielen, die bij een vrouw konden binnendringen en daar een nieuw leven beginnen; naar die plek keerde de ziel na iemand overlijden terug om een nieuwe kans af te wachten. Op het einde van de tocht verdween Hij/Zij/Het onder de grond. Alle geschapen dingen werden ook belangrijke dreamings (zo noemen de Abo’s zowel de scheppingsverhalen van de afzonderlijke clans als de Figuren in die verhalen). Elke dreaming is zowel een dans als een lied als een afbeelding (op iemands lichaam geschilderd, of als zandfiguur op de grond, of op een heilig voorwerp), als iets (boom, honing, bij, rots, moeras, vis, regen) in de werkelijkheid. Een dreaming bestaat dus altijd in vijf verschijningsvormen.

Je kunt wel denken dat onze voorouders primitief waren, maar het is voor de antropologen, toch niet de domsten uit de klas, razend moeilijk om zowel hun taal, hun clanverhoudingen en hun familieverhoudingen als hun religieuze wereld enigszins door te krijgen. Ad Borsboom geeft het ronduit toe dat de diepere ‘theologische’ discussies van de ouderen hem ver boven de pet gaan. De Abo’s hadden geen beschaving en geen kleren en machinegeweren, maar ze moeten de oppervlakkige, onspirituele westerlingen die hun heilige land en daarmee de Abo’s zelf onder de voet liepen zonder ook maar het geringste besef van wat ze aanrichtten, toch wel intens diep hebben geminacht.

Het Scheppingsverhaal (oorsprongsmythe), dat uit heel veel dans/zangen bestond, werd bij alle belangrijke gelegenheden door de clan gedanst/gezongen; geen gebeurtenis (ziekte of dood, eerste menstruatie of huwelijk) of het Verhaal kwam er aan te pas, met inkorting van dan niet ter zake doende delen en uitbreiding van het onderdeel dat dan juist wel ter zake deed. De gebeurtenis bij uitstek was natuurlijk de initiatie van de jongeren bij hun intrede in de volwassenenwereld. In die dagen werd het hele Scheppingsverhaal gedanst/gezongen.

Voor onze voorouders vormde het dansen/zingen van hun Scheppingsverhaal, elke avond rond het kampvuur, het heilige punt van de dag waar ze naar toe leefden. De Yanomamö maken zich nog elke avond mooi, met beschildering van hun lichaam, met veren om hun arm en stokjes door hun wang. Elke avond, en dat al duizenden generaties lang. Het Scheppingsverhaal ís hun wereld en hun leven. Wij hebben vandaag nog steeds het gevoel dat de avond gevierd mag worden met een muziekje en een drankje, een ‘ritueel’ waar we overdag al werkend naar toe leven. De televisie heeft er zich in genesteld, een verrijking die toch eigenlijk wel een verarming is omdat die onze eigen activiteit en inbreng uit handen neemt.

Wanneer je nagaat dat ons voorgeslacht zijn (woorden)wereld al zo’n twee miljoen jaar op deze wijze beleefd heeft, dan weet je dus dat dit bij ons, mensen, een overerfelijke neiging moet zijn geworden. Dat dit het religieuze gevoel is waarmee we nog steeds ter wereld komen. Als baby huilt, neemt mama het op en gaat er zachtjes zingend mee rond deinen. Baby wordt stil en lacht: ‘kent’ dit ergens van! Dan moet het toch duidelijk zijn waar het gevoel van “er moet IETS zijn” vandaan komt ook al zie je nooit meer een kerk van binnen.

We hebben heel wat neigingen uit onze VJ-prehistorie overgehouden. Een heel lastige neiging is om ons vol te vreten als er overvloed is. In onze consumptiemaatschappij waarin de overvloed structureel is, leidt dit tot het ernstige obesitas-probleem. Onze religieuze neiging is er ook zo een. Net als aan de vreetneiging hóeven we er niet aan toe te geven. Maar het is niet terecht als ik beide neigingen op één hoop gooi. De vreetneiging raken we liever kwijt. Maar de religieuze draagt ons verlangen naar eenheid, en dat hebben we nodig om als mensheid de opdoemende problemen het hoofd te bieden. Daar ga ik nu niet verder op in, dat doe ik in Deel III.

Ik kan dat niet genoeg benadrukken: onze vroege voorouders waren talige wezens geworden, en beleefden hun wereld als een woordenwereld, die alleen door hem elke dag opnieuw dansend/zingend te herscheppen, in stand bleef. Voor ons-nu is het allemaal zo vanzelfsprekend dat de dingen blijven ook al noem je ze niet voortdurend. Maar we mogen op geen enkel moment vergeten dat onze voorouders als gewone dieren begonnen zijn en dat hun ‘woordenwereld’ nog elke dag opnieuw bevestiging behoefde.

zangroutes, songlines

Het scheppingsverhaal wás hun wereld. Ik heb het wel telkens over ‘hun stamgebied’ maar ze kenden heel lang geen territoria. Aan elke plek (bos, kloof, moeras, heuvel, grote steen) van hun leefgebied was een mythe verbonden, een dreaming (tegelijk een verhaal, een zang/dans en een afbeelding). Een fourageroute bestond uit een opeenvolging van zulke heilige plekken, en was derhalve een gezongen route, een songline. Deze songlines gingen kriskras door een heel groot gebied, en kruisten de songlines van andere groepen.

Hun leefgroepen waren klein, in elk geval niet groter dan het voedselaanbod van het leefgebied toeliet. De aantallen van hun leefgroepen waren ook beperkt[40], hun wereld was nog eindeloos. Ze trokken van de ene bekende kampplaats naar de volgende vaste kampplaats en dat hing volledig samen met wat er daar op dat moment van het jaargetijde verkrijgbaar was aan planten en dieren. Hun aantallen, zowel van één leefgroep als van hun leefgroepen tezamen, zijn twee miljoen jaar lang zeer beperkt gebleven, met een trage uitbreiding maar soms ook akelig dicht bij de rand van uitsterving[41]. Lieden die beweren dat onze vroege voorouders elkaar de hersens insloegen, weten echt van niets. Onze vroege voorouders waren blij als ze elkaar tegen kwamen op hun voedseltochten: gelegenheid tot feest en tot uitruil van jonge partners en ervaringen. Ze hadden elkaar veel te hard nodig om te overleven. Oorlogen zijn van jonge datum, we zullen het nog gaan zien.

Hun stamgebied was een route, met vaste pleisterplaatsen waar de vrouwen voor kortere of langere tijd hun hutjes in elkaar flansten. ‘Bilzingsleben’ was zo’n vaste kampplek. Waarschijnlijk verbleven ze daar wel een maand of zo, want het was een ideale plek; misschien was het zelfs hun hoofdkamp.

Zo stel ik mij het basiskamp van de Bilsingsleben-HEID’s voor. Maar dan zonder honden natuurlijk. En de HEID’s hadden niet van die grote koppen. Maar die hutjes? Precies!

Dit zijn Efe-pygmeeën , die in het oerwoud van Congo-Brazzaville leven. Ze arriveren op een bepaald moment in het seizoen op deze plek, de vrouwen bouwen er hun hutjes en dan verblijven ze er een aantal weken. Tot ze het tijd vinden om weer op pad te gaan. Ze zijn VJ’s. Ten tijde van de Bilzingsleben-mensen waren er nog lang geen AGR’s. Hun bestaan was nog onbedreigd. (VJ’s zijn verzamelaars/jagers, AGR’s zijn boeren.)

De route was een langwerpige lus, vanuit het hoofdkamp via een aantal tussenkampen naar het verste kamp en dan langs een andere weg via weer andere tussenkampen terug naar het kamp waar ze het langst toefden, hun hoofdkamp dus. Waarmee ook het jaar rond was; helemaal seizoensgebonden.

Die route wás hun

wereld, en die legden

ze zingend af. Ze

kenden hun wereld

door die te zingen en

hun scheppingsVerhaal

was misschien wel de

route in ’t kort.

De wereld van de

weinige pure VJ-(verzamelaar/jager-)groepen die er nog bestaan, er nog steeds zo uitziet.

(Kaart uit Het Spoor der Beschaving van John A.J. Gowlett, Elsevier, 1984)

Heel belangrijk ook: hun zangroutes kruisten op vaste momenten van het jaar die van andere groepen. Wanneer die ‘anderen’ nog niet gearriveerd waren, wachtten ze gewoon tot ze verschenen. Belangrijke momenten van feesten en uitwisselingen van kennis, producten en partners.

Met nadruk zij hier ook vastgesteld dat, hoewel wij onze voorouders al twee miljoen jaar lang als mensen (Homo) zien, zij zichzelf altijd als dieren hebben beschouwd, zich in niets gescheiden voelend van mededieren. Hun mededieren communiceerden weliswaar niet met taal maar gaven blijk van het bezit van meer kennis (instinct!) dan onze talig geworden (dus niet langer instinct-gedreven levende) voorouders zichzelf toedichtten. Hoewel hun zintuigen (gehoor, reuk en gezicht) net als hun lichaamskracht, oriëntatievermogen en visuele geheugen nog steeds veel sterker waren dan de onze vandaag, waren die toch al flink aan het achterblijven op die van hun mededieren. Daarom letten ze scherp op het gedrag van die dieren. Dat die nalieten om hen op de hoogte te houden interpreteerden ze als slimheid: de bavianen of de kraaien zwijgen als wij in hun buurt zijn omdat ze ons te dom vinden!

De wereld van onze VJ-voorouders was een dierenwereld; ze zagen zichzelf als dieren en als afkomstig van dieren. Ieder clanlid kreeg bij haar/zijn geboorte een diersoort als totem.

Kijk eens hoe mooi ik daar zwem! fluistert de indiaan tegen de antropoloog. Ach, gekkie, dat is een otter! lacht de westerling. Nee, dat ben ik!! sist de indiaan woedend, en denkt: die witten zijn echt stom, ze kunnen niks en ze weten niks.

Het totemisme hield ook het taboe in op het eten van en jagen op je totemdier. Dit droeg bij aan het voorkomen van overbejaging van een prooisoort.

De !Kung San leven in het gedeelte van de Kalahariwoestijn dat in Namibië en Botswana ligt. Hun taal bevat veel klikgeluiden die als !k of dergelijke tekens moet worden weergegeven.

Op precies deze manier maakten de Bizingsleben-dames hun hutjes, en lieten die ook weer in de steek na gebruik. Sommige onderzoekers brengen juist die verlaten kampen van de !Kung San en andere VJ’s minutieus in kaart, met alle achter-gelaten afval. Om die plattegronden te kunnen vergelijken met die van oude vindplaatsen in Olduvai en bij het Turkanameer. Ze blijken qua achtergelaten dierenbotten en kapotte werktuigen verrassend eender! Het vergankelijke materiaal als graafstokken of dierenvellen moet je er dan wel bij denken. (Uit: De Oorsprong van de Mens van Richard Leakey. (Uitg. Nat.&Techn. 1982)

De Kalahariwoestijn is ongelooflijk vlak, met hier en daar dor gras, kale struiken en wat bladerloze bomen, als in een snikhete winter. Toch verzamelen de vrouwen daar het dagelijkse voedsel en verzorgen de kinderen terwijl de mannen op jacht zijn. En als het te verzamelen voedsel schaars wordt, gaan ze met de hele groep, van een mens of twintig, op pad naar een volgende kampplek. En … ze voelen zich de koning te rijk. En zijn gezond. En gelukkig!

VJ’s (verzamelaars/jagers)

99,5 % van de tijd dat we mensen zijn leefden we als VJ’s. Dat is onze menselijke natuur.

Het volgende citaat, ontleend het aan het boek The other side of Eden van de Engelse antropoloog Hugh Brody (vert. De andere kant van het paradijs, Atlas 2001), vind ik een goede indruk geven van hoe onze voorouders 99,5 % van de tijd dat we mensen zijn, geweest zijn.

In een tent van huiden – maar het kan ook een sneeuwhuis zijn of een van overheidswege verstrekte prefab-woning – wordt de baby wakker. Ze wordt opgepakt, gevoed, geknuffeld en er wordt tegen haar gepraat. Ze hoort de stemmen van de mensen in de ruimte. Vooral de vertrouwde stem van haar moeder die zegt dat ze lekker aan het drinken is. Dat mag ze zelf weten, of en wanneer ze drinkt of er mee ophoudt. Alleen woorden van goedkeuring hoort ze. Als ze na het drinken indommelt, gaat ze in moeders amautik, de draagzak die onderdeel is van de parka en waarin ze tegen moeders rug ligt. De moeder voelt aan de bewegingen van de baby wanneer die moet plassen of poepen en dan wordt de baby eruit gehaald en boven een geschikte plek gehouden. Waarbij de moeder haar weer bemoedigend toefluistert. Moeder veegt de billetjes af en zegt”: “Nu is mijn dikkerdje weer lekker schoon, mijn schatje.” De opa komt er even bij, en zegt, met zijn gezicht vlak bij het hare: “Lief vrouwtje van me. Ben jij mijn kleine vrouwtje? Ja, jij bent mijn kleine vrouwtje!” De moeder glimlacht en houdt haar dochter voor hem omhoog: “Moeder? Ja, je bent mijn moeder!” Want de baby is geboren kort na het overlijden van de oma! Ze wordt beschouwd als de atiq, de geest van haar oma en ze heeft ook haar naam geërfd. Hoewel alle baby’s koestering en veiligheid ten deel valt, wordt een atiq nog eens extra bemind en aanbeden.

Baby’s worden met respect behandeld – zoals iedereen door iedereen met respect bejegend wordt.[42] Baby’s krijgen alles en er wordt hen niets geweigerd. Mogen slapen wanneer ze willen, krijgen geen standjes want baby’s kunnen nog niets verkeerds doen[43].

Vanaf het begin van hun leven luisteren de kindjes naar verhalen. Niets wordt voor het kind verzwegen: het pikt toch alleen maar op waar het aan toe is om het op te pikken. Opa vertelt van de schepping van de zeezoogdieren, de belangrijkste prooidieren van de Inuit. Verhalen met alle seksuele en bloederige details, en mysteries. De kinderen luisteren zo lang ze willen, horen heel vaak dezelfde verhalen terug en groeien er zo mee op. Ze zien hoe de volwassenen elkaar respecteren en hoe ieder haar/zijn speciale vaardigheden en taken heeft. Ze leren de namen van de dieren en de dingen spelenderwijs kennen.

Alle antropologen die met de weinige nog een VJ-bestaan leidende gemeenschapjes te maken hebben, melden hetzelfde: de mensen zijn, ondanks de woestijn- of pool-achtigheid van hun leefgebieden, opvallend gezond[44] en gelukkig en gaan allemaal op dezelfde respectvolle manier met hun kinderen en elkaar en met de dieren en planten en de aarde om[45]. Ze moeten er van dag tot dag van leven dus dat ga je niet kapot maken. Want – voordat je misschien aan het romantiseren slaat – het VJ-bestaan is, zoals dat van hun mededieren, hachelijk. Je weet bij het wakker worden nooit wat en óf je die dag zult eten. De natuur is hard en kent geen mededogen. Want ze is, meer nog dan de vrije markt, een dom mechanisme. Maar onze voorouders hadden vanaf hun dier-zijn nooit anders gekend.

Op deze VJ-manier hebben onze voorouders 99,5% van de tijd dat we ze mensen (Homo) noemen, dus vanaf 2 mjg, geleefd. Zo te zijn en zo de wereld en het samenzijn te beleven, dat zit overerfelijk in ons wezen. Dat is – ik kan het niet vaak genoeg herhalen – onze menselijke natuur. Wanneer we van nature agressief zouden zijn, zoals sommige rechtse filosofen beweren om er hun conservatieve standpunten mee te kunnen onderbouwen, zouden we genieten van zinloos geweld. Maar het tegendeel is waar: we raken erdoor ontregeld en gaan radeloos in de weer met waxinelichtjes, speelgoedbeertjes en stille tochten.

Pas in die laatste 0.5% zijn de mensen door overpopulatie met elkaar in gevecht geraakt en zijn de mannen macht gaan uitoefenen over de vrouwen. In die laatste 0,5 % ook zijn de vrouwen op het telen van voedsel overgegaan, zijn de mensen in steeds definitievere behuizingen gaan leven en hebben hun vrije VJ-bestaan vaarwel moeten zeggen. Zijn ze boeren (AGR’s[46]) geworden. U en ik zijn AGR’s.

We zijn vanaf toen weldra in klassenmaatschappijen komen te leven, met despoten en in slavernij. Het dieptepunt van het gefrustreerd worden van onze goede VJ-natuur. Zodat we ons nu die voorouderlijke VJ-harmonie nauwelijks meer kunnen voorstellen en u in eerste instantie geneigd zult zijn deze voorstelling van Hugh Brody als romantisering af te doen. Brody is nog pas één van de weinige antropologen die dit feit beseffen. Want ook de antropologen – en ook Brody – hebben nog geen idee over hoe mensen van apen mensen geworden zijn en wat ons zulke ‘aparte’ dieren heeft doen worden.

stam-mentaliteit

Mocht bij het lezen van het stukje over die aardige VJ’s de gedachte bij u zijn opgekomen dat die VJ’s toch wel veel beschaafder zijn dan wij, AGR’s, dan was dat een foutieve gedachte. Beschaving is gewelddadige disciplinering van stammen, na onderworpen en ingelijfd te zijn in het rijk van een geweldenaar en diens troepen. VJ’s zijn aardig, hetgeen wil zeggen dat ze zijn en zich gedragen overeenkomstig onze aangeboren menselijke natuur (‘aard’). We dienen de menselijke natuur steeds in die onheilige drievuldigheid zien. De stam-mentaliteit (of clanmentaliteit) is daarin een vorm van egoïsme maar dan op het niveau van de stam of de clan.

Stam-mentaliteit is de mentaliteit (wijze van denken en voelen) van het individu in een stammengroep. Daarin ervaart het individu zich niet als een apart en uniek persoon, maar ziet het zichzelf uitsluitend als lid van zijn clan en van de stam waar zijn clan toe behoort. Het is een mentaliteit die voor ons, beschaafde[47] West-Europeanen nauwelijks meer invoelbaar is. Je bént je clan, je persoonlijke identiteit vals samen met die van je clan. Dat is waar ik op doelde toen ik zei dat de stammentaliteit een vorm van egoïsme is maar dan op het niveau van de stam of de clan. Het is de mentaliteit van ‘één voor allen, allen voor één’. Mooi als kreet maar niet meer naleefbaar als het de dimensie van je eigen puberclubje overstijgt.

Een stam-individu ziet een medemens óf als een lid van de eigen stam (principieel vriend) óf als een lid van een vreemde stam (principieel vijand).

Doordat een stamlid zichzelf niet als individu ervaart, voelt het alleen verantwoordelijkheid voor en ten opzichte van de stam. Vandaar dat tribalen het niet als een inbreuk op hun persoonlijke keuzevrijheid ervaren wanneer hun huwelijkspartners door hun ouders worden uitgekozen. Het huwelijk is een zaak tussen clans en niet tussen individuen. Vanouds moesten clans over elkaars grondgebied kunnen beschikken en op elkaar aankunnen in tijden van nood. De belangen van twee clans stonden op het spel, dus kon de keuze van partners niet aan zoiets grilligs als verliefdheid worden overgelaten. Stam-mensen vinden het niet meer dan normaal als ze hun partner aangewezen krijgen. Ze beleven hun huwelijk niet als individuen

maar als stamleden: haar familieclan is door de verbintenis geparenteerd aan de jouwe; liefde? een familieclan is toch niet verliefd op de andere? Moeilijk invoelbaar voor ons. Bij onze allochtone medelanders is het een teken van geïntegreerd-raken wanneer jongeren voortaan zelf hun partner willen tegenkomen.

Alle leden van de stam zijn verantwoordelijk voor de daden van alle stamleden. Als een lid van een bepaalde stam iemand van een andere stam vermoordt, dan is de stam van de dader (deze laatste wordt niet als ‘moordenaar’ gezien!) in zijn geheel schuldig. Dan draagt de stam een bloedschuld aan de stam van de vermoorde.

De stam van de vermoorde heeft dan de collectieve plicht tot het wreken van die moord: de plicht tot eerwraak. Elk lid ervan voelt de ereplicht om iemand van de schuldige stam om het leven te brengen. Het hoeft dus niet de dader te zijn die moet worden omgebracht: elk ander lid van diens stam is even geschikt om er de eerwraak aan te voltrekken.[48]

Wanneer de stam van de dader de moord op een eigen lid als terecht en in evenwicht beschouwt, is de zaak afgedaan. Helaas is dat zelden het geval en voelt de stam zich door die wedermoord in haar eer aangetast. Vaak ook doordat de vermoorde als hoog in status was gezien en diens dood dus met meerdere doden diende gewroken te worden. En zo kan er tussen twee stammen licht een bloedvete ontstaan die zich over vele generaties kan uitstrekken. Wraak op wraak kan zelfs leiden tot het uitroeien van een hele stam. In de Bijbel speelt dit gedoe een hoofdrol. Althans in het judaïstische deel. Het christelijke deel, met name in de brieven van Paulus, ademt een minder tribale dus beschaafdere geest: de auteurs daarvan waren producten van de Griekse (Hellenistische) beschaving en waren geen tribalen meer.

de AMM’s (Anatomisch-Moderne Mensen)

Ik heb de Europese HEID-mensen van Bilzingsleben, levend in OIS-fase 11 (440-367.000 jg), op die geplaveide plek tussen hun drie hutten hun Scheppingsverhaal en andere dingen, 33.000 jaar lang[49] laten dansen/zingen. Intussen is de tijd doorgegaan, het klimaat is weer kouder en kouder geworden en gedurende OIS-fase 10 (367-347.000 jg) was de bewuste dansplek voor vele duizenden jaren bedekt met een dikke ijslaag. De Europese HEID’s zijn intussen tot NT’s (Neanderthalers) geëvolueerd. Onze rechtstreekse voorouders zwerven dan nog steeds rond in het warme Afrika – dus gitzwart van kleur.

Ook de NT’s bleven in hun levenswijze VJ’s (verzamelaars/jagers). Daar veranderde heel weinig in. Star vasthouden aan de tradities, dat is de meest opvallende karaktertrek van onze HEID-voorouders en ook nog van de NT’s[50]. En waardoor dat kwam, heb ik op p 29 bevredigend verklaard, dacht ik. Vanwege de noodzaak tot het ‘bijspijkeren’ van hun existentiële onzekerheid van het verlies van hun dierlijke instinctzekerheid, door de overstap op talig bewustzijn, weet u nog?

Er komt pas wat beweging in de starheid van het vasthouden aan de tradities bij wat onze naaste vooroudersoort zouden worden: de Anatomisch Moderne Mensen (vroeger door de paleo’s als H sapiens sapiens aangeduid, hier verder als AMM’s) in Afrika.

Ik heb het al even over ze gehad. Het had te maken met het feit dat de mensapenpopulatie waar wij van af stammen, zo apart geworden is doordat die dieren waren gaan communiceren met gebaren – met de keelgeluiden in een voornamelijk ondersteunende rol. Terwijl het voor ons-nu andersom is: wij communiceren nu met keelgeluiden en laten die opvallend vaak, vooral als emoties meespelen, vergezeld gaan van betekenisloze (evengoed nog steeds functionele!) gebaren.

Die spraakklankencommunicatie is zo’n 150.000 jg begonnen in een Afrikaanse HEID-populatie, waarschijnlijk levend in de streek waar nu Soedan en Kenia liggen. Waar de mensen lang en dun zijn, zoals de hiernaast afgebeelde Dinka-vrouwen (© Neil Cooper 2009 – All rights reserved). In een heet klimaat kun je dat maar beter zijn want dan raak je makkelijker je overtollige lichaamswarmte kwijt en kun je beter functioneren. Zoals je in een ijstijd-klimaat maar beter kort en gedrongen kunt zijn, zoals de Inuit.

Natuurlijk is er altijd een drang geweest om de keelgeluiden zo betekenisdragend mogelijk te laten zijn. Vanwege de ‘onhandigheid’ van de gebarentaal in het donker of om een hoekje of met je handen vol hebben onze vroege voorouders van meet af aan klanken geproduceerd waar ze wél bewuste controle over hadden: [klik!] en [pff!] en [krr!]-geluiden. Het emotiegeladen dansen/zingen van het Scheppingsverhaal, waar hun hele bestaan om draaide, heeft een fundamentele rol gespeeld in het onder neocorticale controle brengen van de zanggeluiden. De vrouwen hebben daar altijd de leidende rol in gehad, zijnde de draagsters van hun samenleven, in alle betekenissen van het woord.[51]

Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is, hoe wij onze spraakklanken vormen. Met ons ‘moderne’ spraakapparaat: een verdiepte keelholte (voor het vormen van klinkers) en een dikke gespierde tongwortel (voor het vormen van medeklinkers). Mensapen beschikken daar niet over en ook onze vroege voorouders niet. De HE’s en de NT’s zullen, nogmaals, evengoed al heel wat betekenisdragende keelgeluiden hebben ontwikkeld in die miljoenen jaren, en hun communicatie hebben verrijkt met een keur van klik!- en blaas- en fluitkklanken.

Welnu, die ‘nilotische’ lange dunne Noord-Afrikaanse MSA’s kregen, vanwege hun langere nekken, steeds meer keelholte. De luchtpijp, die bij paarden en honden en mensapen en vroege mensen normaal eindigt in de neusholte (zodat die tegelijk kunnen ademhalen en slikken en een hele emmer water zonder het benauwd te krijgen leeg kunnen drinken), bleef bij hen steeds permanenter ingedaald in hun mondholte. Zij waren de eersten die zich wel eens verslikten!

Het heeft er alles van dat het vrouwen waren die als eersten ook buiten de rituele voordrachten van het Scheppingsverhaal gingen communiceren met spraakklanken.

Voor de mannen, die sowieso vanuit hun ‘beroep’ al communicatie-armer waren, was die spraakklankentaal aanvankelijk ‘vrouwenwerk’ waar zij, bij hun belangrijke maar hachelijke jachttaken, geen vertrouwen in stelden. Bij hun voorbereidende rituelen bleven ze zich tot de Grote Voorouder richten in gebarentaal (iets wat de hedendaagse Semai-jagers nog steeds doen). Want denk er om, onze voorouders waren nog bijgeloviger dan voetballers en overal zagen ze tekens in. Hun wereld was een dierenwereld en een andere wereld kenden ze niet en bestond dus niet. Nog steeds spelen in de religieuze rituelen, zoals de Roomse Mis, ‘heilige’ gebaren een opvallende rol.

Maar … communiceren met spraakklanken doét iets met mensen.

Met gebarentaal communiceer je met je hele lichaam en gelaatsexpressie. Het waarnemings-vermogen van de Vroege Mensen was onvergelijkelijk veel scherper[52] dan het onze-nu

en het was voor hen onmogelijk om te liegen – zo ze dat al ooit zouden hebben willen doen.

Maar met een stalen gezicht en je handen achter je rug kun je liegen dat het gedrukt staat. Niet dat de AMM’s daar nou een sport van maakten, maar het feit dat ze het kónden maakte al dat ze een ietsje onafhankelijker en individualistischer in het leven kwamen te staan. Iets losser van de starre traditie van de dingen doen zoals ze altijd gedaan waren of zoals de Grote Voorouder het geleerd had. Ze zijn op andere grondmaterialen dan alleen maar steen voor hun werktuigen overgegaan en hebben ook andere voedselbronnen aangeboord. Maar dat die starre traditie ook bij de AMM’s in afgezwakte vorm nog steeds hoofdzaak bleef, moge het volgende fragment illustreren.

Adrian Boshier naderde een klein dorp en hoorde het geluid van een maalsteen. Achter het windscherm bij een der hutten was een vrouw bezig het graan voor de maaltijd fijn te malen, waarbij ze een lied zong. Met een bezempje veegde ze het meel in een schaal en keek met een kritische blik naar haar lwala (de ondersteen), waar een diepe gladde holte uitgesleten was. Ze stond op, ging de hut binnen en kwam terug met in haar hand een donkere ronde steen ter grootte van een sinasappel.

Boshier naderde en begroette haar. De vrouw nodigde hem uit te gaan zitten op een lage kruk in de schaduw van haar marulaboom en bracht hem een kalebas met maswi (zure melk), zoals het gebruik gebiedt. En vervolgde haar werk. Met de kleine donkere steen hamerde ze op de lwala dat de splinters in het rond vlogen. Hij had dit nog nooit zien doen en vroeg haar waarvoor dat was.

‘Dit heet patolo.’ Ze hield de hamersteen omhoog. ‘Mijn lwala is zo glad geworden dat het graan wegglijdt. Hiermee leer ik hem weer de les. Ik geef hem handen.’

Boshier zag dat het een gespikkelde groene granaatsteen was, totaal verschillend van al het andere gesteente uit de streek. Zo te zien ook een oude steen.

‘Hij was van mijn moeder.’ zei ze trots. ‘Dit soort stenen werden vroeger door handelaren hierheen gebracht en we betaalden ervoor met graan of geiten. Maar nu komen de handelaren niet meer. Dit is mijn laatste en als hij op is, zal mijn lwala te dom zijn om nog te werken.’

‘Waarom gebruik je geen beitel om hem ruw te maken?’

De vrouw was geschokt. ‘Nee! Dat is onmogelijk. Alleen steen. Alleen deze speciale steen.’

Uit: LyallWatson De Regenmaker.

De AMM’s werden wat het volharden in starre tradities betreft een ietsjepietsje vrijer dan de Vroege Mensen en gingen ook andere materialen dan steen aanwenden om werktuigen te maken: hoorn en ivoor, en been. Daar konden ze geweerhaakte speerpunten mee vervaardigen. Vissperen en harpoenen! Een heel nieuwe en onuitputtelijke bron van proteïnen opende zich hiermee: de waterdieren. Een behoorlijke verrijking van het menu, die blijkbaar ook een snelle toename van de AMM-leefgroepen mogelijk maakte.

De oudste tot nu toe gevonden afvalhopen van schelpdieren dateren van 164.000 jg. en daar moet je de naam ‘Pinacle Point’ bij onthouden. Dat is een grot aan de zuidkust van Zuid-Afrika. Dat het AMM’s waren en geen MSA’s, daarop wijst ook het gebruik van de typische AMM-stenen werktuigen (‘micro-blades’) en het gebruik van rode oker. Hoewel, ook de NT’s gebruikten al volop rode oker[53] en mangaan. Maar in Swasiland zijn okermijnen van rond 90.000 jg gevonden! Niet zomaar wat gaten in de grond, maar echte mijngangenstelsels, en wel een half miljoen stenen graafwerktuigen. (ScienceOnLine, 3 Oct.2007). Daar moet echt grootscheeps gedolven zijn. Stukken oker: een heel belangrijk ruilmiddel.

Een tot nu toe weinig belichte veroorzaker van nieuw gedrag is de ijstijd die wij hier kennen als de Riss/Saale ijstijd. In onze streken deed die de Noordelijke gletschers oprukken tot waar ik dit nu zit te schrijven: tot aan de stuwwal van Nijmegen. Gedurende die ijstijd (OIS-fase 6, 195-128.000 jg) zat er zo gigantisch veel water in ijsmassa’s opgesloten dat ook Afrika in een woestijn-achtig continent veranderde. Met alleen op de evenaar nog een paar regenwoud-enclaves waar de voorouders van de huidige mensapen overleefden – een moeilijke tijd die grotendeels aan de voorouders van de bonobo’s voorbij ging.

De Afrikaanse familieleden van de Europese NT’s, de MSA’s (Middle-Stone-Age’s), die nog ouderwets leefden van de jacht op groot wild, moeten in die millennia net als hun prooidieren gedecimeerd zijn geweest of misschien wel geheel uitgestorven. Maar de wat flexibelere AMM’s, die zich vooral op waterdieren en watergroente waren gaan toeleggen, overleefden in de kustgebieden. Met name de kusten van Zuid-Afrika[54].

De nieuwe ‘economie’ van de AMM’s maakte dat hun leefgroepen veel groter konden zijn dan die van de MSA’s. In plaats van de ca 25 zielen van de MSA’s telden de AMM’groepen wel 150 individuen. In een kleine groep valt er minder te ‘brainstormen’ en zo er al een nieuw idee ontstaat vindt het weinig gehoor en bloedt dood. Maar in een grote groep vindt een nieuw idee makkelijk een paar aanhangers en dan is het hek van de dam. Behalve dat hun groepen meer individuen telden, groeide ook het aantal AMM-leefgroepen sterk. Wat de uitwisseling van nieuwe ideeën en van nieuw gedrag en nieuwe technieken ten goede kwam.

herramientaHet is een artikel in Nature (okt.’07) dat de tot nu toe oudste vondst van het succesvolle AMM-overlevingsgedrag weet te melden. De recente opgravingen van een team olv de Amerikaanse paleo Curtis Marean in een grot bij Pinacle Point aan de Zuidkust van Afrika heeft de resten van schelpdier-maaltijden, haarden, stenen werktuigen van typische AMM-techniek (kleine maar lange en smalle afslagen, ‘bladelets’ geheten in paleo-termen) en symbolisch gebruik van oker gevonden, te dateren op 164.000 jg. Terwijl de oudste tot dan toe gevonden soortgelijke woonplekken die van de Blombos Cave zijn, daar niet ver vandaan maar van veel jongere datering.

‘bladelets’ oftewel ‘microblades’ uit de grot van Pinacle Point

Rond 125.000 jg was de Riss-ijstijd voorbij en beleefde de wereld OIS 5: 128-75.000 jg, de warme periode van wat hier het Eemien heet. Er leefden nijlpaarden in de Theems en Afrika was weer het grotendeels met regenwoud bedekte continent, nog groener dan zoals wij het vandaag kennen. De voorouders van de chimpansees beleefden gouden tijden, hun leefgebieden breidden zich weer ongekend uit.

Die zeer warme periode was 116.000 jg al koeler geworden maar zou 74.000 jg een abrupt dieptepunt beleven door de explosie van de Toba, waar ik al op gezinspeeld heb en die dadelijk voorbij komt. Maar het is nu nog even Eemien.

De oudste harpoenpunt is van 90.000 jg, gevonden in Congo (zie afb hierboven). Op de Semliki-site, in de KT9-laag. Behalve zeven goedgemaakte benen visspeerpunten, met eenzijdige inkepingen als weerhaken, werden er ook de resten van vis gevonden. En helemaal bijzonder: de sporen van twee hutten. En het meest bijzonder: de onderzoekers maken melding van een pavement, dus een ‘geplaveid’ pleintje. Net als in Bilzingsleben is gevonden.

Veel meer benen gereedschap is in een grot in Zuid Afrika (Stilbaai) opgegraven, van 70.000 jg. Voorlijke, met vissperen foeragerende, AMM-populaties breidden zich snel uit en verdrongen primitievere, nog uitsluitend stenen gereedschap kennende en star-traditionele, HEID-stammen naar randgebieden. Bijvoorbeeld naar het huidige Israël, waar in de grotten van Qafzeh en Skhul onmiskenbare AMM-schedels van 90.000 jg zijn gevonden maar nog zonder benen of hoornen werktuigen. Afrika was gedurende de droge ijstijdmaxima door ondoorkomelijke woestijnen afgesloten van Eurazië, maar gedurende een warme tussenperiode veranderden de woestijnen in grasrijke vlakten en konden kuddes graseters, gevolgd door de hen bejagende AMM’s, door het Nijldal noordwaarts trekken naar (het latere) Palestina, de corridor naar Eurazië. Dat was rond 90.000 jg het geval geweest.

OoA (Out of Africa) – IIa

Onze bakermat ligt in Afrika, daar zijn de meeste paleo’s het over eens. Maar niet alle: er is nog een ‘multiregionale’ groep paleo’s die stelt dat wij, AMM’s, ons uit drie verschillende populaties Vroege Mensen, onafhankelijk van elkaar, hebben ontwikkeld. In Afrika uit de MSA-mensen, in het Verre Oosten uit de late HE’s aldaar en in Europa uit de NT’s.

Maar het DNA van alle nu levende mensen is verrassend uniform en verschilt nogal van het DNA dat men uit NT-botten heeft weten te trekken. De ‘multi’s’ raken echt in de hoek, en de OoA-paleo’s vieren het ene na het andere feestje.

Alweer: de rare continent-vormen geven de toestand gedurende de ijstijd-maxima weer

Waarom die ‘II’ bij Out of Africa staat heb ik al laten weten: de vroegste Vroege Mensen, de HERG’s, waren omstreeks 1.8 mjg met hun kampvuren de eersten die zich buiten de tropen konden wagen en zijn uitgezwermd buiten Afrika. Dat was OoA-I.

De AMM’s zijn in Afrika ontstaan uit de MSA’s aldaar (ik geloof ook niet meer in de multiregionale optie). Door vrijere levenshouding, grotere groepen en grotere aantallen van hun groepen raakte Afrika op den duur ‘vol’ en rond 90.000 jg trok een groep via de Nijldelta noordwaarts, om hun sporen in de grotten van Qafzeh en Skhul achter te laten. Deze eerste ‘golf’, door mij als OoAIIa aangeduid, van die primitieve AMM’s heeft zich vermoedelijk wel verder oostwaarts verbreid maar heeft zich niet vertoond in de NT-gebieden van Europa.

De latere OoA IIb-‘golf’van rond 60.000 jg was van een moderner allooi. Maar tussen die twee uitzwermingen geschiedde een ramp die bijna ons hele Verhaal beëindigde.

Dat is de explosie van de Toba, 74.000 jg. Een wereldramp.

De Toba was tot op dat moment een supervulkaan op Sumatra. Die hele berg is 74.000 jg de lucht in gegaan, een enorme krater achterlatend die zich met water vulde: het Tobameer; een van de grootste en zeker het diepste meer van de wereld. Kijk, tot zoveel geweld is ons planeetje in staat. We zijn echt maar een randverschijnsel, hoor, al zijn we leuk bezig met ons leefmilieu.

Toba Ash Deposit Excavated at Jwalapuram in Southern India

© Science, 9 juni 2009

2,800 kubieke kilometer (!) as ging de lucht in en regende in een langgerekte pluim neer in noordwestelijke richting, midden-India onder een zes meter dikke laag bedelvend. De aarde verduisterde en een zes jaar durende ‘nucleaire’ winter trad in. Door de duisternis en de kou groeiden er nog nauwelijks planten: een massale sterfte tot gevolg hebbend onder de grote planteneters, én onder de roofdieren die op die grote planteneters waren aangewezen. Dus onder de Vroege Mensen! Dat de NT’s, hoe gedecimeerd ook, het blijkbaar hebben weten te overleven, is tekenend voor de taaiheid van dat ras[55]. Ze overleefden in elk geval in Israël, waar ze gewoond hebben in de gebieden waar de primitieve AMM’s toen uit weggetrokken waren.

Voor de Afrikaanse AMM’s en die in het Verre Oosten moet de ramp het minst erg zijn geweest. Niet alleen leefden ze op het zuidelijke en warmste halfrond, ze hadden bovendien voedseltechnisch toegang tot de planten en de dieren van de waterwereld, die iets minder leed onder de ‘nucleaire winter’ dan het land.

Na die zes kritieke jaren leefde de plantenwereld weer op, en dus ook de dierenwereld. Dus ook de roofdieren, waar onder de AMM’s. Ik vermoed dat de kritieke jaren een behoorlijke stimulans hebben betekend voor hun technische vindingrijkheid. In elk geval zijn hun aantallen vanaf toen, en dus ook de aantallen van hun leefgroepen, ‘explosief’ gaan toenemen. De wereld was door het uitsterven van de meeste Vroege Mensen weer eindeloos groot geworden en de AMM-groepen vulden opnieuw[56] alle hoeken en gaten van het Afrikaanse continent. Rond 60.000 jg verschijnt er weer een golf AMM’s[57] in Israël. Maar nu wél met benen en hoornen werktuigen en sieraden van schelpen en been.

OoA (Out of Africa) – IIb

Eén tak van de AMM’s van OoAIIb buigt af naar het noorden, naar het leefgebied van de NT’s. Ze trokken via de Balkan naar de toendra’s van Duitsland, België en Frankrijk: het werden rendierjager-stammen. Het zijn deze mensen die als de Cro-Magnon-mens in Frankrijk zijn aangetroffen en die later de bekende grotschilderingen zullen maken.

Ze hebben de NT’s tot uitsterven gebracht.

Dat is waarschijnlijk met weinig bloedvergieten gepaard gegaan. De NT’s ontweken hen. Voor de NT’s waren die luidruchtige en vreemd uitziende indringers (met hun belachelijk hoge voorhoofd en die úitstekende kin) een nachtmerrie. Ze zagen je gebaren niet eens! En ze wierpen spiezen van grote afstand dwars door je heen (met speerwerpers namelijk). En ze waren met zo velen. Dus je trok met je groep maar weg, naar gebieden waar die indringers zich niet vertoonden.

De oerconservatieve NT’s bleven economisch ook aangewezen op grote prooidieren: zoals oerossen en zelfs mammoets. Terwijl de AMM’s voornamelijk op rendieren jaagden maar ook op kleiner wild, en zeker de helft van hun proteïne haalden uit vis, zeevruchten en gevogelte. Dat maakte dat hun groepen in de loop van de millennia groeiden en groeiden als konijnen, en de NT-groepjes naar steeds onherbergzamere enclaves werden verdrongen. De laatste NT-groepjes hielden stand in Spanje, waar de laatsten 28.000 jg uitstierven.

Links een afbeelding van hoe men denkt dat de Europese AMM’s (de zg Cromagnonmens) er uit zagen. Natuurlijk weer een man afgebeeld!Maar wel geloofwaardig: hij vertoont nog duidelijk de trekken van zijn Afrikaanse herkomst.

De NT (hiernaast, ook weer een man) moet hem maar een griezel gevonden hebben, met dat rare hoge voorhoofd en dat kleine neusje en die lange nek. Maar vooral dat ze met zo velen waren, en dat ze kakelden en dat je er niet mee kon communiceren: ze reageerden totaal niet op je gebaren maar gooiden meteen met spiezen

Het beeld van een minder menselijke NT is waarschijnlijk onterecht. Tenminste wanneer je ‘menselijk’ ziet als: zoals onze soort twee miljoen jaar lang geweest is. Dan zijn de NT’s daar een zuivere voortzetting van en wijken de AMM’s af van dat normale patroon.

Ik ben er ten stelligste van overtuigd dat de NT’s nog perfecte en onaangetaste ’edele wilden’ waren. Onaangetast door overpopulatie. Overpopulatie betekent: teveel leefgroepen in een beperkt voedselgebied. Dat leidt tot overlevingsgevechten tussen de leefgroepen, en oorlog maakt mannen belangrijk. Het is door overpopulatie dat de chimpansees vanaf 2,5 mjg tot oorlogszuchtige macho’s zijn geworden. En het is opnieuw door overpopulatie dat de AMM’s eerst heel Afrika ‘overbevolkt’ hebben en vervolgens, al enigszins tot macho’s en krijgers geworden, onze naaste voorouders zijn geworden. Maar: hun voorouderlijke VJ-natuur in zich meedragend. Doen wij trouwens ook nog steeds, in onze diepste verlangens.

Voor de NT’s was de wereld nog eindeloos groot. Vandaar dat zij zich zonder strijd terugtrokken naar streken waar geen AMM’s waren. Individueel waren ze een AMM zeker de baas. Maar de AMM’s waren met velen (hun leefgroepen telden drie tot vijf keer zoveel individuen als een NT-leefgroep telde. Bovendien waren de AMM’s superieur bewapend: met speerwerpers. Daarmee kon je een werpspies met meer kracht en over een veel grotere afstand en loepzuiver lanceren.

Vergeleken bij de zachtmoedige NT’s waren de AMM’s ook brutaler en agressiever. Ze waren luidruchtig, schreeuwerig, en ze zagen er in NT-ogen eng uit: een soort aliens, lang en dun, hun hoofden met van die hoge voorhoofden, kleine neuzen en naar voren uitstekende kinnen op een lange nek.

Voor de AMM’s waren de NT’s daarentegen niet meer dan aapachtige roodharige monsters. Er viel geen woord mee te wisselen, hoe hard je er ook tegen riep. Áls je er al een te zien kreeg: ze waren nog schuwer dan een antilope.

Al zullen maar weinig AMM’s oog in oog met een NT gestaan hebben, de verhalen over hen deden aan alle vuren de ronde. Het ene verhaal al demoniserender dan het andere. Onder de huidige AMM’s leven de NT’s voort als holbewoners, als kobolden, trollen en kabouters.

Roodharig? De meeste paleo’s waren er al van overtuigd dat de NT’s, immers levend ver van de evenaar, dus in een gebied waar het zonlicht maar half zo sterk is en veelal door bewolking wordt tegengehouden, beter af waren met een bleke huid die ontvankelijker is voor de verminderde ultraviolette straling en de vitamine D-productie voor de botten vergemakkelijkt. Laat daar nu ook genetische aanwijzing voor gevonden zijn! In een Science-artikel van oktober 2007 wordt het onderzoek aan het genoom dat uit bot van twee NT-individuen is geëxtraheerd, beschreven. En wel aan het mc1r-gen, dat de huidpigmentatie regelt. De variant ervan in beide NT-genomen staat voor een lichtgevoelige huid en rood haar.

Maar in de gereconstrueerde afbeeldingen krijgen de NT’s nog steeds zwart haar, blijkbaar. Niet alleen de NT-dame hiernaast, maar ook de NT-heer hierboven die de AMM een griezel vindt.

De dame hiernaast heeft bovendien een te slanke nek gekregen: ik denk dat de NT’s nog een nek hadden zoals mensapen hebben en onze baby’s nog steeds hebben: nauwelijks nek dus. AMM’s hadden lange nekken en wij hebben die nog steeds, zodat we met onze stem kunnen communiceren maar ons ook kunnen verslikken.

Kaart van de AMM-migratie over de wereld, volgens de populatie-genetica (het mtDNA). Alle mensen op de wereld kunnen worden ingedeeld, op basis van overeenkomst in hun mtDNA, in zg haplo-groepen. De letters bij de pijlen geven groepen mensen aan die tot dezelfde haplogroep behoren.

Linksonder is Afrika, onze bakermat. Afrika bevat de haplogroepen L, L1, L2 en L3. Je ziet dat alle Out of Africa-pijlen vertrekken vanuit L3. De bevolking van Afrika kent grote genetische diversiteit, die van de rest van de wereld kent weinig genetische diversiteit. Zo zit het.

Wat dit kaartje niet laat zien is, dat de AMM’s die naar het Verre Oosten zijn getrokken (de onderste kronkelende lijn), dat in twee ‘golven’ hebben gedaan. De eersten waren de nakomelingen van OoAIIa. Voorlopig neem ik aan dat de huidige negrito’s (Andaman eilanden, Noord-Maleisië, Cambodja, Vietnam, Zuid-China, Japan, Filippijnen, Papoea, Australië) nakomelingen van die OoAIIa zijn. Ze waren al voorbij India en in Maleisië aangeland toen de Toba-ramp zich voltrok. De mensen van beide golven leefden van schelpdieren, vis, zeeleeuwen, knaagdieren, maar ook runderen en antilopen.

De huidige Vedda’s (Senoi en Orang Malayu Asli) zijn dan, neem ik aan, de nakomelingen van OoAIIb, van na de Toba-ramp. Maar ik geef onmiddellijk toe dat ik dit denk omdat het dan zo’n fraai kloppend scenario oplevert. Het zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom de Aboriginals nooit pijl en boog hebben gekend. Ze stammen af van de primitievere OoAIIa-‘golf’.

De negrito’s.

Dit is een foto van de prachtige site van George Weber The Andaman Negrito. Vandaag zijn ze door latere en modernere populaties verdrongen naar de oerwouden en moeilijk bereikbare eilanden als de Andamanen. Die vallen vandaag onder India. De negrito’s zijn kleiner dan de Indiër, die toch ook geen reus is als je er een Nederlander naast denkt. De AMM’s van OoAIIa in beeld!

Waarom zijn ze klein? Omdat ze eilandbewoners zijn. Wanneer je voor je duurzaam voortbestaan geen voordeel hebt van een lange gestalte, verdwijnt die op den duur: een kleine gestalte vergt minder voedsel en dus inspanning om die te onderhouden. Zo zijn de Pygmeeën, regenwoudbewoners, ook klein geworden.

Agta-vrouw, van de oerbewoners van de Filippijnen

De Negrito’s zijn donker en hebben kroeshaar. Samen met de Vedda’s zijn de negrito’s de oorspronkelijke AMM-bewoners van het Verre Oosten. De Papoea’s, de Australische aboriginals, de Tasmaniërs en de Melanesiërs zijn afkomstig van de negrito’s. Deze AMM’s drongen binnen in de leefgebieden van de Homo erectus-mensen aldaar, althans de modernste nakomelingen daarvan, en voor zover ze de Toba-ramp hadden weten te overleven. Net als de NT’s in Europa werden de HE’s door de AMM’s verdrongen naar steeds afgelegener en onherbergzamer gebieden, om daar ook kort na 30.000 jg uit te sterven. Hoewel … de kleine Homo floresiensis-mensen lijken het nog tot 12.000 jg te hebben uitgehouden. Ik heb nog niets gelezen over archeologische bewijzen van HE-nakomelingen in het Verre Oosten uit de NT-tijd.

De vedda’s.

een Vedda van Sri Lanka

De Vedda’s zijn lichter van huidskleur en hebben sluiker haar. Ze leven nog op het Arabische schiereiland en in Sri Lanka. In Sri Lanka zijn ze naar de marge verdreven door de Tamils en die op hun beurt door de Singalezen. Maar ook de Vedda’s zijn niet de eerste ‘kolonisten’ van het eiland. De echte eersten waren de nu uitgestorven Nittevo. Dat waren, op te maken uit de oudste mythen en zangen van de Vedda’s, negrito’s, zoals hun waarschijnlijke verwanten op de Andamanen. Dus nakomelingen van de oorspronkelijke OoAIIa-golf richting Verre Oosten. Ze waren nog echte VJ’s, volgens die verhalen leefden ze van kleine prooidieren als hazen en schildpadden en woonden in rotsspleten of boomhutten. De Vedda’s waren volgens hun oudste verhalen al Tuinbouwers. Een van hun legenden vertelt de ondergang van de Nittevo. Na een verloren gevecht waren hun overlevenden een grot binnengevlucht. De Vedda hadden takkebossen opgestapeld in de ingang, hadden er de brand in gestoken en het vuur drie dagen lang laten branden.

De bevolking van Maleisië is een mengelmoes van rassen (niets mis met dat woord zolang er geen mensen mee worden gediscrimineerd). Behalve de moderne drie grote Aziatische bevolkingsgroepen: de Maleiers (50 %), de Chinezen (30 %) en de Indiërs (10 %) herbergt het schiereiland ook nog een kleine minderheid (zo’n 60.000 mensen bij elkaar) van de zg Orang Asli, de ‘oorspronkelijke bewoners’. Die zijn ook nog onderverdeeld in drie rassen: de negrito’s (kleine zwarte kroesharige junglebewoners), de senoi (met een lichtere huid en sluiker haar, net als de vedda’s van Sri Lanka) en de malayu (primitieve Maleiers). Deze drie hoofdgroepen, elk verdeeld over een tiental stammen, zijn als de oorspronkelijke bewoners door de modernere AGR-kolonisten naar de jungle en andere randgebieden verdrongen.

Toen de Spanjaarden rond 1550 de eilandengroep der Filippijnen in bezit namen (en naar hun koning, Philips II vernoemden), troffen ze het land aan als bewoond, behalve door de agrarische Tagalogs (AGR’s), ook door zich krachtdadig teweer stellende kleine zwarte VJ’s uit de jungle’s die ze ‘negritos’ noemden en waarvan ze terecht vermoedden dat die de meest oorspronkelijke bewoners van de eilanden waren. De Agta[58], waarvan bovenstaande foto een vrouw laat zien, is één van de negrito-volkjes van de Filippijnen. Maar alle landen in het Verre Oosten, tot Japan toe, kent de negrito’s als aller-oeroudste bewoners, al dan niet in mythen.

De AMM’s hebben als eerste mensensoort met overpopulatie-toestanden te maken gekregen. Daarvan getuigt hun genetische diversiteit in Afrika die daar veel hoger is dan elders in de wereld [59](de haplogroepen L, L1, L2 en L3) . Hetgeen er op wijst dat de AMM’s zich eerst over heel het Afrikaanse continent hebben verbreid, tot in alle uithoeken ervan, om daarna pas buiten het continent uit te zwermen op een moment dat daar gelegenheid toe was: gedurende een van de betrekkelijk korte opwarmingsperioden dat de Sahara groen was en de prooidierkudden onbelemmerd tussen de twee continenten heen en weer konden zwerven, met hun predatoren, waaronder de AM’s, in hun spoor.

Overpopulatie betekent overlevingsgevechten, betekent oorlog. Oorlog maakt mannen belangrijk. Ik denk dat bij de vobo’s, bij wie de vrouwen het meeste en vooral het meest constante voedsel inbrachten, er een licht overwicht in status was aan de vrouwenkant. Bij de HEID’s, de Vroege Mensen, werd de jacht op grote prooidieren steeds belangrijker, vooral in de koude gebieden. Dus worden mannen economisch belangrijk en winnen aan status. Bij de NT’s leefden de mannen al gescheiden van de vrouwen, zoals een onderzoek deed vermoeden. Door de overpopulatie, die zich voor het eerst bij de AMM’s heeft voorgedaan, is het overwicht definitief bij de mannen komen te liggen. Ik neig tot deze stelling omdat het mannenoverwicht vandaag overal in de wereld ook bij de meest primitieve en egalitaire stammen zoals bij de San en de Inuit, het geval is. Maar echt machisme[60], dus de onderdrukking van de vrouwen door de mannen, of zelfs regelrechte vrouwvijandigheid, dat komt alleen voor waar stammen met elkaar in permanente oorlog zijn. De ergste voorbeelden daarvan zijn de Yanomamö en vooral de Berg-Papoea’s. Beide zijn Tuinbouwers (beginnende AGR’s).

kleine leefgroepen vs grote leefgroepen

Ik stelde dat de leefgroepen van de NT’s nog klein waren (net groot genoeg om te kunnen voortbestaan in gezamenlijke inspanning bij verzamelen en jagen maar altijd op de rand van het bestaansminimum) en dat die van de AMM’s groter tot veel groter waren. Dat dit zo was, bewijst de snelle verbreiding van de laatsten over heel Eurazië.

Dat hun groepen groter waren speelt ook een rol in de brutaliteit van optreden en hun vooruitgang in technologische ontwikkeling. Kijk wat dit betreft eens naar de hooligans: hun gewelddadigheid correleert met hun aantallen. Twee weten meer dan één en met een hele groep kun je grote problemen aan. De opeenstapeling van veel individuele intelligenties levert gemiddeld meer op dan wat uit een kleine groep opborrelt. In een kleine groep krijgt een afwijkend standpunt of afwijkend gedrag weinig kans, maar in een grote groep vindt een origineel iemand licht medestander en navolging. Vooral inzake originele en vernieuwende technologische vondsten maakt groepsgrootte nogal wat uit. Dus het pure feit van hun grotere groepen maakte de AMM’s al rijp voor technologische vooruitgang. Wat niet wegneemt dat de vraag naar het begin van hun ontstaan, een kleine 200,000 jg in NO-Afrika, overeind blijft; een vraag waarvoor ik als antwoord heb: hun overgang op gesproken taal.

Het omgekeerde: trage ontwikkeling, stilstand of zelfs achteruitgang in technisch kunnen, vindt ook plaats. De negrito’s die de Andaman eilanden koloniseerden[61], arriveerden daar met een kleine groep. Afgescheiden van de hoofdpopulatie, die verder trok. Het was de technologie waar de handvol individuen in die paar zeewaardige kano’s (met uitleggers en een gevlochten zeil), waar de Andamanezen het verder mee moesten doen. Die behelsde maar een deel van het technologisch vermogen dat in de hoofdpopulatie omging. De Andamanezen hadden wel vuur meegebracht in hun bootjes, maar er was niemand bij die de techniek van het vuurmáken beheerste. Zodat latere blanke onderzoekers tot de ontdekking kwamen dat de Andamanezen, hoe belangrijk het vuur ook voor hen was, niet in staat waren om zelf vuur te maken! Ze moesten het bij de buren gaan lenen als het hunne was uitgegaan, of wachten op een volgende bliksembrand.

Een ander voorbeeld waar ik in deze vaak aan denk is het feit dat de Aboriginals geen pijl en boog kennen. Door het stijgen van de zeespiegel na afloop van de laatste ijstijd raakte hun continent geïsoleerd van de normale culturele uitwisselingen.

de westelijke AMM’s, de Cromagnons

Bij de zgn Grote Sprong Voorwaarts die de latere AMM-populaties in het West-Europa van de laatste ijstijd hebben laten zien, met hun grottenschilderingen en Venusbeeldjes, hun pijl en boog en hun domesticatie van de wolf, heeft naast het groepsgrootte- effect hun opgesloten zitten in hun winterverblijven gedurende de eindeloze wintermaanden een grote rol gespeeld. Op dit soort toch voor de hand liggende oorzaken lijken de grote paleo’s maar moeilijk te komen. Een paleo als Richard Klein ziet maar één oorzaak: een (overigens onaantoonbare) genmutatie, die de Cromagnons plotseling deed praten – dat wil zeggen: taal bezorgde! Daar mag ik toch wel om lachen, dacht ik.

Voor hoe de Cromagnons, de Europese rendierjagers van rond 40.000 jg, geleefd hebben kunnen we veel leren van de Inuit, de hedendaagse ijstijdmensen.

Goeie afbeelding van een Cromagnon-mens? Nou, als er een hedendaagse gemiddeld-grote man naast had gestaan en de Cromagnonner minstens een kop groter zou zijn … De kleren lijken me oké, maar ik mis de amuletten en versieringen. En wat moet ‘ie met die aangepunte paal in zijn handen? En waar zijn z’n wapens?

Terwijl de NT’s op grote zoogdieren als muskus-ossen en zelfs mammoeten bleven jagen en vrijwel uitsluitend van vlees leefden, hadden de Cromagnons een uiterst breed menu. De jacht op rendieren en paarden was belangrijk, maar hun vrouwen verzamelden veel plantaardig voedsel, zetten strikken en vallen voor hazen en konijnen en ze vingen forellen.

Hierboven een NT en een AMM. Het was ijstijd dus je moet ze wel kleren (van rendiervel) aantrekken. De dame hierboven ving de forellen zelf of hielp op z’n minst mee. De NT zonder z’n wapens afbeelden mag eigenlijk niet; geef de NT de speer van de AMM, want het is een typische NT-stootspeer.

De AMM’s hadden verfijndere wapens: speerwerpers en misschien zelfs al een pijlenboog.

Deze NT-afbeelding vertoont wel de korte nek, maar de NT dient een stuk forser te ogen dan de AMM.

Waar de Cromagnons (de Europese AMM’s) vooral beroemd door zijn, zijn hun grottenschilderingen. Er zijn al heel wat theorieën over bedacht. Ik heb natuurlijk weer een eigen-wijze, zie maar wat je er van vindt.

Naast deze grottenschilderingen moet je er altijd de vrouwenbeeldjes uit diezelfde periode bij denken, zoals de Venus van Willendorf (van ca 24.000 jg), die ik verderop laat zien. Dat wijst op gescheiden rituelen van mannen en vrouwen, en dat weer op twee verschillende bronnen van voedsel: die uit de dierenwereld en die uit de plantenwereld.

De grottenschilderingen zijn mannenwerk. Bij de AMM’s zijn de mannen voor het eerst hun eigen rituelen gaan houden. Voordien was het dansen/zingen van het Scheppingsverhaal heel lang een gezamenlijk beleefd ritueel geweest. Maar geleidelijk waren daarin de (vrouwelijke en mannelijke) sjamanen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Sjamanen zijn individuen die zich gespecialiseerd hebben in het contact leggen met de geestenwereld, de wereld van de dreamings, de wereld van de schepping en de Grote Voorouder. Door intense meditatie en trance, meestal geholpen door drugs, keerden ze terug naar het begin van de dierenwereld, naar de Droomtijd. Daar trachtten ze de antwoorden te vinden op de vragen waar hun mensen mee zaten, of waar zij zelf mee zaten. De sjamanen waren de denkers van die mensheid.

Ook de Inuit hadden (nu zijn ze gekerstend) hun sjamanen. Fred Bruemmer[62] heeft nog het ‘staartje’ van het oude Eskimo-bestaan mee mogen maken, zichzelf als onderzoeker en fotograaf opdringend aan hun leefgroepjes in de ijzige wereld van Noord-Canada en Alaska. Door de opdringende westerse beschaving zijn niet alleen hun aantallen gedecimeerd (door mazelen, tyfus en pokken) en zijn hun oude jachttechnieken versimpeld (import van ijzer, jachtgeweren, sneeuwscooters en buitenboordmotoren), maar ook is hun sjamanistische religie gekerstend. Bruemmer heeft de beroemde oude sjamaan van Little Diomede (eilandje in de Beringstraat) zelf niet meer meegemaakt, maar weet veel van hem uit de verhalen van anderen en ook van diens stiefzoon.

Op een dag kwam de sjamaan bij ons om iets te lenen. Mijn vader, een goede katholiek, zei: Ja, jij kunt je mooie kunsten uithalen in de donkere kasge (de gemeenschappelijke ruimte) maar hier kun je zoiets niet!” De sjamaan keek hem alleen aan, deed zijn parka uit, pakte het grote vilmes waarmee wij walrussen slachten, nam het heft in beide handen en stak dat lange mes in zijn buik. Hij draaide het rond, er vloeide een beetje bloed, wij stonden er allemaal om heen, doodstil. Hij trok het mes er uit, de wond sloot zich en het bloeden hield op. Hij legde het mes op tafel, deed zijn parka aan en ging weg. Niemand zei iets. Mijn vader pakte het mes, er zat bloed aan.” (Verhaal van een andere Inuit)

Assikassak , de oude sjamaan, wist dat zijn oeroude religie met zoveel oeroude kennis en kunde had afgedaan. Bruemmer sprak nog wel diens stiefzoon, die hem vertelde over de geesten die zijn vader geleid hadden, en over de mystieke krachten die hij bezat. Over diens verdwaasde ontwaken uit de trance-achtige reizen naar de Droomwereld. Over diens spreken in oude talen die niemand meer verstond en diens oude kennis.

Wat de kleding betreft: een vrouw kon zo de maat van haar man of kind schatten en sneed de benodigde patronen uit de huiden met haar ulu, het halvemaanvormige vrouwenmes van geslepen leisteen. Ze naaide met nauwe overhandse steken. Als draad gebruikte ze gedroogde rendierpees, de naald was gemaakt van het harde vleugelbot van een meeuw of gans, of van de beensplinter van het rendier. Haar vingerhoed was gemaakt van muskusoshoorn.

Een complete winteruitrusting bestond uit een onderparka die met het bont naar binnen werd gedragen, en een overparka met het bont aan de buitenkant. Een onderbroek en een overbroek volgens hetzelfde principe. Verder bontsokken, laarzen en handschoenen. Bont van de veelvraat of de wolf werd gebruikt voor de rand van de capuchon omdat de rijp van de adem er gemakkelijk van af te vegen was. Een laag gedroogd gras, elke ochtend nieuw, werd onderin de laars gelegd voor extra isolatie en droge voeten. In deze kleding had je het bij –50°C’ in een snijdende wind nog aangenaam warm.

Alle gereedschap, de tenten, de kano’s en ook voor een belangrijk deel het voedsel kwam van de rendieren en andere dieren. Hun materiële wereld was een dierenwereld, en ook hun geestelijke wereld was een dierenwereld.

Het leven werd bepaald door de seizoenen.

De wintermaanden werden doorgebracht in de winterverblijven, waar het werk van de vrouwen (voor het eten zorgen en voor de kinderen en het maken van kleren) gewoon door ging maar gedurende welke de mannen weinig anders om handen hadden dan ’s morgens de vleesopslagplaatsen (onder stapels stenen) controleren en de andere tenten te bezoeken. “We dansten en we zongen en vertelden verhalen”, zei Eskalun. Ze werkten aan hun jachtgerei, aan sieraden van ivoor, been of schelpen, ze maakten ingenieus speelgoed dat zelf kon bewegen. In het voorjaar wachtten ze op de trek van de rendieren, in de zomer op de paarden, in het najaar op de zalmforel. “Als je geluk had, had je genoeg te eten. Als je pech had , had je honger. We hadden dikwijls honger. Maar dan kwamen er weer goede tijden. En de mensen waren blij en dansten.”

Voor de Inuit, aan wier bestaan ik veel van wat ik hier geschetst heb ontleen, was de belangrijkste godin Sedna, de godin van de zee en van de zeedieren. Tot haar werd gebeden voor een goede jacht, en de buitgemaakte walrus of walvis werd met een gebed bedankt dat hij zich door hen had laten vangen en hen in leven wilde houden met zijn dood. Omdat hun poolomgeving weinig aan plantaardig voedsel of vruchten biedt (toch nog meer dan je zou verwachten) kwam hun voornaamste groente (wier) ook uit zee. De belangrijkste leverancier van vitamine C is overigens de muktut, walvishuid, rijker aan vitamine C dan sinaasappels, en robbenlever bevat veel vitamine A en D.

De ‘venus’ van Willendorf (ca 23.000 jg)

Maar voor de Cromagnons was de wereld niet alleen een dierenwereld maar ook een plantenwereld. In de zomer oogstten de vrouwen peulen, bonen, knollen en de aren van wilde eenkoorn en emmerkoorn. Voor hen was ook de plantenwereld een belangrijke bron van voedsel en daarvoor betoonden zij dankbaarheid aan Moeder Aarde, welke ze afbeeldde in de religieuze vrouwenbeeldjes, gesneden uit ivoor of gekneed uit leem vermengd met beendermeel (tegen het barsten) en gebakken in de oventjes van leem en beendermeel.

We zijn met dit alles getuige van een heel nieuw gedrag van de nakomelingen van onze allervroegste vobo’s, van dat doodgewone bosland-mensapengroepje waarin één jong vrouwtje de eerste gebaren-imitatie van wat dan ook maakte tegen haar vriendinnen. Na enkele miljoenen jaren van zeer trage ontwikkeling van gebaren-namen voor steeds meer dingen gingen de nakomelingen het vuur gebruiken en werden talige wezens. In OoA I verbreidden ze zich ook buiten de tropische streken van Afrika, werden HE’s, werden HEID’s en MSA’s (in Afrika) en NT’s (in Europa). 200.000 jg kwam uit een MSA-populatie de AMM’s tot ontwikkeling, die tot nieuw gedrag overging en nieuwe voedselbronnen gingen exploiteren waarmee ze grotere en talrijkere groepen konden voeden. De AMM’s verbreidden zich over heel Afrika en 100.000 jg trok een groep via Palestina (Qafzeh en Skhul) naar het Verre Oosten: OoAIIa. Het groepsgrootte-effect bevorderde vindingrijkheid en vernieuwingen, ze overleefden de Toba-uitsterving succesvol en 65.000 jg volgde een tweede ‘golf’ AMM’s (OoAIIb) die zich behalve naar het Verre Oosten ook naar de NT-gebieden ging verbreiden. Dat werden de Europese ijstijdmensen zoals de Cromagnons. Het barre leefklimaat maar ook de langdurige wintermaanden in de winterverblijven vormden uitdagingen die tot verbazingwekkende staaltjes van vernuft leidden.

Na afloop van de laatste ijstijd volgden veel nakomelingen van de Cromagnons, rendierjagers, de naar de Poolcirkel migrerende rendieren en zouden de Indianen en de eerste Eskimo’s worden. De achterblijvers in Midden-Europa bleven VJ’s, maar in het Midden-Oosten gingen de Natufians over tot Tuinbouw: de eerste AGR’s. Ze waren nog part-time boerinnen, hun mesopotamiemannen bleven nog gewoon jagen. Maar ze bouwden de eerste vaste woninkjes, bewerkten de eerste veldjes en domesticeerden de eerste geiten en schapen. De voedselteelt maakte nog grotere groepen mogelijk. In de Levant en Mesopotamië verrezen de eerste boerendorpen, weldra ook in Egypte.

Het groepsgrootte-effect is vanaf toen zijn rol blijven spelen in de mensheid. Tot op de dag van vandaag. Toen stammen, die vanaf hun vroegste tijden in afzondering hadden geleefd, door krijgsheren in één rijk werden bijeengedreven (beschaafd werden), ging niet alleen de krijgstechnieken maar ook de landbouw- en nijverheidstechnieken met sprongen vooruit en ontwikkelden zich wetenschappen en filosofie.

En vandaag mondialiseert de mensheid en is de technische vooruitgang bijna niet meer bij te benen.

van VJ naar AGR

Het verschil tussen de VJ’s (verzamelaars/jagers) en de AGR’s (de tuinbouwers en boeren) is een belangrijk element in mijn tekst. Nog maar weinig bekend in de antropologische literatuur. Ik heb er al een paar keer op gezinspeeld. In de inleiding al.

Edele wilden. Zo noemde Rousseau de indianen waar men in zijn tijd via de Franse missionarissen in Noord-Amerika kennis van had gekregen. In tegenstelling tot de elkaar in godsdienstoorlogen uitmoordende en koloniale oorlogen voerende ‘beschaafde’ Christenen, bleken die primitieve en nog goddeloze ‘wilden’ uiterst vredelievend en aardig voor elkaar! Dat gaf Rousseau een pessimistische kijk op zijn eigen beschaving – welk pessimisme hem op het heilloze idee van het collectivisme zou brengen maar dat komt verderop ter sprake.

Later kwam er kritiek op de veronderstelde vredelievendheid van de ‘edele wilden’: die bleken elkaar ook uit te moorden! (Dat bedoelde stammen geen VJ’s meer waren maar Tuinbouwers dus AGR’s waren geworden, dat beseften de eerste antropologen nog niet.) Deze ontdekking was koren op de molen van de aloude opvatting dat de mens nu eenmaal van nature agressief is en alleen door beschaving en wetgeving in ’t gareel gehouden kan worden. Deze ‘wetenschappelijk ondersteunde’ (maar niet heus) opvatting wordt nog steeds door conservatieve filosofen gehuldigd.

Natuurlijk zijn mensen van nature agressief: de menselijke natuur is een ‘drieptrapsraket’ en dat agressieve maakt deel uit van ‘trap’1. Het is de primitieve reactie van het zich in het nauw gedreven voelende individu. Een onmisbare eigenschap van elk levend wezen.

Ik hoop dat u onthouden hebt wat ik aan het begin over de menselijke natuur heb uiteengezet. Mensen zijn van nature aardig (anders zouden wij toch juist genieten van oorlog en geweld?) maar we zijn onaardig gewórden door overpopulatie (teveel groepen in een regio) en beschaving (gewelddadige onderschikking van stammensen in een eenheidsstaat).

De menselijke natuur is gedrag zoals dat in miljoenen en miljoenen jaren lang als het meest leefbare uitgeselecteerd is: van nature goed, oftewel aardig. Al die miljoenen jaren leefden de mensen als pure verzamelaar/jagers (VJ’s), en was de wereld nog eindeloos groot. Ze waren aardig: er was nog geen enkele aanleiding om de leefbaarheid van je groep te verpesten door on-aardig te zijn. Het citaat uit het boek van Hugh Brody The Other Side of Eden over het geboren worden als meisje in een VJ-omgeving geeft er een indruk van.

Onze voorouders bleven aardig tot ze in een overpopulatie-situatie belandden. Dat begon al in Afrika, maar nog in lichte mate: de verhoudingen bleven egalitair. Maar zo’n tienduizend jaar geleden werden ettelijke populaties Tuinbouwers (AGR’s), en veel van die Tuinbouwers-gemeenschappen, vooral op eilanden waar je al gauw geen kant meer op kunt, raakten in een permanente oorlogstoestand, met alle gevolgen van machisme van dien. Die populaties werden uiterst onaardig.

Daarbij moeten we wel altijd en voortdurend bedenken dat het aardig zijn voor VJ’s alleen binnen de eigen leefgroep speelt. Ten opzichte van verwante andere groepen wordt het al moeilijker, en ten opzichte van vreemde indringers is de aardigheid volkomen afwezig. Van één gebied kan maar één groep leven – en dat is altijd hachelijk, met goede tijden en slechte tijden. Een binnengedrongen vreemde leefgroep betekent acuut overlevingsgevaar, dus is vechten voor de overleving geboden.

Hieraangaande draag ik al heel lang binnen mijn mensbeschouwing een ‘gruwelverhaal’ met me mee.

Het gaat om een onderzoeker (of missionaris? toevallige gast? ik moet het al 35 jaar geleden ‘meegekregen’ hebben, ik weet echt niet meer waarvan) bij een indianenclan (misschien de Montaignais-Nascapi, die in het noordoosten van het huidige Quebec wonen?). Zulke aardige mensen, je houdt het als westerling niet voor mogelijk. Zo respectvol voor iedereen en voor hun kinderen. De bezoeker kwam er niet over uitverbaasd: veel ‘beter’ dan wij met onze westerse beschaving.

Op zekere dag meldden de mannen dat er vreemden in het noorden van hun gebied gesignaleerd waren en dat ze er dus even heen moesten. Of de bezoeker zin had om mee te gaan. Nou, zeker, graag, hij was er altijd tuk op om wat te leren.

Toen ze het kamp van de vreemden naderden werd het beslopen. Het bleek dat de mannen ervan op jacht waren. Nu werd het kamp overvallen en alle aanwezigen, vrouwen kinderen ouden, meedogenloos afgeslacht. Een meisje kroop in radeloosheid op de versteend toekijkende bezoeker toe, om hulp. “Ach, wil je haar nog even neuken, witte?” vroeg een behulpzame clangenoot. “Wacht, ik zal ze even voor je vastzetten.” En hij stak zijn speer dwars door haar lijfje in de grond.

Vanaf toen begreep ik dat wij heel sociaal zijn, maar alleen ten opzichte van mensen die wij als medemensen zien. De ‘indringers’ waren voor die leefgroep geen medemensen. Niet eens mensen. Voor hen was het gewoon schadelijk wild dat je heel nodig moest uitroeien. Ik begreep ook dat dit afschuwelijke gedrag hen niet minder sociaal maakte maar dat het van overlevingswaarde was: er kan maar één clan leven van een jachtgebied. Er is voor hen nog geen overheid om dingen in banen te leiden. Het is een panieksituatie, waarin de aangeboren ikke-ikke-natuur de voorrang neemt, maar dan als collectief. Het verhaal is ook leerzaam als wij ons afvragen hoe het mogelijk is dat in een collectivistische (godsdienstige of nationalistische) oorlog sociale jongens tot nietsontziende mensendoders gemaakt kunnen worden en tot de grofste mensenrechtenschendingen kunnen worden aangezet: dan wordt bij heb de sociale natuur uitgeschakeld en wordt alleen op de primitieve delen een beroep gedaan. Uiteraard lukt dat bij de één beter dan bij de ander: we hebben ook allemaal nog ons eigen ‘pakket’.

Maar tienduizend jaar is te kort om onze overerfelijke neigingen wezenlijk te veranderen.[63]

Wij zijn wandelende archieven. Onze kindjes gaan vanzelf op twee benen lopen en talig worden omdat onze soort al miljoenen jaren op twee benen loopt en talig is. Vrouwen dansen liever dan mannen en zijn religieuzer omdat ze zeker twee miljoen jaar dansend/zingend het telkens opnieuw scheppen van hun woordenwereld (religie) geleid hebben. Er worden bij mensen iets meer jongetjes geboren dan meisjes, omdat er in de vroege mensengemeenschappen meer mannen sneuvelden bij de verdediging tegen roofdieren en in het gevecht met de prooidieren dan er vrouwen stierven bij het verzamelen van het voedsel. Mensen balen van zinloos geweld omdat hun voorgeslacht miljoenen jaren aardig geweest is.

Brody weet als antropoloog dat overal de VJ’s door de AGR’s naar de voor de landbouw nutteloze gebieden van de wereld verdrongen zijn, veelal met grof geweld en genocides. En constateert nochtans tot zijn verbazing dat de VJ’s overal zeggen dat ze ‘in de beste aller werelden‘ wonen ! En dat dit niet eens grootspraak is. Hoe oninteressant (voor boeren dan) en hoe bar van klimaat ook, voor VJ’s is er in hun leefgebied, door de manier waarop ze er mee hebben leren omgaan, voedsel en water genoeg. VJ’s hebben minder tijd nodig dan de boeren om aan de kost te komen en zijn gezonder dan de boeren. Evengoed bejegenen deze AGR’s de VJ’s overal met verachting en zelfs haat. Als sedentaire zwoegende boeren wantrouwen ze die vrolijke vrije vogels die nog steeds denken dat de wereld voor iedereen is. AGR’s bezitten (hun stukje van) de wereld.

Edele wilden. Maar dat waren de AMM’s zelfs in Afrika al gauw niet meer in pure vorm zoals dat de Vroege Mensen, de erflaters van onze menselijke natuur, altijd geweest waren. Door hun veel grotere en veel talrijkere groepen was Afrika al een beetje ‘vol’ geraakt en waren er groepen uit gaan ‘emigreren’ naar Eurazië. Maar voor de beschaafde en gekerstende Europeanen waren de Indianen nog wonderen van primitieve goedaardigheid.

De Europese AMM’s (veelal Cromagnon-mensen genoemd) zijn bijzonder innovatief gedrag aan de dag gaan leggen. Terwijl zij in de Würm-ijstijd leefden!

Het is juist deze omstandigheid die hen tot technologische vernieuwingen gebracht heeft. Dat begreep ik toen ik boeken las over de Inuit, die zo verbazingwekkend technisch zijn.

Ik heb het er al over gehad. Gedurende de lange winters van de laatste ijstijd hadden de mannen in de winterverblijven weinig om handen. Ze doodden de tijd met dansen/zingen van het scheppingsverhaal, het vertellen van jachtverhalen, allerlei damspellen, maar ook met het doen van allerlei uitvindingen. Speeltjes voor de kinderen, naainaalden voor de vrouwen, kralen om op de kleren te naaien, mooie hangers maken. De gaten boorden ze met eenzelfde boor als waarmee ze vuur maakten: een boog waarvan de pees om een spil gedraaid was en die door het heen en weer halen van de boog razendsnel draaide. De spil was voorzien van een scherpe stenen punt en werd van boven met een holle steen omlaag gedrukt gehouden. Het te bewerken object houd je dan met je voeten vast.

De boog was aanvankelijk kinderspel, zoals ook het wolvenpuppy troeteldier voor de kinderen was. De jacht was een te sacrale aangelegenheid voor de mannen om daar kinderspeelgoed bij te halen. Maar één keer gebeurt het toch dat in één groep een erg bekwame jonge schutter zijn vaardigheid ook bij de jacht gaat inzetten, en dan wel mooi elke keer met buit terugkomt! Dan duurt het niet lang of andere jonge mannen van de grot gaan dat ook proberen. En dan wordt de pijlenboog al na een paar generaties door de andere grotten overgenomen. Zo ging het natuurlijk ook met dat die wolvenpuppy die zo tam was geworden dat ze later mee ging op jacht. Nou ja, de fantasie kan ook hier weer volop aan het werk[64].

Heel typisch is, dat toen de ijstijd afgelopen was, de inventiviteit en kunstzinnigheid ook meteen kelderde.

Zeker is dat de pijlenboog en de jachthond enorme verbeteringen zijn van de jachttechniek. Zeker is ook dat rond 12.000 jg in duizend jaar tijd alle grote prooidieren waren uitgestorven.

Archeologische opgravingssites[65] uit het zg Gravettien (30.000 – 22.000 vC) leveren de eerste bewijzen op van touwslagerij en weefsels. Dat houdt in: vissnoeren en visnetten! Al zijn op die sites alleen resten van grote prooidieren gevonden en lijken het vnl mammoetjagers geweest te zijn. Voor het bouwen van het winterverblijf en het overleven van een lange winter heb je mammoetbotten, mammoetvellen en een mammoetvoorraad gedroogd of gefermenteerd vlees nodig.

Overpopulatie. Immers: de overvloedige jachtopbrengsten konden meer monden voeden, en wanneer je ‘grot’ (thuisbasis) te groot werd, migreerde een groepje jongelui toch gewoon naar een maagdelijk nieuw gebied? U begrijpt dat er dan al gauw niet meer te migreren valt. De jagers beginnen te stuiten op vreemde jagers. De vrouwen arriveren op hun voorouderlijke foerageerplek van dat seizoen en vinden die al leeg geoogst door de vrouwen van een vreemde groep. Of ze treffen die daar foeragerend aan …

Overpopulatie. Hoe kan dat, wanneer onze voorouders hun aantallen al miljoenen jaren constant gehouden hadden? Niet helemáál constant: anders had onze soort zich niet over de hele aarde kunnen verbreiden en waren er geen duizenden verschillende Scheppingsverhalen. De groepsgrootte had altijd afgehangen van het evenwicht tussen het aantal mensen dat vereist was om voldoende voedsel bijeen te verzamelen/jagen en het aantal dat er mee in leven gehouden kon worden; elke mond meer die overbodig was, werd meteen na geboorte gedood (en opgegeten, denk ik dan: zoals ze dat ook met de nageboorte deden). Alles in gezamenlijk overleg. Maar op plaatsen waar voedsel in overvloed was, waren de groepen ook navenant groter. In een slecht jaar scheidde zich dan een groepje jonge vrouwen, kinderen de mannen af en gingen een nieuw gebied op een aantal dagreizen afstand in gebruik nemen. De geboorte van een nieuw scheppingsverhaal, met nog veel elementen van hun voorouderlijke ongetwijfeld.

Vanaf 65.000 jg groeiden de leefgroepen van de AMM’s, die zich vooral op de waterdierenwereld waren gaan toeleggen – een rijkere en constantere voedselbron – explosief, zowel afzonderlijk als in aantal. Hetgeen hun verbreiding over Afrika en vervolgens over Eurazië afdoende verklaart.

Na afloop van de laatste ijstijd, vanaf 12.000 jg, was de jachtproductiviteit intussen enorm toegenomen en het aantal leefgroepen had daarmee gelijke tred gehouden. De aantallen prooidieren natuurlijk niet, in tegendeel. Want mannen zijn wat minder goed in duurzaamheidsdenken dan vrouwen, van nature. Binnen duizend jaar waren alle grote prooidieren uitgestorven. Meer monden te voeden met minder voedsel, dat wordt oorlog.

En dan weet je hoe het gaat. Elke ziekte of elk overlijden, hoe onvermijdelijk ook in onze ogen, wordt door primitieven geweten aan betovering door de sjamaan van de buren en is voldoende om dit te wreken. En elke dode moet op zijn beurt gewroken worden.

Oorlog maakt mannen belangrijk. Groepen met de meeste vechtersbazen overleven. De vrouwen moedigen dus gewelddadigheid bij hun mannen en jongetjes aan. Oei! Dat hadden ze niet moeten doen! De mannen hadden altijd de tweede viool gespeeld. Nu kwamen ze plotseling tot de ontdekking dat ze toch wel verdomd belangrijk waren. Dat hún initiatierituelen toch eigenlijk wel véél belangrijker waren dan die belachelijke vrouwenrituelen. Ze gingen zich de heren der schepping voelen en namen de macht over de beslissingen over.

Maar mannen kunnen niet met macht omgaan. Omdat ze geen hogere prioriteiten kennen; met name de toekomst van de kinderen. Mannen vinden kinderen wel leuk, maar er voor zorgen is vrouwenwerk. Mannen denken eendimensionaal, vrouwen holistisch.

De mannen grepen de macht. Maar omdat ze er evolutionair niet voor waren toegerust, kwamen ze onzeker in het leven te staan en dat staan ze nog steeds. Dat moet ik uitleggen.

Macht. Vrouwen hebben bij mensen zes miljoen jaar de eerste viool gespeeld, maar ze hebben nooit macht over de mannen uitgeoefend. Mannen zijn 15 % sterker dan vrouwen en hebben altijd de wapens gedragen, ter verdediging van de groep. Vrouwen hebben het altijd uit hun hoofden gelaten om die pubers op stang te jagen: dan werden die alleen maar gevaarlijk. Bovendien hebben de vrouwen altijd een man de leiding gegeven over hun leefgroepen. Dat komt omdat vrouwen opkomen voor hun kinderen en kinderen maken nou eenmaal ruzie[66]. Moeders vechten als leeuwinnen voor hun kinderen, dat hou je toch. Vliegen dan mekaar in de haren. Vrouwen hebben meer moeite dan mannen om een ruzie te beëindigen[67]. En dan is het fijn als een algemeen geachte oudere man kordaat tussenbeide komt. Daarom hebben de vrouwen altijd gezorgd dat zo’n man er was. Maar hij moest wel doen wat zij voorkookten, anders was hij zijn gezag zo kwijt.

Waarom ik dat denk, dat onze voorouders vanaf het vroegste begin, dus zes mjg al, een hoofdman kenden, is omdat de bonobo’s die ook kennen. Het is de alfa-man die bij de bonobo’s de groep constant bewaakt en als eerste een indringer (luipaard, onderzoeker) met takken of stront begint te bestoken. Het is de alfa-man die de foerage-route aangeeft – maar als die niet naar de zin is van de alfa-vrouw, blijft die gewoon zitten en de rest volgt haar voorbeeld; dan heeft de alfa-man geen andere keus dan voorop te gaan lopen in de richting die de (oudere en wijzere) alfa-vrouw met haar blik aangaf.

Een ander ding is, dat vrouwen altijd alles op orde hebben. Dat krijgen ze hormonaal mee zodra ze moeder worden; een erfenis niet zomaar uit ons VJ-verleden maar uit een nog veel ouder zoogdierlijk verleden, denk ik. Als meisjes/jongens lopen beide geslachten nog tamelijk gelijk op. Hoewel, meisjes zijn al vroeg ook bezig met het zich prepareren op hun moederrol, terwijl jongens zich hooguit prepareren op hun krijgersrol. In de inleiding heb ik het al aangestipt: de chimpanseemeisjes observeren leergierig hoe de moederaap dat doet: termieten uit een termietenheuvel vissen of tussen hamersteen en aambeeld een harde noot kraken; maar de jongetjes verliezen al gauw de belangstelling en gaan met elkaar ravotten.

Bij het moeder worden treedt er bij de meisjes een pakket hormonen in werking, waar je u tegen zegt. (Tuurlijk, bij sommige vrouwen werken ze niet naar behoren of schoppen jeugdtrauma’s de boel in de war.) Tegen de geboorte zorgen die voor de ‘nestdrang’ : poetsen en boenen en alles klaarmaken voor de komst van de baby. Na de geboorte zorgen ze voor een engelachtig geduld bij de nukken en grillen van de baby. Vervolgens worden de moeders perfecte managers en regelaars. Daardoor hebben jonge vrouwen doorgaans alles op orde en daar hoeft een jonge knaap alleen maar in te stappen om zíjn zaakjes op orde te krijgen. I love you – I need you! Gelukkig voor de knapen horen de jonge vrouwen dat graag.

Niet alleen hormonen: ook reflectie speelt er een rol in. Een vrouw weet vanaf het moment dat ze moeder wordt, dat dat NOOIT meer overgaat. (Maar ook dat dit het is wat ze wil, haar levensvervulling.) Zelfs als ze oma is, zal ze zich zorgen blijven maken over haar volwassen kinderen en hun kinderen blijven mee verzorgen. Tot haar laatste snik.

Je ziet puberale meiden dan ook ‘op slag’ veranderen als ze moeder worden. Worden ze in één keer volwassen. Hormonen doen hun werk, én reflectie. (Alweer: dat geldt natuurlijk niet voor de in hun jeugd te zeer gefrustreerde meiden.)

Die omslag maken mannen hormonaal niet mee. Ze blijven (sorry dat ik het zeg, maar ik ben ervaringsdeskundige) pubers. Alleen reflectie kan hen volwassen gedrag bijbrengen, en daar komen de meeste mannen pas op oudere leeftijd toe. Ze (de jonge reflectie-mannen niet te na gesproken) doen alleen de leuke dingen met de kinderen – overigens héél belangrijk voor de kinderen! – maar de zorg is voor de moeder. En als opa /oma geldt meestal nog steeds dezelfde rolverdeling, moet ik deemoedig bekennen.

Jongemannen sloven zich uit om een vrouw aan de haak te slaan. Poeslief janken dat zo’n knaap dan doet! Allemaal omdat hij voelt dat hij alleen met háár orde in zijn puberbedoening krijgt. De vrouw krijgt met hem een kind erbij (de weinige door reflectie volwassen geworden mannen niet te na gesproken en de weinige door jeugd-omgevingen en –ervaringen ‘mislukte’ vrouwen niet te voor gesproken). Maar rond zijn veertigste gaat hij toch weer wild om zich heen slaan, puber als hij blijft. Voelt zich gekooid, wil weer opnieuw dat jonge verliefdheidsgevoel en maakt zijn bedoening kapot. Schade en verdriet. Ik ben nog steeds uw ervaringsdeskundige. Als ik met mijn achteraf-wijsheid ook maar één puber tot reflectie kan brengen, heb ik al eer van mijn ontboezeming.

Macht. Mannen kunnen niet met macht omgaan. Geen mens kan met macht omgaan. Macht corrumpeert alles en iedereen. Despotie brengt altijd achterstand en ongeluk. Democratie is, hoe moeizaam ook, het enige systeem dat leefbaarheid en welvaart schept.

Dat macht corrumpeert heeft met de menselijke natuur te maken. Die is, ik herhaal, driedelig:

1 (leven) = pakken wat je pakken kunt

2 (groepsdier-zijn) = samen kun je meer pakken maar dan moet je wat inleveren

3 (mens-zijn) = noodgedwongen professionalisering van 2, met als gevolg: je alleen gelukkig kunnen voelen bij samen ‘pakken’.

Macht (het in de positie verkeren dat je een medemens kunt dwingen te doen wat jij wilt) betekent dat je onwillekeurig terugvalt in 1: The winner takes it all.

Dat is ongroepsdierlijk(2) en het toppunt van onmenselijkheid en ongeluk (3)

Macht maakt bovendien dom, omdat je je isoleert van de opeenstapeling van de individuele intelligenties van de rest. Macht stompt je verantwoordelijkheidsgevoel voor de duurzaamheid van je samenleving af: van de samenleving waar je toch van afhankelijk blijft (op je eentje op een onbewoond eiland kun je geen macht uitoefenen, en moet je alles zelf doen en verzinnen).

Macht in de vorm van despotie maakt dat de onderworpenen niet meer zelf mogen denken en ondernemen en dan staat de samenleving stil en verachterlijkt.

Mannen kunnen niet met macht omgaan, zei ik. Vrouwen wel dan? Evenmin natuurlijk, maar vrouwen hebben nooit macht kunnen uitoefenen omdat mannen gemiddeld 15% sterker en groter zijn en altijd de wapens gedragen hebben – en omdat ze de mannen nodig hadden. Overheerste mannen functioneren niet goed. Overheerste vrouwen evenmin trouwens.

Veroorloof mij, in aansluiting bij deze uitweiding oven macht, nog een uitweiding over

GELUK.

Onder ‘geluk’ versta ik hier niet de kortstondige euforie bij een gelukstreffer (loterij, doelpunt, noem maar op) maar de toestand van welbehagen en tevredenheid met je leven. Het gevoel dat de dingen in je leven lopen zoals ze horen te lopen.

Geluk heeft ook alles met de menselijke natuur van doen. Het menselijk geluk was er in elke fase van het mensdom, en in de VJ-tijd was (en is voor hedendaagse VJ’s nog steeds) heel gewoon. Misschien is het dát aspect van het menszijn dat in de AGR-tijd het spectaculairst verslechterd is. Maar laten we het hier hebben over het alledaagse geluk van vandaag.

Helemaal in de hand hebben doe je het nooit, omdat je je lichamelijke of geestelijke of financiële toestand niet voor het kiezen hebt. Laten we uitgaan van een gemiddelde invulling van die toestanden. René Froger aan het woord.

een eigen huis
een plek onder de zon
en altijd iemand en de buurt die van me houden kon
toch wou ik dat ik net iets vaker
iets vaker simpelweg gelukkig was

Dan helpt het wel degelijk als je inzicht hebt waar geluk in gelegen is. Dat inzicht krijg je van de heersende economie bepaald niet aangereikt. Er heerst nu een ‘ideologische leegte’, sinds de ideologische invulling van het christendom niet langer ‘in’ is. Nu was de christelijke invulling slechts op het geluk in je hiernamaals gericht, dus daar had je niet veel aan; maar het was in elk geval een invulling. Nu is er NIX, en heeft de vrije markt vrij spel in het bespelen der geesten. Dat spel geeft de mensen het verlangen naar ‘meer’, naar ‘anders’ en naar ‘nieuw’ in, en bouwt hiermee een potentiële toestand van ontevredenheid in. De markt verpakt in haar reclames de producten in geluk, maar daar komt natuurlijk geen greintje geestelijke diepgang (reflectie) aan te pas.

Het goede van de vrije markt is dat het ons nu vrij staat om zelf, zonder indoctrinatie van ‘bovenaf’, uit te vinden waar geluk dan echt in gelegen is. Voor de humanosoof, die de menselijke natuur beziet vanuit de prehistorische vorming ervan, is het duidelijk genoeg: ons welbevinden wordt gegenereerd en gevoed door het gelukkig maken van anderen. Door het gevoel dat je er mag zijn, het gevoel dat je van betekenis bent.

Macht uitoefenen, anderen uitbuiten, profiteren van een ander, zoiets streelt wel even je gevoel van onmacht of verzoet wraakgevoelens, maar maakt je niet gelukkig; in tegendeel, het snijdt je weg naar de ander af.

Individueel is iemand goed bezig met haar/zijn leven wanneer er een duurzaamheidselement in zit. Je zou eigenlijk bij alles wat je eet, drinkt of wat dan ook doet, moeten afwegen of je hiermee je leven lang gezond kunt blijven.

Deze boodschap valt aan jongeren, bij wie de oude dag nog eindeloos ver in het verschiet ligt en die zich daar totaal niet verantwoordelijk voor voelen, moeilijk te verkopen. Maar daar is die waarheid niet minder keihard door. Het maakt voor het welzijn van je onontkoombare oude dag wel degelijk uit hoe je in je jonge jaren met je gezondheid en met anderen hebt omgesprongen.

Genieten. In een door het monotheïsme overheerste samenleving is dat een verboden en gedemoniseerd gevoel, dat daar slechts stiekem (maar daarom niet minder) wordt nagestreefd. In de consumentensamenleving is het een gebod.

Genotmiddelen. De vrije markteconomie draait er voor een deel op en driekwart van de reclame gaat er over. Maar het is gevaarlijk goedje. Genotmiddelen hebben met medicijnen gemeen dat ze bijwerkingen hebben. En dat je je er afhankelijk van maakt. Hoe meer gebruik je er van maakt, des te minder kun je genieten zónder die middelen. Ze maken meer (gezondheid en relaties) kapot dan je lief is.

Laten we even aannemen dat ieder bij geboorte een emmer genotmiddelen heeft meegekregen. Een grote emmer, ik doe niet zuinig. Maar je moet er wel je hele leven mee doen: er komt geen druppel meer bij en op = op.

Drugs nemen nu is je emmer met pollepels tegelijk leegscheppen. Dat voert al heel gauw naar ongeluk en ondergang.

Met roken en alcoholgebruik doe je het met eetlepels. Takelt ook nog te snel af.

Genotmiddelen neem je met een theelepeltje. Dan kun je des te meer genieten van gratis genot: van de natuur, van mooie muziek, van dansen en van elkaar. Hoe minder genotmiddelen, des te meer écht genot.

Geluk is voor een behoorlijk deel maakbaar.

Nu snel terug naar de VJ’s. Die weten nog van niks, maar ze gedragen zich volgens onze menselijke natuur, die bij hen nog niet is gefrustreerd door een overpopulatie-situatie.

Ze zijn nog aardig, nog edele wilden. De NT’s waren de laatste ‘volbloed’-VJ’s. Maar de AMM’s zijn niet zonder enige overpopulatie gaan uitzwermen. De Aboriginals zijn nog steeds VJ’s, maar ze kennen al een lichte mannelijke dominantie en beslechten onderlinge ruzies, binnen de eigen groep dus, met een zwaar knuppelgevecht.

De ‘edele wilden’ waar de missionarissen in Rousseau’s tijd over berichtten, waren AMM’s, maar uit die bron stamt het gruwelverhaal dat ik u hiervoor heb verteld. De ‘edele wilden’ van Rousseau waren ‘aangeslagen’ VJ’s, bij wie het lichte status-overwicht van de vrouwen al was omgeslagen naar een status-overwicht van de mannen. Ongeveer zoals de huidige San laten zien, de Aboriginals en de Inuit. VJ’s, kortom, die op de grenzen van hun wereld waren gestuit: te maken hadden gekregen met overpopulatie. Aardige VJ’s, over wie niettemin gruwelverhalen te vertellen zijn.

geschiedenis is een AGR-verhaal

Met ‘geschiedenis’ bedoel ik de periode na de ‘prehistorie’; men spreekt van ‘geschiedenis’ vanaf de tijd dat er ánnalen’ zijn. Daaronder versta ik opschriften, kleitabletten, munten, potscherven, documenten en (met veel ‘caveats’) heilige boeken.

Vooral op het einde van de laatste ijstijd groeide, door de uitvinding van de pijlenboog en de domesticatie van de wolf tot jachtkameraad, het aantal VJ-leefgroepen onstuitbaar. Op enkele plekken van de aarde slibden de leefgebieden dicht: geen jachtgebied meer of het behoorde al tot een clan. Daar was het afgelopen met het wegtrekken naar een ‘woest en ledig’ gebied wanneer door welke klimaatomstandigheid dan ook de prooidieren en het te verzamelen plantaardiger voedsel te schraal was geworden. Je kon geen kant meer op of je stuitte op het leefgebied van je buren. Dan wordt het dus oorlog, en oorlog maakt de mannen belangrijk. De jonge mannen worden krijgers. Hoe erger de stammenvetes, hoe misdadiger de mannen tegen hun vrouwen, de spiegels van hun zwakheid, te keer gingen. De Yanomamö en vooral de Bergpapoea’s zijn daar voor mij de gruwelijke voorbeelden van.

Toen en waar er overpopulatie (teveel leefgroepen in een overbejaagd jachtgebied) ontstaat en de groepen niet langer vrij kunnen rondtrekken op hun zangroutes, gaan de vrouwen extra zorgvuldig om met het plantaardige voedsel. Ze gaan de plekken waar hun favoriete planten groeien, speciaal koesteren en ontdekken dat je zo’n plant kunt helpen bij het groeien, door de groeiplek vrij te maken van groeisel waar je niks aan hebt, zoals gras en struikgewas. En je kunt de plant helpen door jonge plantjes en stekken een eigen plekje te geven. En door ze water te geven als ze dorst lijken te hebben. Ze verzorgden die plekken en gaven de mooiste bonen en graankorrels terug aan Moeder Aarde. Het denkbeeld van Moeder Aarde begint bij de vrouwen de oeroude Grote Voorouder-figuur naar het tweede plan te verdringen. Mensen denken ingevolge hun heersende economie, en de VJ-economie maakte plaats voor de Tuinbouw-economie.

Het is het begin van het fenomeen offers in de religies. Want Moeder Aarde beloonde hun dankbare gedrag met nog meer mooie bonen, peulen en graankorrels in het volgende seizoen. Zo begon de domesticatie van de gewassen. Ik denk dat dit al heel vroeg begon, namelijk waar de eerste zg Venusbeeldjes verschijnen. En dat is al in het Gravettien (30.000-22.000 jg), in de wat minder koude OIS3-tijd, gevolgd door de zeer koude OIS2-tijd (32.000-13.000 jg). Vanaf 13.000 jg begon de warme tijd OIS1 waar we nu nog steeds in leven, en begon de Tuinbouwfase pas goed.

File:Five Myr Climate Change.svgTussendoor iets over de OIS (oxygen-isotope stages), waaraan de paleo’s de klimaten in de tijd van ons verhaal kunnen meten. Rechts zie de lange tijd van de bosland-savannnen van de vobo-tijd. De heftige op-en-neerbewegingen zijn de ijstijden. De paleo’s hebben de verschillende warme en koude perioden genummerd in OIS-perioden. Hiernaast de nummering

Bestand:Specmap-800ka.svgvan de afgelopen duizend jaar.

De vrouwen koesterden de plekken, haalden ongewenste planten weg, lieten de mannen bomen omhakken, met die stenen bijlen van ze, en de tuinen afbranden waardoor die twee jaar vruchtbaar waren en dan minder werden zodat er een nieuw stuk bos moest worden omgehakt. Slash and burn heet deze manier van landbouw[68].

De vrouwen omheinden de plekken waar hun gekoesterde gewassen groeiden: tegen schapen en geiten en zo. Tot ze op de gedachte kwamen om die dieren zelf te omheinen en jongen te laten krijgen: een extra vleesvoorraad. En zo begon de domesticatie van kleinvee.

Maar voorlopig komt het vlees in hun menu vooral van de jacht van de mannen, en gaan de leefgroepen nog enkele maanden per jaar in hun gebied rondtrekken, op de oude VJ-manier. En dan zijn ze blij. Als ze terugkomen is de plek rondom hun langhuis of shabono (het gemeenschappelijke onderkomen waar ieder ‘gezin’ zijn eigen haard heeft) weer een beetje schoon gevreten door ratten en muizen en andere opruimers en gaan ze weer opgewekt in hun tuinen werken. Om elke avond te besluiten rond het vuur op het centrale plein om daar hun Scheppingsverhalen te dansen/zingen en de verhalen van de sjamaan aan te horen. Want daar draaien hun dagen nog steeds om.

Van landbouw spreken we pas wanneer en waar de vrouwen permanent bij hun velden blijven wonen om die in de gaten te kunnen houden en te verzorgen. En dat was waar granen (ook rijst dus, en maïs) voorkwamen. De eerste met name bekende ‘boeren’ waren de Natufians. Een koude-terugval in de opwarming na de ijstijd , het zg Jonge Dryas (10.700 – 9.560 vC) versnelde deze ontwikkeling alleen maar. Met de definitieve dorpsbewoning werden er definitieve huizen van leembesmeerd vlechtwerk (‘een-gezinswoningen’, al hoorden daar grootouders en ongetrouwde ooms en tantes en wezen bij) gebouwd. Doordat de landbouw vooral vrouwenwerk was, waren de vrouwen in status gestegen bij de mannen en bovendien waren hun vruchtbaarheidsrituelen voor het gewas en het vee en hun erediensten voor de vruchtbaarheidsgodinnen van overlevingsbelang.

Het vroege dorpsleven was daardoor een toonbeeld van aardigheid. De mannen gingen steeds minder op jacht – er viel steeds minder te jagen en hielpen steeds meer mee. Met het uitvinden van de ploeg bijvoorbeeld. Die ze door hun vrouw en kinderen lieten voorttrekken: ging sneller dat het werken met de hak (van hertengewei). Ja, het worden steeds meer gezinnen, ook een nieuw verschijnsel in de mensheid.

Maar de tweede aanslag op de menselijke aardigheid komt er dan weldra aan.

van offeren naar eredienst

Anders dan de vrij rondtrekkende VJ’s werden de AGR’s afhankelijk van de grillen van de natuur. Als VJ’s hadden ze altijd kunnen wegtrekken en een nieuw gebied in gebruik kunnen nemen wanneer het oude leefgebied niet langer aan hun eisen voldeed. Maar nu waren ze aan één plek gebonden: aan hun dorp met omringende velden. Hun landbouwmethoden waren nog primitief, de voordelen van bemesting met dierlijker en menselijke uitwerpselen en van irrigatie door middel van greppels en dijken en kanalen moesten nog ontdekt worden.

De vrouwen hadden de grillen van de natuur altijd gepersonifieerd als wilsbeschikkingen van Moeder Aarde en van de lagere landbouwgoden en geesten uit Haar gevolg. Smeekbeden en zelfkwellingen zetten ze in om de geesten gunstig te stemmen. Sommige oudere vrouwen kregen speciaal vertrouwen en dat werden de sjamanen. Dat kon vele generaties in de familie blijven. Als de oogst door welke natuurlijke oorzaak dan ook tegenviel, was dat omdat er misschien te weinig aan Moeder Aarde was teruggegeven en Ze ontstemd was. De sjamaan ging in diepe trance, raadde dit of dat offer aan, en sloofde zich uit in magische rituelen met veel vuur, rook en gedans.

Toen de mannen ook boeren waren geworden en het oerrund hadden gedomesticeerd, de ploeg hadden verbeterd en ossen er voor hadden gespannen, gingen ze zich ook steeds meer met de rituelen bemoeien. Hun goden kregen altaren om de offers op te brengen, de altaren kregen tempels, de goden kregen beelden, de beelden kregen priesters. De tempels werden ook de opslagruimten voor de buffervoorraden van de gemeenschap waaraan elke familie zijn bijdrage leverde elk jaar. De priester beheerde die voorraden, samen met zijn dienaren. Enfin, zo kwam de administratie op en werd de omgang met de wisselvalligheden van de natuur, gepersonifieerd in de geesten/goden, steeds meer geritualiseerd. En laat het maar aan de mannen over om de spelregels vast te leggen: mannen en jongens zijn echte regelneven. De regels en de rituelen worden nooit minder, ze worden alleen maar meer. Van (priester)generatie op generatie. En bij mannen gaat het offeren dan ook doorslaan natuurlijk: tot kinder- en mensenoffers toe.

van Grote Man naar koning

Vroeg of laat mislukt de oogst. Je bent als boeren overgeleverd aan de natuur, en die is wreed en kent geen mededogen. Of de velden breiden zich uit en je komt in de clinch met een buurdorp over grond of waterrechten. Boem! Oorlog. En oorlog maakt mannen belangrijk.

Ze zijn dan intussen met veel meer, meer monden om te voeden maar ook meer mannen om te vechten. Een succesvolle aanvoerder van de krijgers (ik moet nu een beetje opschieten, anders wordt het verhaal te lang) gaat zich al gauw onmisbaar voelen. De Grote Man doet zijn intrede in het menselijk gebeuren. Die wordt later koning, let maar eens op. Bovendien zijn er de lofzangers.

Dat zijn de mannen die net niet goed genoeg zijn om Grote Man te worden maar welbespraakt zijn en zijn daden roemen en aanmoedigen. Want geen Grote Man zonder trawanten die van hem profiteren. Het zijn de lofredenaars die de Grote Man doen denken dat hij alles kan maken. Veilig achter de brede rug van de Grote Man en zelf geen verantwoordelijkheid dragend, praten die alle misdaden goed en verkopen die als heldendaden. (Helden kennen we van de oude Grieken en de Germaanse Edda’s, zie je, we komen al dichterbij.) De lofzangers zijn de eerste ideologen. Geen Grote Man zonder trawanten en zonder lofredenaars. Heel andere lui dan de denkers, waarover ik het verderop over zal hebben. Denkers reflecteren. Denkers spiegelen het gedrag van zichzelf en hun medemensen aan wat ze aanvoelen als menselijke natuur, aan ‘het goede’. Hun bevindingen vallen bij trawanten en lofzangers bepaald niet in goede aarde en wanneer de denkers hun bevindingen niet voor zich houden, leven ze niet lang.

Een overwonnen dorp wordt uitgemoord en platgebrand, op wat jonge vrouwen na. Maar weldra komen de trawanten op het idee om die ook op hun velden te laten werken. Jongetjes worden ook gespaard. Alles wat kan werken wordt gespaard, je kunt ze immers altijd nog ombrengen.

De slavernij doet zijn intrede. Mogelijk gemaakt door onze aangeboren vreemdelingenangst: vreemden zijn geen medemensen voor ons maar onkruid. Kun je mee doen wat je wilt.

Slavernij is het dieptepunt van het VJ-respect voor de ander. Heeft vele eeuwen lang de economie bepaald. Vind je het gek dat de filosofen van Plato tot Hobbes zo’n pessimistische kijk hebben op de menselijke natuur?

Wanneer overpopulatiestammen over snelle vervoermiddelen komen te beschikken: kano’s dan wel paarden, worden die gebruikt om er weerloze dorpen mee te overvallen. Op de Zuidzee-eilanden kwam het veel voor maar ook de Vikingen zijn er onze streken om berucht geworden. De hele geschiedenis lang zijn de ruitervolken van Centraal-Azië een bron van angst en leed geweest en hebben hele beschavingen ineen doen storten.

De trawanten profiteren van de oorlogsbuit en beginnen te morren als de volgende rooftocht te lang uitblijft. Het plunderen en slaven maken is weldra doel op zich geworden, naar een aanleiding wordt niet eens meer gezocht. Steeds meer dorpen onder één Grote Man, dan heet deze voortaan koning. En zijn trawanten worden adel. Het hele gebied, met dorpen en onderhorigen en slaven en al, is een koninkrijk. De lofredenaars loven zich het leplazarus: hoe groter zij hun Grote Man maken, des te hoger zij mee stijgen in zijn aanzien. Zo werkt dat.

U merkt het al: ik ben hier ‘grote-stappen-snel-thuis’ aan het doen: ik moet wat opschieten want deze tekst mag niet langer worden dan honderd bladzijden en ik ben al aan p 63, zie ik tot mijn schrik. En ik moet het ook nog over God hebben!

Het dorp van de Grote Man groeide uit tot stad. Intussen was de handel flink op gang aan het komen. Handel genereert welvaart. Denk aan de stadstaten van Sumerië. Daar werd het spijkerschrift ontwikkeld, verrezen tempelpaleizen, schrijfscholen, ‘tablettotheken’ en wetenschapsbeoefening.

Bezit was ook iets wat niet bestond in de VJ-tijd. In de VJ-tijd is elk lid van de gemeenschap niet meer dan dat en wil ook niet meer zijn. VJ-gemeenschappen kennen geen privé of privé-bezit.[69]

In de primitieve landbouwdorpen was er ook nog geen privébezit, maar kwam er wel familiebezit. Elke familie bezat zijn eigen velden en oogsten, waarvan een deel werd afgestaan aan de tempel die het gemeenschapsbezit beheerde, voor de slechte tijden.

Het begin van de administratie: de tempelpriesters moesten kunnen bijhouden wat en hoeveel elke familie had bijgedragen aan de gemeenschap, om uitvreterij en scheve ogen te voorkomen. Het begin van het schrift. Het begin van overheid ook. Van administrateurs, dus van uit de gemeenschapspot betaalde ambtenaren. Dat waren tempeldienaren, en dat zouden ze nog heel lang blijven. In de tijd van de Assyriërs en de Farao’s bleven de tempels vooral administratieve centra die de offers in natura en later in geld inden en afdroegen aan de heerser van het moment.

Alles draaide om de arbeid van de boeren en om de afdracht van de tienden van de opbrengst van die arbeid. De tienden werden door de tempels geïnd. Maar de koningen hadden ook geld nodig, voor hun bouwwerken en hun leger. Krijgstochten, plunderingen en brandschattingen waren geen duurzame inkomstenbronnen. Er is dan ook altijd gevecht geweest tussen kerk en koning om de inkomsten van de arbeid van de boeren. De koning heeft de wapens maar de kerk de macht over het denken van de massa. Menig keizer heeft een Canossa-gang moeten maken[70].

Intussen werden de oorlogen alleen maar grootschaliger, met een staand leger. De steden ommuurd en de koningsgraven tot piramides gegroeid. Dat alles moest een koning voornamelijk bekostigen met de onderwerping en schatplichtigheid van steeds grotere gebieden. De Sumerische stadstaten werden rond 2300 vC een voor een veroverd door de Grote Man (krijgsheer) van Akkad, Sargon. Die heerste nu over een Rijk, een imperium. Weer een nieuw fenomeen in de menselijkheid.

Ook de wreedheden werden grootschaliger en onmenselijker. Assurnasipal II van Assyrië liet (tekst en melodie van de opperlofzanger) op een gedenkzuil griffen:

“Ik liet alle aanvoerders villen en behing een muur met hun vellen … enkelen liet ik in de muur inmetselen , anderen liet ik palen, of ik ontdeed hen van armen en benen … Veel gevangenen liet ik verbranden, of handen afhakken, of de oren afsnijden … velen werden de ogen uitgestoken … Hun jonge mannen en meisjes liet ik verbranden…” (Mesopotamien von Samuel Noah Kramer. Rohwohlt, 1971)

Dat alles ging ten koste van de oeroude scheppingsverhalen van de afzonderlijke onderworpen stammen. Die mensen werden door de wrede overheersing gedwongen hun scheppingsverhaal en hun oeroude rituelen in te ruilen voor die van de heersende elite. Ze werden gedwongen ‘beschaafd’ te worden. De ouderen bleven hardnekkig aan hun identiteit vast houden. Hun kinderen hadden er al wat minder moeite mee, integreerden en leerden de nieuwe taal. De kleinkinderen, geboren in de ‘nieuwe orde’, kenden niet anders en vonden hun grootouders ‘ouderwets’. Voor de kleinkinderen was het al vanzelfsprekend dat de wereld bleef voortbestaan ook wanneer ze die niet meer dansten/zongen[71].

Maar wat een leed en geestelijke ontreddering moet dit niet betekend hebben voor de ouderen. Beschaving gaat van au!! In het spraakgebruik geldt ‘beschaving’ als iets goeds en moois. Natuurlijk heeft die ellende ook vooruitgang opgeleverd. Overheersing maakt bestuur en ambtenarij noodzakelijk, en de administratie kan niet zonder het schrift. De ontwikkeling van het schrift kan niet zonder onderwijs. Beide leveren wetenschap op. Almaar nieuwe fenomenen in de geschiedenis van het leven en zijn levensvormen op deze planeet.

De ontwikkeling van het schrift begon in Soemerië. Klei en leem genoeg daar. Ze vormden er hun aan de zon gedroogde tichelstenen mee. Maar ook, vanaf zo’n 3000 vC , hun handpalmgrote schrijftabletten. Met een rietpen (met v-vormig stomp uiteinde) drukten ze hun schrijftekens in de nog zachte klei. Als de tablet vol was, werd die in de zon te drogen gelegd. Na een paar uur was de klei hard en kon je de tablet meenemen of opbergen. Belangrijke tabletten werden gebakken, voor de eeuwigheid.

Hier volgt een ‘schoolopstel’, van een scholier van 4000 jaar geleden.

“Toen ik ’s ochtends op school kwam, zei ik mijn tablet op, at, en maakte mijn nieuwe tablet klaar. Ik schreef er de les op en daarna volgde ik de mondelinge lessen …

Na schooltijd ging ik naar huis, trad binnen en zag daar mijn vader zitten. Ik vertelde hem over mijn schriftelijke werk, zei mijn tablet voor hem op en hij was erg tevreden.

Leuk, hè?

Hoe groter het Rijk, hoe belangrijker bestuur en administratie werden en hoe meer mensen er bij werden ingeschakeld. Vooruitgang. Ben ik al aan God toe? Bijna.

Belangrijk is te beseffen dat vooruitgang nooit iets wenselijks geweest is bij onze voorouders. Verandering was taboe. Doen zoals de voorouders het altijd gedaan hadden, dat was de norm.

Beschaving doet pijn. Gaat gepaard met massamoorden en verwoestingen.

heilige Boeken

Toen het schrift, ontstaan als middel om afdrachten en handelswaar te noteren, zo’n 2500 vC gebruikt ging worden om handelsovereenkomsten, wetten en gebeurtenissen te noteren, kreeg het meer en meer een magische lading. Wanneer iets eenmaal op schrift gesteld was, was het ‘vereeuwigd’ en onomstotelijk vaststaand geworden. “Het staat geschreven … “

Op zich zo gek nog niet, als je weet dat de eerste literatuur en wetenschap die op (spijker)schrift werd gesteld in de stadstaten van Soemerië rond 2500 vC, als een kostbare verworvenheid bewaard bleef in de ‘tablettotheek’[72]. Ook toen de Soemerische stadstaten werden veroverd door de heerser Sargon en in een groot Rijk werden samengevoegd, en dit later op zijn beurt werd onderworpen door de Babyloniërs en de Assyriërs, namen die allemaal de Soemerische literatuur en wetenschap over in hun (kleitabletten)bibliotheken, er hun dingen aan toevoegend.

Latere volken, zoals het Joodse, deden er hun voordeel mee. Hun patriarchale kringen vulden er hun Bijbelverhalen voor een substantieel deel mee. Veel van dit literaire erfgoed is ook overgegaan op de Grieken en de Romeinen, en via hen op de hele islamitische en westerse wereld. Wie wat bewaart heeft wat.

Nadeel is dat de magie die aan het geschrevene gehecht wordt, verlammend kan werken. In die diep-religieuze tijden werden de schriften, vooral waar het de religie betrof, gemakkelijk heilig verklaard. De Egyptenaren, die in dezelfde tijd als de Soemeriërs hun eigen schrift ontwikkelden – heel anders, en niet op kleitabletten maar op papyrus en wasplankjes -beschouwden hun beeldschrift als heilig omdat het vooral in hun religieuze beleving een rol speelde. Hun hiërogliefen (heilige tekens) waren als beeldschrift ook minder geschikt voor de handel dan het spijkerschrift, dat op die kleitabletten ook makkelijker kon worden uitgewisseld. Vandaar dat het literaire erfgoed van de Egyptenaren, hoe schitterend en machtig en duurzaam hun cultuur ook geweest is, mager is.

De magie van het heilig verklaarde Boek heeft in de hele verdere geschiedenis de mensen parten gespeeld overal waar de patriarchale kringen macht hadden over handel en bedrijvigheid: in theocratieën. Overal waar kerk en staat niet degelijk gescheiden zijn.

Geloven is een mooi ding. Maar overal waar er misbruik van gemaakt kán worden, wórdt er misbruik van gemaakt. Overal waar er van macht misbruik kan worden gemaakt, wórdt er misbruik van gemaakt. Leve de democratie.

Al die ellende van heiligverklaring en mannen-eer kenden onze vroegere voorouders niet. Hun VJ-samenlevingen waren egalitair, kenden geen ander gezag dan het beraad van de oudsten; en dit kon geen macht uitoefenen en dacht daar ook niet over. Vooral toen de vrouwen het nog voor ‘t zeggen hadden waren deze samenlevingen vredig. En dat is 99,5 % van de tijd van ons bestaan als soort het geval geweest. Dus het is geheel in de lijn van de menselijke natuur dat bij mensen de vrouwen de baas zijn. Maar God stelde de man boven de vrouw. Hij schiep deze superman als eerste en knutselde uit diens rib een privé-slavinnetje voor hem. Dus nu gaan we deze Mannenbegunstiger dan eindelijk eens goed bekijken.

DEEL II. GOD

de ijzertijd

We hebben Hem in proto-vorm zien geboren worden als product van ons talig worden, als het groepje eerste kolonisten van een nieuwbetreden stamgebied. In wezen zijn we het dus zelf, en toe die conclusie komen de diepste denkers dan ook vaak – als ze er mee voor de dag durven komen tenminste.

Monotheïsme is de eredienst aan De Ene Ware God. Die figuur noem ik hier verder EWG. Omdat hij een heel andere Figuur is dan de Grote Voorouder en de overige dreamings die voortgesproten zijn uit onze menselijke taligheid. De EWG is de hoofdfiguur van een collectivistische politieke ideologie. Hij is een patriarchale creatie, een politiek-sociale uitvinding uit de late IJzertijd, van de priesterij van de Tempel van Jeruzalem. Vervolgens is Hij in de Babylonisch-Perzische periode door hen aangekleed, shoppend uit wat er aan bruikbare ideeën in het toenmalige Midden-Oosten voorhanden was.

de IJzertijd in perspectief

Oude steentijd (de VJ-tijd) 2.6 mjg –17.000 jg

Midden Steentijd 17.000 – 8500 vC

Nieuwe Steentijd Neolithicum 8500 – 4500 vC

PPN A (Pre-Pottery Neolithic A) 8500 – 7000 vC

PPN B (Pre-Pottery Neolithic B) 7000 – 6000 vC

PN (Pottery Neolithic) 6000 – 4500 vC

Kopertijd (Chalcolithic) 4500 – 3500 vC

Bronstijd 3500 – 1200 vC

EB (Early Bronze)

EB IA 3500 – 3300 vC

EB IB 3300 – 3050 vC

EB II 3050 – 2700 vC

EB III 2700 – 2350 vC

MB (Middle Bronze)

MB IIA 2000 – 1800 vC

MB IIB 1800 – 1550 vC

LB (Late Bronze)

LB I 1550 – 1400 vC

LB II (Amarna-tijd) 1400 – 1300 vC (‘slavernij in Egypte’)*

LB III 1300 – 1200 vC (de ‘Exodus’) *

IJzertijd (Iron Age) 1200 – 586 vC

Iron IA 1200 – 1150 vC (‘veroveringstocht Jozua’) *

Iron IB 1150 – 1000 vC (‘periode van de Rechters’)*

Iron IIA 1000 – 900 vC (‘Rijk van David en Salomon’)*

Iron IIB 900 – 700 vC (‘tweedeling Israël-Juda’)*

Iron IIC 700 – 586 vC (‘Juda’, tot ‘ballingschap’)

Babylonisch-Perzische Periode 586 – 332 vC

Vroeg-Hellenestische tijd 332 – 167 vC

Laat-Hellenistische tijd 167 – 37 vC

Vroeg-Romeinse tijd 37 vC – 135 nC

Laat-Romeinse tijd 135 – 325 nC

* aannames van ‘maximalisten’: mensen die aannemen dat de Bijbel een historisch juiste voorstelling van zaken geeft; de met een * aangeduide aannames worden niet door de ‘annalen’ (het geheel van archeologie, ontcijferde inscripties en geschreven teksten op papyrussen, kleitabletten en urnen) bevestigd; in feite dateert het judaïsme van de Babylonisch-Perzische periodeen waren de Joden vóór die tijd normale veelgodengelovigen; voor de bijbelverhalen is de Bijbel zelf de enige bron

De IJzertijd is een tijd van oorlogen en wapengeweld – en oorlog maakt mannen belangrijk. De vrouwen, die gedurende het vredige Neolithicum zo hoog in aanzien hadden gestaan, kregen nu te maken met agressieve mannen die de baas wilden spelen. Hogepriesteressen die met agressieve huwelijks-aanzoeken werden belaagd, de tijd van het Gilgamesj-epos.

Het is de tijd van goden en helden (mannen). Het is de tijd van de heldenmythen en van de magische zwaarden. De tijd van een wapenwedloop: om het sterkste metaal, voor de strijdwagens, de speren en de schilden, en vooral voor de zwaarden. Eerst van koper en brons, maar weldra van staal.

Maar toen gebeurde er iets opmerkelijks. Iets dat vergelijkbaar is met de televisie in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Wat daar de gevolgen van waren had ook helemaal niemand voorzien: de leegloop van de kerken en de massale mentaliteitsverandering van bange gelovige naar assertieve consument.

Om ijzer te kunnen raffineren zijn hoge temperaturen vereist, dus enorme hoeveelheden houtskool. Steeds meer bos werd omgehakt en werd landbouwgebied. Steeds minder jachtgebied voor de mannelijke elite. Status kon steeds minder ontleend worden aan jacht en rabauwerigheid; hoffelijkheid en goede manieren stegen in aanzien. Status werd voortaan meer ontleend aan geestelijke en andere culturele kwaliteiten. Onderlegde klerken stegen in aanzien bij de vorsten en werden aan hun hoven verbonden. Onderwijs werd een groeiend belangrijk onderdeel van de opvoeding van de elite. Kortom: beschaving, in de voor u wat vertrouwdere betekenis van het woord.

Een niet bedoeld maar mooi meegenomen gevolg van het krijgsgeweld. Deze historische ‘omwenteling’, rond 800 vC, was de Duitse filosoof Karl Jaspers[73] als eerste opgevallen en het boek van Karen Armstrong De Grote Transformatie (2005) draait er ook om.

In dit IJzertijdperk dus, toen de mensen de dingen nog uitsluitend religieus konden beleven en hun versnippering ook van uitsluitend religieuze aard was – in de vorm van het offeren aan een veelheid van oeroude stamgoden – drong de economische ontwikkelingskracht bij de denkers het verlangen op naar een Eenheidsgod. Natuurlijk het sterkst in regio’s waar uitzichtloze stammenvetes alle handel en economische ontwikkeling blokkeerden – in andere regio’s bestond het bronzen of zelfs het stenen tijdperk nog heel lang voort.

Met de IJzertijd verdween voor de ‘beschaafde’ mensheid de harmonische 99,5 % VJ-tijd voorgoed uit het zicht (totdat missionarissen en later antropologen er opnieuw mee kennis zouden maken), en leefde het verlangen naar geluk waar we qua geboorte recht op hebben, nog slechts voort in nostalgische mythen: van het paradijs van Adam en Eva. In sprookjes: … en ze leefden nog lang en gelukkig. Of in utopieën.

Het ‘loon’ van al die angst en onbeschrijfelijke ellende en onrecht waarmee ‘beschaving’ (het losgerukt worden uit je voorouderlijke stamverband en het deel worden van een rijksverband) gepaard is gegaan, is dat het bestuurskunst en schrift en wetenschap en filosofie en andere vooruitgang heeft opgeleverd. ‘Beschaving’ klinkt super, maar in feite is het de pure frustratie van de VJ-natuur in ons. Ik kan echt niet aan ‘beschaving’ denken zonder ook te denken aan de hel van verschrikkingen en verwoesting van het oude vertrouwde die het voor miljoenen mensenlevens heeft betekend.

Voor de ouderen, opgegroeid in het scheppingsverhaal van hun stam, was de vernietiging ervan onverteerbaar. Hun kinderen beschikten over de soepelheid om zich in de nieuwe situatie te kunnen schikken. Voor de kleinkinderen die nooit een andere situatie hadden gekend, behalve dan uit verhalen, was dit hun wereld en die was nou eenmaal zo. Het zijn de kinderen die de mensheid zo ijzersterk maken en ons vertrouwen in de kracht van het menszijn des te meer wettigen.

de denkers

Ik moet u hier even terug laten denken aan de sjamanen, aan de oudere Aboriginals in hun diepzinnige ‘theologische’ gesprekken, en met name aan de oude sjamaan van Little Diomede, over de mystieke krachten die hij bezat. Over diens verdwaasde ontwaken uit de trance-achtige reizen naar de Droomwereld. Over diens spreken in oude talen die niemand meer verstond en diens oude kennis. Wij zijn heel veel oude vermogens kwijtgeraakt waar onze VJ-voorouders nog wel beschikten. De voodoo– en winti-praktijken[74] zijn niet helemaal onzin. Ze horen bij een voorbije tijd maar ze zijn wel uitvloeisels geweest van die nu verloren oude vermogens. De grote veranderingen van de IJzertijd en de klassenmaatschappijen die er een gevolg van waren hebben de sjamanen gemarginaliseerd, maar hun geestelijke verdiepingsmethoden leefden in de marge voort. Er is een continuüm van de sjamanen naar Zarathustra, naar Pythagoras, naar Plato: geen hunner vond het denkwiel helemaal zelf uit. Ze waren kinderen van hun tijd maar zetten wel onafhankelijk van de heersende machten een denken voort dat ouder was dan zijzelf.

De sjamanen onderhielden het contact met de geestenwereld – die natuurlijk een menselijke gedachtenwereld is. De sjamanen waren gedurende vele jaren opgeleid door oudere sjamanen die hun leerlingen met zorg uitkozen om hen in die lange opleidingstijd door te geven wat ze zelf als leerling hadden meegekregen. Die diepere kennis en de trancemethoden gingen dus onvoorstelbaar ver terug in de tijd, terug in tijden waarin verloren oude vermogens nog levend waren: tot in de Droomtijd. Het is de christelijke indoctrinatie in onze beschaving die ons er hiervoor de neus doet optrekken, maar het hoort wel degelijk bij ons, zijnde een deel van de menselijke natuur.

De sjamanen waren niet alleen religieuze experts, onderhielden hun contact met de goden niet alleen om hen te vereren maar ook om kwalen en ziekten – die immers als straffen van die goden werden gezien – te genezen. Ze waren ook de artsen van hun tijd. Je had onder hen beginnelingen maar ook befaamde oude en ervaren sjamanen wier hulp van heinde en verre werd ingeroepen. De geneeskunst is trouwens altijd vooral vrouwenkundigheid[75] geweest.

In de IJzertijd, en vooral nadat er geld in omloop was geraakt, werd ook hun beroepsgroep gecorrumpeerd door handige en goedgebekte oplichters die zich met toverspreuken en magische handelingen en kwakzalverij trachtten te verrijken. Daar lijdt de beroepsgroep tot op de dag van vandaag aan. Toen de massa-godsdiensten zoals het christendom aan de macht kwamen werden sjamanen bovendien ook nog gedemoniseerd als tovenaars en uitgerangeerd.

Zarathustra

Ergens in de Vroege Bronstijd (zie staatje p 66), dus rond 3500 vC, hadden de Botai, een der nomadische stammen op de eindeloze steppen van Centraal Azië, het paard gedomesticeerd. Vanouds leefden deze bewoners van het huidige Kazakstan van tarpans, zoals de rendierjagers van rendieren leven. Hun kleding en tenten waren van tarpanhuiden, hun werktuigen en gebruiksvoorwerpen van tarpanbotten, hun menu bestond grotendeeld uit tarpanvlees en tarpanmelk. Ze gebruikten tarpans voor het vervoer van hun huisraad en zo werden de Botai de eerste ruiters.

“Nooit zou de wereld meer hetzelfde zijn”, schrijft Ben van Raay[76], “voortaan kon de mens zich snel verplaatsen over veel grotere afstanden, voor handeldrijven of oorlogvoeren.” Vijfhonderd jaar later waren alle nomaden in die streken ruiters en paardenfokkers, en begonnen de eerste overvallen op weerloze boerendorpen van de Levant.

Hier begon een beroerde tijd voor de boerensamenlevingen. Bij de rovende horden zelf brachten de rooftochten een verandering in hun godenwereld. De krijgers en hun aanvoerders offerden niet langer aan hun vruchtbaarheidsgodinnen maar aan hun krijgsgoden.

De krijgsgoden waren oorspronkelijk ondergoden. De godenwereld in de IJzertijd weerspiegelde de hofhouding van de krijgsheren/koningen. Bij de oude Joodse stammen zat aan de godentafel de hoofdgod El aan het hoofd en Jahweh was als stormgod slechts één van zijn zonen. Bij de oude Iraniërs was Mithra oorspronkelijk slechts krijgsgod.

Veel denkers (priesters,sjamaan, magiërs) zagen de verwording van de oude stammoraal door de oorlogvoering met leedwezen aan. Alle oude zeden en edele gevoelens gingen teloor, de tot krijgers en rovers verworden jonge garde dacht alleen nog maar aan zelfverrijking en slemppartijen. In Bactrië, in het zuiden van het huidige Iran, was Zarathustra één van die denkers. We kennen hem alleen uit de latere Avesta. Daarin komt hij tevoorschijn als iemand van goede familie, die als jongeling zijn vaderhuis verliet om, uit afkeer van de religieuze praktijken van zijn dagen: het offeren van dieren aan Mithra en het gebral, zwaar onder invloed van de haoma (bedwelmende drank), van woeste krijgsliederen, op geestelijke zoektocht te gaan. Tien jaar lang reisde hij rond, ik denk vooral in India, zijn licht opstekend bij denkers die hij opzocht.

Het is jammer dat wij niet weten wanneer dit was. Toen de Griekse krijgsheer Alexander in 330 vC het Achaemenidenrijk onderwierp liet hij, als wraak voor de plundering van Athene en de verwoesting van de tempel van Artemis door de Achaemidische koning Xerxes in 480 vC, nu alle Zoroastrische tempels neerhalen en de bibliotheken vernietigen. Hiermee is ook veel kennis over Zarathustra verloren gegaan.

Alexander voerde voor het eerst een officiële jaartelling in, en liet die beginnen met zijn eigen geboortejaar. Dit was voor de Zoroastrische priesters aanleiding om een Zoroastrische jaartelling in te voeren; die natuurlijk met Zarathustra’s geboorte moest beginnen. Hiertoe telden zij de generaties terug die hen van Zarathustra’s leven scheidde, en kwamen tot de slotsom dat die 258 jaar voor Alexander geleefd moest hebben. Deze datum: de zesde eeuw vC, is breed geaccepteerd geweest tot enkele geleerden er op wezen dat de taal van de Avesta wel erg overeenkwam met het Sanskriet van de Rig Veda. Bovendien weerspiegelen de sociale gewoonten zoals die uit de Gatha’s (de zangen van Zarathustra) oprijzen, een primitievere samenlevingsvorm dan zoals die rond 600 vC was. Ze postuleren voor Zarathustra’s zangen de datum van de tiende of zelfs de elfde eeuw vC. Andere geleerden vinden dit te gortig en zeggen dat Zarathustra’s wereld op het Iraanse plateau wat achter liep bij de stedelijke samenleving en dat religieuze zangen en rituelen zo onveranderd mogelijk worden doorgegeven, dus ze komen uit op een gemiddelde: de achtste eeuw vC.

In India hadden vanaf 1500 vC de Ariërs, ruitervolk uit Centraal Azië, de Dravidische cultuur onder hun strijdwagens gerold maar hadden de Dravidische godenwereld in hun eigen Vedische religie opgenomen. Voor de denkers was het sindsdien een belangrijk punt van overweging geworden hoe de vele goden, die tezamen de natuurlijke orde der dingen handhaven en hun activiteiten op de verschillende terreinen ontplooien, dan aan elkaar verwant zijn. Al vroeg in de Vedische periode vatte in India de opvatting post dat men de goden het beste kan zien als manifestaties van die Ene die geldt als Bron van alle verschijning[77].

‘Bij uw geboorte, Agni, bent u Varuna; indien u brandt bent u Mitra; voor hen die vereren bent u Indra; in u, zoon van kracht, vinden alle goden hun kern.’

Net als wij vandaag waren ook de mensen uit die tijd nakomelingen van de VJ’s die hun woordenwereld elke dag dansten/zongen in het Scheppingsverhaal rond het kampvuur; ook zij werden geboren met het overerfelijke gevoel dat de wereld geschapen was door een allerfundamenteelste, eerste en dus belangrijkste Scheppergod. Natuurlijk hadden zij geen idee van de atavistische herkomst van dat gevoel; net zo min als de ‘ietsisten’ van onze tijd dat hebben. Maar voor hun diepste denkers, die in hun trance-meditaties konden terugreizen naar de dreamtime, moest er die Ene zijn die al het zijnde geschapen had en die dus ook al die 33 goden[78] geschapen had.

Zoals ik zei zijn door toedoen van Alexander, de Helleense veroveraar, alle historische bronnen omtrent Zarathustra verloren gegaan en zijn het alleen aanwijzingen uit de Avesta die gewag maken van een tienjarige zwerftocht van de jonge Zarathustra. Maar ik houd het er op dat hij die in aan de voeten van Indiase denkers heeft doorgebracht. En hij zou de laatste niet zijn die met geestelijke verdieping terugkeerde naar het Westen: niet lang na hem was het Pythagoras die opschudding teweeg zou brengen in de Griekse godenwereld.

Teruggekeerd vormde Zarathustra zijn eigen denkbeeld van die Ene, de Bron van alle verschijning, en gaf Hem de naam Ahura Mazda (ahura=’heer’ en mazda= ‘wijs’).

“O Mazda,

toen ik u zocht in mijn bespiegelingen en mijn goede denken,

begreep ik dat Gij zijt

het begin en het einde van alles” (Gathas 4, hymne 31, vers 8)

Faravahar is een bekend symbool van het zoroastrisme

Faravahar, het bekende symbool van het zoroastrisme

Zarathustra propageerde dus een opvatting van de Ene, de Bron van alle verschijning welke diepzinniger en weidser was dan de Indiase of Chinese denkers tot dan toe bedachten. In India bleef Hij één der 33 goden, een soort primus inter pares, die in wisseldienst de functie van de Ene op zich mocht nemen. Hun Ene verlangde ook gewoon offers van Zijn gelovigen. Het offer speelt immers een fundamentele rol in de Arische (Vedische) religie: het verbindt de mensen met de goden. De dood is een noodzakelijke voorwaarde voor het leven: slechts door het doden van andere levende wezens, of het nu dieren zijn of planten, kunnen wij leven, terwijl ook degene die eet, voedsel kan worden voor een ander. In een van de upanishads[79] staat: “Deze hele wereld is slechts voedsel en eters van voedsel. Soma is voedsel en Agni is de eter van voedsel”. Soma is (de god van) de Ephedra-plant, die het stimulerende middel efedrine bevat. Niet alleen de mensen maar ook de goden kunnen niet zonder soma (meende men) en ook de Heer van alle goden verlangde dat men Hem soma offerde in Zijn vuur. De goden bewaren de orde in het universum, en door aan hun goden te offeren konden ook de mensen hun rol spelen in het handhaven van de rita (harmonie en orde) in het universum.

Maar voor Zarathustra was Ahura Mazda, de Heer van het heelal, veel te groots om zo afhankelijk te zijn van zijn schepselen. Veel te groots om zich door offers van welke aard dan ook te laten beïnvloeden. Hij was ook te groots om afgebeeld te kunnen worden. Ook te groots om Zich door één volk te laten toe-eigenen (zoals de latere monotheïsten zouden doen door ieder zichzelf als Gods uitverkoren volk te achten). Men kon Ahura Mazda (ook wel Ohrmuzd geheten) alleen vereren door een goed schepsel van Hem te zijn. Een goed mens was je alleen als je je hield aan drie regels: heb goede gedachten, spreek goede woorden, doe goede daden.

Geniaal. Revolutionair ook, in een tijd dat je status als mens vooral afhing van grote bek en rabauwerigheid, en dat religie allerwegen uitsluitend bestond uit het offeren aan die goden waarvan je geluk of vruchtbaarheid of rijkdom van verhoopte.

Te revolutionair. De priesters van de gewone heiligdommen van zijn stam voelden zich bedreigd in hun inkomsten toen daar iemand begon te propageren dat hun goden niets voorstelden en dat offers onzinnig waren. Veel stamleden zagen ook niets in zijn kritiek op hun lucratieve rooftochten. Zarathustra werd tenslotte zo serieus bedreigd dat hij met zijn gezin uitweek naar het stamgebied van koning Vishtaspa, die via zijn dochter aangetrouwde familie van hem was en die blijk had gegeven van instemming met Zarathustra’s leringen en zangen. Maar ook daar was hij niet veilig. Toen zijn leer, door de steun van het hof, wijdverbreide aanhang kreeg, werd hij vermoord door een fanatieke aanhanger van de oude religie. De reden voor die haat is niet moeilijk te bedenken: Zarathustra wees dierenoffers af; maar die waren voor heel wat lieden hun inkomstenbron.

Zijn leer, die een beroep deed op het aangeboren ‘goede’ in de mens, bleef niet alleen behouden maar werd door zijn volgelingen uitgebouwd tot een volledig geëquipeerde eredienst. Zarathustra’s drie regels: denk goede gedachten, spreek goede woorden, doe goede daden, bleven de ‘zuilen’ ervan. Maar de mensen willen concrete alternatieven voor het aloude offeren op altaren, willen zich uiterlijk kunnen onderscheiden van andersgelovigen, willen vaste rituelen. Daar heeft Zarathustra zelf waarschijnlijk al wel een begin mee gemaakt, al zegt Mobed Dr A.A. J’afari in An Introduction to Holy Avesta (op internet gevonden tekst), besprekend het vijfde boek van de huidige Avesta, dat de inhoud ervan doet vermoeden dat die nog stamt uit een vroege periode dat Zarathustra’s zangen nog de enige ‘canon’ waren, dat de rituelen nog niet volledig geïnstitutionaliseerd waren en dat het priesterschap nog geen voltijd-baan was en zeker nog geen erfelijk ambt.

Ik had het over ‘leringen’, maar ik denk dat zijn gatha’s (zangen) door hem en zijn volgelingen gedanst/gezongen zijn geweest, in geestvervoering als een echte sjamaan betaamt, geholpen met haoma, de rituele drank, bestaande uit een plantenextract van de haomaplant vermengd met melk, water, boter en granaatappelsap, die een ‘geestverruimende’, hallucinogene werking had.

Die gatha’s, vijf in getal en elk een aantal hymnen bevattend, bestaande uit een aantal afzonderlijke verzen, zijn de kern van het zoroastrisme: de leer van Zarathustra (in ’t Grieks Zoroaster, in het Iraans Zardosht). Ze zijn, evenals de uitleggingen en andere toevoegingen van de latere priesters, heel lang slechts mondeling overgeleverd. De Avesta, het heilige Boek van het zoroastrisme, is pas in de zevende eeuw AD op schrift gesteld, althans van wat er nog van over was na diverse vervolgingen van de eredienst en zijn priesters. De huidige Avesta, die zes boeken beslaat, omvat hooguit 1/3 van de ‘canon’ van de Sassanidentijd. Maar de Gatha’s staan ongedeerd overgeleverd in de Yasna, het eerste boek van de zes.

In Zarathustra’s wereldbeeld, zoals dat uit de gatha’s oprijst, bestaat niet alleen het oneindig goede, belichaamd in Ahura Mazda, de ‘Heilige Geest’, maar ook het kwade, belichaamd in de figuur Angra Mainyu, de ‘Boze Geest’, in voortdurende actie om het goede te ondermijnen. De mens is vrij om te kiezen tussen het kwade en het goede, maar in de Eindtijd verschijnt Ahura Mazda en oordeelt welke zielen eeuwig mogen blijven voortbestaan en welke vernietigd moeten worden in een hellevuur. Ahura Mazda laat zich in zijn strijd voor het goede bijstaan door een zevental min of meer gepersonifieerde ‘eigenschappen’, de Amesha Spentas, bijvoorbeeld ‘goed denken’, ‘waarheid en gerechtigheid’, ‘vrome toewijding’, ‘creativiteit’.

De gatha’s werden overgeleverd in een heilige taal, het avestisch. Omdat het verwant is aan het sanskrit van de veda’s, die dateren van tussen 1500 en 1000 vC, menen veel geleerden dat Zarathustra ook ergens in die tijd geleefd moet hebben. Doordat de geheugens van die mensen toen nog zo goed waren (álles werd mondeling overgeleverd en ze hoefden de dingen maar een paar keer gehoord te hebben en ze vergaten het nooit meer), en doordat de gatha’s de kern van Zarathustra’s leer bevatten en goed van buiten te leren waren, hadden deze religieuze zangen een taai leven. Met bijbehorende taal: Zarathustra bracht zijn zangen natuurlijk in de geëigende, in zijn tijd al eeuwen oude ‘heilige’ taal.

Zarathustra heeft vermoedelijk veel nadruk gelegd op reinheid. In het na hem ontwikkelde zoroastrisme speelt reinheid (wassingen, het schoon houden van lucht, water en aarde) een hoofdrol. In de door het priesterdom na hem ontwikkelde eredienst werden deze gehouden in vuurtempels, waarin een vuur in een gouden test met sandelhout[80] en wierook ‘eeuwig’ brandend gehouden werd. Omdat dierenoffers een vette rook meebrengen die de lucht verontreinigt, waren die uit den boze, ook al omdat ook van de dieren het leven beschermwaardig is. Een lijk in de grond stoppen verontreinigt de aarde. Het verbranden is om voorgaande reden geen optie. Blijft over het door de gieren te laten ‘recyclen’ en daartoe bouwden ze ‘stiltetorens’. De latere priesters, die langs een achterdeur ook het veelgodendom weer hadden binnengesmokkeld door de zes eigenschappen van Ahura Mazda als Amesha Spenta’s te vergoddelijken, schonden ook het aloude ‘van de doden niets dan goeds’ door in de gaten te houden welk oog de gieren het eerst uitpikten; was het ’t rechter dan had de overledene een goed leven geleid maar was het ’t linker dan niet.

Zarathustra’s leer was echt goedaardig. Zeker, de menselijke ziel zou door God worden gewogen. Wie overwegend goed was geweest in zijn leven, stond ‘het best denkbare bestaan’ te wachten, oftewel de hemel. Wie overwegend slecht was geweest stond het slechtst denkbare bestaan, oftewel de hel, te wachten. Maar Zarathustra geloofde ook in het einde der tijden, wanneer de collectieve goede daden van de mensheid de onvolmaakte materiële wereld zouden hebben gezuiverd tot de frasho kereti: de ‘vernieuwing’, waarbij God alles nieuw zou hebben gemaakt. Dan zouden ook de zielen in de hel gezuiverd zijn en tot het ‘best denkbare bestaan’ worden toegelaten. Het is geen wraakzuchtige God.

Zarathustra geloofde niet in reïncarnatie of in karma. Misschien moet ik die Indiase guru’s die ik hem in zijn tien vormende jaren van omzwerving had toegedacht, toch maar vergeten.

Ik denk dat in de tijd van Cyrus de Grote, de tijd dat de judaïsten bij de zoroastristen shopten voor de samenstelling van hun nieuwe geloof – waarbij ze overigens alleen de trivia overnamen – Zarathustra’s leer nog tamelijk zuiver was. Maar toen het zoroastrisme veertig jaar later, tijdens Darius’ regering, tot staatsgodsdienst werd geïnstitutionaliseerd, werden er steeds meer elementen uit de vigerende andere godsdiensten in overgenomen.

het judaïsme

Het jodendom is eigenlijk niet echt een IJzerentijdperk-product, tenminste wanneer je het monotheïsme ziet als een religieus middel om eenheid te scheppen in de heilloze onder religieuze vlag gevoerde stammenoorlogen. Het jodendom is begonnen als een middel om de inkomsten van de talloze offerplaatsen naar één punt te doen samenvloeien: de Tempel van Jeruzalem.

De twee Joodse koninkrijkjes, het grotere Israël en het kleine bergstaatje Juda, gewoonlijk met elkaar overhoop liggend, waren altijd als vazalrijkjes uitgebuit geweest door óf Egypte óf Assyrië. Op momenten dat de grote rijken moeite hadden om zelf overeind te blijven, waren de kleintjes even vrij van de wurgende belastingen en konden hun ‘nationaal product’ zelf besteden. Dit was het geval na de invallen van de Zeevolken (1189-1180 vC). De beide grootmachten, voor een groot deel drijvend op de kurk van de Middellandse Zeehandel, raakten in moeilijkheden en de greep op hun vazalstaten werd losser en losser.

De koninkrijkjes van de Levant[81] leefden op.

Het koninkrijk Israël werd onder koning Omri een regionale grootmacht! Omri veroverde de steden als Dan, Megiddo en Hasor[82] en breidde zijn gebied uit van de Middellandse Zee-kust tot over de Jordaan, en van Dan in het noorden, via Gezer en Lachis, tot in de Negev-woestijn, waar Omri’s beambten de karavaanhandel controleerden, vanuit het garnizoen Kuntillet-al-Agrud waar een opberg-urn is gevonden met de naam van Omri’s god Jahwe en Jahwe’s vrouw Asjera.

Omri’s Groot-Israël, waar Juda een onderworpen deel van was, is door de archeologie en de annalen klip en klaar vastgesteld. Van een rijk van David en Salomon daarentegen geen spoor. Vandaag denken veel archeologen[83] dat de verworvenheden van de Israëliër Omri en diens zoon Achaz later door de bijbelschrijvers aan de Judese roverhoofdman/held David zijn toeschreven, wellicht omdat de namen Omri en Achaz ‘belast’ waren: te zeer herinnerden aan de Israëlische bezetting van de Judese gebieden. Een bezetting die toen, na twee eeuwen, nog niet vergeten was. In primitievere samenlevingen blijken herinneringen langer relevant en dus levend; denk aan ‘Kosovo’ bij de Serviërs. Misschien moeten we zeggen: in klassenmaat-schappijen blijven herinneringen langer bruikbaar voor een heersende elite en dus in leven gehouden. Als iets manipuleerbaar is, dan wel het geschiedenisverhaal, het Grote Verhaal. Het eerste slachtoffer van een oorlog is de waarheid.

Omri bouwde een nieuwe hoofdstad, Samaria, omstreeks 880 vC. Hij versterkte ook zijn overige steden met muren en trotse stadspoorten. En met een onderaardse gang die bij belegering toegang tot de meest nabije waterbron garandeerde. Versterkte steden waren niet alleen noodzakelijk vanwege buren als het koninkrijk Aram (hoofdstad Damascus), maar vooral vanwege de dreiging van het weer opkrabbelende Assyrië.

Assyrië had zich namelijk, na bijna een eeuw van economische machteloosheid, hersteld, mede door de handel met de Feniciërs (Tyrus). Koning Salmanessar III achtte het weer tijd voor expansie en ondernam in 853 vC een veldtocht om de westelijke koninkrijkjes als Aram en Israël in te lijven. Maar Omri’s zoon en opvolger Achaz had tijdig de onderlinge vijandschappen weten te bezweren en een gezamenlijke strijdmacht van duizenden strijdwagens, ruiters en infanteristen bijeen weten te brengen. Salmanessar moest afdruipen. We kennen de precieze aantallen van de vijandelijke legeronderdelen van Salmanessar’s ‘overwinnings’[84]-stele, de beroemde Kurkh-monoliet. Aram had de meeste infanteristen geleverd, maar Israël de meeste strijdwagens.

Voorlopig hielden de Assyriërs zich koest. Dus vlamde de rivaliteit tussen Aram en Israël weer in volle hevigheid op. Zo vocht Achab’s zoon Joram samen met koning Achazja ‘van het Huis van David’ tegen koning Hazaël van Aram. Dat “tegen de koning” moet tamelijk letterlijk worden begrepen: in die tijd vochten de koningen zelf in de voorste linies (het waren nog steeds stammensamenlevingen).

Beide jonge koningen sneuvelden. Hoefde op zich niet zo’n ramp te zijn: er was altijd wel een popelende broer of neef of anders zwager om hem op te volgen. Maar nu betekende het ’t einde van het koninkrijk Israël. Op de overwinningsstele van koning Hazaël, teruggevonden in de ruïne van de stad Dan[85], lezen we, in de vertaling uit En de zee spleet in tweeën[86] van Marcel Hulspas waaraan ik dit relaas van de Joodse koninkrijkjes grotendeels ontleen: “Ik doodde Joram, zoon van Achab koning van Israël, en ik doodde Achazja, zoon van Joram koning van het huis van David. En ik veranderde hun steden in puinhopen en veranderde hun land in woestijn”. Echt lofzangerswerk!

Israël, dat met zijn krijgsgod Yahweh een eeuw lang een lokale macht van betekenis was geweest, werd nu schatplichtig aan de Aramese koning.

The stele as photographed circa 1891

Voor het eerst is hier in de ‘annalen’ melding gemaakt van Juda. Van het bergachtige zuidelijke koninkrijkje dat tot dan toe nergens noemenswaardig was geweest maar dat de bakermat zou worden van een geschiedenisbepalende EWG. Hoe is dat nietige bergstaatje vanuit het niets opgeklommen tot het kloppend hart van de Joodse landen?

Dat begon met de inlijving van Israël bij Assyrië in 720 vC.

De ‘annalen’ vermelden in deze tijd nog een andere figuur die vanaf nu geschiedenisbepalend zal gaan worden: Yahweh. Zijn naam komt nu een tweede keer voor als … wéér een inscriptie op een overwinningsstele, nu van koning Mesha van Moab.

Wat was het geval? Omri’s opvolger Achaz had de Moabieten, het koninkrijk oostelijk van de Jordaan, niet onder de duim weten te houden. Hun koning Mesha had Achaz’ leger in een krachtmeting weten te verslaan. Op Mesha’s overwinningsstele[87] lezen we:

Ik ben Mesha, zoon van Kemos, koning van Moab. Mijn vader heerste over Moab dertig jaar, en ik heerste na mijn vader. En ik maakte deze hoge plaats voor Kemos in Qarcho, omdat Hij mij behoed heeft onder alle koningen.

Omri was de koning van Israël, en hij onderdrukte Moab lange tijd, want Kemos was vertoornd op zijn land. En Omri’s zoon kwam in diens plaats en zei: Ook ik zal Moab onderdrukken.

Maar ik keek neer op hem en op zijn huis. En Israël is verslagen, verslagen voor altijd.

En Omri nam bezit van het hele land van Madaba [een noordelijke stam van Moab] en leefde daar in zijn dagen en in de helft van de dagen van zijn zoon: veertig jaar lang. En Kemos herstelde het in mijn dagen. En ik bouwde Baal Meon, en ik bouwde er een cisterne [waterreservoir] in. En ik bouwde Qiriaten. En de mannen van Gad [ook een noordelijke stam van Moab] leefden in het land van Atarot [vandaag de noordelijke wijk van Jeruzalem] vanaf oude tijden, en de koning van Israël bouwde Atarot voor zichzelf. En ik vocht tegen de stad en veroverde het. En ik doodde alle mensen van de stad als een offer voor Kemos en voor Moab. En ik bracht de haard[?] van zijn[?] oom mee terug en bracht die voor Kemos in Quarcho en liet de mannen van Sharon er in plaatsnemen, en ook de mannen van Maharit.

“(…) En Kemos [de Moabitische strijdgod] zei tegen mij: “’Ga en neem Nebo van Israel. En ik ging, in de nacht, en ik vocht van de ochtend tot de middag en ik nam haar en ik doodde de gehele bevolking. (…) Want ik had haar in de ban van Ashtar Kemos gedaan. En ik nam de vaten van Yahweh weg vandaar, en ik zette ze voor het aangezicht van Kemos (…)”’.

[en zo nog 15 regels door]

Nog steeds hét topstuk van de Bijbelse archeologie, deze Mesha-stele:

1. archeologische bewijs – de Bijbelboeken zijn immers achteraf geschreven EWG-propaganda en notoir onbetrouwbaar– van de God van Israël. En zijn naam is Yahweh!

2. Mesha noemt zichzelf “Zoon van God” (en zo deden alle koningen toentertijd)

3. hier zie je dat het toeschrijven van je eigen (mis-)daden aan de influisteringen of zelfs het bevel van je God: normaal taalgebruik in die dagen

4. het toeschrijven van rampen en nederlagen aan de toorn en straf van je God (“Omri … onderdrukte Moab lange tijd, want Kemos was vertoornd op zijn land.”)

5. Yahweh, hier nog als Israël’s krijgsgod en genoemd in verband met stammenoorlog, wordt niet als beeld meegevoerd als trofee, alleen zijn offervaten worden meegevoerd

6. het taalgebruik doet vertrouwd ‘bijbels’ aan, dus heel algemeen voor die cultuur

7. “Voor het aangezicht van Kemos”; ‘voor het aangezicht van Jaweh’ of ‘voor Mijn aangezicht’ is dus een onmiskenbaar polytheïstisch taalgebruik, want het slaat op het godenbeeld van je God! Hebben de bijbelauteurs geen afstand van weten te doen …

Yahweh als krijgsgod, dat klopt met zijn oorspronkelijke status in de literatuur over de Kanaänitische godenwereld. Daarin is El de hoofdgod, de voorzitter van een hemelse raad. Of liever een koninklijke hofhouding. Daarin was Yahweh als god van storm en ontij een der ondergoden. Klopt ook met het verschijnsel in de ijzertijd dat juist die stormgoden dan belangrijk worden – oorlog maakt mannen belangrijk. Een oppergod heeft dan vaak nog teveel weg van de Grote Voorouder, en die was noch man noch vrouw – want het was een groep.

Klopt ook met de oorlogssuccessen van Omri en Achab, die een groot deel van Kanaän (op de kuststeden van de ‘zeevolken’ na) hadden weten te onderwerpen. Offerend aan hun stormgod Yahweh. De god van Israël.

Hulspas wijst terecht op die ‘vaten van Yahweh’: niet op een bééld van Yahweh. Misschien stond ook in de Yahwehtempel van Samaria al geen beeld! Als het te massief zou zijn geweest om als oorlogstrofee mee te slepen, dan zouden de archeologen het immers gevonden hebben, zo redeneert Hulspas. Maar ja, ligt er aan waar het beeld van gemaakt was. Bij een overwinning van jouw oorlogsgod hoort dat je het heiligdom en het beeld van de vijandige god in de hens zet. Als het een houten beeld was, was het mee opgestookt.

De vaten zijn offervaten van goud. Tempelgerei is favoriete oorlogsbuit in die tijden.

Nogmaals: echt herkenbare ‘bijbeltaal’, niet? Weliswaar niet afkomstig van een papyrusrol maar van een ‘stenen tafel’!

De door de EWG met eigen hand beschreven stenen tafelen van Mozes zijn echter nooit gevonden. Zelfs de berg niet waarop God zich zou hebben laten zien. Geen spoor ook van Mozes zelf. Noch van Aäron, noch van Jozua. Noch van een verovering van een ‘beloofd land’. Allemaal EWG-verhalen van latere bijbelschrijvers. Achteraf-schrijverij: dan kun je de profeten verrassende dingen laten voorzeggen!

Yahweh de god van Israël. Maar hoe werd die nou nu EWG van het judaïsme?

Dat kwam door de vernietiging van het koninkrijk Israël.

Onder koning Jeroboam II was Israël, het noordelijke Joodse koninkrijk, een vazalstaat van Assyrië geworden maar het kwam toch tot grotere welvaart. Het profiteerde namelijk van de economische bloei van het hele Assyrische rijk en kon door zijn gunstige ligging een belangrijke rol spelen in de handel. Zelf produceerde het steeds meer olijfolie. Het areaal olijfgaarden en het aantal oliepersen vervijfvoudigde, volgens door de archeologen blootgelegde gegevens. Verder leverde het paarden, krijgswagens en de bemanningen ervan. De economische bloei bracht toename van geletterdheid mee (en daarmee het optreden van de eerste profeten).

Vanaf 744 vC werd het Assyrische politiek om alle welvarende vazalstaten gewoon in te lijven, tot provincie te maken: dat zou hun belastingopbrengst verveelvoudigen. Toen de koning van Israël het waagde om, in een poging eraan te ontsnappen, aan te pappen met Assyrië’s concurrent Egypte, nam Sargon II Samaria in, deporteerde de elite naar Assyrië en lijfde Israël in bij zijn rijk.

Een deel van de elite van Israël ontliep de deportatie door tijdig te emigreren. Het grootste deel daarvan week uit naar Egypte. Yahweh’s tempel werd in 722 vC mét de hele stad Samaria met de grond gelijk gemaakt. De elite werd gedeporteerd en vervangen door de elites van andere onderworpen volken: de gewone tactiek van de toenmalige overwinnaars. Israël was weg en bleef weg. Alleen zijn god, dat wil zeggen de Jahwe-priesterij, niet. Het grootste deel van de priesterij van de Yahweh-tempel in Samaria dat had weten te ontkomen was neergestreken in het nederige Jeruzalem en zette haar business voort in de nederige Tempel aldaar. De archeologen constateren dat Jeruzalen toen in korte tijd 15 keer zo groot geworden is.

Voor de latere bijbelschrijvers, meest van Israëlitische herkomst, had het geen enkel nut om het verschil tussen Juda en Israël aan te zetten; ze hebben beide koninkrijken, historisch aartsvijanden, als één Israël (zoals ten tijde van Omri) voorgesteld. Mogelijk heeft de Israëlische elite het berggebied Juda altijd al als eigenlijk behorend tot Israël beschouwd, zoals veel Duitsers ook de neiging hebben zo over de Lage Landen te denken.

In de priesterlijke bijbelboeken is het onderscheid zoveel mogelijk verdoezeld. Alleen ‘de annalen’: het geheel van archeologisch bewijsmateriaal, de opschriften van stèles en muurversieringen, de lettertekens op scherven en urnen, de teksten op de kleitabletten, én een kritisch gebruik van overgeleverde geschriften als de Bijbel, brengen de waarheid des geloofs aan het licht.

de Samaritanen als de eerste Jahweh-vereerders

De Israëlieten, de bewoners van het noordelijke Joodse koninkrijk dat onder Omri en Achab tot een kortstondige plaatselijke grootmacht was gegroeid en ook de zuidelijke Joodse stammen in zich had opgenomen, hadden dit gepresteerd onder hun krijgsgod Jahweh.

Maar de Moabieten waren onder hun koning Mesha tenslotte in de tegenaanval gegaan. De koning van Moab nam de vaten van Yahweh weg vandaar, en ik zette ze voor het aangezicht van Kemos. De vaten van de god van Israël. Zijn tempel werd in 744 vC door de troepen van Sargon II met heel Samaria met de grond gelijk gemaakt. De elite van Israël werd gedeporteerd. Gedeporteerden van andere door Sargon onderworpen volken werden er door diens opvolger Sanherib neergepoot.

Die nieuwelingen ondervonden op zeker moment grote overlast van bergleeuwen, en hun geraadpleegde priesters duidden dit als een wraak van de God van de verdreven vorige bewoners. Zo valt te lezen in 2 Kon, 17: 24-27 en ook in Ezra 4:2. Toen Sanherib in 668 vC werd opgevolgd door Esarhaddon, die een wat toleranter beleid voerde en het door zijn voorganger verwoeste Babel liet herbouwen, deden ook de nieuwe bewoners van Samaria een beroep op hem. Ze verzochten om hen Jahweh-priesters te sturen, die hen zouden konden onderrichten in de eredienst van de God van hun nieuwe land, zodat de plagen van de bergleeuwen zouden stoppen. En zo geschiedde. Althans, de priesters kwamen, en ook de nieuwe Samaritanen werden ijverige Jahwehvereerders. Of het geholpen heeft tegen de bergleeuwen vermeldt de beide bijbelboeken niet.

Volgens 2 Kon. 17:28 werd het Jahwehheiligdom in Bethel gevestigd. Maar vers 33:

33 Zij vereerden de HERE, maar bleven ook hun goden dienen naar de gewoonte van de volken, waaruit men hen had weggevoerd. 30 de mensen van Babel maakten (een beeld van) Sukkot-Benot, de mensen uit Kuta van Nergal, de mensen uit Hamat van Asima, 31 en de Awwieten van Nibchaz en Tartak. De Sefarwieten verbrandden hun kinderen voor Adrammelek en Anammmelek, de goden van Sefarwaïm. 32 Daarnaast vereerden zij de HERE en stelden uit alle kringen priesters voor de hoogten aan, die voor hen dienst deden in de tempels op de hoogten.

Bedenk dus: Esarhaddon regeerde van 681-669 vC. De ‘hervorming van Josia’ waar we het verderop over gaan krijgen en die het begin vormt van het judaïsme, zal pas in 622 vC in Jeruzalem gaan plaatsgrijpen. Op het moment dat de nieuwe Samaritanen de Jahweh-eredienst in volle glorie herstelden, naast de dienst aan de goden welke ze van thuis hadden meegebracht, offerden de Joden van Jeruzalem nog gewoon aan hun Baäl en Asjera, daar is 2 Kon. 23 “De hervorming van Josia” heel duidelijk in:

4 Toen geboood de koning de hogepriester Chilkia en de priesters van de tweede orde en de dorpelwachters om al het gerei dat voor de Baäl, de Asjera en het gehele heer des hemels gemaakt was, uit de tempel des HEREN naar buiten te brengen; en hij verbrandde die buiten Jeruzalem op de velden van de Kidron, en de as ervan bracht hij naar Betel. Ook schafte hij de afgodspriesters af, die de koningen van Juda hadden aangesteld om offers te ontsteken op de hoogten, in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem. 6 Voorts bracht hij de gewijde paal uit het huis des HEREN weg, buiten Jeruzalem naar de beek Kidron en verpulverde hem tot stof; daarna wierp hij het stof ervan op de begraafplaats van het gewone volk, 7 Hij brak de verblijven af van de aan ontucht gewijde mannen, in het huis des HEREN, waar de vrouwen hoezen voor de Asjera weefden. 8 Hij liet al de priesters uit de steden van Juda komen en verontreinigde de hoogten, waar die priesters offers ontstoken hadden, van Geba tot Berseba. En hij slechtte de hoogten bij de poorten van de stadoverste Jehosua, en wel aan de linkerhand als men de stadspoort binnengaat. Enzovoort.

De Joden die in de Assyrische tijd naar Egypte waren uitgeweken en op het eiland Elefantine (in de bovenloop van de Nijl, bij Aswan) waren neergestreken en zich bezig hielden met de handel in ivoor uit Nubië, waren evenmin monotheïsten. Uit de Elefantinepapyri blijkt dat de Judeeërs daar naast Jahu (Jahweh?) ook Asjambethel, Anathbetel, Cherembethel en Anathjahu vereerden.

De opkomst van de Israëlische krijgsgod Yahweh[88] als judaïstische EWG moeten we dus laten beginnen met de val van het noordelijke koninkrijk Israël, in 722 vC.

Het waren de uit Samaria gevluchte en in Jeruzalem neergestreken Jahwehpriesters die in de decennia hierna de EWG zouden uitvinden. Vanaf toen groeide het bescheiden plaatsje van zo’n vierenhalve hectare, zoals de archeologie laat zien, uit tot een stad van zestig hectare dicht opeen staande huizen en openbare gebouwen. Met nieuwe buitenwijken om de vluchtelingen te huisvesten. De god van Israël, Jahweh, kreeg in de Tempel een hoofdaltaar, naast de heilige paal van Asjera.

De gevluchte Yahwehpriesterij bracht het nostalgische verlangen mee naar de bevrijding van hun land. Een verlangen naar het herstel van Groot Israël zoals het onder Omri en Achab geweest was. Het is mijn persoonlijke inschatting dat de Israëlische bijbelschrijvers dit het koninkrijk van David en Salomon hebben genoemd: omdat de namen van Omri en Achab nog te gevoelig lagen onder de Judeeërs en die ook duidelijk realistisch geweest waren en ook andere vereringen dan die aan Yahweh hadden toegestaan.

Dat er een koningshuis van David geweest moet zijn, weten we nu van genoemde overwinningsstèle van de Aramese koning Hazaël, maar hoogstwaarschijnlijk was David een krijgsheer, de aanvoerder van een roversbende. Wanneer die een rijk had gehad zoals het Groot-Israël van Omri en Achab, zou de archeologie daar zeker sporen van hebben gevonden. Er is hardnekkig genoeg naar gezocht. En zo moet ook Salomon met al zijn heerlijkheid en wijsheid uit de dikke duim van de bijbelschrijvers zijn ontsproten: hij komt, nogmaals, nergens tevoorschijn in de annalen: noch op een stele, noch op een potscherf, noch wordt zijn naam genoemd in de kleitabletten-briefwisseling.

Sargon werd in 705 vC opgevolgd door zijn onervaren zoon Sanherib. In Egypte was een sterk nieuw koningshuis aan de macht gekomen, het Nubische, dat Boven- en Beneden-Egypte weer had weten te verenigen. Met de hulp van Egypte zou Juda nu misschien de Assyrische krijgsheren van het lijf kunnen houden, en de torenhoge schattingen wellicht kunnen halveren. De Israëlische tempelpriesterij droomde zelfs van het Groot-Israël van weleer. Ze wisten de nu zittende koning, Hizkia – dit is een halve eeuw vóór de ‘hervormingen’ van Josia, houd dat voor ogen – over te halen om de Assyrische belasting-inners met lege handen naar huis te sturen of hen zelfs te laten ‘verongelukken’. Hun priester Jesaja deed een toepasselijke profetie dat de grootmachten ineen zouden storten en dat Juda en Israël tot één rijk en macht zouden komen. Hizkia bereidde zich op een confrontatie voor, behalve door een beroep om bijstand aan farao Shabaka, door Jeruzalem van een nieuwe stadsmuur te voorzien en een onderaardse tunnel naar de waterbron buiten de stad aan te leggen[89]. Ook – en dat is hier belangrijk! – concentreerde hij de cultus van Jahwe in de Tempel en brak daartoe de altaren buiten Jeruzalem af. Hier wordt de Israëlische krijgsgod Jahwe voor het eerst instrumentaal als EWG!

U begrijpt dat Hizkia als een brave koning te boek staat in II Koningen en in II Kronieken : “deed wat goed was in de ogen van de HERE” = priesterij.

Hizkia’s opstand werd een ramp. Sanherib bleek geen doetje. In 701 arriveerde hij aan het hoofd van een ontzagwekkend leger. Hij passeerde het inderdaad moeilijk in te nemen Jeruzalem en liet om te beginnen zijn leger onbeteugeld plunderen en verkrachten op het platteland van Juda. Lachis, de tweede stad, werd met de grond gelijk gemaakt en vijftienhonderd doden werden begraven in een massagraf. Ook in de rest van Juda werd gruwelijk huisgehouden. Tenslotte werd Jeruzalem omsingeld. Toen leverde Hizkia haastig alle goud en andere rijkdommen in en kocht de belegering af. De latere bijbelschrijvers schrijven de aftocht van Sanherib toe aan een ingreep van Jahwe en zijn engelen. Maar de annalen van Assyrië zijn realistisch genoeg.

Realistisch was ook Sanherib. Jeruzalem was een moeilijk in te nemen vesting, een belegering kon makkelijk twee jaar in beslag nemen. Zijn legerbendes waren al bepakt en bezakt van de plundertochten door heel Juda. Sanherib vond het wel goed zo en ging rijk met buit beladen naar huis, verzekerd van een voortaan brave belastingafdracht.

Manasse bleef een trouwe vazal van Assyrië en onder zijn lange heerschappij bloeide het land weer op. Net als eertijds Israël profiteerde Juda nu van de opbloeiende economie van Assyrië en van het handelsverkeer. Dat laatste betrof vooral de karavaanroute door het zuiden van Juda, die voor Omri indertijd al de belangrijkste reden was om het armelijke Juda in te lijven. Vooral tijdens de regering van Assurbanipal (668-631 vC) groeide Jeruzalem uit tot een echt stadje. De bevolking van heel Juda groeide van 10.000 tot 70.000 zielen; waarvan de helft woonachtig in Jeruzalem. Dat werd toen, zoals opgravingen bewijzen, opnieuw flink uitgelegd. Ook andere Judese steden groeiden in deze tijd uit en op het platteland verrezen veel nieuwe dorpen. In het hele Assyrische rijk, dus ook in Juda, nam de geletterdheid toe. Vooral toen het oude spijkerschriftsysteem was vervangen door het Semitische alfabet, wat veel makkelijker te leren was. De kleitabletten maakten plaats voor papyrusrollen, die tegen muisvraat werden bewaard in urnen. Het is de archeologie vooral die deze feiten aan het licht bracht. De Bijbel echter heeft weer geen goed woord over voor deze voortreffelijke koning … omdat die de oude religies weer alle ruimte gaf. Een karaktertrek van de EWG-ideologie: het gaat niet om het geluk en de welvaart van de mensen, maar om het dienen van hun ‘Allerhoogste’.

Ik vermoed dat toen ook het geld zijn intrede heeft gedaan. Hulspas noch Armstrong hebben het hier over. Maar het dadelijk aan de orde komende plan voor de invoering van de EWG (de ‘hervorming van Josia’ zoals die in de bijbel heet) zou zonder het geld zelfs onbedenkbaar zijn geweest.

Voorlopig echter lijken de tijden van verzet tegen Assyrië voorgoed voorbij. Assurbanipal heerst oppermachtig en verovert zelfs Egypte!

Maar ook dat duurde niet. Niets duurt, en vooral niet wanneer het om gewelddadige overheersing gaat. Assyrië kreeg te maken met aanvallen van de Meden, waar Assurbanipal de handen mee vol kreeg. Zeker toen ook de Babyloniërs, onder aanvoering van Nabopolasser, de kop weer opstaken en met de Meden gingen samenspannen. Overal werden de bezettingsgarnizoenen teruggetrokken. In Egypte kon farao Psamtek I van de 26ste dynastie de laatste Assyrische bezettingstroepen het land uitjagen.

de ‘hervorming van Josia’

Adempauze voor Juda. Assyrië nu serieus in de problemen en Egypte nog niet op krachten! Het was nu of nooit, zo was de overtuiging van de Israëlische priesterij van de Tempel. Er moest nu een legermacht worden opgebouwd van het niet langer afgedragen schattinggeld. Een staand leger, goed uitgerust, paraat en gedrild in kazernes. Als ze dat voor elkaar zouden weten te krijgen, dan was het afgelopen met de uitzuigerij door de grootmachten. Dan zouden ze misschien zelf aan het uitzuigen van andere landen kunnen slaan! Groot-Israël!

Zo’n krachtig leger kost nogal wat. Hizkia’s poging was indertijd mislukt omdat hij toen nog onvoldoende ‘maatschappelijk product’ van Juda had kunnen concentreren, doordat er toen nog geen geld in omloop was: hij had alleen de revenuen van de tempels in de naaste omgeving van Jeruzalem kunnen benutten.

Deze keer hadden ze alle mogelijkheden om het plan tot in de finesses uit te werken.

De revenuen van heel Juda, wat? van heel Israël ook graag, moesten naar één altaar gaan vloeien. In de vorm van geld was dat nu een haalbare kaart. Alles naar het altaar van Yahweh, die nu dus definitief moest worden opgewaardeerd tot de enige ware God-met-een-hoofdletter. De God van Israël, residerend in de Tempel in Jeruzalem. Want die van Samaria was verwoest en verlaten en de bevolking van Israël zelf was, door de bevolkingspolitiek van Assyrië, een mengelmoes van geloven en culturen geworden. Alleen Yahweh’s priesters waren nog over, en die zaten nu in Jeruzalem.[90]

Het was een stout plan. Het hield in dat alle andere heiligdommen, altaren, heilige hoogten en heilige palen in heel Juda, en daarna als het even kon ook in het te heroveren Israël, met de grond gelijk gemaakt moesten worden, en dat alle andere priesterijen dan die van de Tempel van Jeruzalem ontslagen en uitgerangeerd moesten worden.

Hetgeen ook inhield dat er een geheel nieuw soort godheid moest worden bedacht, één die geen andere goden en al helemaal geen heilige palen meer naast zich zou dulden. Een verschrikkelijk en wraakzuchtig Figuur, die niettemin álles wilde betekenen voor Zijn uitverkoren volk. Natuurlijk moest het de god van Israël worden: Yahweh. De god van Groot-Israël moest hij worden. De namen van Omri en Achaz moesten vergeten worden en vervangen door die van rasechte Judese helden.

Een geheel nieuwe ideologie, een nieuw Joods Verhaal! Uitgedokterd en op schrift gesteld. Het moest allemaal geloofwaardig aan het volk gepresenteerd kunnen worden. Je moest er zelf in kunnen geloven, zo goed moest het zijn.

En inderdaad. Het door de priesterij van de Tempel ontworpen verhaal werd bepaald geniaal.

Het maakte gebruik van de oeroude verhalen van de verhalenvertellers. Die trokken al sinds onheuglijke tijden van vader op zoon de hoeven langs, waar ze verwelkomd en gefêteerd werden in ruil voor hun spannende verhalen. De slavernij in Egypte waar alle boerenfamilies eeuwenlang zonen aan verloren hadden, gevoegd bij de vele heldenverhalen uit de stammenoorlogen van de Judese IJzertijd, vormde het uitgangspunt. Dat was allemaal orale ‘literatuur’, waarvan bruikbare elementen nu voor het eerst werden te boek gesteld – dus ‘vereeuwigd’. Heel wat elementen waren geknipt voor een relaas van Yahweh die – en dat was een ijzersterke vondst! – juist dát arme en gepijnigde volk speciaal had uitverkoren boven alle volken! De Ene Ware God, Yahweh, wilde Zijn uitverkoren volk bevrijden uit de slavernij van Egypte. Op slechts één voorwaarde: het volk moest alleen Hem aanbidden en geen andere goden!

Daartoe, zo luidt het verhaal van de bijbelschrijver(s), werd een Verbond gesloten[91], vastgelegd op schrift. Onder leiding van … nee, nog niet van Mozes: die is pas later in Babylon bedacht; in deze eerste versie doet Yahweh de klus nog zelf … werd het volk uit Egypte geleid en binnengevoerd in het ‘Beloofde Land’.

Echt een meesterlijk scenario. Maar nogmaals: het moést ook echt goed zijn, want er moest een hell of a job mee worden verricht.

De Judaïstische EWG-ideologie heeft pas in de eeuwen daarna, in talloze telkens aangepaste edities, de vorm gekregen waarin wij er nu kennis van kunnen nemen. Maar de bijbelkundigen weten vrij goed hoe die eerste rompvorm van wat later Deuteronomium zou heten, er uitgezien moet hebben: nog zonder Mozes bijvoorbeeld. Het is deze rompvorm die door Chilkia en zijn (Israëlische) priesterij op een boekrol op schrift is gesteld.

Het was nu of nooit. Want er deed zich juist ook een andere gunstige factor voor. Voor de uitvoering van het plan diende de Tempel ook over een meewerkende koning/legeraanvoerder te kunnen beschikken. Welnu, die kregen ze op een presenteerblaadje.

Toen koning Manasse eindelijk werd opgevolgd door zijn zoon Amon, kwam die al in zijn tweede regeringsjaar bij een paleiscoup om het leven en diens achtjarige zoontje Josia werd door de samenzweerders (waarover dadelijk meer) op de troon gezet.

Josia, opgevoed mede door ‘geleerden’ van de Tempel, werd door de priesterij voor het plan, waarin hij immers de rol van ‘de nieuwe David’ zou krijgen, van meet af aan enthousiast gemaakt. Terwijl Josia in de achttien (!) beginjaren van zijn koningschap alles in het werk stelde om een flinke en goed geïndoctrineerde[92] militie op de been te brengen, werd het bovenbeschreven nieuwe Joodse Verhaal door (of in opdracht van) hogepriester Chilkia in een boekrol uitgewerkt. Een Verhaal over een EWG die heel wat te stellen had met zijn ‘uitverkoren volk’. Een echt IJzeren Tijdperk-verhaal, vol moord en doodslag, verwoestingen en uitroeiingen. Met als beloning voor het afzweren van alle andere goden, dat ze zouden worden uitverkoren boven alle andere volkeren der aarde! En natuurlijk gruwelijke straffen voor als ze zouden hervallen in hun voorouderlijke erediensten.

De boekrol werd in een urn gedaan en verborgen onder het puin van een in gang zijnde Tempelrenovatie.

In 622 vC, in zijn achttiende regeringsjaar dus, was Josia er klaar voor. De bewuste urn werd ‘toevallig’ gevonden en met veel bombarie en vertoon aan de koning en ‘het volk’[93] voorgelezen. Vervolgens kwam de verwoesting van de altaren en heilige hoogten buiten Jeruzalem op gang zoals ik al citeerde uit II Koningen 22-23 (eveneens in Kronieken 33-34). Het is een nogal duidelijk in elkaar gestoken drama. Maar of het ook echt gebeurd is? Het blijft een bijbels verhaal, dus: achterafschrijverij van auteurs in Babylon of (ver) nadien. Niet met een historisch maar met een propagandistisch oogmerk.

Propaganda waarvoor eigenlijk? Propaganda was toch iets voor krijgsheren, als ideologische poot onder hun (op roof, plundering en afpersing gebaseerde) overheersingsmacht?

Ja, zo was de EWG-ideologie aanvankelijk ook bedoeld: om aan afpersing en plundering en roof te ontsnappen én om zelf, het Groot-Israël hersteld zijnde in zijn macht, plunderaar en afperser te kunnen worden. Maar toen het bij de val van Jeruzalem en de verwoesting van hun Tempel op niets was uitgelopen, bleef de EWG-ideologie alleen over. En die ging een eigen leven leiden. In hun priesterlijke hoofden, én in de hoofden van de EWG-gelovige vromen daar in Babylon: ‘uitverkoren volk’! Voor wie niks heeft, is zo’n idee iets om voor te gáán.

De EWG-propaganda was een geheel nieuw verschijnsel in de geschiedenis. De zoroastristen (daar krijgen we het verderop uitgebreid over) hebben nooit aan propaganda gedaan.

Het boek van Karen Armstrong De Grote Transformatie[94] legt weinig nadruk op de figuur van de Ene Ware God als een politieke uitvinding.

Armstrong heeft geen idee van hoe wij mensen geworden zijn en dus ook niet waarom wij van nature religieus zijn. Ze voelt wel dat er ‘IETS’ moet zijn en dus wil ze de EWG niet kwijt. Ze houdt dus toch maar vast aan de Bijbelse weergave van de werkelijkheid, compleet met Mozes als wetgever, en slikt de propagandistische verhalen dan maar voor zoete koek.

Maar ze zegt wel heel zinnige dingen – of ze dat zelf bedacht heeft of dat ze het van een ander heeft kan me even niet schelen – over het vernieuwende karakter van de EWG-ideologie:

– deze werd gepresenteerd in een geschreven tekst, waar de religieuze waarheid tot nu toe een zaak van gezangen en andere mondelinge overlevering was geweest[95]. Een Boek had voor de mensen iets magisch: het was niet meer vrijblijvend want ‘het stond geschreven’!

– van de andere kant werd de zeggenschap over de religieuze waarheid enigszins gedemocratiseerd. Mondelinge overlevering eiste, zoals in India en Perzië waar men terughoudender stond tegenover de Schriftuur, een lange leertijd bij een goeroe en een gedisciplineerde levensstijl. Zelfstandig het Boek bestuderen, los van een goeroe, maakt daarentegen eigen interpretatie mogelijk. Bovendien hoéfde men de religieuze waarheid niet meer van buiten te leren – al werd dat nog lang op prijs gesteld – : men kon de tekst immers altijd opnieuw ter hand nemen

– de concentratie van alle offers op één plek: de Tempel van Jeruzalem. De boeren moesten hun offers in geld leveren. “De deuteronomisten [de samenstellers van het boek in de urn] hadden hiermee een seculier domein geschapen” : tot nu toe was het – in de hele Oude Wereld was dat zo – alleen toegestaan vlees te eten dat ceremonieel geslacht en geofferd was op een gewijde plaats. Maar nu de plaatselijke offerhoogten en altaren waren afgeschaft, mochten de Joden voortaan hun dieren op hun eigen woonplek slachten. Alleen het bloed, dat de levenskracht bevatte, moesten ze in de grond laten lopen. Als tegenprestatie moesten ze voortaan met geslagen muntgeld betalen. Wat de vrouwen dus op de plaatselijke markt moesten zien te krijgen in ruil voor hun landbouw- en vleesproductie. Het was wel een achteruitgang voor de mensen: of het nou een goed jaar was geweest of een slecht jaar: de opgelegde schatting bleef gelijk

– vernieuwing ook op het gebied van de rechtspraak. Traditioneel was er rechtgesproken door stamoudsten bij de plaatselijke heiligdommen. De plaatselijke heiligdommen waren afgebroken en de plekken aan particulieren verkocht. Nu werden er staatsrechters in elke stad benoemd, met een hooggerechtshof in Jeruzalem

– een priesterlijke machtsgreep: de koning (staat) werd voortaan niet langer gezien als de zoon van God, maar moest net als iedereen gehoorzamen aan de Wet van Mozes (priesterij). Theocratie dus.

– een rationelere theologie: de deuteronomisten lieten veel oude mythen buiten beschouwing. God verscheen niet als beeld, was niet met vleesoffers manipuleerbaar, woonde niet in een tempel maar in ieders innerlijk (nou ja, in de achterafschrijverij dan – maar dat geldt voor al deze punten)

– eiste van de gelovige dat hij een deel van zijn inkomsten apart hield voor weduwen en wezen en andere armen; dat hij de rechten van vreemdelingen respecteerde en slaven na zes jaar vrijliet. Kortom: institutionalisering van sociale rechtvaardigheid

We moeten bij deze opsomming wel bedenken dat Armstrong de EWG-ideologie beschrijft zoals die pas later, in Babylonië en nog lang daarna, zijn definitieve vorm zou krijgen. En, nogmaals, zonder dat ze veel oog wenst te hebben voor het propagandistische oogmerk van de bijbelboeken.

einde Assyrië, Juda onder het Nieuw-Babylonische rijk

Het machtige Assyrische rijk, dat het aanzien van het hele Midden-Oosten in het algemeen en het eens zo onaanzienlijke Juda in het bijzonder zo veranderd had, met name onder Assurbanipal, liep na diens overlijden in 627 vC ten einde. De Scythen (nomadische veehouders van rond de Zwarte Zee, uit hun weidegronden verdreven door de sterkere Sarmaten, ook veehouders) en Cimmeriërs (paardenvolk vanuit de Oekraïne) waren het noorden van het rijk aan het binnendringen. De Meden, Iraanse stammen, verenigd onder Fraortes, bedreigden het rijk vanuit het oosten. Ze spanden samen met Babylon in het zuidoosten, dat al 200 jaar door de Assyriërs geregeerd werd maar dat nu onder de Chaldeeër[96] Nabopolassar de kans schoon zag om ook in opstand te komen.

De Meden versloegen onder Fraortes’ zoon Deiokes het Assyrische leger en verwoestten in 614 vC de hoofdstad Assur. Nabopolassar benaderde Deiokes en ze besloten om samen Niniveh te belegeren, dat in 612 viel. Dat was het begin van het einde voor het roemrijke Assyrië. Assur-uballit II, koning van de Assyriërs, wist de verstrooide troepen nog te verzamelen en vestigde een nieuwe machtsbasis in Harran. Deze stad werd in 609 vC door de Babyloniërs ingenomen en daarmee viel het doek voor Assyrië en begon het Nieuw-Babylonische rijk.

Voor de vazalstaten zoals Juda en Egypte was het enige tijd de vraag op welk paard ze moesten wedden: zouden de Assyriërs tenslotte toch zegevieren of zouden de Babyloniërs de nieuwe heersers worden?

De farao’s keken de kat uit de boom. Ze deden alsof ze de Assyriërs trouw bleven maar zagen met welbehagen toe hoe die het steeds moeilijker kregen. Josia van Juda wedde op de Babyloniërs[97].

Toen de Egyptenaren de tijd rijp achtten om de zieltogende Assyriërs zogenaamd te hulp te snellen, en de farao Necho II aan het hoofd van een legermacht optrok langs de Filistijnse kust noordwaarts naar Megiddo, vond Josia het slim om de Babyloniërs te laten zien dat hij aan hun kant stond. Achteraf gezien wel slim, maar nu kostte het hem zijn leven: bij de eerste confrontatie – we schrijven 609 vC – trof een Egyptische pijl hem dodelijk.

Necho II vervolgde monter zijn veldtocht maar moest zich al gauw achter de Eufraat terug trekken. Hij moest zich beperken tot een sterk garnizoen bij Karkemish (Syrië).

Josia van Juda werd opgevolgd door zijn oudste zoon Joachaz. Die herstelde meteen de oude goden in ere. Farao Necho verving Joachaz weldra door diens in Egypte opgeleide broer Joakim. Volgens de latere bijbelschrijver deugden Joachaz noch Joakim: ze deden “wat kwaad was in de ogen des HEREN, geheel zoals hun vaderen gedaan hadden” (II Koningen, 23:31-37). Wat wil zeggen: ze gaven de voorouderlijke religies weer alle ruimte[98]. Ik vind het veelzeggend dat ze er telkens weer bij schrijven: “in de ogen des HEREN[99]”. Het is een relativering: “de HERE” = de priesterij, dus je moet het lezen als “volgens ons”. Hetgeen het bijbelboek duidelijk als een priesterij-tekst kenmerkt.

Necho’s poging om Kanaän als zijn wingewest te behouden, mislukte. In 605 vC trok Nabopolassar op naar Karkemish teneinde de belastingmacht van Necho in de hele regio uit te schakelen. Nabopolassar werd echter ziek en moest zich laten terugvervoeren naar huis. Het commando te velde liet hij over aan zijn zoon Nebukadnessar II. Deze ontpopte zich als een waardige opvolger. Het kwam tot een beslissend treffen, waarbij Egypte een zware nederlaag leed. Necho had stom geluk dat Nebukadnessar plotseling bericht kreeg dat zijn vader overleden was en hij als de bliksem naar huis moest om zijn opvolging veilig te stellen. Zo ontsprong Necho – zijn strijdmacht zwaar gehavend maar toch – de dans.

De Babylonische generaals rukten verder op naar het zuiden. Ze lieten Juda met rust: Josia had zijn leven geofferd voor de Babylonische zaak en bovendien betoonde Jojakin meteen zijn onderdanigheid. De teruggekeerde Nebukadnessar richtte zich nu naar Tyrus en belegerde deze uiterst belangrijke havenstad in 604 vC vergeefs. Dan maar naar Egypte! Maar ook dat viel tegen. Necho II won deze thuiswedstrijd en Nebukadnessar moest zich terugtrekken.

We schrijven inmiddels 598 vC. Nebukadnessar’s nederlaag was voor Jojakin van Juda reden om in 597 vC de schatting-afdracht aan Babylon op te schorten en, rekenend op ruggesteun van Necho II, een opstand te beramen. Maar jammer dan: Necho’s steun bleef uit! Jojakin wist niet hoe snel hij zich, met veel verontschuldigingen en het overhandigen van alle hof- en tempelgoud, moest overgeven aan de genade van legerleiding van de Babyloniërs. Waarschijnlijk vanwege het krediet van zijn vader Josia werd zijn leven gespaard. Jojakin werd, samen met degenen die hem tot deze domme daad hadden aangezet, op transport gesteld naar Babylon. Zedekiah, jongere broer van Josia, werd door de Babyloniërs als regent aangesteld.

Maar in 588 vC kwam Jeruzalem, waarvan de muren door Zedekiah op topsterkte waren gebracht zodat hij de stad onneembaar achtte, weer in opstand! Deze keer kende Nebukadnessar geen genade. Hij leidde persoonlijk de belegering, die een vol jaar in beslag nam. Nadat eindelijk een bres geslagen was, ondernam Zedekiah met zijn gevolg een ontsnappingspoging. Maar hij werd gepakt. Hij moest toezien hoe zijn drie zonen werden afgemaakt. Vervolgens werden hem de ogen uitgestoken. De stad en de tempel werden door legeroverste Nebuzaradan grondig verwoest. Alle voornaamste burgers en priesters werden, inclusief de blinde Sedekiah, afgevoerd naar Babylon.

Babylon

Van oudsher was Babylon een rijke stad, zowel door handel en nijverheid als door landbouwproductie. Een wereldstad. Heel wat anders dan het dorpse Jeruzalem in het provinciale Juda. Een stad waarin de rijkdom van de overzeese handel, voornamelijk door Arabieren beheerst, werd overgeslagen via aangelegde wegen naar Bactrië, Medië, Perzië, India, Armenië, Voor-Azië en Arabië. De handelswaar bestond uit Arabische wierook, Indiase specerijen, ivoor, ebbenhout, edelstenen, purper, parels uit India en Perzië.

Een stad met een oeroude geschiedenis. Van oorsprong was het de hoofdstad van de Sumeriërs, die de grondslag hebben gelegd van de Babylonische cultuur. De oeroude priesterstad van die cultuur was Ur, de stad van een der belangrijkste stammen der Sumeriërs, de Chaldeeën. Ur was ook, volgens de bijbel dan, de stad waar Abraham van afkomstig is, de stamvader van de Joden. Inderdaad was er in die vroege tijd een instroom van semieten uit het zuiden, die behalve naar Ur ook naar Arku, Larsak (Senkereh), Nipur (Niffer) of Agani (Lippara) trokken. Ze integreerden in de cultuur (waren nog niet geïnfecteerd met de ‘uitverkoren-volk-bacil’ van het judaïsme) en namen het schrift en de religie over. Dat de integratie overigens niet altijd even harmonieus verliep, doet het ook weer wegtrekken van semieten, zoals van de mythische Abraham en de Hebreeën uit Ur Kassidim, veronderstellen.

De religie van de Babyloniërs was vanouds een natuurreligie, waarin de godheid als een gepersonifieerde natuurkracht werd gezien, in zowel een mannelijke als een vrouwelijke gestalte[100]. De oudste god is El.

Naast hem de koningin-moeder Billit (Baaltis), de ontvangende en barende, de godin van liefde, vruchtbaarheid en geboorte. De derde god is Bel (Baäl, Marduk), de scheppende maar ook verwoestende natuurkracht. De tegenhangster van Billit is Ishtar, de godin van oorlog en verderf maar ook van leven en zegen. De godin die zowel goede als slechte tijden brengt. De Egyptenaren vereerden haar als Isis; de Phoeniciërs en Palestijnen vereerden haar als Ashera, de Karthagers als Astarte.

schets Babylon naar de beschrijving van Herodotus:

“De muur is het pantser van de stad. Binnenin nog een tweede muur, nauwelijks minder sterk maar smaller.

… een machtig bouwwerk …de tempel die aan Belos[101] is gewijd. Het heiligdom is een vierkant van 4000 m lang en breed, met poorten van brons. Ik heb het zelf bezocht. In het midden is een massieve toren opgericht, 185 m lang en breed. Daar bovenop bevindt zich een andere toren, dan nog een en dat gaat wel tot acht torens door.[102] Via een wenteltrap aan de buitenkant kun je naar boven. Ongeveer halverwege is een rustplaats met banken.” uit: Het verslag van mijn onderzoek. Door Herodotos, vert. Hein L van Dolen (Boom, 1995)

Babylon kende een gesloten priesterkaste, die met offers en magie het noodlot trachtte te bezweren. De priesters bestudeerden de vlucht der vogels en de ligging van de ingewanden der offerdieren, om de weersomstandigheden en aardbevingen te kunnen voorspellen. Ze bestudeerden ook de stand der sterren, om zons- en maansverduisteringen te kunnen voorspellen. Aan de toren van Belos was een gespecialiseerde groep sterrenkundige priesters verbonden, wier berekeningen zeer nauwkeurig zijn gebleken. Vooral die over de maanstonden: die kloppen tot op de seconde met die van vandaag. Ook maten zij de tijd van de dag met zonnewijzers. Wikipedia: “Van de Babyloniërs is bekend dat ze een zevendaagse week hadden. Elke dag was gewijd aan een andere godheid. Het belang van het getal 7 komt uit de Babylonische astronomie. Er zijn 7 hemellichamen die waarneembaar zijn met het blote oog (de zon, de maan en vijf planeten). Deze lichamen worden elk met een godheid geïdentificeerd. Volgens een andere theorie denkt men dat de 7-daagse periode een vereenvoudiging is van een kwart van de maanmaand.” Ook in het zoroastrisme was 7 een heilig getal.

De latere bijbelschrijvers hebben de zevendaagse week als één van de vele Babylonische elementen overgenomen. Dat houdt automatisch een rustdag in, je moet dan immers een weekend markeren, toch? Maar ze maakten van de Sabbat een overdreven punt.

Een groot gedeelte van het land was in eigendom van de tempel. Dankzij renten, tienden, riviertol, belastingen en handelsmissies verzamelden de hogepriesters reusachtige schatten voor hun God Marduk. Die Tempel was machtig. Koning Nebukadnessar, een geweldenaar die 43 jaar geregeerd heeft; die één van de zeven wonderen van de oude wereld, de ‘hangende tuinen van Babylon’, heeft laten bouwen; die oorlogen voerde met Egypte, Tyrus, Edom en Judea en al deze oorlogen won; die het verwaarloosde kanaalsysteem heeft laten renoveren; die Babylon uitbreidde, het met een kolossale muur omringde (zie de schets) en alle religieuze ruïnes heeft laten renoveren; die machtige koning dus speelde het niet klaar om aan dat Mardoek-kapitaal te komen teneinde zijn oorlogskosten en zijn grootse bouwkosten te financieren. Met als gevolg een enorme inflatie en zelfs hongersnood. Hier zie je de macht van de geestelijken, die zich ook in het middeleeuwse pausdom en het huidige vaticaan weerspiegelt. Toen Nebukadnessar in 561 stierf, was Babylon zo verzwakt dat de Perzische veroveraar Cyrus II (Kyron) de stad in 540 vC met weinig moeite heeft kunnen innemen.

de ‘ballingschap’

In 586 vC, na de opstand van Zedekiah, had dus de definitieve deportatie van de elites plaatsgegrepen. Het is niet zo dat Juda nu totaal ontvolkt was. Bijbelse overdrijving: ‘de ballingschap van het Joodse volk’[103]. De economische en geestelijke elite werd gedeporteerd. En het machtscentrum Jeruzalem werd verwoest. De opgravingen laten zien dat het Jeruzalem van toen is platgebrand en ook niet meer is herbouwd. De Klaagliederen beschrijven de lege pleinen, afbrokkelende muren en geruïneerde poorten. Verder was Juda door de Babyloniërs herbevolkt met gedeporteerden uit andere onderworpen gebieden, zoals eerder ook met Israël gebeurd was.

Voor een deel was de Joodse elite uitgeweken naar Egypte. Egypte herbergde al veel langer een behoorlijke Joodse kolonie, en dat heeft ook bijgedragen aan het ‘kerstverhaal’ van de vlucht van Jozef en Maria met hun kind naar Egypte[104] uit Matteüs 2: 13-15, nadat de ‘magiërs uit het oosten’ (sterrenkundigen van Babylon) weer naar ‘hun land’ waren teruggekeerd.

Voor de Babylonische heersers was, net als hun Assyrische voorgangers, deportatie van de kopstukken van een onderworpen volk de gemakkelijkste manier om dat volk tot medewerking te dwingen. Op geloofsgebied waren de Babyloniërs als ‘heidenen’ verdraagzaam: ze gunden de gedeporteerden hun eigen geloofsbeleving. De Joden werden gehuisvest in dorpen in de omgeving van Babylon, aan de Euphraat, en vonden werk in Nabukadnessars grote project van de renovatie van Babylons kanalenstelsel. Omdat het een geletterde elite betrof, vonden velen ook werk in de administratieve sectoren en op den duur ook in het onderwijs. Maar natuurlijk was het voor de meesten een behoorlijk statusverlies vergeleken bij wat ze in Jeruzalem betekend hadden. Het boek Job is een typisch Babylonisch boek.

Niet alle Joden integreerden succesvol. Vooral de echte EWG-gelovigen onder hen weigerden zich te assimileren aan hun ‘heidense’ omgeving. Daar is de ‘uitverkiezingswaan’ debet aan.

Onder hen stond menig profeet op. Behalve Ezechiël was er ook Jesaia en vooral een derde profeet wiens naam onbekend is en daarom de tweede Jesaia genoemd wordt omdat zijn orakels in dezelfde rol als die van de eerste bewaard gebleven zijn. Welsprekende en gedreven predikers, die de Joden voorhielden dat ze tot Gods ‘uitverkoren volk’ behoorden. Dat ze zich dus aan de Joodse Wet te houden hadden. Zichzelf en hun zonen laten besnijden. Geen varkensvlees eten, zoals die heidenen deden. En de Sabbat[105] heiligen.

Jojakin kreeg van Nebukadnessars opvolger genade en genoot zelfs weldra, als zoon van Josia die immers zijn leven geofferd had voor de Babylonische zaak, een voorkeurs-behandeling. Hij kreeg een uitkering en een ‘residentie’, en bleef tot zijn dood als aanspreekpunt van de Joodse ‘import’ fungeren.

Toen Ewil-Merodak de troon besteeg als koning van Babel, verleende hij koning Jojakin van Juda gratie en ontsloeg hem uit de gevangenis. Dat was op de vijfentwintigste dag van de twaalfde maand in het zevenendertigste jaar van zijn ballingschap. Hij had met hem een vriendelijk onderhoud en bevoorrechtte hem boven de andere koningen die in Babel gevangen zaten. Jojakin hoefde niet langer gevangeniskleren te dragen en mocht voor de rest van zijn leven de maaltijd gebruiken met de koning van Babel. Jeremia[106] 52:30-34.

De Joden mochten er ook hun eigen geestelijke centrum bouwen. Het is jammer dat we daar niet meer van weten[107], want het is daar dat heel wat van de eerste versies van de bijbelboeken tot stand zijn gebracht. Maar ook de uitwerking van de eerste, door Chilkia en de zijnen samengestelde en in de urn ‘gevonden’ rompvorm van Deuteronomium is in Babylon duchtig omgewerkt. In de grondtekst van de EWG-ideologie is nog geen sprake van de zo belangrijke figuur van Mozes:

“De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. Toen klaagden we Yahweh, de god van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. En Yahweh bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen”. (Deuteronomium, 26:6-8)

In het geestelijk centrum in Babylon – wellicht was dat de ‘residentie’ die Jojakim als gunsteling van het hof had toegewezen gekregen – werd de grondtekst herschreven en uitgewerkt “tot één lange redevoering van leider/wetgever Mozes, waarbij verschillende ‘profetieën’ over de ballingschap werden toegevoegd” (Hulspas p.274). En: “De introductie van de wetgever Mozes is ongetwijfeld het meest opmerkelijke aspect aan deze bewerking.” Het is een meesterlijke vondst. Anders hadden de wetten aan de EWG moeten worden toegeschreven, met telkens weer een antwoord verzinnen op de vraag: hoe dan?

Nieuw is volgens Hulspas ook dat de priesters zichzelf in hun geschriften de hoofdrol toekennen: als het volk een koning wilde, kon dat; maar deze moest aangewezen worden (gezalfd) door “de HERE” (lees: de priesters) en zich strikt houden aan de wetten van Mozes (lees: van de priesters). Ik weet niet of dit nieuw was. Er is al vanaf de vroegste tijden van patriarchale machtsuitoefening strijd geweest tussen de machthebbers over de geesten en de machthebbers over de wapens. Tussen hogepriester en koning, tussen paus en keizer, tussen kerk en staat. Waar de geestelijkheid de kans zag om de macht te grijpen en een sharia in te voeren, liet ze die niet passeren, en dus nu ook niet bij het opstellen van de ‘wetten van Mozes’.

Bijbelwetenschappers identificeren de redacties van deze auteurs als (P), waar de oudere versies als (JE[108]) worden aangemerkt. Ene Baruch[109] schijnt een groot aandeel gehad te hebben in de achteraf-schrijverij. Natuurlijk worden er geen auteursnamen in genoemd, noch een ontstaansplaats: het is immers “het Woord Gods”, van “alle eeuwigheid”. Wel worden aan bepaalde teksten graag namen van beroemde personen gehecht, om ze meer autoriteit te geven.

De voorkeursbehandeling bevorderde de vormgeving van hun eigen ideologie. Ze heeft op een noodlottige manier de uitverkiezingswaan bij de joden in de hand gewerkt. Het is die uitverkiezingswaan die onze verdere mensheidsgeschiedenis zoveel kwaad berokkend heeft – naast het kwaad dat het de Joden zelf berokkend heeft – en nog steeds berokkent.

Genesis

De belangrijkste bijdrage van de (P)-auteur(-s) van de Babylonië-tijd (586-538 vC) is, naast de ‘Mozes’-wetgeving, de psalmen (enkele zijn ‘omgebouwde’ oude Egyptische dan wel Mesopotamische mythen en gezangen) en de profetieën: het Genesis-verhaal. “Precies het scheppingsverhaal uit Genesis is een van de laatst geschreven teksten!” zegt oudtestamenticus Arie van der Kooij, Universiteit Leiden (NRC 25 okt.’04).

Het basisverhaal van welke ideologie dan ook is immers het ontstaansverhaal der mensheid. Een beetje ideologie (geheel van ideeën die heersen in een samenleving) kan zich alleen aannemelijk maken wanneer het zich kan baseren op een van a tot z- verhaal: van hoe de dingen begonnen en zich ontwikkelden tot wat ze nu zijn, en waarin de betreffende ideologie dan naadloos past. Een Groot Verhaal dus.

[Doordat de postmoderne filosofen van na de Tweede Wereldoorlog geen kennis hadden van de oorsprong en de overgeërfde natuur van ‘de mens’, dus ook onbekend waren met de rol die scheppingsverhalen vanaf de vroegste tijden in de mensheid hadden vervuld: het structuur geven aan de begrippenchaos van onze woordenwereld, gooiden ze met het badwater van de Grote Verhalen van fascisme en communisme ook het kind: het Grote Verhaal, weg. Vandaar dat ze zich ook weinig zorgen maken over de verhaalloosheid van ons samenleven en zich niet gedrongen voelen om wat aan de leegte te doen – gesteld dat ze al zouden kunnen verzinnen wát.] Het Grote Verhaal van het monotheïsme, een eveneens verwerpelijke collectivistische ideologie, werd dus het Genesisverhaal.

Voor de samenstelling daarvan hebben de bijbelschrijvers in Babylon veel ontleend aan de Enuma Elish. Ik citeer hier Wikipedia : “De Enuma Elish ("wanneer in het hoge") is een oude Babylonische mythe die ons vertelt hoe de wereld is geschapen. Het is tegelijk een verheerlijking van de god Marduk en de stad Babylon. De tekst is van groot belang omwille van zijn gelijkenis met het Bijbels scheppingsverhaal” .

Waarom ontleenden de bijbelschrijvers hun scheppingsverhaal aan andere culturen? De Joodse stammen waren toch niet van gister? Die hadden toch ook hun eigen oeroude scheppingsverhaal(-en)?

Zeer zeker, de god El was hun Grote Voorouderfiguur. Maar elke stam had zo z’n eigen versie. Onvermijdelijk zou het officiële verhaal naar het oordeel van sommige stamhoofden teveel het stempel dragen van één der concurrenten en ze zouden het niet als het hunne accepteren. Een nog belangrijkere reden: het zou teveel ‘heidense’ elementen bevatten: de weinige vermeldingen van hoofdgod El doen dat prompt.

Dus liever een geheel nieuw vervaardigd. De EWG-ideologie was immers in zijn geheel een revolutionaire afrekening met het verleden. Bovendien: bronnen voor ‘leentjebuur’ genoeg.

De (P)-auteurs maakten van de scheppende figuur echter een zachtaardiger God dan de krijgshaftige God Marduk. Uit dat zachtaardige blijkt invloed van de andere inspiratiebron voor het Genesis-verhaal: het, eveneens in Babylon populaire, zoroastrische scheppingsverhaal. Vooral het begin van Genesis: de scheiding tussen licht en duisternis; een God zonder begin of einde, zonder plaats of verleden; de schepping van de aarde in zes fasen, besloten met een rustdag, is geheel aan het zoroastrisch/Babylonische scheppingsverhaal ontleend. Maar ook hier merk je dat de verschillende auteurs verschillende opvattingen hebben vertegenwoordigd. Verschillende teksten, afkomstig uit verschillende scholen wellicht, daar hebben de latere overschrijvers en redacteurs een geheel van moeten maken, met waar mogelijk behoud van de originele, dus ‘heilige’ tekst. Hetgeen weer leuk is voor de bijbelvorsers.

De geloofsinhoud van de (P)-auteurs ademde een vredelievender, zoroastrischer geest dan die van de deuteronomische D-rompvorm. Dit vastgesteld hebbende is het optreden, tegen het einde van de ‘ballingschap’, van de zg ‘Tweede Jesaja’ (zo geheten omdat zijn orakels bewaard zijn gebleven in de dezelfde boekrol als die van Jesaja, die echter in Hizkia’s tijd heet geprofeteerd te hebben) opmerkelijk. De orakels van de ‘Tweede Jesaja” waren ineens weer opvallend triomfalistisch. Een Marduk-achtige Yahweh die al zijn vijanden verslaat. Opmerkelijk ook omdat er dan ineens vier gedichten tussen staan – van iemand die zich ‘dienaar van Yahweh’ noemde – die juist weer heel timide zijn en lijdzaam.

Maar juist de zangen van die ‘tweede Jesaja’ blijken heel populair geweest te zijn onder de Joden in Babylon.

het zondvloedverhaal

Een oude Babylonische sage vertelt van de stadscheppende Figuur Oannes, die half vis half mens was, en noch man noch vrouw was. Dat hij uit de zee was op komen duiken en aan de mensen taal en kennis, kunstvaardigheid en schrift, landbouw en bouwkunst had geschonken. Om daarna weer terug te keren in de zee. Een typische Grote Voorouderfiguur dus.

Tien koningen hadden er achtereenvolgens geheerst; de eerste heette Aloros en de laatste was Isuthros geweest.

Maar toen had Bel (Baäl) met een zondvloed alle mensen vernietigd. Alleen Isuthros had zich op een groot schip weten in te schepen, met paren van alle dieren bij zich. Het schip was afgedreven naar het hooggebergte van Armenië. Van daar uit was de mensheid opnieuw begonnen.

De mythen van een zondvloed hebben, zoals echte mythen betaamt, ook een waar-gebeurde kant. Na afloop van de laatste ijstijd vormden zich bij de afsmelting van de gletschers vaak enorme stuwmeren. Wanneer een in de weg liggende ijsdam het dan eindelijk begaf, kreeg je vaak verwoestende overstromingen. Enkele hebben wereldwijde effecten gehad. Ik denk hierbij met name aan de doorbraak van ‘Lake Agassiz’, de enorme zoetwaterbinnenzee (acht keer de oppervlakte van Nederland) die 8470 jaar geleden in één keer leeg liep en de zeespiegel wereldwijd een halve meter deed stijgen. De landtong van de Tigris en de Eufraat, tot dan toe wel 1000 km verder de Perzische Golf instekend, werd toen in korte tijd door de zee verzwolgen. Als je bedenkt dat juist de kustgebieden bij voorkeur door de mensen bewoond werden, kun je je indenken dat zo’n catastrofe vooral in die contreien lang deel van de oeroude verhalen heeft uitgemaakt.

Tiamat wordt bevochten door Marduk (Babylonische zegelafdruk)Een dergelijke catastrofe zou zich ook rond de Zwarte Zee hebben voorgedaan[110]; recentere onderzoeken[111] hebben deze theorie onderuitgehaald. Maar er hebben zich na afloop van de laatste ijstijd op tal van plekken overstromingen in kustgebieden voorgedaan en de meeste scheppingsverhalen van de meeste stammen kennen wel een zondvloedverhaal[112].

Voor het bijbelse zondvloedverhaal is creatief met elementen uit het Enuma Elisj-epos gewerkt. Dus hier eerst een stukje Babylonische mythologie.

Tiamat wordt bevochten door Marduk (Babylonische zegelafdruk)

Mardoek is de oppergod van het Babylonische pantheon.

Mardoek doodde Tiamat, de zoute zee en oermoeder van alle leven. Tiamat werd voorgesteld als een kosmische draak. Van haar lichaam maakte hij de wereld. Uit haar ogen ontstonden de Tigris en de Eufraat en uit haar staart alle sterren van de hemel. Mardoek doodde ook haar zoon en geliefde, de maan Kingu. Van diens bloed maakte Mardoek de eerste man.

Elk jaar werd deze geschiedenis in Babylon gevierd als mysteriefeest, maar het verhaal leefde in het hele Midden-Oosten. De Chaldeeërs noemden Mardoek El. Tiamat assimileerden ze met Isjtar. Haar beeld Tehama weende jaarlijks om de dood van haar geliefde Tammuz. En Kingu was voor hen Sin, de maangod van de berg Sinaï. Tiamat had Kingu (Sin) verheven tot de macht van Anu, de hemelgod. Ze gaf hem de wetten en daarmee de macht over de goden.

Een soortgelijk verhaal leefde er ook over Rhea, die tafels met de wetten schonk aan Minos, op de berg Dikte. Wellicht ligt hier de inspiratiebron voor de bijbelschrijver die de figuur van Mozes bedacht.

het zoroastrische bestanddeel van de Thora

Het Zoroastrisme is van bepalende invloed geweest voor de hele vormgeving van het judaïstische EWG-geloof – en daarmee voor de vormgeving van het mithraïsme, het christendom en van de nog latere islam.

Helaas zijn het vooral de trivia, de bijzaken van het zoriastrisme, die werden overgenomen. Het leidende beginsel: denk goede gedachten, zeg goede woorden, doe goede daden, en het intens goedaardige van zijn leer, die kwamen minder in de kraam van de judaïsten te pas. Het was hen niet om het goede in de mens te doen maar om het geld van de mens en daartoe moest die mens afzien van zijn oeroude offerreligies en de vruchten van zijn arbeid voortaan afdragen aan de EWG van Jeruzalem. Verder ging de betrokkenheid van de Judaïsten met het welzijn en het levensgeluk van de mensen niet.

Trivia. De strijd tussen het goede en het kwade. Ahura Mazda was de god van het goede, contra de god van het kwaad, Ahriman (de latere vorm van de naam Angra Manyu). Zarathustra had een Redder, een Messias, in het vooruitzicht gesteld om de mens te verlossen van het kwade. De latere aanhangers geloofden dat deze Verlosser in 272 vC[113] op aarde was gekomen. Dat was als volgt gegaan. Het zaad (!) van de profeet Zarathustra was op wonderbaarlijke wijze eeuwenlang bewaard gebleven in het Hamunmeer. Toen de maagd Anahita daar een bad nam, werd zij er door bevrucht. Zij baarde haar kind in een stal. Kort na de geboorte waren er drie koningen gekomen, naar de stal geleid door een ster. De koningen verzekerden de maagd Anahita dat haar kind de door Zarathustra aangekondigde verlosser Mithra was. Anahita werd dan ook ‘Moeder van God’ genoemd.

Er waren meer culten in Babylon populair om uit te shoppen, zoals de Zurvancultus en de Mithracultus. De naam ‘mithra’ is Perzisch voor ‘contract’, ‘verbond’, ‘convenant’. De latere zoroastristen noemen Mithra ‘de bemiddelaar’. Of ‘de boodschapper’, de ‘gezondene’. Mithra stond namelijk tussen Ahura Mazda en Ahriman in. Mithra moest de strijd aangaan tegen Ahriman, de god van de duisternis. Toen Mithra na 64 jaar gewonnen had, steeg hij ten hemel.

Ik vat de invloed van het zoroastrisme op het judaïsme hier nog even samen:

1. het geloven in één allerhoogste god, verheven boven alle overige goden, ook door hen

‘Ahura’ oftewel HERE genoemd; de Amesh Spenta werden door hen niet overgenomen

omdat die te licht tot bijgoden zouden kunnen verworden

2. het niet aanbidden van deze Allerhoogste in een fysieke godsbeeld (dit afzien van

fysieke beelden was heel ‘behulpzaam’ bij het bestrijden van de ‘heidense’ goden

die immers wel fysiek aanbeden werden en nu konden worden belachelijk gemaakt als

‘hol snijwerk vol zaagsel’

3. het geloven in een strijd tussen het goede en het kwade (God en Duivel)

4. het geloven in engelen en duivels

5. het geloven in een hemel en een hel

6. het geloven in ‘het einde der tijden’ en een ’laatste oordeel’, dus in een individuele eindbeoordeling

7. een stelsel van ge- en verboden voor individueel gedrag

8. het geloven in een Messias, een Verlosser

9. het geloven in een wederopstanding en een paradijs, in een hiernamaals dus

10. uitgebreide reinigingsvoorschriften voor de rituelen

Toetje: het woordje “Amen!” En als je je echt in het zoroastrisme verdiept, kom je nog wel meer elementen tegen.

Allemaal begrippen en geloofsvoorstellingen die de Joden voordien volslagen onbekend waren. Nou ja, het geloof in geesten is natuurlijk zo oud als het animisme. Maar om die als ‘engelen’ voor te stellen, als gevleugelde helpers (bijvoorbeeld boodschappers) van een EWG, in voortdurende strijd met de ‘duivels’, de geesten van het kwade, dat is typisch zoroastrisch.

Het tiende element, de reinigingsvoorschriften, komen vooral naar voren in de ‘wetten van Mozes’.

Materiaal te over voor de auteurs van de bijbelboeken. Niet alleen voor het verbond (mithra) dat Jahweh met zijn uitverkoren volk sloot, en voor de wetten van Mozes, maar ook voor de vormgeving van Mozes’ geboorteverhaal. Op een kleitablet van Sargon (Sjarroe-kin) van Akkad, de stichter van de dynastie van Akkad en eerste stichter van een groot Semitisch rijk in Mesopotamië, regerende van ca. 2334-2279 vC, lezen we: “Ik ben Sargon, de machtige koning van Akkad. Mijn vader ken ik niet. Mijn moeder ontving mij en bracht mij in het geheim ter wereld. Ze stopte me in een rieten mandje, maakte het waterdicht met teer. Daarna legde ze het in de rivier de Euphraat. Akki, een tuinier, vond mij en voedde mij op. Ook ik werkte als tuinier, tot ik werk kreeg als wijnschenker van Ur Zababa, de koning van Kisj. En Isjtar de godin hield van mij. Toen bestuurde ik het koninkrijk …”[114]

Zelfs wat betreft de Tien Geboden zoals Yahweh die aan Mozes zou hebben overhandigd, eigenhandig op kalksteentafels gegrift nog wel, is er een Sumerisch kleitabletgeschrift van rond 2000 vC waarop staat: “Ik ben Melchisedek, priester van El Elyon, de Meest Verhevene, de ene en enige God…”, waarna de volgende drie verklaringen:

· Ik geloof in El Elyon, de Allerhoogste God, de enige universele Vader en Schepper van alle dingen

· Ik aanvaard het verbond van Melchisedek met de Allerhoogste, waardoor ik Gods gunst verwerf door mijn geloof en niet door offeranden en brandoffers

· ik beloof de zeven geboden van Melchisedek te gehoorzamen en de blijde boodschap van dit verbond met de Allerhoogste aan alle mensen te brengen

Hierna volgden de zeven geboden :

1. Ge zult geen God dienen dan de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde

2. Ge zult niet betwijfelen dat ge hierdoor eeuwig behouden zult worden

3. Ge zult geen valse getuigenis afleggen

4. Ge zult niet doden

5. Ge zult niet stelen

6. Ge zult geen overspel plegen

7. Ge zult uw ouders en de oudsten respect betonen.

Van rond 2000 vC! Dit doet vermoeden dat Zarathustra een voorganger heeft gehad: de Sumerische Melchisedek!

De conclusie is onontkoombaar dat de Jahwisten hun bijbelse Tien Geboden bijna letterlijk van Melchisedek hebben overgenomen. Ze hebben zelfs de persoon Melchisedek vernuftig ingepast in hun bijbelverhaal, als de hogepriester van Salem (wat dan later Jeruzalem zou worden) die aan Abraham na diens overwinning brood en wijn bracht (Genesis 14: 18). Latere rabbi’s hebben Melchisedek nog veel meer toegedicht, oa dat hij ‘besneden’ geboren zou zijn.

Ja, die rare, immers nergens op slaande preoccupatie met het amputeren van de voorhuid bij mannen. Kwam al bij sommige primitieve populaties voor, zoals bij enkele aboriginalstammen. Dient geen enkel overlevingsdoel – anders zou de voorhuid al lang in de evolutie gesneuveld zijn.

En zo cultiveerden de joden meer van die nergens op slaande typische mannen-preoccupaties. Spijswetten bijvoorbeeld. Ook teruggaand op primitieve voedseltaboes uit de totemistische tijden. Waaraan hebben de judaïsten de spijswetten (kashrut) ontleend?

– alleen herkauwende dieren met volledig gespleten hoeven zijn rein

– geen schelp- of schaaldieren

– vissen moeten op zijn minst een vin hebben die in het water te zien is

– vlees niet met zuivelproducten eten, er moet minstens 6 uur tussen zitten

Misschien dat die ook moeten worden teruggevoerd op het zoroastrisme, dat immers als eerste geloofssysteem uitgebreide reinigingsvoorschriften voor zijn bedienaren kende.

de judaïstische elementen van de Thora

De D-auteurs hebben in Babylon met de boven opgesomde zoroastrische elementen kennis gemaakt en daarmee de in hun land van herkomst ontwikkelde EWG-ideologie aangekleed. De Deuteronomische ideologie steunt op vijf pijlers:

1. het ‘demoniseren’ van de aloude Joodse stamgoden en vruchtbaarheidsgodinnen, en

het tegelijk daarmee verbannen van de vrouwen uit de bediening van de eredienst

2. de vijandigheid ten opzichte van alle andere religies

3. de voorstelling van de Joden als “het uitverkoren volk”

4. de pretentie dat hún EWG wereldwijd zal zegevieren.

5. het collectivistische, dus mensonvriendelijke karakter: het individu en zijn welbevinden zijn

onbelangrijk, alleen de EWG is belangrijk

De uitverkiezingswaan heeft de Joodse leiders er meestal (de Maccabeeën uitgezonderd) van weerhouden om dit laatste met geweld te doen. Christenen en moslims zouden hún EWG-ideologie echter te vuur en te zwaard opleggen aan andere volken.

Het door Zarathustra zo mensvriendelijk begonnen monotheïsme is met deze vier judaïstische elementen kwaadaardig en vrouw- en mensvijandig geworden. Want het is helaas de judaïstische versie van het monotheïsme die het christendom en de islam is gaan beheersen.

Het derde element: de uitverkiezings-idee, ligt aan de wortel van het latere ‘Jodenprobleem’. Het idee van tot een ‘uitverkoren volk’ te behoren zou de Joden in de diaspora later massaal verhinderen om te assimileren en op te gaan in de culturen waarvan zij deel gingen uitmaken. Het heeft, samen met het Messias-idee en de eindtijdgedachte, gemaakt dat zij – de onvolprezen seculiere Joden die de Europese cultuur veel van haar glans hebben gegeven, niet te na gesproken[115] – ‘buitenstaanders’ bleven, gemengde huwelijken meden en bij voorkeur in getto’s bleven samenhokken.

Overigens is dat toch ook misschien iets zoroastristisch: ook het latere zoroastrisme (en misschien in de Babylonische tijd al) beschouwde een vrouw die met een niet-zoroastrist trouwde niet meer als gelovige, en ook haar kinderen niet. Andersom: een zoroastrist die met een niet-gelovige trouwde, bleef zoroastrist en zo ook zijn kinderen. Ook al waren voor Zarathustra man en vrouw volledig gelijkwaardig, voor het latere zoroastrisme is een vrouw gedurende haar menstruatie onrein en mag de tempel niet in.

Het eerste element van de Deuteronomistische ideologie is optimaal machistisch: het legitimeert elke man, hoe arm, dom en kwaadaardig ook, om zijn vrouw als privé-slavin te behandelen. Het heeft de vrouw massaal buiten spel gezet. Het heeft hele volken een geschiedenis lang beroofd van de helft van het kapitaal aan vindingrijkheid, en nog wel de meest tot duurzaamheid geneigde helft. En tot op de dag van vandaag doemt het de moslimlanden tot achterlijkheid en armoede[116].

Het tweede element heeft al heel wat wrede en rampzalige godsdienstoorlogen gelegitimeerd.

Het vierde element is een bruikbaar instrument geweest bij het koloniseren van machteloze onontwikkelde landen door het christelijke Westen. Voor de islamisten rechtvaardigt het elk terrorisme, waarbij het vijfde element zelfmoordterrorisme in de hand werkt.

de psalmen

Vrijwel alle psalmen dateren van na 200 vC. Dus ook die welke de Bijbel toeschrijft aan David of Salomon. Een belangrijke bron in deze is voor mij Robert H. Pfeiffer (1892-1958), Am. theoloog, antropoloog en oriëntalist, Harvardprofessor en met name zijn Judaism from 200 BCE to 200 CE (NY 1949, revised by R.A.Kraft 2003[117]). Een prettig boek voor iemand als ik die gek is op dateringen: hij was dat kennelijk ook.

het einde van het Nieuw-Babylonische rijk

De Pers Cyrus II was in 559 zijn vader opgevolgd. Perzië was toen nog een vazalstaat van de Meden. Maar Cyrus voerde een succesvolle opstand tegen de Meden aan. In 550 vC versloeg hij Asyages van de Meden en was nu koning over Meden en Perzen. Hij begon aan een reeks veroveringen waarmee hij het grootste rijk tot dan toe zou scheppen. Palestina, Egypte, Bactrië, Klein-Azië, zelfs een deel van de Scythen moesten uiteindelijk zijn gezag erkennen. In 539 vC versloeg hij de laatste Nieuw-Babylonische koning en werd hij erkend als koning van Babylonië, dus van de culturele hoofdstad van de toenmalige wereld. Hij wordt terecht Cyrus de Grote genoemd, omdat hij een geheel nieuwe bestuursstijl hanteerde.

Cyrus was een overtuigd zoroastrist, hetgeen betekende dat hij de mensenrechten eerbiedigde en tolerant was ten opzichte van andere geloven. Maar hij zou niet ‘de Grote’ zijn geweest als zijn ‘moderne’ benadering niet ook zijn politiek doel gediend zou hebben.

Het zoroastrische geloof heeft van de Perzische heersers zoals de latere Darius en de nog latere Xerxes heel wat beschaafder en mensvriendelijker bestuurders gemaakt dan de bloeddorstige en wraakzuchtige Assyriërs altijd geweest waren. Cyrus schonk aan verschillende verslagen koningen genade, en één hunner is zelfs vijftien jaar Cyrus’ staatssecretaris geweest. Ook de meeste Perzische koningen na hem hanteerden een bestuursstijl die de onderdanen in hun waarde liet en die daardoor minstens zo effectief ‘werkte’ als de despotische.

Alexander de Grote zou in 333 vC niet alleen aan het Perzische rijk maar ook aan dat humanere imperialisme een einde maken: diens opmars door de oude wereld was gewelddadig en meedogenloos, waarbij hij elke stad die zich niet lijdzaam wenste te laten uitplunderen, liet uitmoorden en verwoesten. Hoezeer hij de Perzische hofhouding ook bewonderde en nabootste, met hun geloof, het zoroastrisme, hield hij zoals ik eerder vertelde, een afrekening voor wat koning Xerxes 150 jaar voordien aan het Griekse geloof had aangedaan. Xerxes had (althans zijn soldaten hadden) in 480 vC Athene geplunderd en daarbij was de tempel van Artemis in vlammen opgegaan. Als represaille liet Alexander nu de zoroastrische priesters ombrengen en de heilige ‘eeuwige vlam’ in hun vuurtempels doven. Het doden van de priesters was daarom zo’n ramp voor het zoroastrisme omdat hun heilige zangen alleen mondeling werden overgeleverd.

Voor onze religieuze verdere geschiedenis heeft Alexander ook een ramp betekend: doordat hij indirect de weg voor het mensvijandige judaïsme heeft vrijgemaakt.

Dat klinkt nogal heftig: ‘mensvijandig’. Toch kun je dat stellen als je kijkt naar de bedoelingen van de stichters.

Zarathustra was gegrepen door het normverval van zijn stamleden, die niet zelf welvaart produceerden maar met geweld de welvaart van anderen roofden en daarbij geen misdaden schuwden. Alles goedgekeurd door hun krijgsgod. Die God was dus een foute God, en geen ware God. Wie was dan wél de ware God. Zarathustra vond daartoe, al dan niet geïnspireerd door Indiase denkers, de Oergod uit die hij Ahura Mazda noemde. Die God was zó immens hoog verheven dat de mens hem alleen kon dienen door een goed schepsel van Hem te zijn. Door het koesteren van goede gedachten over elkaar, het zo aardig mogelijk met elkaar, met de dieren en met de aarde omgaan en dat aardige ook in je daden laten blijken. Voor Zarathustra waren mannen en vrouwen gelijkwaardig, en een goed schepsel was je ook door te woekeren met je talenten: door productie te leveren met landarbeid of veeteelt, met handenarbeid, of door het handeldrijven in de producten. Luiheid was voor hem een zonde; en dat is goed te begrijpen. Met luiheid, ledigheid, wordt bedoeld: het profiteren van andermans arbeid zonder zelf productie te leveren, door roofovervallen te plegen en te plunderen.

De stichters van de judaïstische EWG waren gegrepen door de mogelijkheid om de Joden voor altijd te verlossen van de uitbuiting door de hen omringende grootmachten, die op dat moment even op apegapen lagen. Het doel van hun Jahwisme was: geld bijeen te brengen voor een Joodse krijgsmacht.

Hierbij waren zowel hun Jahweh als de gelovige Joden slechts instrumenteel. De Joodse gelovigen moesten bewerkt worden om hun offers niet langer naar eigen believen te brengen op zelfgekozen altaren maar in de vorm van geld te betalen aan de Tempel van Jeruzalem. Hun opgetuigde Jahweh moest de gelovigen hiertoe motiveren, verder niets. De stichters waren in het geheel niet geïnteresseerd in de theologie van hun Jahweh, noch in het geluk of het goed zijn van de gelovigen. Alleen de bereidheid van de gelovigen om zoveel mogelijk van de vruchten van hun arbeid af te staan aan de Tempel was waar het hen om ging. Hun nieuwe eredienst diende gegoten worden in een vorm die deze bereidheid zou vergroten. Het inboezemen van angst was een belangrijk middel hierbij. De grote vijand was de vrouw, was de vrouwelijke toewijding aan de vruchtbaarheidsgodin Asjera aan wie op duizenden altaren geofferd werd. Het judaïsme was om die reden vrouwvijandig, en wegens zijn desinteresse in het geluk van de gelovigen mensvijandig.

Dat de poging van de stichters in eerste instantie schipbreuk leed; dat het nieuwe geloof in de jaren daarna werd verrijkt met zoroastristische trivia en verzacht door de aangeboren goedheid van de gelovigen, dat alles verandert niets aan de oorspronkelijke bedoeling van de stichters.

Met Cyrus II de Grote begint dus het Perzische rijk, dat voor de judaïstische EWG-ideologie helaas alleen maar gunstig zou blijken. Het mensvriendelijke zoroastrisme verplicht zijn gelovigen tot respect voor medemensen, ook als ze andersgelovigen zijn. Cyrus II de Grote legde zijn geloof niet op aan de overwonnen. Al snel na zijn aantreden als koning van Babylon stelde hij aan de vertegenwoordigers van de door de Assyriërs en Babyloniërs gedeporteerde volken voor dat zij zouden terugkeren naar hun land, om daar hun verwoeste tempels weer op te bouwen. Ze zouden dan de door de Babylonische koningen geroofde godenbeelden en offerschalen mee terug krijgen. De wederopgebouwde tempels konden, als even zovele Perzische bestuurscentra, een hoge mate van zelfstandigheid krijgen, met alleen een verplichting tot een redelijke jaarlijkse schatting.

De Joodse vertegenwoordigers meldden zich meteen als gegadigden. Het ontmoette ook bij gewone Joden geestdrift. De ophemeling van Jeruzalem door de ‘Tweede Jesaja’ was, hoe weinig realistisch ook, erg populair en er meldden zich heel wat Joden aan voor de ‘terugkeer’ naar Jeruzalem. Het feit dat Babylon in de laatste regeringsjaren van Nebukadnessar tot diepe armoede was vervallen, zal hier niet vreemd aan zijn.

Maar wanneer Cyrus niet zo zoroastristisch geweest was, zouden de judaïsten een onbetekenende sekte in Perzië gebleven zijn. Dan zou ons wellicht een hoop ellende bespaard zijn gebleven en had de geschiedenis er heel anders uitgezien.

het tempeldomein

Wat Cyrus aan de vertegenwoordigers in feite in het vooruitzicht stelde was een tempeldomein.

Dus eerst even iets over het fenomeen ‘tempel’.

Net als Egypte en alle andere landen in het toenmalige Midden Oosten kenden de landen van de Joden, de Kanaänieten, de Filistijnen, de Samaritanen, de Amorieten, Perizzieten en wat er nog meer wordt opgesomd in de Bijbel, tempels.

Wat we ons daarbij moeten voorstellen is ons goed bekend van de Egyptenaren. Het waren bedrijven. De grootste landbouw-, veeteelt- en industriebedrijven welke de toenmalige economieën kenden. Uitgestrekte complexen met een heleboel personeel en toeleveringsbedrijfjes. Althans de grootste. Want je had ook heel armetierige ‘schrijnen’, die nauwelijks konden rondkomen.

De Tempel van Amen in Karnak had 81.000 man personeel in dienst[118]: priesters, schrijvers, zangers en muzikanten, boeren, vissers, jagers, roeiers, tuinlieden, bouwlieden, timmerlieden, smeden, voormannen, afdelingshoofden. De meeste van deze beroepen gingen over van vader op zoon en de belangrijkste beroepen hoorden toe aan bepaalde families.

Dat alles werkte op zo’n 250 hectare akkerland, in 433 tuinen, in 46 constructiewerkplaatsen, op een vloot van 83 boten. De Tempel beheerde ook 65 marktplaatsen. Elke grote Tempel had zijn uitgestrekte tempeldomein en de opperpriesters staken in macht de koningen naar de kroon.

Een normale dag telde drie religieuze diensten, elk eindigend met een maaltijd.

Bij het aanbreken van de dag trok een lange processie naar de Tempel, met de Hogepriester voorop, gevolgd door priesters, zangers, zangeressen en muzikanten, en door dragers die de offerandes voor de Godheid droegen, op berries. Geslacht vee, broden, kruiken met wijn en water, allerhande groenten en vruchten. Klaargemaakt in de keukens van de Tempel, geslacht in het abattoir van de Tempel, gebakken in de bakkerij van de Tempel, gebrouwen in de brouwerij van de Tempel.

De God was gehuisvest in het binnenste heiligdom van de Tempel. Vaten met wierook werden ontstoken om de ruimte te zuiveren en de priesters hadden zich ritueel gereinigd. Aangekomen bij de altaarschrijn werd de God gewekt met de Ochtendhymne. Het beeld was niet altijd levensgroot, kon gemaakt zijn van steen, van verguld hout of zelfs van zuiver goud, ingelegd met halfedelstenen. Het beeld was niet zelf de God, maar huisvestte de ka, de geest van de godheid. Het beeld stond in een schrijn, waarvan de deuren de avond tevoren plechtig waren afgesloten en verzegeld. Het was de opperpriester die na het vergalmen van de Ochtendhymne de zegels verbrak, de grendels terugschoof en de deuren opende[119]. Nu werd het beeld gewassen en gekleed, geparfumeerd en met cosmetica opgefleurd.[120]

De berries met de offerandes werden op de aanwezige consoles geplaatst en omringd met de ruikers uit de bloemisterij van de Tempel. Zo werd de ‘maaltijd’ aan de Godheid aangeboden. Zijn ka werd geacht de essentie van de offerandes in zich op te nemen, waarbij Hij werd geamuseerd met muziek, zang en dans.

Nadat de hogepriester het teken had gegeven dat de Godheid voldaan was, werden de offerandes teruggebracht naar de verschillende eetzalen en ‘kantines’, waar ieder zijn of haar ochtendmaal kreeg uitgereikt, naargelang rang en stand en soort werk. Ook om mee naar huis te nemen of te geven aan wachtende familieleden, want ook de gezinnen moesten er van leven. Het goddelijk voedsel was tevens het loon van zijn bedienaren– althans in de tijden dat alles nog in natura ging. Voor zover niet op de eigen velden geteeld en door de eigen vissers en jagers gevangen, werd het afgestaan door al degenen die van de bemiddeling van de godheid haar/zijn voorspoed en welzijn of genezing verhoopte.

Zoals binnen het hedendaagse bedrijfsleven bestond er ook tussen de tempels concurrentie. Het ging om zoveel mogelijk aanhang voor hun god, dus om het binnenhalen van zoveel en zo groot mogelijke offers. Het ging ook om wie de meeste invloed had op de koning, en wie dus het meest kon profiteren van de gunsten (toelagen) van de koning die de landelijke belastingen inde. Politieke macht, daar ging het om. Dat brengt geld en aanzien, en andersom.

Cyrus II de Grote (regerend 559-530 vC), in de Bijbel (boek Ezra) Kores geheten, had dus op 62-jarige leeftijd de beroemde stad Babylon ingenomen en had er zich tot de nieuwe heerser laten kronen, in 539 vC. Het land was nu allemaal van hem, ook dat van de door hem verslagen Babylonische koning. Het was gewoon een machtswisseling, dus de bestuursstructuur van het Babylonische rijk waaronder Palestina viel, bleef gehandhaafd. Dat was trouwens de al door de Assyriërs ingezette bestuursstructuur: de indeling in provincies. De benaming onder de Perzen was ‘satrapie’, en Palestina maakte deel uit van de satrapie ‘Babylon’. Babylon was verdeeld in grote bestuursgebieden en Syrië vormde met Palestina het bestuursgebied Ebirnari, het ‘over-rivierse’: het gebied ten zuiden van de Eufraat. Dat was weer onderverdeeld in nog kleinere bestuursgebieden, en Juda viel onder bestuursgebied Samaria.

Al in 538 vC had hij de decreten uitgevaardigd waarin aan ettelijke door de Nebukadnessar gedeporteerde bevolkingsgroepen de vrijheid werd geschonken alsmede medewerking aan het herstellen van verwoeste heiligdommen in hun eigen land. Deze koninklijke gunst werd ook aan de vertegenwoordigers van de Joden verleend.

Door toezegging van een tempeldomein in Juda onttrok Cyrus dus in principe een deel van het bestuursgebied van de pecha (rijksambtenaar) van Samaria aan diens gezag. Dat kon die natuurlijk niet bijster waarderen; temeer omdat hierdoor een erfvijand terug in het bestaan geroepen werd. De onttrekking was des te serieuzer omdat de groep Joden die in 538 de reis naar Juda ondernam, onder leiding stond van Sjesbasar die de functie van pecha zou gaan bekleden. Waarmee de nieuwe schepping de schijn kreeg van de stichting van een afzonderlijk bestuursgebied.

de ‘terugkeer’

Zo wordt de stichting van de Tweede Tempel van Jeruzalem in de Bijbel aangeduid: alsof het hele volk der Joden in Babylonische ballingschap was geweest en nu juichend en God lovend terugkeerde. Zo’n deportatie betrof enkel de bovenlaag. Maar goed, ook het laten migreren van een paar duizend mensen is geen kattenpis.

Wat nu de reis naar Jeruzalem ondernam schat ik op een paar honderd mensen. Behalve Sjesbasar en een hogepriester met zijn ondergeschikten en tempeldienaren en vaklieden voor de bouw zullen er ook nog de nodige gegadigden hebben mee gewild, enthousiast gemaakt door de ophemelende gezangen van de ‘Tweede Jesaja’. Maar het was allemaal tweede en derde generatie: allemaal geboren in Babylon.

Is nog een hele stoet, met reiswagens vol leeftocht en voer voor de trek- en rijdieren, en met het religieuze vaatwerk dat door de Assyriërs was buitgemaakt en dat nu door Cyrus weer was teruggeschonken. Een lange reis: eerst langs de rivier de Eufraat omhoog, met oversteken van de er in uitmondende zijrivieren, tot aan Emar, vermoed ik, en vandaar zuidwaarts en via Damascus naar Samaria, waar ze zich dienden te melden bij de pecha. Door wie ze met hooguit gespeeld enthousiasme zullen zijn begroet maar voor wie het bevel des konings onontkoombaar was.

De aankomst in Jeruzalem moet een zware teleurstelling zijn geweest: uitsluitend overwoekerde ruïnes. Wat de bevolking betreft: behalve uit de niet-gedeporteerde Judese boeren bestond die uit de gedeporteerden uit andere onderworpen landen of gewone immigranten: Filistijnen, Moabieten, Ammonieten, Edomieten, Feniciërs. Die mensen offerden aan van alles maar Jahweh kenden ze niet: dat was een god van het vroegere Israël en diens eredienst had in Babylon judaïstische gestalte aangenomen. Het idee dat de boeren in Juda terwille van een te stichten tempeldomein voor een vreemde god van het eigendomsrecht van hun land zouden afzien en tempelhorigen zouden worden was uiteraard onbespreekbaar.

Hoe groot moeten we dat domein voorstellen? In bijbelboek Nehemia 3 treft men een overzicht aan van welke dorpen en steden er in Nehemia’s tijd (rond 440 vC) toe behoorden. Behalve Jeruzalem was dat Jericho, Tekoa, Betsur, Keila, Tsanoach, Bethkerem, Mizpa en Gibeon. Een gebied van 55 km breed en 20 km diep. Dat is nogal wat, zij het dat tussen Jeruzalem en Jericho onbruikbaar bergland lag.

De ‘terugkeerders’, die ik hier verder als Gola aanduid, hadden alle moeit om zich in leven te houden en een onderdak te verwerven. Dat ze hierin slaagden doet vermoeden dat ze wijselijk gezwegen hebben over het hun toegezegde ‘tempeldomein’. Maar integreren in hun’land van herkomst’ deden de meeste Gola ook niet. Ze waren Vromen, volgelingen van Jeremia en Ezechiël. Ze onderhielden de sabbat, besneden hun zoontjes, aten slechts koosjer vlees en beschouwden zich als uitverkorenen van hun god. Ze distantieerden zich van de autochtonen, die door hen simpelweg als am-ha’aretz: plattelandsvolk, oftewel ‘heidenen’ werden aangeduid. Maar … vermoedelijk was het merendeel der Gola man. Dat wil een vrouw. Dus werd er veelvuldig getrouwd met am-ha’aretz vrouwen.

Intussen was het de Perzische overheid duidelijk dat de missie mislukt was en dat er niets terecht kwam van een nieuw administratief centrum. Darius (521-486 vC) maakte in zijn lange en succesvolle regeerperiode echt werk van het consolideren van zijn rijk en zond een tweede missie af naar Jeruzalem, groter en nog ruimer toegerust. Met een nieuwe pecha, Zerubbabel en een nieuwe hogepriester, Jozua.

Ook deze Gola moesten natuurlijk eerst weer voor eigen onderdak zorgen. Haggai, lid van het priestergezelschap en later als ‘profeet’ aangemerkt, kon zijn teleurstelling niet voor zich houden en verweet de mensen van de eerste groep dat ze alleen aan zichzelf gedacht hadden en de woonplaats van Jahweh een ruïne gelaten hadden.

Niet geheel zonder effect: een aantal van hen toog aan het werk, onder de bezielende leiding van Haggai zelf – en met diens nieuwe middelen natuurlijk. Ze slaagden er in enkele maanden in om een bescheiden begin van een wederopbouw te laten zien: onder meer een brandofferaltaar.

Bij deze wederopbouw van de Tempel hadden de autochtone Jeruzalemmers echter het toekijken: alleen Gola-leden mochten daaraan meehelpen, geen ‘heidenen’! Het zette kwaad bloed, en de bevolking stuurde een afvaardiging naar de hoge ambtenaar van Ebirnari. Deze wendde zich tot de koninklijke kanselarij. Daar spoorde men het decreet van Cyrus op. Het resultaat was geen verbod maar juist een extra steun aan de herbouw, die vanaf toen dan ook voortvarend werd aangepakt.

Wie zich ook meldden als helpers waren een groep Samaritanen. Het was immers voor hún god dat de tempel verrees. Maar ook zij werden hooghartig geweerd. De in Babylon ontwikkelde godsdienst, het judaïsme, was een ‘wettische’: het ging om de precieuze naleving van regeltjes, niet om persoonlijke vervolmaking. Terwijl de Samaritaanse Jahweh-religie spiritueel was, juist op persoonlijke vergeestelijking gericht.

Hierna zijn de Samaritanen een eigen nieuwe Jahwehtempel begonnen, op de berg Gerezim (bij het huidige Nablus, op de Westbank). De fanatieke judaïsten hebben altijd neergekeken op de zachtmoedige Samaritanen, en in 111 vC is de Gerezimtempel dan ook door de Maccabeeënkoning Hyrcanus verwoest. De Samaritanen, vandaag nog zo’n 700 mensen, voornamelijk wonend in Nablus, treuren nog jaarlijks op de ruïnes.

Samaria Page 08 Image 0001Links de berg Gerezim, rechts de berg Ebal

During the entire week following the Feast of the Passover, the Samaritans remain encamped on Mount Gezirim. On the last day of the encampment they begin at dawn a pilgrimage to the crest of the sacred mount. Before setting forth on this pilgrimage, however, the men spread their cloths and repeat the creed and the story of the Creation in silence, after which, in loud voice they read the Book of Genesis and the first quarter of the Book of Exodus, ending with the story of the Passover and the flight from Egypt

—John D. Whiting, The National Geographic Magazine, Jan 1920

het judaïsme

Het is de ‘wettische’ geloofsbeleving: patriarchaal, vrouwonvriendelijk, uitverkiezingswaan-dragend en derhalve xenofoob en zich niet mengend met andersgelovigen, overal levend in getto’s maar wel hard werkend en spaarzaam, die het Jodendom verder bepaald heeft. Onder de Maccabeeën is het tempeldomein steeds verder uitgebreid, maar het judaïsme heeft toen en later ook vele malen op het randje van vernietiging verkeerd, doordat het merendeel van de Joden zich meer aangetrokken voelden tot het Hellenisme (het ´Amerikanisme’ van die dagen). Ook de omringende volken en de Seleucidische vorsten voelden zich door die extremistische ‘Talibaan-avant-le-mot’ bedreigd en hebben het nodige in het werk gesteld om het gevaar te keren.

Dat het heeft overleefd is meer ongeluk dan wijsheid: een sneeuwval die een Syrisch leger deed stokken; het plotselinge overlijden van een koning waardoor een generaal zich ijlings naar hoofdstad moest terugtrekken; ettelijke dubbeltjes-op-zijn-kant. Wanneer het judaïsme bij een van die vele malen ten onder was gegaan was de wereld én de Joden zelf veel ellende bespaard gebleven. Wanneer Cyrus niet zo zoroastristisch was geweest, zou heel Palestina sowieso niet eens met het judaïsme te maken hebben gekregen.

Wat het judaïsme betreft laat ik het hier verder bij. Ik heb aan het ontstaan ervan toch zoveel aandacht besteed omdat we met de gevolgen ervan nog steeds dagelijks te maken hebben. Ik heb dit allemaal zojuist uitgebreid behandeld in mijn boek Hoezo God?[121]. Dus ook over het christendom en de islam, beide uit het judaïsme voortgevloeid, houd ik het hier nu verder kort.

het christendom

Deze cultus draait om de figuur Jezus, die als zoon van God zijn leven zou hebben geofferd voor het heil der mensheid. Voortgekomen uit de Osiris-Dionysosculten die in diezelfde tijd in de hele Grieks-Romeinse beschaving onder de hogeropgeleiden alom populair waren. Evenmin als het van Osiris of Dionysos bekend is of die in het echt bestaan hebben is dat van Jezus aantoonbaar: geen enkel historisch document maakt gewag van zijn persoon. Toch neem ik aan dat hij niet door Paulus, de stichter van het christendom, uit het niets verzonnen is. Jezus’ levensverhaal is na Paulus door evangelieschrijvers als Lucas en Mattheus vormgegeven, wellicht aan de hand van mondeling overgeleverde vertellingen. De beginnende Kerk had er behoefte aan om hun hoofdfiguur, door Paulus aangereikt zonder dat deze zelf Jezus ooit had ontmoet of meegemaakt, van een biografie te voorzien. Zo was Zarathustra door het zoroastrisme achteraf van een biografie voorzien en zo zou ook de latere Mohammed door de moslimleiders achteraf een biografie toegeschreven krijgen.

Paulus, een Jood, heeft in de eerste eeuw AD een Joodse variant van de zo populaire gnostische culten willen stichten. Hij gebruikte daarvoor een figuur Jezus van wie hij via volgelingen van die profeet een en ander gehoord had. De populaire Dionysos/Osirisculten waren gebaseerd op een zichzelf opofferende figuur, niet alleen Dionysos of Osiris maar elders was het Attis, Mitras of Adonis. Paulus‘held’ voor de Joodse Mysteriecultus was dus Jezus Christus. Hij heeft nooit bevroed dat er uit zijn initiatief een Jodenvijandige Kerk zou groeien.

Wanneer het christendom gebleven was zoals Paulus het preekte, zou het een zachtaardige en vrouwvriendelijke cultus gebleven zijn. Maar al in tweede eeuw vigeerden er drie elkaar zwart makende christelijke stromingen. De grootste was de gnostische zoals die door Paulus bedoeld was en vooral in Alexandrië bloeide, met Valentinus als belangrijke denker.

In Jeruzalem en andere steden in Syrië handhaafde zich een joods-christelijke stroming die zo nauw mogelijk bij het judaïsme wilde aangesloten blijven en die in Jezus niet meer zagen dan hij geweest was: een profeet. Hooguit een bijzondere afgezant van God.

In de gemeenten van Klein-Azië, Italië en Frankrijk groeide de bisschoppelijke kerkelijke organisatie waarin Tertulianus en Irenaeus de boventoon voerden. De Kerk gaf Jezus steeds meer de goddelijke status zoals Paulus hem die als de Joodse Osiris/Dionysos al verleende. Ze ontdeed het door Paulus gestichte christusbeweging van zijn spirituele en gnostische karakter, onder meer door aan de brieven van Paulus enkele valse (Efeziërs, Timoteüs, Titus en vermoedelijk Kolossenzen) toe te voegen, waarin Paulus zogenaamd afstand deed van het gnosticisme.

Vanwege zijn centralistische bisschoppelijke organisatie werd deze ene christelijke sekte aantrekkelijk voor keizer Constantijn om die tot zijn staatsgodsdienst te maken. De kerkelijke christenen hebben vervolgen als fanatieke ‘talibaan’ huisgehouden onder de gnostieke gemeenten en ‘heidense’ heiligdommen en bibliotheken, zoals de grote bibliotheek van Alexandrië. De Rooms-katholieke kerk, de Oosters-Orthodoxe kerk, de Protestantse en Anglicaanse kerken zijn er de nakomelingen van.

de islam

De islam, de omstreeks 600 ontstane Arabische variant van het judaïstische christendom, heeft eveneens vanaf het begin een politiek-economisch karakter. Ook over Mohammed weten we alleen wat ene Ibn Ishaaq een eeuw na Mohammeds dood heeft verzameld aan wat er voor verhalen over de profeet verteld werden. Soms beschreef hij twee verschillende versies van hetzelfde verhaal omdat hij niet durfde uit te maken welke versie de juiste was. Maar ook dat werk is slechts fragmentarisch in het werk van latere historici overgeleverd. Men mag er nog steeds van uitgaan dat Mohammed (ca 571-632) een reëel geleefd hebbende koopman is geweest: meer mensen van zijn slag hebben toen de behoefte gevoeld om, ter pacificering van de handelsbelemmerende stammenoorlogen, één God te propagren. Oppositie tegen dit idee was er natuurlijk ook: van groeperingen die profiteerden van de pelgrimages naar de aloude Kasba in Mekka, die tenslotte door Mohammed is ge-islamiseerd.

Het vermoeden is gewettigd dat Mohammed zijn Arabisch getinte monotheïstische boodschap slechts als een Joods/christelijke beweging wilde invoeren in die door stammenoorlogen verziekte heidense wereld. De Koran is pas een eeuw na zijn overlijden samengesteld uit wat er aan mondelinge en schriftelijke overlevering bij elkaar te garen viel.

De Koran is een duidelijk Joods/christelijk boek: Mozes komt er 134 keer in voor, Abraham 70 keer, Noach 33 keer, Jezus 25 keer. Mohammed slechts 4 keer. Veel verzen zijn onduidelijk, en de meeste zijn ook slechts begrijpelijk voor iemand die met de bijbelse verhalen is grootgebracht.

Het is ook een hoogst eigenaardig boek. Het is niet meer dan een verzameling uitspraken van God, vermaningen en instructies. Ze zijn ondergebracht in soera’s (hoofdstukken) en die weer in verzen (aya’s). De volgorde ervan is niet thematisch of zelfs maar chronologisch, nee, op lengte van de soera’s. Alsof de samenstellers tot elke prijs de historische herkomst ervan hebben willen verdoezelen.

De biografie van Mohammed, pas ruim een eeuw na diens overlijden samengesteld, meldt dat Mohammed in Mekka woonde, op veertigjarige leeftijd via de engel Gabriël van God ‘openbaringen’ kreeg, in de loop van 23 jaar. In 622 week Mohammed uit naar Medina, om na zes jaar als overwinnaar in Mekka terug te keren. De moslimgeleerden onderscheiden de ‘openbaringen’ dan ook naar die twee perioden. De oudste, de ‘Mekkaanse’, zijn zachtaardiger dan de strijdbare ‘Medinese’.

De ‘openbaringen’ blinken nogmaals niet uit in helderheid. Ongeveer 20 % van de aya’s zijn zelfs volstrekt onbegrijpelijk. Korangeleerden zijn vanaf het ontstaan doende geweest met uitleggingen. Een belangrijke bron zijn de uitleggingen van Mohammed zelf. Maar ook de Overlevering daarvan (Hadieth) dateert van minstens een eeuw na Mohammeds overlijden. De Koran- en de Hadieth-interpretatie is toevertrouwd aan de oelema, de moslimtheologen.

De Koran wordt dan ook niet begrepen maar gereciteerd. Dat mag alleen in het Arabisch.

Voor de moslims is de Koran het zuivere woord van God, dus heilig en onbetwijfelbaar. Onderzoek aan de Koran wijst al op ongeloof, en ongeloof moet volgens de Koran met de dood bestraft worden. Omdat God onzichtbaar is nemen gelovigen het op zich de ongelovige om het leven te brengen.

Het interpreteren van de Hadieth, immers mensenwerk, is minder levensgevaarlijk.

Voor ons, westerse mensen, is deze situatie moeilijk te begrijpen. Wij zijn vrij in ons denken en spreken. Twee overwegingen maken het voor ons misschien begrijpelijker. De eerste is dat ook wij nog niet lang vrij zijn in ons denken en spreken. Het is pas sinds het dóórbreken van de vrije markt sinds de zestiger jaren dat het bij ons ‘vrijheid-blijheid’ geworden is. Als 75-jarige herinner ik mij nog de tijd dat je voorzichtig met je mening moest omgaan en dat ‘de muren oren’ hadden.

De tweede is dat de sociale controle bij de moslims vele malen stringenter is dan die toen bij ons: zij leven nog in een stammenwereld. Dat wil zeggen dat het gevoel, een zelfstandig individu te zijn, bij moslims veel minder sterk is. Moslims voelen zich deel uitmaken van hun familie, die deel uitmaakt van een subclan en die weer van een hoofdclan. Ze horen ergens bij. Dat heeft ook een prettige kant: moslims hebben minder last van de zinloosheid van het leven dan veel westerse mensen en vooral jongeren hebben. Waartoe wij op aarde zijn is voor moslims duidelijk: voor Alla – ik heb het nu dus over gelovige moslims, niet over de moslimjongeren die hier’tussen wal en schip’ leven.

Het nadeel is de starheid, het opgesloten zijn in die cultuur. Terwijl de mensheid verandert doordat de economie van de vrije markt, die vrije mensen veronderstelt, globaliseert en in snel tempo ook hén raakt. Dit is de bron van het islamisme (de islam als politieke factor).

Nadeel is ook dat hun geloof, de islam, evenmin als het judaïsme gericht is op menselijk geluk. Dat was/is het Zoroastrisme wél – maar daarvan heeft de islam slechts enkele trivia, zoals het geloof in engelen en duivels en het geloof in de eindtijd en de afrekening, overgenomen. De islam houdt, net als de grauwste varianten van het christendom, predestinatie in. De gelovige is, hoe braaf hij ook leeft, nooit zeker van de beloning in het hiernamaals – behalve dan wanneer hij in de strijd tegen de ongelovigen zichzelf opblaast of zo: dan vliegt hij recht de hemel in. Het is een teneerdrukkend geloof. Allah is de absolute heerser over hun leven, de gelovigen kijken collectief omhoog en zien geen ruimte voor persoonlijke ontplooiing.

Gelukkig zijn de meeste moslims niet zo erg gelovig en met deze ‘slappe’ mentaliteit hebben ook onze grootouders merendeels hun leven leefbaar proberen te houden.

De vrije markt-economie heeft het denken van ons, westerse mensen, bevrijd van de teneerdrukkende EWG-ideologie – maar heeft ons wel beroofd van een zin-verschaffend Verhaal. We zijn er per saldo zeker wat gelukkiger door geworden, maar het kan veel beter wanneer we ons van een nieuw basisverhaal gaan voorzien. De vrije markt heeft het in zich om ook onze moslim-medemensen te bevrijden van hun – over het geheel genomen toch – levenverzurende geloof, en ook deze bevrijding verloopt met veel minder slag en stoot wanneer er een alternatief in de aanbieding is. Ik gebruik met opzet deze commerciële term omdat het zo dient te gaan in onze vrije samenleving.

Het geloof in een Ene Ware God (EWG) maakt enigszins deel uit van onze menselijke natuur, van ons talige bewustzijn, zoals ik in het voorgaande hoop te hebben aangetoond. Enigszins: namelijk in zoverre als die Figuur overeenkomt met de Grote Voorouder zoals onze voorouders die altijd hebben gedanst/gezongen rond hun kampvuren. In de vorm echter waarin Hij door de judaïsten gegoten is, worden we er niet mee geboren maar geïndoctrineerd.

Maar we hebben het nog steeds over de islam. Is dat dan ook een judaïstische EWG?

Daar kom je alleen achter wanneer je de Koran net als de Bijbel onderwerpt aan wetenschappelijk onderzoek. Iets wat je als moslim uit je hoofd moet laten als le leven je lief is. Maar een buitenstaander kan dat moeilijk verweten worden.

Beide heilige boeken zijn geschreven in het Midden-Oosten van rond het begin van onze[122] jaartelling. Geschiedschrijving over de tijd van de oorsprong van de islam – óf de vroege moslims hebben niet aan geschiedschrijving gedaan, óf dergelijk werk is als onwelgevallig voor het gewenste beeld vernietigd – en over de veroveringstochten van hun rijk kwam pas één of meer eeuwen na het gebeuren op gang. Over die begintijd leveren de archeologie, de numismatologie (muntkunde) en de bestudering van de oudste geschriften en opschriften vandaag steeds meer informatie. Al is er nog maar een fractie opgegraven van wat er allemaal nog op te graven is, het beeld dat het wetenschappelijk onderzoek van het begin van de islam tot nu toe geeft, wijkt behoorlijk af van wat de orthodoxe en traditionele historici er in hun achterafschrijverij van gegeven hebben.

Dat de islam begonnen is als een christelijke stroming valt op te maken uit de oudste Koran-tekst – althans, de tekst is deel gaan uitmaken van de latere Koran – te lezen in de Rotskoepel van Jeruzalem.

De Rotskoepel is geen moskee, het achthoekige bouwwerk heeft de Arabische vorst Abd Al Malik daar in 694 laten neerzetten om twee redenen.

De eerste is de verwachte wederkomst van Jezus. Het geloof dat het einde der tijden op handen was – het liep tegen de eeuwwisseling – was zoals vroeger bij elke eeuwwisseling heel erg aan het oplaaien. Op de plek waar Jezus ten hemel heette gevaren te zijn zou hij ook weer terugkeren: in Jeruzalem, op de Tempelberg. Daar diende dus een waardig monument klaar te staan.

De tweede is dat Abd Al Malik een standpunt wilde innemen in de politiek-godsdienstige strijd van die dagen over de natuur van Jezus; een standpunt dat lijnrecht tegenover dat van zijn politieke tegenstander stond, de Byzantijnse koning Heraclius. De Byzantijnen, de opvolgers van de Romeinen in het Westen, huldigden het standpunt van de Kerk: Jezus als God in een drie-eenheid met de Vader en de Geest. Abd Al Malik was een aanhanger van de Syrische christenen, die zich niet hadden onderworpen aan het Kerkbesluit van Nicea onder Constantijn. Het Syrische christendom stelde dat er maar één God is en dat die geen zoon had of iets anders menselijks: dat die daar veel te verheven voor was. Jezus was Zijn dienaar en menselijke vertegenwoordiger.

De machtsovername door de Arabieren in het ineengestorte Perzische rijk en de vestiging van hun macht in de voormalige Perzische gebiedsdelen was toen al nagenoeg voltooid. Malik wilde nu een tweede[123] poging wagen om het wankele Byzantijnse rijk te annexeren.

De mozaïektekst in de Rotskoepel nu gaat geheel over Jezus: dat die Gods dienaar en gezant is en geen God; dat het voorstellen van God als een drieëenheid een belediging is voor God. Een ferm standpunt, in een tijd dat de geesten in het Midden-Oosten totaal verdeeld waren over de natuur van Jezus, over de natuur van God (was er maar één of waren er even veel als er stammen waren) en over de juiste godsdienst. Voor Moeawiya was dit reden geweest om zich van elke standpunt-inname in deze te onthouden. Abd Al Malik meende sterk genoeg te staan om zich politiek te profileren tegenover zijn tegenstander. In eigen gelederen kreeg hij hier evenwel toch grote moeilijkheden mee. Maar toen stond de tekst al in de Rotskoepel en bleef daar, tot op de dag van vandaag.

Mohammed wordt in die tekst misschien al genoemd, als moehammadoe-n, maar daar zijn de meningen over verdeeld[124].

De vormgeving van de leer van de islam ging hetzelfde als die van de leer van de Kerk een paar eeuwen eerder: eerst was er het dogma en toen werd er de biografie van de stichter bij geschreven. En in hoeverre de stichter een reële persoon is geweest, valt niet meer goed vast te stellen.

Zelf denk ik dat er een echte Mohammed en een echte Jezus rondgelopen hebben, omdat hun biografieën elementen bevatten die op zwakke menselijkheid wijzen. Ze zijn geen van beide de supermensen die ze zouden zijn wanneer ze van a tot z geconstrueerd waren.

Waarschijnlijk waren ze allebei prima mensen; maar het gaat er om wat politieke patriarchen van hun leer maken.

DEEL DRIE

EEN NIEUW BASISVERHAAL

In Deel I heb ik, naar ik hoop overtuigend, laten zien dat mensen als talige wezens in een woordenwereld (menen te) leven en dat ze die alleen maar mentaal op orde kunnen hebben als ze er een Verhaal over hebben. Ik heb ook laten zien dat onze voorouders dat Verhaal altijd gehad hebben, in de vorm van een Scheppingsverhaal van hun (stam)wereld. Dat het beleven van die (woorden)wereld door dat Verhaal steeds weer te dansen/zingen als een ‘tweede natuur’ in ons overerfelijke denken zit als het religieuze gevoel.

In Deel II liet ik zien dat de invulling van de Hoofdfiguur van dat Verhaal, de scheppende Grote Voorouder, door politieke patriarchen gegijzeld is om Hem te laten fungeren als EWG in de eenheidsideologie van hun klassenmaatschappij. Dat deze ideologie functie heeft gehad in het beschaven van stammensen en het pacificeren van stammenoorlogen is onbetwistbaar. Maar de EWG-ideologie heeft ook improductieve starheid betekend. Hij heeft de slimste helft van de mensheid buiten spel gehouden. Nog afgezien dat hij niet gericht was op het levensgeluk van de onderworpenen: sowieso al een onhaalbaar goed in een klassenmaatschappij.

Vandaag wordt de ‘permafrost’ van de klassenmaatschappij en daarmee de EWG-ideologie in steeds meer gebieden van de mensheid ontdooid door de zoele wind van de vrije markt. De gelijkgeschakelde westerse mens heeft een opgewekter mensbeeld aangereikt gekregen: dat van de vrije, vrouw-en kindvriendelijke, a-godsdienstige en a-politieke, aardige consument. Helaas is hem nog geen nieuw basisverhaal aangereikt in plaats van het verdampte christelijke basisverhaal. Dat maakt dat zijn geweten geen ‘goed verhaal’ heeft om op terug te vallen en dat hij asociaal dreigt te worden. Vooral waar ‘het grote geld’ lokt, speelt dit het goed samenleven parten. De jongeren hebben ook veel meer moeite om hun identiteit vorm te geven. Ook overheden hebben geen Verhaal om zich mee te legitimeren. De behoefte om hun religieuze neiging bot te vieren drijft zoekende mensen in de armen van ‘valse profeten’. En zo zijn er meer argumenten te bedenken om spoed te maken met het tot stand brengen van een nieuw en ditmaal universeel basisverhaal.

De inhoud ervan moet, na lezing van Deel I, voor de hand liggen: het Verhaal over hoe mensen tot talige en religieuze wezens geworden zijn en hoe ze van VJ’s tot AGR’s geworden zijn. Dat is het ontstaansverhaal dat voor iedere mens waar ook ter wereld opgaat.

oké, prachtig; maar nu: hoe moet je basisverhaal tot stand komen en hoe moet het worden ingebracht in ons samenleven?

Om te beginnen: het idee van een universeel IETS voor de hele mensheid is niet geheel nieuw. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is zo iets en dateert al van 1948. De Universele Verklaring is gebaseerd op ons gedeelde menszijn. Dat staat in de Preambule. Je moet er met een loepje naar zoeken, maar het staat er wel en dat is knap voor die tijd. De Kerk was nog in volle status (de vrije markt moest nog een paar decennia wachten op haar televisievleugels en de kerken waren nog vol), maar toch hebben de samenstellers God buiten de concepttekst weten te houden. De volgende uiterst iele formulering heeft de stemmingen overleefd:

Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

De filosoof Bernard Delfgaauw heeft vlak voor zijn dood nog het boekje De Mens en zijn Rechten (Kok Agora 1993) geschreven waarin hij deze formule uitlegt als: de waardigheid van iedere mens is gelegen in het feit dat hij een mens is.

Het zou mooi geweest zijn als de UNESCO toen al meteen het project opgestart zou hebben om te komen tot de invulling en omschrijving van dat menszijn. Maar dat was toen nog volstrekt onhaalbaar. Politiek: deze iele formulering was al de uiterste prestatie van de Verenigde Naties van toen. Maar ook wetenschappelijk: de menswetenschappen als antropologie, ethologie, archeologie, ontwikkelingspsychologie, neurologie, paleontologie en nog meer relevante wetenschapsgebieden moesten toen nog, net als de vrije markt die het allemaal betaalbaar zou maken, aan hun spectaculaire groei beginnen.

Maar nu zijn we zestig jaar verder. In het vrije Westen zijn de kerken al lang hun status kwijt. Genoemde menswetenschappen hebben de bouwstenen voor het nieuwe Verhaal al lang in geordende rijen klaar staan voor gebruik. Maar … niemand steekt er een hand naar uit (op een doodenkele humanosoof na dan). Wie moeten dat doen? de filosofen natuurlijk.

Ik ga mij tirade van de INLEIDING over de hedendaagse filosofiebeoefening hier niet herhalen.

Ik ga u het volgende elegante scenario voorleggen.

Gesteld dat ik met mijn pleidooi iemand kan overtuigen dat het geen onzin is wat ik hier allemaal heb gedebiteerd en dat die iemand besluit om mij te gaan helpen om er mee actie voor te ondernemen. Dan zijn we al met zijn tweeën! Dan is het makkelijker om een goeie publicatie in elkaar te steken (mijn stijl leent zich niet zo voor een geserreerd essay in een kwaliteitskrant als NRC of Trouw en bovendien ben ik een onbekende eenling) die wél journalistiek aanvaardbaar is en, met dubbele ondertekening nog wel, geplaatst wordt.

Dan werf je daar misschien wel vijf andere enthousiastelingen mee. Met dat clubje kun je een manifest in elkaar steken en mensen die er toe doen gaan benaderen: publieke intellectuelen als Hans Achterhuis, Paul Cliteur, Ger Groot, Harrie Kuitert, Dick Pels, ik noem maar wat namen. Wanneer je een paar van die trekpaarden hebt is de kar zo aan het rollen. Dan kun je echte grote namen in de wereld enthousiast krijgen, en krijg je het idee in het Engels aan grote bladen gesleten.

Het uiteindelijk doel is de UNESCO: dat die gaat doen wat ze eigenlijk al in de vijftiger jaren had moeten durven aanpakken: het laten uitwerken van de grondslag van de Universele Verklaring, het menszijn van iedere mens.

Nu het elegante scenario.

De UNESCO neemt het besluit om het menszijn, de grondslag van de Universele Verklaring, te doen uitwerken.

Ze besteedt dit project uit aan een team van vijf mensen.

Ze nodigt de hele wetenschappelijke wereld uit om daar de bemensing voor te nomineren. Ze laat intussen een weldoortimmerd statuut opstellen om het project van elke politieke beïnvloeding te vrijwaren.

Op een congres wordt het vijftal gekozen. Het krijgt de opdracht om binnen een jaar te komen met een rompverhaal over onze menswording.

Na publicatie hiervan wordt het commentaar vanuit de wetenschappelijke wereld ingewacht en verwerkt.

Na drie jaar publiceert het team het voorlopig-definitieve verhaal over hoe mensen mensen geworden zijn en hoe de menselijke natuur in elkaar steekt. Ook daarop komt het nodige commentaar binnen. Om na weer drie jaar gevolgd te worden door de tweede voorlopig-definitieve versie van ons verhaal.

En zo moet dat voort blijven gaan, omdat de wetenschappen immers maar doorgaan.

wat is hier het elegante aan?

Wel, je kunt (en wil) een nieuw basisverhaal vandaag toch niemand meer door de strot duwen? Nou, met dit scenario hoéft dat ook totaal niet. Ga maar na.

Alleen al de bekendmaking van het UNESCO-project zal een storm van verontruste verontwaardiging doen oprijzen vanuit de religieuze bolwerken zoals het Vaticaan en de moslimwereld. De bolwerken zullen alles in het werk stellen om het project te verhinderen, als zijnde een belediging van hun religies. Maar ze kunnen de UNESCO moeilijk verbieden om eindelijk, na zestig jaar, een leemte in de Universele Verklaring, namelijk onderbouwing van de grondslag ervan, op wetenschappelijk verantwoorde wijze te doen opvullen en meer wil de UNESCO niet. Gelovigen en hun instituten worden met geen haar gekrenkt en moeten vooral blijven geloven wat ze graag geloven. Het gaat alleen om het opvullen van een al lang gapende leegte.

Door dit tumult en gedoe zullen over de hele wereld de mensen benieuwd opkijken. Waar gáát dit over? O, over hoe mensen mensen geworden zijn? Nou, dat wil ik wel eens horen.

Het is tenslotte een UNESCO-project, van de Verenigde Naties dus. Universeler kan het niet.

Elke volgende stap tot de inrichting van het project zal breed worden uitgemeten in de media. Overal zullen levendige paneldiscussies plaats gaan vinden. Het rompverhaal zal een bestseller worden en de voorlopig-definitieve versies zullen dat al helemaal worden: het toch al weinig kostbare project zal er zichzelf mee kunnen bedruipen.

Mensen krijgen het gevoel dat er eindelijk gewerkt wordt aan iets wat hen ten diepste aangaat. Ze vatten nieuwe moed. De discussies allerwegen gáán ergens over.

Het inzicht in hoe wij van nature zijn, wordt zodoende deel van ieders bewustzijn zonder dat het aan iemand wordt opgelegd.

Het zal de mensen wereldwijd doen inzien waar waarlijk menselijk geluk in gelegen is.

Het zelfinzicht zal om te beginnen de westerse mensen inschikkelijker maken om de nodige aanpassingen van hun welvaartsniveau aan de eisen van de ecologische en humanitaire crisis te slikken. Overheden krijgen er een tafel mee waarop ze hun beleid kunnen uitstallen.

Het zal de mensen wereldwijd herkenbaarder voor elkaar maken, en de vijandigheid tussen de beschavingen doen afnemen.

Het zal blijvende impact hebben op alle menswetenschappen en op de filosofie in het bijzonder.

De jongeren krijgen hiermee bouwstenen om hun identiteit mee te vormen en om zich geworteld te voelen in de wereld waar ze bij geboorte in beland zijn.

Het project zal gaandeweg nog veel meer onvermoede positieve impact blijken te hebben, zodat we weldra niet meer zullen begrijpen dat het zo lang heeft moeten uitblijven.

Ik wacht uw reacties af op fcouwenb@mens2000.nl

Zie vooral ook www.humanosofie.nl


[1] alle wetenschappen die voor ons Verhaal relevant zijn – en dat zijn behalve paleoantropologie, paleobiologie en paleontologie ook archologie, antropologie, taxonomie, etnologie, biologie, ethologie, en nog heel veel meer –logieën en –kundes; vat ik voor wat ons Verhaal betreft allemaal samen in ‘paleo’s’

[2] een niche (spreek uit [niesj], van Frans niche ‘nis’) is een voedselmogelijkheid waar een soort het prima op doet en welke zij niet hoeft te delen met een andere soort; eigenlijk is het de plaats die een soort inneemt in het ecosysteem – wat niet hetzelfde is als de plaats waar een soort in leeft (habitat) of waar een soort voorkomt (biotoop); de term is in meerdere vakgebieden in gebruik maar in de paleoantropologie is het in de hier geschetste betekenis

[3] Richard Dawkins The Selfish Gene (Oxford UP, 1976)

[4] dat is de grootse inbreng van Frans de Waal : de kennis omtrent ons vroegste voorgeslacht; met Chimpansee politiek (Amsterdam, 1982) en Van nature goed (Contact 1996) laat hij zien welke erfenis aan moraal we al vanuit ons mensaap-zijn in ons meedragen

[5] door het team van Sileshi Semaw (afb. uit Journal of Archaeological Science 27 (2000)

[6] echt kloppen met een hamersteen deden ze denk ik heel lang niet omdat ze nog zulke lange klimvingers hadden: dan sla je jezelf te gemakkelijk pijnlijk op de fikken; de bonobo Kanzi die van een ervaren steenklopper les had gekregen, wist inderdaad een ‘mes’ te maken om daarmee het touw rond de kist met de tros bananen open te snijden, maar binnen de kortste keren maakte hij een geschikte scherf door de kei kapot te smijten op de stenen vloer

[7] Bert (Woudstra) was zo vriendelijk mij de url van de plaat toe te mailen maar hij zegt ook dat er niet bij vermeld wordt bij wie de auteursrechten berusten

[8] dat je bij het rechtop lopen ook minder zon vangt en dat je dan over de grassen heen kon uitkijken naar gevaar, zijn niet meer dan nuttig bij-effecten; immers wanneer dat de hoofdreden zou zijn, waren er wel meer savannedieren rechtop gaan lopen

[9] nou ja, een groene meerkat kan een waarschuwingskreet wel eens zonder aanwezig gevaar slaken: uit voor-de-gek-houderij

[10] nee, niet zo verbazend; het komt door Darwin; nee, het komt door het moratorium op alle gespeculeer over het ontstaan van het menselijke taalvermogen door de societé Linguistique in1866, waar alle zich respecterende geleerden, dus ook Darwin in zijn The Descent of Man (1871), zich braaf aan hielden; en omdat aartsvader Darwin zich niet aan de gebarentaalspeculatie waagde (zonder argumentatie) doen zijn nakomelingen dat (zonder deugdelijke argumentatie) nog steeds niet; maar als Darwin kennis had kunnen nemen van wat wij vandaag weten, had hij gegarandeerd voor gebarentaal als oorsprong van ons taalvermogen gekozen

[11] zoals de Yanomamö, in The Fierce People van N. Chagnon (N.Y. 1983)

[12] “Over het ontstaan van ons taalvermogen en ons bewustzijn” op www.mens2000.nl ga naar Filosoof

[13] op p 60 toon ik een OIS-staatje waarop dat duidelijk te zien is

[14] de verschillende lagen, verschillende stadia in de evolutie van de omgeving vertegenwoordigend, worden ‘members’ genoemd, genummerd A t/m ? Member B of the Shungura formation dated at 3.03 Mya. from Member F of the Shungura formation dated at 2.08 Myo

[15] nou ja, uitroeien … het waren voedselconcurrenten en bovendien zijn apen voor apen het lekkerst, voor mensen trouwens ook. De HE’s waren veel groter en vooral: beter bewapend en vindingrijker. Op vindplaats Olorgesaille (Kenia) zijn de restanten van meer dan 69 reuzenbavianen gevonden in HEID-context: kennelijk een favoriet prooidier van de HEID’s. De plek, bezaaid met restanten van vuistbijlen, lag aan een nu verdwenen meer. Misschien zijn de AP’s verdrongen door de groeiende HE-populaties, naar steeds voedselarmere en geïsoleerde gebieden waar ze tenslotte gewoon uitstierven. Maar in de Swartkransgrot (Transvaal) zijn in lagen met HE-context (HE-fossielen en –werktuigen) van 1.5 mjg geroosterde botten gevonden van hun prooidieren, waaronder AP robustus!

[16] Though early varieties were very similar in form and physiology to Australopithecus, the key difference is a much larger and complex brain, allowing a significant tool-making ability. ( Roy Larick and Russell L. Ciochon; November-December, 1996: The African Emergence and Early Asian Dispersals of the Genus Homo – American Scientist Magazine)

[17] ik schrijf dat telkens vetgedrukt, omdat ik het gaan beheersen van het vuur zo betekenisvol vind terwijl er door de echte geleerden weinig of geen acht op wordt geslagen; de meesten houden vast aan een heel recente datum van het gaan gebruiken ervan, omdat tekenen van een vroeg gebruik pas kort geleden zijn gevonden – mede doordat er niet systematisch naar gezocht wordt

[18] sorry, ik ben een jaartallenfreak; en ik heb op het internet een staatje gevonden van de OIS (Oxygen Isotope Stages) zoals de paleo’s die kunnen vaststellen in de boorkernen uit de diepzee en Antarctica en waar al niet; zie p 60

[19] H. heidelbergensis is de paleo-benaming voor nakomelingen van de HE’s, de Europese Midden-Steentijd-mensen; de Afrikaanse HE’s van dat tijdvak noemen ze: Mousterien-mensen, of MSA: Middle Stone Age – mensen.

[20] een marmerachtige kalksteen, gewilde siersteen bij de huizenbouw; daarom zijn vindplaatsen al vroeg ontgonnen en al vroeg werden daarbij ook fossiele skeletresten aangetroffen. Goethe vertelt ergens dat hij in 1827 een versteend skelet had gekregen dat uit de travertijngroeve van Ehringsdorf (bij Weimar) was gekomen. In 1908 was een eigenaar van zo’n groeve in Bilzingsleben gelukkig ook amateur-archeoloog en aan hem is het te danken dat er sindsdien belangrijke vondsten bewaard zijn gebleven. Vanaf 1953 zijn de opgravingen daar met reusachtige graafmachines begonnen en zijn er prehistorische kampementen, met haardplaatsen en afval van ca 230.000 jg blootgekomen.

[21] terra nullius noemden de verantwoordelijke politici het; Wikipedia: Terra nullius Is een term uit het Romeinse recht vertaald als niemandsland of leeg land. Moderne toepassingen van de term stammen uit de 16e en 17e eeuwse Europese doctrines die daarmee land beschreven dat niet geclaimd was door een soevereine staat erkend door de Europese machten. Gedurende de achttiende eeuw gaf deze doctrine legaliteit aan het koloniseren van land bewoond door onbeschaafde mensen die geen wettelijk systeem van eigendomsrecht kenden. De Zwitserse filosoof en theoreticus van internationaal recht Emmerich de Vattel bouwde voort op de filosofie van John Locke en anderen en stelde voor het concept terra nullius toe te passen op ongecultiveerd land. Gezien de inheemse bevolking van Azië, Oceanië, Amerika en Afrika in de visie van de filosofen het land niet op die manier gebruikten, konden kolonisten die het land wél bewerkten aanspraak maken op wettelijke eigendom.

[22] dit idee heeft heel lang voortbestaan. In Turkije wordt het boekje met de verhalen van de middeleeuwse verteller Dede Korkoet gekoesterd. De verhalen gaan over de heldendaden van de Ogoezen, de Centraal-Aziatische voorouders van de hedendaagse Turken, Azerbaidzjanen en Turkmenen. De Ogoezen waren veehoudende nomaden, die graag plundertochten ondernamen op de boerenbevolking van Anatolië. Rond het jaar 1000 waren ze bovendien overgegaan tot de islam, zodat de rooftochten voortaan godsdienstig gelegitimeerd konden worden: die boeren waren immers ‘ongelovigen’. Inderdaad waren de boeren gekerstend en belastingplichtig aan de Grieks-orthodoxe keizer van Byzantium. In zijn wanhoop riep de keizer de paus te hulp tegen die Saracenen. Urbanus II zag dat wel zitten en riep de Franken op tot de Eerste Kruistocht. Maar dat is een ander verhaal. We hadden het over de bard Dede Korkoet. Diens zangen bevatten nog heel wat van de oorspronkelijke natuurreligie van de Ogoezen. “De personages identificeren zich met de natuur. De berg waar je je kudden op weidt, dat ben je zelf. Als het mis gaat met jou zal het ook mis gaan met de wereld. De berg stort in. De bomen vallen om. De rivieren houden op met stromen. De planten groeien niet meer.” (Rik Boeschoten, NRC 19 nov.’05)

[23] je kunt al onderzoeker onder een boom vol foeragerende chimpansees doorlopen zonder ook maar een kik te horen; maar een groep bonobo’s hoor je al van ver, met hun onophoudelijke hoogkeffende communicatiegeluiden

[24] mijn doctoraalscriptie ging over de griendwerkterminologie; een van mijn zegslieden, de heer Van Noordenne, vertelde dat hij als kind in alle vroegte de griendwerkers zingend langs hoorde komen, op weg naar de grienden van de Biesbosch.

[25] de Britse neuroloog John Huglins Jackson (1835-1911), de ‘vader van de Britse neurologie’, bewonderd door Freud

[26] chimpansees zijn er beter in dan bavianen, bijvoorbeeld

[27] je ziet het in de dierentuinen veel: opgesloten dieren die urenlang heen en weer lopen langs de tralies; ‘ijsberen’; de olifant die urenlang op dezelfde plek staand ritmisch kop en slurf heen en weer zwaait, daarbij telkens de voorpoten kruisend

[28] ik vermoed dat die eerste vuurgebruikende VOAP-vrouwen het vuur nog als een levend wezen zagen dat je moest ‘voeden’ om het in leven te houden en dat doodging als je dat niet langer deed, of door een stortbui; ze hebben er tegen gebaard en het beweend als een dierbare overledene, fantaseer er maar op los. Maar in het droge seizoen hadden ze zo weer een nieuw vuur om te koesteren.

[29] tenminste … zolang en in zoverre de globaliserende vrije markt hen nog niet heeft bereikt! leve de vrije markt

[30] het geloof in zielen en geesten dateert uit de Tuinbouwersfase van de mensheid; het is binnen de monotheïstische godsdiensten ingebracht door het Zoroastrisme, dat vanwege zijn tweedeling in goed en kwaad er de boze geesten, de duivels, aan heeft toegevoegd, alsmede het geloof in een hiernamaals en een Laatste Oordeel waarbij de goeden worden beloond in een Hemel en de kwaden in een Hel; dit geloof hebben de judaïstische bijbelschrijvers in hun EWG-ideologie verwerkt en zo is het ook deel gaan uitmaken van het christendom en nog later van de islam

[31] andere stammen, zeker wanneer je ze niet meer kon verstaan, waren geen mensen. (Weet je wat ‘Inuit’ betekent? ‘mens’! Weet je wat Yanomamö (stam in het Amazonegebied) betekent? ‘mens’. Enzovoort.)

[32] De nieuwe groep bleef contact houden met de stamgroep, ze bleven van elkaar afhankelijk vanwege huwelijkspartners, grondstoffenruil, gezamenlijke jachten, feesten en stamrituelen. De verspreiding ging met een ‘snelheid’ van 16 km per jaar.

[33] Genesis 1:2

[34] Het evangelie naar Johannes 1:1; ik haal soms formuleringen uit de Bijbel aan. Maar let wel: de bijbelverhalen hebben de Bijbelschrijvers zoals Ezra (± 450 vC) opgedaan tijdens hun ballingschap in Babylonië en ontleend aan de Mesopotamische scheppingsverhalen en aan dat van het zoroastrisme. Waarom de Joodse patriarchen de scheppingsverhalen uit het eigen verleden niet konden/wilden gebruiken is omdat die stamden uit hun ‘heidense’ tijd waar ze juist mee wilden kappen.

Evengoed frappant dat deze oeroude notie dat het begon met namen voor de dingen, tot in de Mesopotamische mythen zijn overgeleverd kunnen worden! Maar ook dat ga ik ophelderen.

[35] dichters zijn ook scheppende kunstenaars, en zo voelen ze zich ook vaak. Willem Kloos dichtte: “Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten …”

[36] zoals we dat nog steeds wel geneigd zijn te doen: de Mof, de Jap (in de oorlog was dat vooral); of ‘de Fransman houdt van … , maar de Engelsman van …”, enz.

[37] en dat klopt. De figuur van ‘de Grote Voorouder’ is nergens een man, noch een vrouw. Het is een half-dier-half-mens-figuur, zonder geslacht, en Hij beweegt zich net zo makkelijk door de lucht als onder de grond door. Het is een Droom-figuur.

[38] hij is door een Noord-Australische stam ‘geadopteerd’, met de bedoeling dat hij hun Verhaal opschrijft (dat bij hun modernistische jongeren in vergetelheid dreigt te raken) zodat het niet geheel verloren gaat; op 18 febr.’06 was er nog een interview met hem in De Volkskrant, waarin hij de songlines omschreef: “het zingend vertellen hoe het land er uit ziet,: waar de rivieren lopen, waar de heuvels liggen, welke vissen er zwemmen en wat voor grondsoorten er zijn.”

[39] ook hun geheugen is nog veel sterken dan het onze-nu. Zegsman Charlie ergerde zich vaak aan de vergeetachtigheid van Borsboom, wanneer die een bepaald detail wat hem bij zijn vorige bezoek verteld was, niet meer wist. Maar misschien leggen ook de Abo’s het af tegen de chimpansees bij een geheugentest (Current Biology, 4 december 2007).

[40] als we weer even naar de Aboriginals kijken: toen de westerlingen het continent binnenvielen, telde het niet meer dan 300.000 zielen; zo’n beetje 20 km² per persoon; verdeeld over ongeveer 500 stammen (taalgroepen), die naargelang de vruchtbaarheid van het woongebied 100 tot 1500 mensen telden

[41] de bekendste bottleneck is wel die van 74.000 jg door de explosie van de enorme Tobavulkaan (is nu een diep meer!)

[42] onderstreping van mij

[43] natuurmensen hebben nog niet dat automatische wantrouwen ten opzichte van de menselijke natuur dat wij, beschaafde en dus gefrustreerde mensen, hebben; ze zien de mens nog steeds als van nature goed en de kinderen worden dus puur-goed geboren.; ze dichten baby’s en kinderen ook bijzondere vermogens toe, vanwege dit nog puur-goed zijn; vermogens welke ze als volwassenen verloren menen te hebben.

[44] kijk nog eens naar het omslagschilderij en de kinderen die langs het kampvuur dansen; echt geen uitgemergelde hongeroedeem-kindjes

[45] let wel: ik heb het over VJ’s – verreweg de meeste primitieve stammen zijn AGR’s: kennen al enigerlei vorm van tuinbouw; dus (meestal) ook oorlogvoering en vrouwenonderdrukking; gruwelijke voorbeelden zijn de Yanomamö en vooral de Berg-Papoea’s. De meeste ‘primitieve stammen’ zijn geen VJ’s meer maar Tuinbouwers! Die tuinbouw-volkjes laten heel goed de overgang van VJ naar AGR zien.

[46] de afkorting van agrarisch, maar de connotatie van agressief en arglistig misstaat niet

[47] denk er om: dat woord heeft voor mij geen aardige betekenis; beschaving is het met geweld ingelijfd worden in de cultuur van een rijk en met verlies van de eigen taal en cultuur; het is de frustratie van de aardige VJ-natuur in ons

[48] anekdote, uit het boekje Schatgraven in Nag Hamadi van Bram Moerland (Uitg. Synthese, 2002). Enkele jaren geleden gooide een Afghaan een handgranaat in het verblijf van de leeuwen in de dierentuin van Kabul. Waarom deed hij dat? Wel, tijdens de oorlog tegen de Russen was een bom gevallen op de dierentuin. Er was toen een leeuw ontsnapt en die had een broer van hem gedood. Door nu vervolgens een willekeurige andere leeuw te doden had deze Afghaan voldaan aan de ereplicht tot bloedwraak. Zijn broer was gewroken …

[49] dat is, effe kijken, de tijd van Toetanchamon tot vandaag

[50] Ik was van 17 tm 19 sept.2004 met kameraad Ruud Oosterhoff aanwezig op het symposium over de Neanderthalers in Tongeren. Daar hoorde ook een excursie naar een opgravingsplek bij. Met een aantal NT-‘bewonings’lagen, waarvan de oudste op 130,000 jg was gedateerd en de jongste op 34,000 jg. Kameraad Ruud (niet ik) vroeg aan de woordvoerende onderzoeker of er verschil was in steentechniek tussen de artefacten van de oudste en de jongste laag. “Geen enkele!” was het antwoord.

Stel je voor: in honderdduizend jaar, de tijd vanaf dat onze AMM-voorouders in Afrika aan het ontstaan waren tot vandaag … geen enkele verandering! Ruud was perplex. Ik had een zie-je-wel-ik-heb-gelijk!-gevoel: bewijs van de starre traditie die onze voorouders wezenlijk kenmerkte. Maar zó star, en zo dichtbij … stiekem was ook ik wel even perplex

[51] onderweg van kamp naar kamp waren de vrouwen beladen met alle huishoudelijke bezittingen (huiden voornamelijk) terwijl de mannen alleen hun speren en werpstenen droegen: die moesten altijd paraat blijven voor de verdediging tegen de roofdieren en de hyena’s en de buffels en weet ik wat voor gevaarlijke dieren; de vrouwen zouden zich niet veilig hebben gevoeld als de mannen alle mogelijke lasten op de schouders hadden genomen

[52] die uitstulpingen achter aan die platte schedels van de HE’s en de NT’s hebben me altijd geïntrigeerd: de hersencentra voor het gezichtsvermogen zitten in het achtereind van de hersenen!

[53] tenminste: het beroemde skelet van ‘de oude man van La Chapelle’ was met oker bestrooid en het zwarte mangaan wasgebruikt bij het zwarten van vellen

[54] Klasies River caves, Blombos Cave, Pinacle Point, ea

[55] het recente onderzoek waar de foto van is, levert stenen werktuigen en stukken oker op van ónder de aslaag (77.000 jg) en van bovenóp de aslaag (74.000 jg); dat laatste jaartal, even oud als de Toba ash zelf (!) wijst er op dat er al ‘snel’ na de zes jaar durende ‘nucleaire winter’ weer mensen rondliepen op de aslaag, dus dat die weer welig begroeid moet zijn geweest en weer miegelde van te bejagen en te bevissen gedierte; maar de OSL-dateringen zijn altijd plus/minus zo’n 7000 jaar marge!

[56] die OoAIIa – golf was primitiever (qua werktuigen) dan wat de onderzoekers in de grotten van Pinacle Point en Blombos cave aantroffen – terwijl de bewoners van Qafzeh en Skhul wel degelijk AMM’s van uiterlijk waren; het kan best zo zijn dat de ‘voorlijke’ AMM-populaties een paar ‘achterlijke’ populaties toen hebben verdrongen naar buiten Afrika

[57] ja, ik zie het echt als het overkoken van een pannetje melk

[58] de Agta hadden zich later voornamelijk teruggetrokken op de hellingen van de lang-slapende vulkaan Pinatubo, voor hen het centrum van de wereld. Toen die in 1991 toch uitbarstte, heeft hij het kleine volkje nagenoeg gedecimeerd. Doordat ze hun leefgebied moesten verlaten, raakten ze ten prooi aan mazelen, diarree en longontsteking, terwijl hun traditionele medicinale planten begraven lagen onder tonnen lava en modder.

[59] in een science-artikel van juli 2009 gaf het onderzoek aan mtDNA uit NT-botten aan dat de genetische diversiteit van de NT’s opvallend gering was: veel minder dan de onze vandaag: een aanwijzing te meer voor de geringe aantallen van de Vroege Mensen

[60] zo noem ik de extreme mannelijke dominantie, zich uitend in vrouwenonderdrukking

[61] gedurende de laatste ijstijd behoorden de Andamanen nog tot het vasteland van Maleisie; door ze zeespiegelstijging zijn ze pas zo’n verre eilandengroep geworden; dit zet wel een vraagteken bij mijn kano-verhaal!

[62] Fred Bruemmer Leven met de Inuit (Atrium 1993)

[63] uit John Reader Man on Earth (London, 1988) : 12.000 jg (einde VJ-tijd, begin AGR-tijd) = 500 generaties

maar tot een nieuwe soort worden, dus van natuur veranderen, vergt 2000 generaties

[64] overigens is de laatste tijd het onderzoek aan het honden-DNA en de genetische diversiteit in volle gang. Alle honden dragen het DNA van de Europese grijze wolf in zich, dat blijft. Maar de eerste domesticatie was wellicht ergens in de Balkan en brachten de voorouders van de Cromagnons al honden mee naar Frankrijk.

[65] bijvoorbeeld de erg interessante site van Dolni Vestonice in Tsjechië (niet ver van Brno), al in 1914 ontdekt. Daar is ook een van de oudste vrouwenbeeldjes gevonden, nota bene van gebakken klei. En het oventje waarin het, tezamen met veel dierenbeeldjes en brokken misbaksels, werd gevonden. Later werd alles, aan de hand van de as van de haarden, gedateerd op 26.000 vC.

[66] hè, waarom dat nou weer! Dat is om de rangorde, de pik-orde, de statusverhoudingen (die spelen nou eenmaal altijd en overal in groepen van hogere groepsdieren) duidelijk te krijgen. Kinderen beginnen het leven van voren af aan, dus die beginnen met de ikke-ikke-fase, worden dan geleidelijk groepsdieren en – als hun voorbeelden goed genoeg zijn, hypersociale mensen. Je moet ook niet altijd moeilijk doen over de ruzies tussen kinderen. Alleen zorgen dat ze niet uit de hand lopen; normaal lossen ze zich vanzelf op; ook kinderen zijn van nature hypersociaal

[66] dat mannen het makkelijker kunnen is ook weer evolutionair bepaald: je ziet het al bij de chimpansee-mannen

[68] nou zeg! dat vreet aardoppervlak – maar daarbij moet je bedenken dat de hele mensheid rond 12.000 jg ongeveer 10 miljoen mensen omvatte, en daar zijn de Amerika’s bij meegerekend (schatting in John Reader Man on Earth, p.143); en nu zijn er 6.630.698.682,00 mensen (ik keek op ‘wereldbevolking’ bij Google en dan zie hoeveel mensen er bij komen terwijl je op die pagina beland bent!)

[69] daar moeten onderzoekers altijd erg aan wennen, geen privacy, en ze moeten ook altijd op hun spullen passen

[70] De Duitse keizer Hendrik IV (keizer van 1056 tot 1106) begon in 1073 een strijd met paus Gregorius VII over het recht om hoge geestelijken, zoals bisschoppen en abten, met hun ambt te bekleden (de Investituurstrijd). In 1076 liet Hendrik IV de paus afzetten. Deze deed op zijn beurt Hendrik in de ban. Hendrik vond in deze patstelling geen steun bij zijn bisschoppen. Om van de ban te worden ontheven moest Hendrik op hangende pootjes naar Gregorius. Op dat moment (25 januari 1077) vertoefde de paus in de burcht Canossa (Reggio Emilia). Hendrik volbracht de kerkelijk voorgeschreven boete door op drie achtereenvolgende dagen in boetekleed en blootsvoets in de sneeuw voor de poort van dit kasteel te verschijnen. Toen moest de paus knarsetandend de ban opheffen.

[71] de meeste aboriginals hebben hun levensmoed verloren nu hun stamgebied, hun Verhaal, hun wereld door oppermachtige bezetters in beslag genomen is en ze het niet langer kunnen dansen/zingen

[72] het mooie daarvan is ook dat een brand geen ramp betekent maar dat die de kleitabletten juist bakt; daardoor zijn hun teksten vaak ongeschonden tot op de dag van vandaag leesbaar

[73] in Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1949) noemde hij deze periode die Achse der Weltgeschichte: het scharnierpunt bij uitstek in de geestelijke ontwikkeling der mensheid … volgens hem dan, maar ik heb veel meer scharnierpunten genoemd en het eerste was het gaan gebruiken van het vuur … oké, hij heeft het over ‘geschiedenis’ in engere zin, dus vanaf de ontwikkeling van het schrift …

[74] Vodoo (en afgeleide vormen als Winti en Santeria) is de religie van de vroegere Yorùbá-beschaving van het huidige Nigeria. De religie was geconcentreerd rond de scheppende voorouderfiguur Olodumare (noch man noch vrouw en niet af te beelden, met de gelovigenen verbonden door bemiddeling van Orisa’s, geestfiguren, die ieder staan voor een bepaald aandachtsgebied en aan wie wel tempels en offers gewijd worden.Magie (betovering) speelt en een belangrijke rol in, en wordt onderscheiden in ‘witte’ magie en ‘zwarte’. De Vodoo-religie is te veelomvattend om er hier verder over uit te weiden.

[75] heel knap was het gebruik van slangengif voor geneeskundige doeleinden; daarom was de slang een belangrijk godinnen-attribuut; voor de patriarchen een reden om de slang te demoniseren; maar nog steeds is de slang hét symbool van de artsenij

[76] Volkskrant, 6 mei 2009 artikel “Hoe het paard tot ons kwam” over de Science-publicatie van het onderzoek aan de middenvoetsbeentjes van de Botaipaarden en het isotopenonderzoek aan het Botai-aardewerk (paardenmelk!), beide wijzend op domesticatie

[77] John Bowker God. Een geschiedenis. (London, 2002)

[78] dat getal vermeldt de Rig Veda; maar in de veda’s vallen heel wat meer godennamen te tellen

[79] Brihad-aranyaka Up.1.4.6

[80] hoge tropische boom uit welks hout een troostend-geurende olie wordt gewonnen, bij het verbranden wierookachtige geurt en graag voor tempelbouw gebruikt wordt

[81] ‘Levant’ is de historisch-geografische aanduiding van de streek aan de oostkust van de Middellandse zee (Syrië, Libanon, Palestina); het woord (van lat. levare= rijzen) betekent: het land waar de zon opkomt

[82] Hulspas En de zee spleet in tweeën (Fontaine Uitg. 2006)

[83] met name Finkelstein en Silberman (Univ.Tel Aviv) in The Bible Unearthed (2002)

[84] ja, je moet als koning natuurlijk nooit een nederlaag toegeven

[85] de onder archeologen befaamde ‘Dan-stèlè’

[86] Uitgeverij Fontaine, 2006

[87] in 1868 gevonden op de Jordaanse heuvel Dhiban, het oude Dibon, hoofdstad van Moab; dat de tekst nog zo compleet vertaalbaar is komt doordat de stele voordat de dorpelingen hem in stukken sloegen (om de scherven per stuk te kunnen verkopen: die rare westerlingen gaven goudgeld voor elke potscherf of stukje spijkerschrift!) was nagetekend en bovendien was er een gipsafdruk van gered

[88] oorspronkelijk dus een der lagere goden aan de tafel van de hoofdgod El en zijn vrouw Asjera

[89] door de archeologen teruggevonden en ook vandaag nog te bezichtigen!

[90] ik doe alsof Jahweh een puur Israëlische god is geweest en alsof die in Juda volslagen onbekend en onvereerd was tot dan toe; maar ik heb daar natuurlijk nog hevige twijfels bij; het gaat er om of er overtuigende aanwijzingen gevonden kunnen worden of al zijn gevonden in de ‘annalen’ voor of tegen dit standpunt

[91] net als de Assyriërs sloten met hun vazalstaten: een overeenkomst waarin de rechten en de plichten van de vazalstaat (Juda) werd vastgelegd tegenoven hun heer (Jahweh).

[92] geen geringe opgave: die simpele boerenjongens moesten overtuigd raken dat hun oeroude landbouwgod(inn)en niets voorstelden (“holle beelden met zaagsel erin”, meer niet!) ‘afgoden’ waren, die nodig moesten worden uitgeroeid

[93] een typische bijbelse overdrijving, om de daar aanwezigen ‘het volk’ te noemen

[94] vert. Amst. 2005

[95] de Avesta, de zangen van Zarathustra, plus de latere priesterlijke teksten zijn pas in de derde eeuw nC als Boek opgetekend

[96] herinner je je Aram, dat korte tijd Israël tot vazalstaat wist te maken? Welnu, Aramese stammen waren al eerder ook oostwaarts gemigreerd en hadden zich gevestigd in de buitengebieden van Babylon en Ur. Daar werd Akkadisch gesproken, maar de Chaldeeën bleven Aramees spreken, ook toen ze bestuurlijke macht kregen. In de Bijbel staat dat vader Abraham afkomstig was “uit Ur der Chaldeeën”.

[97] mijn verhaal, ik heb er nergens duidelijkheid over gekregen; maar het klopt met wat er gaat volgen

[98] veel over de goden van het Midden-Oosten en dus ook van het oude Jodendom heb ik uit The Origins of Biblical Monotheism van Mark S. Smith (2001, Oxford U.P.)

[99] naar het Zoroastrische Ahura

[100] moeten we voortdurend bedenken: de Grote Voorouderfiguur van alle oerscheppingsverhalen was noch man noch vrouw maar een groepje kolonisten

[101] Grieks voor ‘Bel’ (Baäl) , of Marduk

[102] in werkelijkheid is deze ‘toren van Babel’ 90 m hoog geweest en heeft 7, niet 8 verdiepingen geteld

[103] zoals ook de herhaalde voorstelling dat toespraken plaatsvonden “ten overstaan van het ganse volk” en “het ganse volk weende en beloofde …” : het betreft hooguit de toehoorders, en dan nog slechts degenen die met de spreker instemden of deden alsof

[104] dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula, ik zie het niet meer zitten ik ga naar … Egypte!

[105] pas in Babylon leerden de Joden leven in het wekelijkse ritme, dus pas daar kenden ze de ‘zevende dag’, de rustdag na zes werkdagen

[106] moeten we dus ‘Baruch’ bij denken! Zou het niet zo kunnen zijn dat Baruch wél, met de overige priesterij en elites, naar Babylon is afgevoerd? En dat hij daar in Jeremia’s geest verder is blijven schrijven? Andere bijbelpassages melden dat hij met Jeremia is afgevoerd naar Egypte en dat beiden daar overleden waren toen Egypte door Chambyses tot Perzische satrapie werd gemaakt (625 vC). Ik vond het trouwens raar dat Baruch noch zijn geschriften voorkomen in mijn NBG-bijbeltje. Tot ik even later begreep dat hij tot de apocriefe (niet-canonieke) schrijvers behoort.

[107] nog niet; je moet bedenken dat bij alle opgravingssites in de Levant pas een kwart van elke site is opgegraven en dat er nog ¾ van elke site ligt te wachten om nadere informatie bloot te geven; en dan laat ik de nog te ontginnen of te ontdekken sites buiten beschouwing; het hangt allemaal af van de hoeveelheid gemeenschapsgeld dat in deze tak van wetenschappelijk onderzoek gestoken wordt

[108] het onderscheid stamt nog van een der eerste bijbelkundigen, Julius Wellhausen ( 1844-1918), die de Yahweh-auteur als J aanduidde, de Elohim-auteur als E , de auteur(s) van de rompvorm van Deuteronomium als D en de Babylonische en latere auteurs als P

[109] was dat de leerling en helper van Jeremia? of iemand anders die toevallig ook Baruch heette?

[110] theorie van de Amerikanen W. Ryan en W. Pitmann, 1997, 1999

[111] van oceanoloog Bob Ballard (1999) en geoloog Ali Aksu, aan de hand van pollen uit boorkernen) 2007

[112] mijn dl-boek 243 bevat Flood Stories from Around the World by Mark Isaak (1996-1902) en dat telt 87 stuks; maar hoeveel duizenden gemeenschapjes zijn er in de loop der geschiedenis niet uitgestorven? even zovele scheppingsverhalen en vele daarvan met een zondvloedverhaal

[113] ik ontleen dit verhaal aan de site van Mokum-TV, waar René Zwaap en Mohamed el-Fers een referaat over de Mithras-cultus hebben gepubliceerd; de auteurs doen helaas niet aan verwijzingen, zodat ik niet voor de ‘wetenschappelijke hardheid’ van het hier gebodene kan instaan en ook dat jaartal zegt me zo gauw niets

[114] ik vertel deze dingen na van op het internet gevonden teksten die – die van Wikipedia niet te na gesproken – niet uitblonken in bronvermelding; maar ze leken me wel betrouwbaar

[115] voor een opsomming citeer ik uit Jeroen Vanheste Humanisme en het Avondland (Damon, 2008): “Om slechts enkelen te noemen, Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Hermann Broch, Gustav Mahler, Sigmund Freud, Arnold Schönberg, Stefan Zweig, Joseph Roth, Franz Kafka, Hugo von Hofmannsthal, Martin Buber, Ludwig Wittgenstein. Na de Eerste Wereldoorlog herleefde de seculiere joodse cultuur in de jaren 1920, tot zij uiteindelijk verwoest werd door het nazisme en het stalinisme.” George Steiner : “Europa heeft zelfmoord gepleegd door zijn joden te vermoorden”.

[116] de vrouwvijandigheid niet alleen; ook het Arabische schrift, met zijn met elkaar verbonden letters, leende zich niet voor boekdruk, die immers bestond uit zetsels met losse letters; de boekdruk maakte een nog nooit vertoonde snelheid van uitwisseling van ideeën – de kracht van het menszijn – mogelijk; de opgang die het Westen sinds 1500 gemaakt heeft, gaf de islamitische wereld het nakijken

[117] ik vond het als Part I van zijn History of New Testament Times op het internet, scanned by Darren Knop

[118] ik ontleen het volgende aan People of the Pharaohs (vert. Het volk van de farao’s) van Hilary Wilson (1997)

[119] de katholieke kerk heeft meer van deze magische handelingen bewaard dan de versoberde protestanten die dit badwater weggooiden; vandaar dat ik meer protestanten de katholieke hoogtijdagen zag bezoeken dan andersom

[120] mijn collega Sako reist veel in India en was op bezoek bij een rijke Hindoe-koopman toen die op een dag thuiskwam van een zakenreis met een beeld. De man richtte er een speciale plek in zijn huis voor in, een plek om te bidden. Bij een volgend bezoek, enkele jaren later, bleek de plek een apart vertrek, een ‘kapel’, en Sako mocht een video-opname maken van het ochtendritueel. En dat hield ook in: het begroeten van het beeld, het wassen ervan en het zalven met geurige balsem en het aankleden. Waarna de gebeden. Ook mensen uit de buurt namen deel aan het ochtendritueel. Wellicht was Sako getuige van de geboorte van een ‘schrijn’, die in latere generaties tot Tempel zou kunnen uitgroeien.

[121] ligt bij de uitgever

[122] westerse jaartelling; de orthodoxe moslims hanteren deze jaartelling minus 622 jaar

[123] de eerste poging van zijn voorganger Moeawiya was mislukt

[124] een belangrijk boek in deze is voor mij geweest De omstreden bronnen van de Islam, door de journalisten Eildert Mulder en Thomas Milo (Zoetermeer, 2009)

De Geboorte van God

door Frans Couwenbergh

 

N.B. intussen is er een verbeterde versie van onderstaande tekst beschikbaar op www.bestaatgod.com

 

In den beginne waren wij apen. Normale dieren.

Dieren hebben geen god, die leven gewoon.

Dit is het Verhaal van hoe wij van apen mensen geworden zijn

en vreemde dingen zijn gaan doen als

op twee benen lopen, vuur gebruiken en God bedenken.

(update 16 februari ’07)

inleiding

God is alom inzetbaar. Van oorsprong Schepper van om het even welk stamgebied werd Hij, toen hier en daar stammen door overpopulatie met elkaar in overlevingsgevecht raakten, krijgsgod en dat is Hij sindsdien voornamelijk gebleven. Ook de christelijke God begon Zijn carrière als nieuwe krijgsgod voor Constantijn. Onder de kreet “God wil het!” hebben de christenen in de twaalfde eeuw de kiem van haat gezaaid die, met eeuwen van godwelgevallige zending en kolonisering daartussen, onder de kreet “Allah wil het!” openbarstte in een kerosinebaaierd binnen de Twin Towers.

De stammenGod is nog steeds in vol bedrijf. Op 27 maart 2003 – de VS-oorlog tegen het Sadam-regiem van Irak is dan 8 dagen oud en verloopt niet zoals gepland en door iedereen verhoopt – neemt het VS-parlement met 346 tegen 49 stemmen de resolutie aan om een nationale bid- en vastendag in te voeren om de Goddelijke hulp af te smeken voor de Amerikaanse oorlog. De nationale sentimenten worden gemobiliseerd om een dag lang af te zien van hamburgers en ander junkfood en zich ter kerke te begeven om God te bewegen geen zandstormen meer te laten opsteken in Irak en de bommen met de gewenste precisie te laten neerkomen en hun verwoestende werk te laten doen.

Het mikpunt van de Bush-kliek, Sadam Hoesein, had zijn latere jaren ook het nut van God ontdekt. Na zich in de 35 jaar van zijn alleenheerschappij sterk te hebben gemaakt voor een seculiere staat en na het sjiïetische fundamentalisme de kop ingedrukt te hebben, ‘bekeerde’ hij zich na zijn nederlaag in Koeweit, ging vrome taal uitslaan, verklaarde af te stammen van Mohammed en de nieuwe Saladin te zijn, beloofde de Palestijnen om alle Joden en kruisvaarders uit Jeruzalem te zullen gooien en als een ware moslim het leven van de Iraakse vrouwen te verzuren.

Hegel stelde al dat wij, wanneer wij onszelf begrijpen, de afstand tot de ander gemakkelijker overbruggen en hem niet langer als vreemdeling zien. We zien dan onszelf én de ander als samenstellende deeltjes van samenlevingen en culturen en die weer als etappes van de zich ontwikkelende ‘wereldgeest’. Hoe weinig ik ook op heb met metafysisch denken en al helemaal waar het tot heilloos collectivisme leidt: het wezen van Hegels gedachte is van actueel belang met het oog op ons voortbestaan op dit voor het heelal-fenomeen ‘leven’ unieke planeetje in dat eindeloze maar onherbergzaam koude heelal. We ontkomen er vandaag niet langer aan om een globaloe solidariteit te ontwikkelen. Dus onze tot denominaties en nog verdergaande versplinteringen verleidende gelovigheid aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Al vanaf vroeg in het functioneren van het monotheïsme – ik denk aan de Keizertijd van het Romeinse Rijk[1] en aan de islam-falasafa – hebben zelfstandige denkers en theologen (niet de verkopers van het ‘product God’ natuurlijk) het hoofd gebroken over wie of wat God eigenlijk is. Spinoza besloot in de zeventiende eeuw dat God en het geheel der Natuur één en hetzelfde ding is, en deze gedachte vond later bij de meeste denkers (niet bij de verkopers natuurlijk) genade. Maar echt helder wordt het hiermee nog steeds niet.

Helderheid krijgen we alleen door na te gaan hoe we van apen tot mensen geworden zijn. Onze ontstaans-geschiedenis vanaf zeg maar acht miljoen jaar geleden nalopend komen we de schepping van God als een begrijpelijke kiemcel tegen en vervolgens wordt de hele constructie helder .

Tien miljoen jaar geleden waren we nog gewone regenwoudmensapen en was er nog geen God. Want er waren nog geen mensen om Hem te bedenken, zo simpel is dat.

Is dat een brug te ver voor u? Bedenk dan wel dat er maar twee opties zijn. Oftewel zijn de dingen op de Aarde inclusief de Aarde zelf getóverd (geschápen zult u dan roepen, maar wees nou eerlijk, maakt dat de gang van zaken anders?) oftewel ze zijn op de Aarde gegroéid. Er is geen tussenweg.[2] Wanneer u voor de eerste optie kiest en wanneer deze voor u ‘heilig’ (ook dat begrip gaat uitgelegd worden) is, moet u hier stoppen als u haar uit de wind van uw verstand wilt houden.

……………………………………………………(om even gelegenheid tot kappen te scheppen)……………

Hoe en waardoor wij van apen mensen geworden zijn, welke aanpassingen dit gevergd heeft en hoe anders dan alle overige dieren – namelijk talig – ons deze aanpassingen gemaakt hebben, dat is waar deze tekst uitgebreid over zal gaan. In het kort komt dit op het volgende neer.

Doordat onze vroegste voorouders in hun grotere communicatiebehoefte vanwege de nieuwe complexere leefomgeving gingen voorzien door namen (symbolen) voor dingen te gaan gebruiken, raakten ze geleidelijk in een denkbeeldenwereld verzeild. Ze kregen een talig bewustzijn. Om orde te houden in de veelheid van hun denkbeelden, dus in hun denkwéreld, brachten zij hierin samenhang door middel van een scheppingsverhaal, dat zij bij iedere gelegenheid dansten/zongen. In dit Verhaal is de Grote Voorouder – de tot één Figuur samengedachte eerste groep vrouwen, kinderen en mannen die in vroegere tijden als eersten het stamgebied betrad en er de dingen hun namen gaf, dus ‘schiep’ – de Schepper van alle dingen van hun stamgebied. Dat is Gods archetype. Miljoenen jaren van dansen/zingen van dit Verhaal dat met de mensheid mee-evolueerde, maakt begrijpelijk dat het gevoel ‘dat er iets meer is’ niet wil verdwijnen ook al zijn we niet langer godsdienstig.[3] We zijn ‘ongeneeslijk religieus’ geworden, zoals de onlangs overleden Dorothee Sölle het kenschetste.

April ’03 was op de Nijmeegse Universiteit de themadag “Is er nog godsdienst in 2050?”, en voor sommige geleerden was het ontkennende antwoord het waarschijnlijke Tegelijk bracht Vrij Nederland een nummer uit met de titel ‘God leeft’. Het vrije Westen is nog steeds een eiland van secularisme in een religieuze wereld, met veelal orthodoxe of ‘wedergeboren’, militant fundamentalistische dan wel extatische geloofsbeleving. Met alle risico’s van bloedige gewelddadigheid. Het paasnummer laat echter vooral mensen aan het woord die vanuit eigen ideeën over God of hogere macht uitdrukking geven aan hun spirituele gevoelens.

Ter wille van de duidelijkheid moeten wij dus onderscheid maken tussen godsdienst en religie. Religie[4] is een gevoel, daar worden we mee geboren omdat het dansen/zingen van ons scheppingverhaal al zo lang met het mensdom meegaat, en het heeft alles te maken met gemeenschapsbeleving, zoals onze jongeren laten zien. Het is deel van onze menselijkheid.

Godsdienst daarentegen is deel van de cultuur waarin iemand toevallig geboren wordt. Het is de invulling van het religieuze gevoel door de priesterkaste in een klassensamenleving, welke invulling het belangrijkste instrument is voor de heersende elite om de overheerste gewone mensen in het gareel te houden. Dat is geen cynische voorstelling van zaken, het “Cuius regio eius religio[5]” is een historisch onvermijdelijk gebleken ontwikkelingsgegeven. Op twee volslagen van elkaar geïsoleerde continenten, Eurazië en Amerika, hebben de menselijke populaties zich op eendere wijze van jagers/verzamelaars gemeenschappen tot stadstaten en rijken ontwikkeld en ze hebben daar verrassend identieke religieuze mechanismen bij gehanteerd. Tot zelfs de bijbehorende bouwwerken. De Spaanse ontdekkingsreizigers hadden niet in de gaten dat ze op een nimmer bereisd continent waren beland, ze waanden zich ergens in Indië, zo normaal was de bevolking – welke ze dan ook indianen noemden.

Onze consumentenmaatschappij kent geen heersende klasse (met geestesdwang, geheime politie, persbreidel, goelags en zo) meer, waardoor aan de heersende godsdienst bij ons de sponsor ontvallen is en daarmee haar status. Die komt niet meer terug, wat kerkelijke denkers en maatschappijbetrokken geleerden ook mogen bepleiten. Want aan de leegloop der kerken ligt de allesbepalende economie ten grondslag, en wel in zijn huidige gedaante: de vrije markt. Sinds die met de televisie in de zestiger jaren alle huiskamers én bovenkamers – op die in onze ‘bijbelbelt’ na – is binnen gedrongen, verloor de godsdienst de greep op de mensen[6]. De vrije markt moet niets hebben van scheidslijnen tussen de mensen, of ze nu van godsdienstige, politieke of anderszins socio-culturele aard zijn: die verkleinen de consumentenmarkt alleen maar. Bovendien spoort de aan godsdienst inherente onderdrukking van lusten en geneugten in het geheel niet met het hedonistische consumentisme.

Het kabinet Balkenende pleitte aanvankelijk voor een re-oriëntatie op de oude joods-christelijke waarden, maar in een pluriforme en geestelijk vrije samenleving is dat, in plaats van constructief, tegen de keer in en vandaag hoor je ze er niet meer over.

Maar de behoefte aan religie en gemeenschapsbeleving blijft, omdat die deel uitmaken van onze menselijkheid. Anders gezegd: van onze natuur.

De menselijke natuur. Het mensdom begon als een onaanzienlijke ondersoort van het bonobo-genus[7]. Vooral sedert 20.000 jaar geleden de neiging tot vooruitgang en ontwikkeling in het menselijk doen en laten begon post te vatten, is onze soort uitgegroeid tot de dominante zoogdiersoort op Aarde. Vandaag zijn we aangeland op een punt waar bergenhoge problemen, van vooral ecologische en demografische aard, dreigend opdoemen. Om daar overheen te komen zullen we ons moeten gaan bezinnen op wat we als mensen écht willen – dit in tegenstelling tot de verlangens waarmee de vrije markt ons opzadelt. Daarvoor is het nodig dat wij een realistische, d.i. een door onze gezamenlijke wetenschappen aangeleverde, kijk op onszelf krijgen.

We zullen ons consumentengedrag moeten gaan veranderen willen we als soort overleven. Maar dat doet niemand graag: veranderen. Dat houdt altijd inleveren is. Toch zullen we het moeten. Voor het eerlijker maken van de wereldhandel. Voor het verduurzamen van onze productie, onze energievoorziening en ons verkeer. Om dat veranderen en inleveren te kunnen ‘pikken’ behoeven we nieuwe grond onder onze denkvoeten: een universeel Groot Verhaal. Het verhaal van hoe we van apen mensen geworden zijn. Een Verhaal dat een wereldwijde solidariteitsgedachte grond geeft.

Ook voor het schrijven dáárvan moeten we eerst onze menselijke natuur nagaan.

De derde reden heeft daar direct mee te maken: het feit dat een samenleving niet goed functioneert zonder een breed gedeelde mens- en wereldbeschouwing. De Paarse regering leed duidelijk aan een gebrek aan toekomstvisie. De PvdA had haar ‘ideologische veren afgeschud’. Maar het gaf aan dat kabinet een afstandelijk technocratisch karakter en dat vervreemdt. Arie van der Zwan schrijft in zijn essaybundel De uitdaging van het populisme (Amst.’03) dat “het postmoderne kabinet-Kok” sociaal-economische prestaties leverde maar de rol van de overheid als hoeder van normen en waarden, als centrum van eenheid, van richtinggevend en sturend vermogen van onze samenleving, verwaarloosde en zo de rebellie van Fortuyn over zichzelf afriep. “Ideologische re-oriëntatie is onmisbaar”, zo schrijft hij.

Zonder een Heersend Verhaal hebben de mensen niet langer het gevoel dat ze wat met elkaar te maken hebben. Dan gaat ieder zijn eigen naad naaien en desintegreert de samenleving. Normen en waarden verliezen hun grondslag. Ieder mag die vandaag voor zichzelf invullen, en dan ligt het opportunistisch omgaan ermee voor de hand. Dan gaat het niet goed met zo’n samenleving. Dat onze samenleving aan het verloederen is, zal intussen weinigen ontgaan zijn.

“Een samenleving kan niet functioneren als de bodem ontvalt aan het gevoel dat je je aan regels moet houden”, zo formuleerde burgemeester IJssels van Gorcum het naar aanleiding van de gewelddadige dood van twee jonge discobezoeksters.

Ze behoeft een nieuwe bodem.

Het rapport In het zicht van de toekomst van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldt dat de Nederlanders anno 1004 tevreden zijn over hun eigen leven maar dat ze voor de samenleving de toekomst somber inzien. Conclusie: "Wat ontbreekt is een inspirerend perspectief." De Nederlander wil niet terug naar een geborgen Nederland van weleer, hij wil naar een nieuwe samenleving met andere waarden. Alleen heeft hij geen idee hoe die samenleving er uit zou moeten zien. Dus blijft zijn toekomstbeeld van een deprimerende somberte. Gaan we wat aan doen. We gaan eerst zorgen voor een nieuwe bodem. Een die gebaseerd is op de nieuwste inzichten in onze menselijke natuur.

Onze menselijkheid is de grondslag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het belangrijkste algemeen-menselijke document dat de mensheid in zijn hele geschiedenis tot nu heeft weten te produceren. Maar die grondslag – in de preambule en dan ook nog tamelijk cryptisch geformuleerd: “De waarde van iedere mens is inherent” – is nog steeds niet verder uitgewerkt. Dit maakt de grondslag uiterst iel en de Universele Verklaring wankel. Daar kunnen we nu wat gaan doen. Dat is de vierde dringende reden om op zoek te gaan naar onze menselijke natuur.

Een vijfde dringende reden is misschien de belangrijkste. Godsgeloof kan voor de medemens enge vormen aannemen en daar doelde Hegel al op. Zowel dat van de Islamist, die jonge mensen als bommen op pad stuurt met het idee na hun aanslag onmiddellijk in de hemel met een wellustige zwartogige aan de scharrel te kunnen, als dat van de Amerikaanse fundamentalist die een dokter doodschiet omdat deze vrouwen helpt bij ongewenste zwangerschap. Dat inhumane en misogyne geloof, waardoor miljoenen vrouwen een ongelukkig leven leiden, wordt tot nu toe door geen enkel consistent alternatief Verhaal uitgedaagd. Ook onze Nederlandse samenleving heeft er, gezien de uitkomst van dat SCP-onderzoek, alle belang bij dat we werk gaan maken van het alternatieve Ontstaansverhaal.

Dat zou het werk moeten zijn van onze filosofen. Maar die laten het dramatisch afweten. Ze hebben het wegvallen van de oude Grote Verhalen slechts bejubeld.

Dat jubelen was terecht, want het fascisme en het communisme waren collectivistisch, zoals ook het monotheïsme dat is. Ze leiden altijd tot oorlog en massavernietiging, alle vroom geprevel ten spijt. Collectivisme staat lijnrecht tegenover democratie. De inherent democratische vrije markt kan er niets mee dus alle collectivisme verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Terecht gejubel van de postmoderne filosofen dus, maar wel dom. Ze hebben namelijk geen idee wat voor functie een gedeeld Verhaal heeft voor mensen. Omdat ze geen – althans geen wetenschappelijk – inzicht hebben in de menselijke natuur.

De postmoderne filosofen baseren hun pessimistische en ontmoedigende, dus schadelijke, mensvisie op hún wetenschap: de oude denkers. Maar … waar haalden de oude denkers dan hun zekerheden vandaan? Gewoon, uit wat ze om zich heen zagen: burgeroorlogen en rampen, misdaden en slavernij. Nee, niet uit wetenschappelijk onderzoek natuurlijk. Dat was er toentertijd nog niet.

Vandaag is dat er wel. Je kunt het allemaal vrijelijk tot je nemen. Onze filosofen zouden dus beter kunnen weten. Maar die hebben helaas geen tijd om dat allemaal te lezen. Het is geen onderdeel van hun opleiding en hun vakgebied, en ze hebben al moeite genoeg om daarin bij te blijven. En … als er iéts is waar je je vandaag als filosoof mee diskwalificeert in de ogen van je medefilosofen is het wel met een optimistisch mensbeeld!

Sinds ‘elf september’ heeft de Clash of civilisations alle overige wereldproblemen in de schaduw gesteld (die moeten maar gewoon even doorrotten). Huntington gaat, zoals alle postmoderne filosofen, uit van het kwade in de mens. Daarom heeft hij een tamelijk angstaanjagend scenario geschetst van een derde wereldoorlog. Dit scenario heeft de Bush-oliekliek gesanctioneerd om een hachelijke imperialistische oorlog in het Midden-Oosten – het land van moslims en olie – aan te gaan.

Deze verhandeling laat zien hoe we aan ons aangeboren religieuze gevoel gekomen zijn, en hoe en waarom de figuur van de Ene Ware God deze religieuze beleving in beslag genomen heeft. Het laat ook zien waarom de rol van deze figuur nu is uitgespeeld en wat er heel nodig in Zijn plaats moet komen. Een nieuw, ditmaal universeel, geloof. In de mensheid, in ons mens-zijn.

Niet zo’n nieuwe gedachte overigens. In 1949 werd er al mee gespeeld, bij de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar toen was de autoriteit van de Kerken nog ongebroken en was het al een reusachtige prestatie om God uit de grondslag ervan te houden. Het geloof in ons mens-zijn is toen wel geformuleerd, maar uiterst ieletjes. In de Preambule kun je het lezen: "de waarde van iedere mens is inherent" . Voor de goede verstaander betekent dit: de waarde van een mens is gelegen in het feit dat zij/hij een mens is. Vandaag kunnen we dat ongestraft gaan invullen. Kunnen we een Universele Verklaring van de Herkomst en de Geaardheid van de Mens gaan opstellen. En daar doet deze verhandeling een gooi naar.

Een wetenschapper-lezer(-es) zal ettelijke ten hemel schreiende amateurismen voor haar/zijn kiezen krijgen, want ik heb nooit voor de echte wetenschapsbeoefening willen deugen – terwijl ik er toch ook nooit los van heb kunnen komen. Dit feit heeft mij vele jaren ernstig aan mijn onderneming om aan een consistent ontstaansverhaal te bouwen doen twijfelen. Maar Carel Peeters heeft mij in Vrij Nederland 3 mei ’03 een hart onder de riem gestoken. Bij de bespreking van De geschiedenis van het denken van André Klukhuhn (Bert Bakker. 2003) weidt hij uit over de figuur van de uomo universale. Dit moet je namelijk zijn wanneer je je aan een ‘grote greep’ op onze gehele geschiedenis zet, zoals Klukhuhn heeft gedaan. De uomo universale moet zich daarvoor toeleggen op het verzamelen van alle relevante inzichten uit alle relevante takken van wetenschap. Hij moet weten van literatuur en techniek, van kunst en biologie, van medische ethiek en godsdienstfilosofie. Dat vereist een mateloze nieuwsgierigheid, een niet aflatende toewijding. De allesweter mag nergens tot de bodem willen gaan: zich diep in één specialisme begeven doet zijn project immers stokken. Een onmisbaar vereiste is vervolgens een rode draad – deze nu mist Peeters (ten onrechte denk ik) bij Klukhunh – om niet ten onder te gaan in een vloed van doelloze eruditie.

Welnu, mijn draad is het hardnekkig volgen van onze wordingsgeschiedenis tot nu toe. Al mis ik de eruditie en de vereiste geserreerde wetenschappelijke manier van schrijven, van onze filosofen heeft u helemaal niets te verwachten, moet u maar bedenken want die hebben het te druk met filosoferen.

Om toch nog enig vertrouwen bij u te wekken begin ik met het weergeven van de literatuur welke voor mij tot nu toe belangrijk is geweest, met onderstreping van de namen der auteurs aan wie ik het vaakst denk bij het schrijven.

Indien u dit boekje in postmodernistische verblinding dichtklapt omdat het behalve de nodige amateurismen ook een optimistisch mensbeeld schetst, loopt u mooi een aantal intrigerende zienswijzen en bevindingen mis inzake onze menselijke natuur.


·

·

·

·

· ·

INHOUD

DEEL EEN. De menselijke natuur p.9

DEEL TWEE. Talige wezens p.15

DEEL DRIE. De geboorte van God p.23

DEEL VIER. Een nieuw geloof p.40

Toegift: ‘bijsluiter’ bij De Tien Geboden p.47

DEEL EEN. DE MENSELIJKE NATUUR

de menselijke natuur als heelal-fenomeen

De Amerikaanse fysicus Eric Chaisson[8] heeft nou echt een fundamentele kijk op de mens. Hij ziet ons als de verst voortgeschreden verfijning van complexiteit van de heelal-materie.

Na de oerknal waren de oersterren de eerste en simpelste vorm van complexiteit van heelal-materie: een fuseren van waterstof en helium en anders niets. Maar in hun fusieproces werden de complexe moleculen van het ‘periodieke systeem’ gevormd. De oersterren implodeerden weldra, de een na de ander. Er bleef niets van over dan een ‘bal’ van ingestorte moleculen met een zo extreme aantrekkingskracht dat we die alleen waarnemen als een ‘zwart gat’ (zichtbaar door het licht van de extreme hitte die het binnenstorten van omringende materie veroorzaakt) en een immense stofwolk van materie. De accretie (samenballing) van de stofwolkmaterie doet hier en daar opnieuw opeenhopingen ontstaan die bij voldoende massa en druk opnieuw tot kernfusie komen: de tweede-generatie-sterren. Deze processen in die stofwolken, van oorsprong de restanten van de oersterren dus, zijn inmiddels zover gevorderd dat we ze nu zien als opeenhopingen van sterren: ‘melkwegen’. Die bevatten naast waterstof en helium nu ook een hoeveelheid complexe moleculen, waaronder ‘organische’ zoals koolhydraten en aminozuren. Op sommige aarde-achtige planeten nu, kleine planeten van vaste materie zoals ijzer en silicium, op de exact juiste afstand van hun ster zodat water er in vloeibare vorm voorkomt, kan zich, bij voldoende overige ideale omstandigheden, uit deze ‘organische’ moleculen een RNA-molecule[9] formeren.

Dat is op onze Aarde gebeurd. Maar dankzij zoveel voldane gunstige voorwaarden dat het twijfelachtig is of zich dit ook op andere aarde-achtige planeten elders heeft kunnen voordoen[10]; en wanneer het zich al heeft kunnen voordoen, of het dan de kans gekregen heeft, lang genoeg in stand te blijven om te kunnen evolueren naar complexere levensvormen. De sterrenkundigen zoeken fervent, hebben via uitgekiende slimmigheden al een behoorlijk aantal planeten rond andere sterren dan onze Zon kunnen vaststellen, maar (tot nu toe) geen Aarde-achtige. In mijn tekst "Is er nog iemand?" – te vinden op mijn website – toon ik aan hoe uniek onze Aarde is en hoe ontzaglijk toevallig het is dat wij daar de laatste vijf miljoen jaar op rondlopen.

Die RNA-molecule was de derde, enorme stap in complexiteit van heelalmaterie. Via enkele tussenstappen als fotosynthese, meercelllig leven en dierlijk leven vordert de heelal-materie op haar weg naar steeds verfijndere complexiteit waarvan de mensheid het toppunt vertegenwoordigt.

We zijn, net als de mensapen, de giraffes, de dolfijnen, de guppies en de langpootmuggen, maar ook net als de eikenbomen, de paddestoelen en de met het blote oog niet waarneembare levensvormen als bacteriën en virussen, een soort van dat leven. Om onszelf te begrijpen moeten we weten wat we gemeen hebben met álle vormen van leven. Dat is: zorgen dat we in leven blíjven (dus dat we te eten hebben en dat we veilig zijn) en dat we kindertjes krijgen (ons eigen DNA doorgeven). Je kunt zeggen dat leven daar uiteindelijk om draait en dat alle levensvormen die deze eigenschappen niet of onvoldoende aan de dag legden, het niet gehaald hebben.

Dat noemde de oude Darwin de natuurlijke selectie. Een hondenfokker selecteert de fokhonden op bepaalde uiterlijke of karakter-eigenschappen. Dat gaat vlugger en gerichter. De natuur doet hetzelfde door het veranderen van omstandigheden (doordat bijvoorbeeld de continenten niet op hun plek blijven liggen). Wat zich het best (door bepaalde uiterlijke of karakter-eigenschappen ten gevolge van toevallige genenvarianten) in die nieuwe omstandigheden kan weren, heeft betere voortplantings-kansen maar wordt dan wel een andere soort. Wat zich niet kan aanpassen, sterft uit.

Voor je eten en evenzeer voor je voortplanting moet je de concurrentie aan met de levensvormen die van dezelfde voedselbron(nen) leven en op dezelfde partners uit zijn, dus met je soortgenoten. De oude Darwin noemt dat gevecht the struggle for life. Dat is niet leuk: moeten vechten met je soortgenoten voor je leven en je voortplanting.

Maar de natuur is niet leuk. De natuur is wreed en kent geen mededogen.

Dat is wat wij voor ogen moeten blijven houden. Mensen kennen wel mededogen, en kunnen het leuk voor elkaar maken. Maar mensen zijn dan ook een verregaand ingewikkelde vorm van leven. Ze hebben zich dankzij hun talig geworden zijn – daar zal dit opstel vooral over gaan – in hun gedrag (niet in hun lichamelijk functioneren) een beetje los weten te maken van de wrede natuur, en zijn daarom erg interessant maar wel afwijkend. En als het er op aan komt (bij paniek, bijv.) is het weer ‘ieder voor zich’. Iedereen gaat een keer dood, en dat is maar goed ook. Zonder de ‘ingebouwde’ dood zouden we er niet eens zijn. De natuur als geheel IS en gaat gewoon zijn gang. Meedogenloos. De continenten verschuiven; dan krijg je andere klimaten. Levensvormen die zich niet weten aan te passen, sterven uit; die zich wel weten aan te passen, blijven maar worden door hun aanpassingen een andere soort.

De natuur is wreed en kent geen mededogen. Een poes speelt met de muis tot die er het leven bij laat. Als chimpansees een aapje gevangen hebben, trekken ze het levend uit elkaar! Als het al zowat gevierendeeld is, hoor je het nog kermen. Als een pygmee een bosantiloopje in zijn net gevangen heeft, snijdt hij het levend de poten af: kan het niet meer weglopen. Vindt ie doodnormaal. De natuur is wreed Alle mensen worden, net als andere vormen van leven, geboren, worden ouder en sterven, meedogenloos. Sommigen worden niet eens oud, sommigen sterven al jong, of bij de geboorte of zelfs daarvóór. Meedogenloos. Wanneer een leuk iemand zo jong uit je omgeving wordt weggerukt, vraag je je boos en verdrietig af wat de dood eigenlijk voor zin heeft. Dan kan ik je wel vertellen dat het leven niet ver gekomen zou zijn wanneer die allerprimitiefste levensvormen en alle levensvormen er na niet een beperkte houdbaarheid hadden gehad; dus dat sterven nodig is wil de natuur tot steeds hogere levensvormen evolueren. Maar op zo’n moment wil je zoiets niet horen. Dan heb je gewoon verdriet en moet een auteur z’n bek houden. Dan moet je rouwen.

De primitiefste levensvormen voedden zich met de bouwstoffen van de oerzee en met elkaar. Het was eten of gegeten worden, en dat is het gebleven. Ook wij eten ander leven, zowel dierlijk als plantaardig leven; alleen elkaar eten doen we nog maar sporadisch.

Toen de bouwstoffen in de oerzee opraakten, kwamen levensvormen tot ontwikkeling die het zonlicht als energiebron gingen gebruiken, middels een ingewikkeld chemisch proces van fotosynthese. Daarbij wordt zuurstof afgescheiden als afvalproduct. Een succesvolle levensvorm, dat plantaardige leven, een blijvertje. Maar na verloop van tijd – praten we wel over de nodige honderden miljoenen(!) jaren – raakte de hele atmosfeer verzadigd van dat voor het toenmalige plantaardige leven giftige zuurstof en dus het leven opnieuw in een kritieke fase. Maar ook nu weer ontwikkelden zich levensvormen die dat giftige zuurstof juist gingen gebrúiken als energiebron. Dat was het dierlijke leven.

Maar ik sla iets over: de seks. Seks is door het leven uitgevonden als antwoord op de door het leven zelf voortgebrachte ‘hooligans’: de virussen. Dat zijn parasitaire vormen van leven. Die zijn ontstaan omdat dat kon, niet omdat dat ergens goed voor was. Het zijn niet meer dan pakketjes DNA, maar voor hun deling kapen ze gewoon een normale cel van een organisme, doden de celkern, nemen de plaats ervan in en laten de cel verder z’n werk doen. Wanneer het organisme zich voortplant, plant het in plaats van zichzelf het virus voort. Leuk voor het virus. Maar jammer nou, steeds meer organismen gingen hun voortplanten samen met een ander organisme doen. Daarbij husselden hun DNA’s door elkaar en dan ontstond er geen kloon maar een totaal nieuwe combinatie! Met ongeveer de helft van de eigenschappen van de één en ongeveer de andere helft de eigenschappen van de ander. Daarmee hadden ze mooi het virus op het verkeerde been gezet.

Overigens worden virussen na verloop van tijd steeds minder dodelijk. Wanneer een door het virus gekaapt organisme de geest geeft, houdt het voor ‘t virus ook op. Virussen die het gekaapte organisme in leven lieten, hadden betere overlevingskansen.

Dat seks lekker is, is ook niet voor niks. Wanneer het dat niet was, zou het alleen maar gedoe zijn, inspanning kosten en je ook nog met de verzorging van nageslacht opzadelen. Dan zou het al snel gedaan zijn met de voortplanting. Nee, hormonen jagen ons op zodat we niets anders willen dan dat, koste wat het kost. Daarom zijn we er.

Het dierlijke leven was ook een zeer succesvolle levensvorm, vanwege vooral één vernieuwing: het kon zich verplaatsen. Plantaardig leven staat aan de grond genageld, tenzij het in het water zweeft, maar het kan geen kant op. Dierlijk leven kan zich naar de voedselbron toe bewegen en gevaar ontwijken. Daartoe ontwikkelt het ledematen en zintuigen. Die worden bestuurd door een zenuwstelsel en op den duur evolueert zich daar een ‘centrale commandopost’ bij, voor de inkomende en uitgaande impulsen: de hersenen. Dat gaat allemaal via de omslachtige weg van individuen die door de toevallige deling van hun DNA-strengen over eigenschappen beschikken die het in de gewijzigde omstandigheden en in hun strijd met soortgenoten om voedsel en paringspartners ietsje beter doen dan anderen, ietsje meer nakomelingen krijgen, hun bij toeval verworven eigenschappen doorgeven aan die nakomelingen, die het daardoor ook weer beter doen: natuurlijke selectie. En nog steeds volstrekt meedogenloos.

DNIWEKGM (De Natuur Is Wreed En Kent Geen Mededogen)

Lange tijd heeft men gemeend – en de postmoderne filosofen menen het daarom nog steeds – dat de mensen van nature slecht zijn: egoïstisch, wreed, en zo. En wanneer de meeste mensen niettemin aardige lui blijken te zijn, dan moet dat komen door de beschaving, of doordat ze braaf naar de dominee of de pastoor geluisterd hebben.

Maar zoals uit ons Verhaal zal blijken, zijn de mensen juist de aardigste dieren die de natuur heeft voortgebracht. En hoe minder beschaafd (primitiever), hoe aardiger. Wij zijn de laatste duizenden jaren komen te leven in samenlevingen met slavernij en vrouwenonderdrukking en zo; dus in samenlevingen die geheel met onze aardige natuur in strijd waren, heel frustrerende samenlevingen. Ja, dan ga je wel rot doen tegen elkaar; maar een paar duizend jaar is volstrekt ontoereikend om iets aan de menselijke natuur te wijzigen. Hoe wij, hoe aardig ook, toch slavernij en andere nare dingen konden gaan doen, zullen we allemaal nog bespreken. Hier eerst iets over het speciale van de

groepsdierlijke menselijke natuur

De Natuur Is Wreed En Kent Geen Mededogen, dat blijft. We zullen dit normale struggle for life –gedrag en de survival of the fittest (de best aan de veranderde omstandigheden aangepaste individuen doen het beter) nog zo vaak tegenkomen dat ik de spreuk maar afkort tot DNIWEKGM. Elk individu probeert in principe de beste toegang tot voedsel, veiligheid en paringspartners te krijgen, in gevecht met concurrenten, meestal van zijn eigen soort of van soorten die van dezelfde voedselbron leven. Dat zie je in de natuur voortdurend om je heen: die ene koolmees die de anderen probeert te verjagen van dat plekje aan het pindanetje, tot hijzelf door een nog sterkere verjaagd wordt. Onze kindjes die makkelijk ruzie maken. De kauw die de meisjeskauw voor zich alleen wil hebben en een andere verwoed wegjaagt, is toevallig wat sterker en gezonder dan zijn rivaal en dus vindt de meisjeskauw het allang best. Of het magere biggetje dat door de dikke anderen verstoten wordt. De natuur is wreed. Het magere biggetje zal het niet redden. Van verreweg de meeste soorten is het aantal geboortes vele malen groter dan het aantal dat tot voortplanting komt, en je moet er niet aan denken dat het anders was! Zo selecteert de natuur en schept het natuurlijke evenwicht. Maar niet leuk. DNIWEKGM.

Mensen kennen mededogen en zullen zich over het verstoten biggetje ontfermen en het toch nog een kans geven. Zij doen dat omdat zij zich automatisch verplaatsen in de positie van het biggetje en het willen behandelen zoals zij ook zelf behandeld zouden willen worden. (Of de boer denkt: ook een mager biggetje kan groot worden en geld opleveren, ik zal er alleen niet mee fokken want er zal wel iets mis zijn met dat mormel.) Hoe komen mensen aan dat mededogen?

Dat komt omdat mensen behoren tot de hogere groepsdieren. Lagere groepsdieren zijn[11] vissen die in scholen zwemmen, muggen in zwermen, vogels in zwermen, graseters in kudden. Zij leven in groepen omdat de groep veiligheid biedt tegen roofdieren, waartegen je in je eentje het niet redt. Temidden van zo’n kudde zit je veilig.

In het midden ja, maar aan de rand niet Daar loop je gevaar. Sommige scholen vissen lossen dit probleem op door als een wervelwind door elkaar heen te gaan tollen. De haai kan maar één vis tegelijk happen; maar voor hij zich er op één heeft kunnen concentreren, schiet er weer een ander en weer een ander voor. Eenzelfde tactiek hebben de zebra’s. De leeuwin kan maar één zebra tegelijk pakken, maar die rennen als dollen door elkaar heen, en door al die strepen door elkaar kan ze zich niet meer op één concentreren en geeft het op.

status

Maar in de meeste kuddes en andere groepen draait het om status. Dat is aanzien, rang. Het is een echt DNIWEKGM-fenomeen. Het ene individu heeft een hoge status en het andere een lage. Een hoge status is vooral erfelijk. Wanneer je moeder of vader een hoge status had, gaat die ook op jou over. Persoonlijke kwaliteiten als kracht en durf helpen om die hoge status te houden of om van een lage status naar een hogere of zelfs de hoogste op te vechten. Maar meestal is het als de kasten in India: wanneer je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje..

Bij de graseters is het je moeder die je status bepaalt. De koe met de hoogste status verblijft in het midden van de kudde, met haar kroost om zich heen. Daar om heen de moeders met iets lagere status, en zo verder tot aan de rand, waar de moeders met de laagste status grazen. Die wagen het niet om naar het midden van de kudde op te schuiven want daar worden ze meteen door de hogere verjaagd. Af en toe wordt er gevochten, vindt er een tweegevecht met die horens plaats. De verliezer moet genoegen nemen met een rang onder de winnaar, dus een graasplek meer naar de rand.

Door toevallige persoonlijke kracht en durf kan een jonge moeder een hogere status voor zich en haar kinderen bevechten. Op de apenrots zit de matriarch (het vrouwtje met de hoogste status) bovenaan, met haar kinderen om zich heen. De vrouwtjes met de laagste status zitten helemaal onderaan en lopen het meeste gevaar voor de slangen en andere roofdieren. DNIWEKGM.

Zo ‘fokt’ de natuurlijke selectie steeds betere individuen en zit er een stijgende lijn in de natuurlijke intelligentie. Dat het werkt zie je in leefgroepen van bavianen en chimpansees: een baby van de moeder met de hoogste status (de vader is dan ook altijd de alfa-man, die door zijn eigenschappen het leiderschap binnen de groep bevochten heeft) is duidelijk gezonder en zelfverzekerder dan een baby van de moeder met de laagste status in de groep; met alle kans op meer nakomelingen.

Zo ‘fokt’ de natuurlijke selectie. Het is, om vaste grond in de Natuur te houden, dienstig om telkens weer even terug te gaan naar het uitgangspunt van Eric Chaisson: we hebben het nog steeds over heelalmaterie, in vergevorderde staat van complexiteit. En de heelalmaterie wordt bij de hogere groepsdieren nog gecompliceerder. Een ander uitgangspunt, van een andere fysica-discipline ook, is dat van de genfysici als Richard Dawkins: in de natuurlijke selectie draait het om het kunnen doorgeven van je genen. Dus combineer ik beide uitgangspunten en vul DNIWEKGM –gedrag als volgt in: in de natuur draait het om zoveel mogelijk energie te onttrekken aan je omgeving teneinde het best in staat te zijn je genen door te geven.

solidariteit

Bij groepsdieren gaat een nieuw fenomeen een rol spelen in de overleving: onderlinge solidariteit. Terwille van de groepsharmonie. Hoe harmonischer de leefgroep, des te leefbaarder en des te sterker is de groep. Groepen die daar goed in waren, deden het beter dan die daar niet goed in waren en zo selecteerden deze gedragingen zich uit.

Naast het natuurlijke DNIWEKGM-gedrag is bij groepsdieren een tweede gedragsmotief een vereiste geworden. Om de groep zo hecht mogelijk te houden moet elk groepslid een stukje direct eigenbelang inleveren ten behoeve van de harmonie binnen de groep. Twee zielen in de borst van het groepsdier: de neiging tot egoïsme (slecht, kwaad) en de neiging om aardig te zijn voor de ander terwille van de lieve vrede en de leefbaarheid (goed, sociaal). En wanneer iemands DNIWEKGM-neiging even de overhand krijgt en hij een conflict veroorzaakt, moet hij het zo gauw mogelijk weer goedmaken.

Een groepsdier kan niet zonder zijn groep. Vooral de hogere groepsdieren die veel moeten leren. Vooral de chimpansees, die voortdurend alert moeten zijn op overvallen vanuit andere chimpanseegroepen die hun territorium willen uitbreiden.

Jane Goodall, de eerste veldonderzoekster van de chimpansees – die tot dan toe golden als een vreedzaam volkje – ontdekte dat die machistisch zijn en behoorlijk ruig uit de hoek kunnen komen. Ze ontdekte bijvoorbeeld dat chimpanseemannen soms een knokploegje vormen en stilletjes het leefgebied van de buren binnensluipen in de hoop een eenzaam mannetje te treffen, om die dan zodanig te slaan, te trappen en te bijten (zinloos geweld!) dat die het niet overleeft. Wanneer ze daar maar vaak genoeg in slagen, kunnen ze het hele territorium inpikken, met vrouwen en al. DNIWEKGM. Als ze op een hele groep weerbare mannen stuiten nemen ze ijlings de benen natuurlijk. Want echte oorlogen van man tegen man kennen ze niet, ze zijn niet gek!

Wanneer twee chimpansee-mannen een statusgevecht hebben gehad, blijven ze na afloop met de rug naar elkaar een beetje ontredderd zitten wachten. Ze kunnen niets nieuws ondernemen alvorens ze weer ‘vriendjes’ hebben gemaakt. Want ze weten dat ze elkaar ook weer nodig zullen hebben: een groep waarin de mannen niet op elkaar kunnen rekenen, is zo ten prooi aan een overval en is al helemaal niet in staat om er een te plegen.

Vaak komt een vrouwtje hen te hulp. Ze gaat zich eerst aan de ene man aanbieden, loopt dan naar de andere man en doet hetzelfde. En na een paar keer neemt ze er een bij de hand naar de andere en laat zich dan door beiden vlooien. Na een tijdje knijpt ze er tussen uit en dan gaan de mannen verder met elkaar langdurig en luid smekkend te vlooien. Frans de Waal heeft dit verzoeningsgedrag en overige harmonieversterkende sociale gedragingen zoals medeleven en troosten, betrokkenheid, goed leiderschap, wederkerig altruïsme, gehechtheid en vriendschap, verdriet en gemeenschapszin, in zijn Chimpansee-politiek (Amst. 1982) en Van nature goed (Contact, 1996) overtuigend laten zien.

cultuur

Twee gedragsmotieven dus. Haaks op elkaar staand ook nog: enerzijds het eigenbelang, anderzijds het groepsbelang. Die zouden het individu innerlijk verscheuren wanneer beide sociale gedragingen niet ingebed waren in ‘normaal’ gedrag, gewoonte, zeg maar cultuur. Daaronder valt ook ander gedrag: de gewoonte om bepaalde dingen op een bepaalde manier te doen. Zoals het vissen op termieten, het open timmeren van de harde palmnoten, het je gat afvegen met een blad, een spons maken van gekauwd blad om water mee op te deppen uit een holte, en meer van die dingen. Over cultuur bij groepsdieren heeft Frans de Waal De aap en de sushimeester[12] geschreven.

Bij de hogere groepsdieren, zoals olifanten, dolfijnen en andere walvissen, en de mensapen gaat het niet alleen om de veiligheid die de groep biedt, maar ook omdat ze meer moeten weten om aan hun voedsel te komen, dus meer moeten leren als jong. Een chimpanseejong doet er jaren over om termieten (een niet onbelangrijke bron van proteïnen) te leren vissen uit de termietenberg. Of, in West-Afrika, van zijn moeder te leren hoe de harde palmnoten (een zeer belangrijke voedselbron) met een hamersteen op een aambeeld van steen of boomwortel open te kraken zonder de zachte pit te verpletteren. En vooral: het moet zijn weg leren vinden in de heersende statusverhoudingen. Een zebrajong is na anderhalf jaar zelfstandig, een chimpanseejong pas na negen jaar. Hoe complexer de groepsstructuur, des te langer de benodigde leertijd, dus de jeugd van het individu. Je kunt dit doortrekken naar de verschillende menselijke samenlevingen. Hoogopgeleide Nederlanders trouwen pas rond hun dertigste!

reflectie

Bij de hogere groepsdieren is het egoïstische DNIWEKGM-gedrag een trapje hoger gestegen: Zowel het aan de omgeving onttrekken van energie als het doorgeven der eigen genen wordt bevorderd door het in harmonieuze groepen leveren. Dat vergt geven en nemen- politiek, vergt reflectie: het afstandelijk kunnen bezien van het eigen gedrag om het te kunnen meten aan de situatie en het gedrag der anderen.

De menselijke natuur is door de nieuwe omstandigheden waarin onze voorouders zich moesten redden, alleen maar voortgegaan op de weg naar nog socialer gedrag: nog meer het eigenbelang ondergeschikt maken aan het groepsbelang, nog meer reflectie. Ook bij hen waren de groepen die er het best in waren, in het voordeel en deden het beter dan de rest die vervolgens uitstierf.

Maar DNIWEKGM-gedrag (eigenbelang, status) blijft zijn rol meespelen. Bij geweldenaren zoals de chimpansees bijvoorbeeld. In Burgers Dierenpark brak bij het voederen het geweld onbeheersbaar los, tot de verzorgers besloten de dieren alleen in hun eigen kooien te gaan voeren en te zorgden dat het publiek niet meer kon voeren. De vreedzamere bonobo’s echter lossen deze spanningen op door dan meteen met elkaar aan het vrijen te slaan en te omhelzen. Make love not war. Zelfs als er een ’n leuk touwtje vindt dat de belangstelling van anderen opwekt, doen ze het.

Ook bij ons blijft het meespelen, bij ieder van ons. In panieksituaties of bij razende woede wijkt de cultuur (de reflectie, het ‘gezonde verstand’) voor de natuur (het DNIWEKGM-gedrag). Ook in de vorm van status is het bij ons nog volop in bedrijf.

de edele wilde

Hoe onbeschaafder (primitiever) de mensengemeenschappen, des te meer sociaal gedrag ze vertonen, stelde ik toen ik de menselijke natuur ging beschrijven.

Maar dat gedrag hangt wel heel erg af van wie ze als ‘mensen’ willen zien. De ‘edele wilden’ mogen dan wel gunstig afsteken bij ons, beschaafde mensen, wat betreft respect hun voor elkaar en hun kinderen, maar ze beschouwen alleen de eigen stamgenoten als mensen. Bij de Yanomami betekent Yanomamö ‘mens’, en bij de Inuit beteken Inu ‘mens’. Niet-stamgenoten, alles wat een andere taal spreekt dan de hunne, zijn geen mensen. Dat zijn ‘on-mensen’. Aan ‘onmensen’ hoef je je niets gelegen te laten liggen – tenzij je er van kunt profiteren natuurlijk. Zendelingen en missionarissen en onderzoekers zijn ‘onmensen’ maar die brengen ijzeren hakmessen, pannen en medicijnen als geschenken mee, dus daar heb je ook wat aan. Dan nemen ze die ‘onmenselijkheid’ maar op de koop toe. Meestal worden die vreemdelingen eerst door iemand als zijn familie geadopteerd, als een soort ver familielid verwelkomd. Daarmee worden ze dan ‘vermenselijkt’, opgenomen in de stam.

Bij de Yanomami (bij de overige primitieve stammen zal dit niet anders zijn) ben je ook als Yanomamö al gauw een vreemde. Verwanten die in een andere shabono zijn komen te wonen zijn al raar, want ze hebben een raar dialect en ze dansen/zingen het scheppingsverhaal op een rare manier. De enigen die dat goed doen, zijn ze zelf namelijk. Trouwens, ook de oude Grieken zagen zichzelf als mensen tegenover de overige volken die ze ‘barbaroi’ noemden: mensen die brabbelen, niet (nl geen Grieks) kunnen praten.

Mijn kijk op de ‘edele wilde’’ werd realistisch door het lezen van het verhaal van een (onderzoeker? Franse jezuïet?) die bij een Noord-Amerikaanse indianenstam (welke? weet ik niet meer, ik las het dertig jaar geleden) vertoefde. Ontzettend vriendelijke en sociale mensen, echt ‘edele wilden’. Op een dag vroegen ze of hij mee ging: er was een vreemde groep hun jachtgebied binnen gekomen. Nou, leergierig als hij was, graag dus. Het kamp werd beslopen. De mannen ervan bleken op jacht. Nu werden de vrouwen en kinderen meedogenloos afgeslacht. Een meisje kwam in doodsnood op de geschokte blanke afgekropen. “Ah!” zei een stamlid heel vriendelijk en sociaal, “wil je haar nog even neuken? Ga je gang, beste kerel. Wacht, ik zal haar nog even voor je vastpinnen.” En hij stak zijn speer dwars door haar lijfje in de grond.

Vanaf dat ik dat gelezen had, wist ik dat vriendelijk en sociaal gedrag ophoudt waar je mensen niet meer als medemensen ziet maar als schadelijk ongedierte. En ik dacht toen ook meteen terug aan de passage uit Kampvuren langs de evenaar van Paul Julien, uit mijn vaders boekenkast. Een negerin leed aan slaapziekte en dreigde op zeker moment, door een aanval overmand, bezwijmd in een vuur te vallen. De omzittende mannen lachten alleen maar en bleven gewoon zitten: ze was van een andere stam!

DNIWEKGM. Vanaf toen begreep ik ook wat ‘beschaving’ inhoudt. Beschaving is in wezen (het woord heeft meer betekenissen gekregen) het onderworpen worden, als stam, door een groot rijk en het op die manier leren om vreemde (anderstalige) stammen die ook binnen dat rijk zijn ingelijfd, als mensen te zien, als rijksgenoten. Een moeilijk proces, daar is het bijbelverhaal van de Toren van Babel nog een illustratie van. Maar daardoor is ook gedrag als zojuist beschreven, voor ons een oorlogsmisdaad geworden. De Westerling Julien haalde die bezwijmde vrouw als de bliksem bij het vuur vandaan.

Laten we nu gaan bezien hoe onze vroegste voorouders van normale dieren mensen geworden zijn en een nieuwe fase van hogere complexiteit van de Heelalmaterie zijn gaan vormen.

Conclusie uit Deel Een

Mensen zijn enerzijds een vorm van leven en voor normale levensvormen geldt: ieder voor zich, pakken wat je pakken kunt, eten en gegeten worden, DNIWEKGM.

Anderzijds zijn ze groepsdieren: ter wille van de leefbaarheid en de overlevingskracht van zijn groep levert het groepsdier uit eigenbelang een heel stuk eigenbelang in.

Mensen zijn door hun specifieke evolutie (gaat Deel Twee over) supersociaal (aardig) geworden. Daardoor hebben wij de neiging om onze DNIWEKGM-neigingen geheel te ontkennen. Maar dan houden we er soms te weinig rekening mee. Toen vijfduizend jaar geleden privé-bezit in zwang kwam, heeft onze DNIWEKGM-neiging weer flink voedsel gekregen en dan gedraag je je al gauw veel minder aardig. Maar inzicht in onze menselijke natuur brengt meer zelfreflectie en dat zal ons gedrag weer een stuk aardiger maken.

DEEL TWEE. TALIGE WEZENS

het regenwoud verdween

Acht miljoen jaar geleden werden onze vroegste voorouders gedwongen om een eigen weg te gaan. Door de klimaatverandering die tien miljoen jaar geleden al was ingezet, raakten ze heel geleidelijk hun voorouderlijke regenwoud kwijt.

Het maakte plaats voor een savanne-omgeving. Deels gewone bossen – waar ze voorlopig nog wel bleven wonen -, gebieden met ondoordringbaar struikgewas en vooral: uitgestrekte grasgebieden met hier en daar een accacia. Denk aan de hedendaagse Serengeti in Afrika.

Hun woonbos bevatte echter niet meer de vruchtbomen waar hun voorouders altijd van geleefd hadden. Voor hun eten moesten ze echt die open grasgebieden op. Maar die waren stikgevaarlijk. Niet vanwege de grote kudden graseters, maar vanwege grote katten en troepen hyena’s die van de graseters leefden. De trage mensapen zouden een gemakkelijke prooi voor de hyena’s en de grote katten geweest zijn – en dan had u dit verhaal niet kunnen lezen – wanneer ze niet een aantal mensapenvaardigheden ‘geprofessionaliseerd’ hadden. Aanpassingen die hen hominiden (aapmensen) deden worden en die hen op de weg naar ons-nu hebben gedwongen.

Om te beginnen hun verdediging. Apen verdedigen zich door het gooien met iets, ze kennen verdediging op afstand. De ‘professionalisering’ daarvan kwam voor de hominiden neer op het meedragen van stenen. Daar kun je namelijk een voorraadje van met je meedragen en die doen flink pijn als ze doel treffen; en raakgooien kunnen chimpansees al als de besten.

De bananen die Jane Goodall in het woud neerlegde om de chimpansees naar haar onderzoekstation te lokken, daar kwamen ook bavianen op af. Die zijn bijna even groot als chimps en ook voor geen kleintje vervaard, en vrouwen en kinderen lieten zich dan imponeren. Maar mannetjes-chimp Heer Worzle liet zich niet van zijn stuk brengen, hij week geen centimeter, raapte op wat voor zijn handen lag en wierp dat naar hun kop. Soms waren het bladeren, een keer – tot groot genoegen van de bavianen – een tros bananen. Maar langzaam kwam Heer Worzle tot de ontdekking dat stenen het beste waren en na een tijdje ging hij ook steeds grotere gebruiken.

Meedragen doen mensapen met hun handen en dan waggelen ze rechtop op hun voeten. De hominiden werden als professionals dus tweebeners. Heel uniek voor een zoogdier. Honden, paarden, mensapen, ze kunnen het best wel, hoor, op de achterpoten lopen. Maar het is een onnatuurlijke manier van voortbewegen, en wij ondervinden dit nog steeds: de lage rugpijn kwelt de meesten onzer van tijd tot tijd. Het moeten dus zwaarwegende redenen zijn geweest voor onze vroegste voorouders om tot dit onnatuurlijke voortbewegen over te gaan. Het noodgedwongen meedragen van stenen en verzameld voedsel dus.

Met je handen vol stenen kun je niet foerageren. Met een baby bij je of als kind kun je niet gooien. Dus vanaf het begin ook taakverdeling: vrouwen en kinderen verzamelden het voedsel en de mannen zorgden dat dit in veiligheid kon geschieden. En wanneer ik beweer dat ze daarbij al vroeg de gevonden vellen – sabeltandtijgers lieten veel aas liggen voor de hyena’s en die verslinden met hun machtige kaken zelfs de botten, maar die harige vellen zijn echt niet te vreten, dus vellen all over the place op de savanne – als draagtassen voor de stenen en de baby’s en het voedsel hebben gebruikt, bevind ik mij in gezelschap van geleerde auteurs[13]. Het maken van knopen was voor die professionele nestenbouwers (waarbij elke avond takken in een boomkruin tot een platform in elkaar gevochten worden) een makkie.

De motor achter deze ontwikkeling en achter de nog volgende is de natuurlijke selectie. Groepen die deze ‘professionaliseringen’ het effectiefst praktiseerden, hielden meer kinderen in leven en verdrongen door hun grotere aantallen de groepen die daar niets of minder van bakten.

We mogen voor dit proces gerust twee miljoen (!) jaar uittrekken, want de oudste fossielen van hominiden (tweebenige mensapen) zijn van zes miljoen jaar geleden[14]. Alle tijd dus om ook de nodige aanpassingen aan bekken, middenrif, bloedvaten e.a te ontwikkelen.

Vervolgens hun ‘maatschappelijke organisatie’. Waar mensapen in grote groepen samenleven, zoals de bonobo’s doen, zeggen de vrouwen de in principe gewelddadige mannen de wacht aan en zijn zij het die de dienst uitmaken. Door vrouwen overheerste mensapengroepen zijn opvallend vreedzaam en ze lossen alle conflicten op met seks. Dat dit ook door onze voorouders ‘geprofessionaliseerd’ is, dat bewijzen ettelijke specifiek menselijke seksuele kenmerken, zoals aantrekkelijke borsten en billen ter compensatie van die ‘onwerkbare’ vergrote rode vulva bij mensapinnen en bavianenvrouwen, de ‘verborgen’ ovulatie bij onze vrouwen en de grote penissen van onze mannen.

De leefgroepen van onze vroegste voorouders kenden vrouwelijke dominantie en onderlinge vreedzaamheid. Dat de chimpansees en wij die vreedzaamheid verloren hebben is een gevolg van overpopulatie. Voor de bonobo-voorouders van de chimpansees is dat sinds de IJstijden gaan spelen, maar in ónze wordingsgeschiedenis is dat verschijnsel van veel ‘recentere’ datum. Vandaar dat onze menselijke natuur nog steeds neigt naar vreedzaamheid, tenminste zolang er geen overlevingsagressie of (later) geldelijk gewin en macht in het spel is.

Waar leefden ze van? Aan hun gebitten (die worden het gemakkelijkst fossiel gevonden: tanden, kaken, en dan pas schedels en andere botten) te oordelen moeten daar hard voedsel als graszaden en noten een belangrijk deel van hebben uitgemaakt. Daar wijst niet alleen het dikkere tandglazuur op maar ook de geslonken mensapenslagtanden. Voor de verdediging stelden die toch al niks voor en bovendien hadden ze daar hun stenen voor. Maar bij het vermalen van hard voedsel zitten die dingen gewoon in de weg.

Maar naar mijn idee zijn de vellen vanaf het begin een belangrijk artikel geweest. Zoals ik zei lagen die overal op de savanne te slingeren: maaltijdresten van sabeltandtijgers, leeuwen, hyena’s en gieren – in die volgorde, vermoed ik. De vellen waren voor geen van deze aaseters verteerbaar, dus die bleven liggen – voor onze vroegste voorouders! Want voor die vaardige pulkers en schrapers zat er nog genoeg weefsel en vetrandjes aan: proteïnen. Welkom, naast de proteïnen van maden en wormen en eieren en klein gedierte dat ze naast het plantaardige hoofdvoedsel wél konden verzamelen. Bovendien hielden ze na het schoonschrapen ervan, met een steenscherf of een schelp, er nog een handige draagtas of een windscherm of takkenhutbedekking of een ‘hangmat’ aan over. De vellen waren hun eerste en enige rijkdom.

Hiermee zijn het dan nog steeds op twee benen lopende, vreedzame en door vrouwen gedomineerde groepen mensapen. Hominiden, maar geen mensen. De belangrijkste ‘professionalisering’ komt nu.

(gebaren)taal

Chimpansees en andere mensapen maken binnen hun communicatie veelvuldig gebruik van gebaren. En menselijke gebarentaal maken ze zich betrekkelijk gemakkelijk tot op zekere hoogte eigen.

Dat mensapen dat vermogen in het wild nimmer tot gebarentaal uitgebouwd hebben, komt doordat hun mensapencommunicatie ( ‘kretologie’, gebaren en lichaamstaal) volkomen toereikend is voor hun aan de kost komen, dus ze missen de aandrang om er meer van te maken. Daar komt bij dat hun leefomgeving er niet toe uitnodigt: visuele gebaren in een duister regenwoud met kort zicht werken daar niet echt. Kreten wel. Zoals ik zei, dit is slechts een bijkomstigheid.

De hominiden leefden in een veel lichtere, en tegelijk gevaarlijkere omgeving, waarin je maar beter géén lawaai kon maken. En vooral: hun foerageren was vele malen gecompliceerder geworden. Er was eten genoeg te vinden op die open terreinen, maar je moest er heel wat meer voor weten. De behoefte om met elkaar over de dingen te communiceren en aan jongeren kennis door te geven was zo dringend dat het niet kon uitblijven dat de vrouwen de dingen die ze bedoelden, met hun door de tweebenigheid ‘handig’ geworden handen met die tien vingers gingen uitbeelden. Water, een bepaalde plant of een bepaald dier of een handeling of een plek, noem het maar op. Voor alle dingen die in hun foeragering belangrijk waren, ontwikkelden ze gebarencodes.

De groepen waarin deze ingeslopen gewoonte het uitgebreidst vorm kreeg, deden het door hun verbeterde communicatie en de mogelijkheid tot onderling overleg beter en zo deed ook hierin de natuurlijke selectie z’n werk. De gebarentalige groepen overvleugelden de achterblijvers getalsmatig, zo niet fysiek. Zo zijn we The Symbolic Species[15] geworden. Dat we ook dat al een beetje in ons hadden demonstreerde Viki, het ‘chimpansee-kind’ van Keith en Cathy Hayes omstreeks 1950. Wanneer Viki zin had in een autoritje scheurde zij de foto van een auto uit een tijdschrift en overhandigde die met een betekenisvolle blik.

Meer apen- en mensapensoorten hebben tegelijk met onze vroegste voorouders de overstap naar het savannenbestaan moeten maken. De paleontologen vinden voortdurend hominide fossielen waarvan vele zeker niet op onze voorouderlijn te plaatsen vallen en de overige twijfelachtig. Voor ons Verhaal is dat van weinig belang. Dat onze vroegste voorouders bonobo-achtige mensapen waren is voor geen serieuze paleoantropoloog een vraag, dus die lijn is er. Zonder ons verder veel van fossielen aan te trekken (natuurlijk is voor mij elke publicatie van een nieuwe vondst een feestdag) noemen wij ónze mensapenvoorouders VOBO’s (voorouderbonobo’s), hun australopithecine (AP) nakomelingen VOAP’s en Homo Erectus-nakomelingen daarvan HE’s. De laatste Europese zijtak-HE’s, de Neanderthalers, heten hier NT’s. De werktuigtechniek van de Afrikaanse HE-tak waar wij, hedendaagse mensen, van afstammen, heet in de literatuur Middle Stone Age, dus die noem ik MSA-mensen. Hun nakomelingen, onze naaste voorouders, worden Anatomisch Moderne Mensen genoemd, dus heten ze hier AMM’s.

Waar u mij niet op zult betrappen is het toeschrijven van menselijk gedrag aan het gekregen hebben van grotere hersenen. Iets wat vrijwel alle auteurs strijk en zet doen. Maar dat is wel ‘de omgekeerde wereld’! Eerst flink trainen, dan grotere spierballen, en niet andersom. Waarom dan bij grotere hersens wel andersom? Niks daarvan. Eerst menselijk gedrag, en dan pas verschijnen geleidelijk hersenen die aan dat gedrag zijn aangepast. Hominiden zijn met kleine hersenen het vuur gaan gebruiken en zich buiten de tropen gaan verbreiden, zoals de recentste aanwijzingen (Dmanisi, Flores) laten zien. Ook de vroege HE’s (Homo erectus- mensen) hadden nog relatief kleine hersenen en toch maakten ze al prachtige vuistbijlen. Hersenen verklaren niks en behoren tot het achteraf-gepraat. Hetzelfde geldt voor gen-mutaties: gemakkelijke verklaringen voor luie paleontologen.

taligheid

Niet zo veel bijzonders, die gebarencodes, zou u kunnen denken. Zijn het nog steeds mensapen, al lopen ze op twee benen en al zijn vooral hun vrouwen veelvuldig met elkaar aan het gebaren uitwisselen.

Maar nu komt de ‘serendipiteit’. Die gebaren zijn namen voor de dingen. Het is noemen van de dingen. Het noemen van een sabeltandtijger is het grijpen van de tijger terwijl er helemaal geen tijger te bekennen is.

Het noemen schept afstand tussen de benoemer en het benoemde. Het kunnen noemen van iets of iemand geeft een beetje een gevoel van macht over dat- of diegene. Wanneer we ons niet goed voelen en we gaan bang naar de dokter en die zegt: o, u hebt dit of dat, dan zijn we alleen al opgelucht doordat het een naam heeft[16]. Dan zal er ook wel kruid tegen gewassen zijn.

Het beschikken over namen voor de dingen doet iets met een dier. Het schept een gevoelsmatige afstand tussen de benoemer en de/het benoemde. Er komt licht tussen het benoemende individu en zijn omgeving, tussen subject en object. Het komt er een beetje los van te staan.

Dat is een volslagen nieuw fenomeen in de natuur: een dier dat op een totaal nieuwe en andere manier in het leven staat. Voor het eerst een dier dat kan ‘objectiveren’.

De afstand die het benoemen schept, doet de dingen voor ons gevoel ook geweld aan, betekent een aantasting. Jane Goodall drukte dat gevoel, toen ze met Wim Kayzer in zijn serie “Over de schoonheid en de troost”’ in gesprek was, heel goed uit toen ze het had over een insect dat op haar arm was komen zitten.

Het was een schitterend mooi insect, glanzend groen en goud en rood, met gouden haren op zijn onderlijf en gloeiend rode ogen. Ik wist zeker dat het nog nooit beschreven is. Als chimpansees naar zo’n vlieg kijken, hebben ze er geen woord voor, ze gebruiken niet het woord <vlieg>. Ze kennen zonder twijfel het concept <vlieg>, maar ze kijken naar dit wezen zonder zich af te vragen wát het is. Ik kreeg het gevoel dat het besef <dit is een vlieg> iets afdeed aan de schoonheid of het ondergaan ervan. Ik stelde me voor hoe het zou zijn als ik het woord <vlieg> losmaakte van het insect op mijn arm.

Ik keek nu naar het wezen op mijn arm zonder er een benaming aan te verbinden. Een wezen dat mijn moment in tijd en ruimte deelde… En toen was er alleen een gevoel van ontzag en verwondering over de evolutie van het leven waar we beiden een product van waren.

Bij tal van primitieve culturen mag je een volwassene niet zomaar bij zijn naam noemen: aantasting van diens integriteit. Bij de Joruba mag je de naam van de tijger niet hardop uitspreken want dan zal hij je diezelfde dag nog opeten. Als de Merapi onrustig wordt, zwijgt in de desa Paten, aan zijn voet gelegen, jong en oud[17]. De Merapi mag niet horen dat hem over hem praat: hij eist respect. De Joden mochten hun God ook niet bij z’n naam noemen. Repelsteeltje danste ook vrolijk zingend rond omdat niemand zijn naam kende en dus niemand vat op hem had. Als de juffrouw voor de klas de namen van de bengels kent, scheelt dat een stuk voor de grip die ze op hen heeft.

Alle groepsdieren beschikken over een soorteigen communicatie waarmee ze ‘voeling’ met elkaar houden: mieren, bijen walvissen, ganzen hoog in de lucht, noem maar op. Honden tonen wel tien verschillende ‘signalen’ met hun staart. Chimpansees kennen 15 verschillende stemgeluiden waarmee ze iets communiceren. Dat zou je dan ook, met enige goede wil, namen voor dingen kunnen noemen. Vijftien verschillende? Dat schiet niet echt op. Wezenlijk voor ons taalvermogen is dan het in principe eindeloze aantal namen voor de dingen: onze woordenschat. Het feit dat onze voorouders álle dingen in hun wereldje onder woorden zijn gaan brengen, maakte dat ze in een benoemde wereld zijn komen te leven. Dat, en alleen dat, heeft hen anders dan alle overige soorten in het leven doen staan.

Het geeft namelijk ook (een gevoel van) macht over de dingen. Daardoor heeft het hen van een onbeduidend en bang troepje mensapen, als ‘vreemdelingen’ op de grasgebieden van de savannen rondsluipend, doen uitgroeien tot de soort die nu heel de Aarde bevolkt en de natuur steeds meer aan zich onderwerpt.

Want een naam voor een ding kun je zien als een soort handgreepje aan het ding, waarmee je het kunt vastpakken en overhandigen aan je mede-gebarentalige. Ze waren de eerste (en enige) dieren geworden die het met elkaar konden hebben over iets wat niet in de omgeving waarneembaar was, maar ver weg, of op een ander tijdstip in het seizoen, of in het verleden of de toekomst.

Ze waren de eerste (en enige) dieren die ervaringen en kennis konden doorgeven aan de jongere generatie: opstapeling van kennis en ervaring, de jongeren konden verder gaan dan waar de ouderen gebleven waren.

Twee weten meer dan één, en met een hele groep kun je heel wat problemen de baas. Eén hooligan is maar een bang knaapje, maar voor een hele meute hooligans doet de ME-er het in z’n broek. Onze vroegste voorouders werden de hooligans van de savanne.

We hadden het over de woordenschat. Hoe kunnen wij een in principe oneindig aantal namen voor de dingen, dus een woordenschat, maken? Doordat we over fonemen beschikken. Fonemen zijn de bouwstenen waarmee we de woorden maken, zeg maar de letters van het alfabet. Een f betekent niets, een o of een n of een ee of een m evenmin, maar je kunt er wel <foneem> of <om neef> of <of meen> of <een mof> mee maken. Het Nederlands kent 45 verschillende taalklanken (fonemen); dat getal varieert onder de verschillende talen.

Maar … we hadden ons taalvermogen toch met gebarentaal tot ontwikkeling gebracht? Wel.

Ook gebarentaal kent deze bouwstenen: cheremen. En zeker zoveel als de spraakklankentalen fonemen hebben. Het ASL bijvoorbeeld (American Sign Language) heeft 52 betekenisloze handconfiguraties, handplaatsingen en handbewegingen. Negentien handconfiguraties (bijvoorbeeld de wijzende hand), twaalf handplaatsingen (bijvoorbeeld de wang) en vierentwintig handbewegingen (bijvoorbeeld op en neer): de bouwstenen voor een eindeloos aantal gebarenwoorden. De wijzende hand betekent één woord. Wanneer hij bij de wang gehouden wordt, een ander woord en wanneer hij bij de kin gehouden wordt, weer een ander woord.

Dat ik het ontstaan van onze taligheid laat beginnen met gebarentaal wijkt af van wat taalkundigen menen. De taalkundigen volgen de opvatting van Darwin. Die wilde niets weten van de gebarentaal als oorsprong voor ons taalvermogen. Hij had daar verder geen argument voor, maar denkers vóór hem hadden hierover dermate fantastische theorieën gedebiteerd[18] dat hij zich daar kennelijk mee niet wilde encanailleren.

De opvatting van de gebarentaal als oorsprong van ons taalvermogen wordt vandaag echter ondersteund door een groeiend aantal andere wetenschappers: Hewes, Corballis, Fouts, Stokoe en onlangs Jared Diamond.

Taalkundigen (net als filosofen beperken die zich strikt tot hun vakgebied en schuwen de synthese waar vooral de sociobiologen erg voor pleiten) huldigen ook een merkwaardige opvatting over wat nu zo bijzonder is aan ons taalvermogen. Het zijn de grammatica en de syntaxis die de menselijke taal zo bijzonder maken, stellen ze. Vergeleken bij de taal van andere dieren misschien? Bijen? Walvissen? Ik weet niet wat ze allemaal denken maar het moge toch duidelijk zijn dat geen enkele andere soort namen voor de dingen heeft ontwikkeld, daarmee gevoelsmatige afstand heeft kunnen nemen van de natuur en zo van een volstrekt ‘onzichtbaar’ ondersoortje in Afrika heeft kunnen uitgroeien tot de meesters der aarde. Alle dieren zitten bij ons in de dierentuin en nergens is het andersom. Door onze grammatica en syntaxis? Grammatica en syntaxis zijn een onvermijdelijk bijproduct van taalgebruik, maar mentaal of cognitief doet dat niks.

Waarom gebarentaal, en niet gewoon uitbreiding van de mensapen-’kretologie’, zoals de taalkundigen maar ook de meeste paleontologen veronderstellen? Chimpansees kunnen behoorlijk schreeuwen en loeien en bonobo’s keffen de hele dag opgewonden als een roedel hondjes. Gibbons zingen zelfs!

Twee dingen. De mensapenkreten komen vanuit het limbische systeem, een primitief hersengedeelte. Ze hebben daar geen controle over[19], evenmin als wij wanneer we bij het timmeren op onze duim slaan. Ons práten (niet zo’n angst/pijn-kreet slaken) wordt aangestuurd vanuit de prefrontale cortex, de hersenschors dus. Ten tweede leent het mensapen-stemapparaat zich totaal niet voor het vormen van spraakklanken: te dunne tong en te weinig keelholte. Experimenten om ze te leren praten leidden natuurlijk tot niks, maar die met gebarentaal lukten prima!

Zelfs Neanderthalers (NT’s) schijnen nog niet over de stemapparatuur van de anatomisch-moderne mens (AMM, de variant waar alle hedendaagse mensen van af stammen) beschikt te hebben. Maar, heel opmerkelijk, ze hadden dan wel veel grotere en grovere handen dan de moderne mens, hun polsgewrichten moeten heel wendbaar en soepel geweest zijn[20]. Dat heeft een anatoom opgemaakt uit de bestudering van de skeletresten van de ‘Oude man van La Chapelle”, het meest complete gevonden fossiele NT-skelet. Nu moet ik nog uit zien te vinden of gebarentaalsprekers inderdaad ook soepelere polsgewrichten hebben dan spraaksprekers.

Want ook de gebarentaal wordt neurologisch ‘aangestuurd’ vanuit de prefrontale cortex waar onze taalcentra zich bevinden, en met name vanuit het gebied van Broca. . Niet alleen de tong maar ook de fijne hand- en vingerbewegingen worden vanuit dit hersengebied in beweging gezet.

Hoe maken de taalkundigen en paleontologen, überhaupt alle geleerden die zich niet afvragen hoe wij van apen zulke bijzondere dieren geworden zijn, zich af van het probleem van het onvermogen van zelfs de NT’s om spraakklanken voort te brengen? Door eenvoudigweg onze vroege voorouders ieder taalvermogen te ontzeggen! Pas vanaf 100.000 jaar geleden, dus vanaf dat ze AMM’s werden, zo beweren ze, kunnen de eerste mensachtigen praten en worden daardoor mensen…

Ik heb alweer twee redenen om eigenwijs te zijn.

De behoefte aan meer communicatie en dus de aandrang om de dingen met de hand weer te geven was er vanaf het begin. Dus de vroegste VOAP-populaties communiceerde al met gebaren, zo beweer ik glashard. Natuurlijk begon dat met vrijwel niks en ze trokken er miljoenen jaren voor uit om het van niets tot een beetje te maken. Maar de VOAP’s werden erdoor gevoelsmatig een beetje los van hun omgeving geslagen. Losgezongen proto-hooligans! Twee miljoen jaar geleden waren ze blijkbaar al zo talig dat ze toen hun angst voor het vuur opzij hebben weten te zetten. Over de vuurbeheersing hebben taalkundigen het dan ook nooit en paleoantropologen zelden!

het vuur

Toch is het ’t gaan gebruiken van het vuur geweest – in plaats van er zoals een normaal dier doet, er in paniek voor op de loop te gaan – dat onze vroege voorouders een ‘sprong voorwaarts’ heeft doen maken op weg naar ons-nu. Dat moet ik uitleggen

Tot op dat moment was de communicatie van de VOAP’s beperkt tot het voedselverzamelen overdag en het verdelen en opeten ervan tegen de avond in het overnachtingsbos van die dag. Maar dan moest ieder al gauw een boom in om zich een slaapplatform te vlechten, want de schemer duurt maar kort in de tropen.

Met het kunnen aanleggen van een kampvuur (van een meegedragen kooltje uit het vorige kampvuur, in een rondgezwaaide runderhoorn) konden ze urenlang dansend/zingend hun ervaringen en gevoelens uitwisselen, net zo lang tot de een na de ander zich in zijn dierenvel te rusten had gelegd.

Dansend/zingend? Hun communicatie was voornamelijk gebarentalig. Hun stemgeluiden deden ondersteunend mee, net zoals het nu voor ons net andersom is. Gebarentaal is lichaamstaal, je gebruikt er behalve de mimiek van je gezicht en je handen en armen je hele lichaamshouding bij. En het ging aanvankelijk vooral om gevoelens, emoties. Dus daar krijgt het limbische stemgeluid alle kansen bij.

Elke avond in ieders leven werd op deze manier rond het kampvuur doorgebracht. Hun levens draaiden om die uren elke avond rond het kampvuur. Natuurlijk waren oudere vrouwen daarbij ook doende met het bewerken van de buitgemaakte vellen, nog steeds hun belangrijkste rijkdom. En de mannen met hun wapentuig. Maar de kinderen deden in deze uren hun belangrijkste kennis op.

Dat ze rond 2 mjg het vuur zijn gaan gebruiken wam prima uit want het was toen net nog koeler en droger gaan worden. De regenwouden hadden zich nog verder teruggetrokken richting evenaar, de savannen waren woestijnen geworden en hun overnachtingsbossen waren verdwenen. Niet ondenkbaar dat er verband is tussen het een en het ander.

Het vuur gaf hen ook een fysieke macht over hun mededieren, hoe groot en woest die ook waren. Hun kampvuren hielden de roofdieren ’s nachts uit de buurt, maar ze konden er ook hele kudden mee in een gewenste hoek drijven. Met het vuur ze konden ze de tropen verlaten en naar koelere streken migreren. Vanaf dan noemen we hun soort Homo erectus.

Het gaan gebruiken van het vuur laat ik ook erg vroeg beginnen. Maar wederom met twee argumenten. Het eerste is het hiermee kunnen verklaren van dat plotselinge (in het fossielen-archief) verschijnen – de paleontologen gaan daar achteloos aan voorbij – van die grotere gestalten. Het tweede is de vondst van heel oude ‘schalen’ van gebakken aarde, door Jack Harris van de Rutgers Universiteit (New Yersey) in Koobi Fora blootgelegd, die een lang aangehouden vuur (i.t.t.een natuurlijke tijdelijke brand) in de grond achterlaat en die tamelijk nauwkeurig te dateren zijn: 1.6 miljoen jaar oud.

Reken maar dat er heel wat generaties liggen tussen het eerste wegslepen door een angstige hominidenvrouw van een brandende tak en die op een veilige plek gaan ‘voeden’ met droge takjes – en het alledaagse kampvuur. Het maken van een vuur in plaats van het te ‘lenen’ van elkaar of van een natuurlijke brand is misschien van een veel latere datum. Maar de savannebranden en vulkaanuitbarstingen leverden voor die beginners vuur genoeg.

Toegegeven, niemand van ons was er bij. We moeten het allemaal zo aannemelijk mogelijk bij elkaar denken. Ik construeer hier een zo waar mogelijk Verhaal. Wanneer zich een evidentie aandient welke een speculatie onderuit haalt, is het nog tijd genoeg om het scenario bij te stellen: we zitten er niet aan gebakken. Maar die mogelijkheid mag er ons niet op voorhand van weerhouden om een zo goed mogelijk scenario op te stellen om er dingen mee te kunnen verklaren. Zoals waarom wij Verhalen nodig hebben om ons leven en ons samenleven structuur te geven.

Door de uitbreiding en verbetering van hun menu door het kunnen koken/braden werden ze in betrekkelijk korte tijd ook groter van gestalte. Ze werden HE’s. Het oudste en tamelijk complete HE-skelet is dat van Nariokotome Boy, gedateerd op 1.6 mj oud. Die zou als hij volwassen had kunnen worden, wel 1.80 lang hebben kunnen worden.

Met het vuur konden ze zich ook buiten de tropen gaan verbreiden. Zich succesvol in de meest uiteenlopende klimaten door heel Eurazië en de Indonesische archipel verbreiden en zelfs eilanden bevolken die nooit via een landbrug bereikbaar zijn geweest[21], is echt niet zonder een talige communicatie mogelijk. Ook niet met het vage begrip mimesis zoals Merlin Donald in Origins of the Modern Mind (Harvard U.P.1991) tracht aan te voeren (daar vader Darwin immers de gebarentaal verbood). Voor mijn beide redenen kan ik naar weinige maar gerespecteerde auteurs verwijzen.

Merlin Donald, en met hem het merendeel der evolutionair-antropologen dat te weinig literatuur over mensapen tot zich neemt, ontzegt onze vroege voorouders het vermogen tot symbolisch gedrag. Taalvermogen, het beschikken over namen voor de dingen, is een vorm van symbolisch gedrag, het hanteren van symbolen bij het communiceren van wat je bedoelt. Dat vermogen ontbrak volgens de meeste geleerden tot nu toe bij onze vroege voorouders te enen male.

Tegenover al deze auteurs wijs ik, behalve op het voorbeeld van Viki dat ik al genoemd heb en dat ik met tientallen andere voorbeelden van gedrag van mensapen in gevangenschap zou kunnen aanvullen, op veldonderzoeker Craig Stanford Significant Others. The Ape-Human-continuum. (N.Y. 2001). Als chimpansee-mannen aan een vrouwtje duidelijk willen maken dat ze met haar willen paren, ‘rammelen’ ze met de takken van een struik terwijl ze strak naar haar kijken, terwijl ze in een andere ‘cultuur’ een tak afbreken en daar een voor een de blaadjes afpellen of, in weer een andere cultuur, niet de blaadjes afpellen maar er met de andere hand in gaan ‘vlooien’ (ik wil jou vlooien). Ander voorbeeld. Wanneer een bonobo zijn groepsgenoten te kennen wil geven dat ze nodig naar een bepaalde volgende vruchtboom moeten verkassen willen ze die niet al half leeggegeten door de mangabeys aantreffen, gaat hij met een grote tak in de bedoelde richting lopen slepen. Onmiskenbaar symbolisch gedrag en dat valt met veel meer voorbeelden aan te vullen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook ons menselijk symboolgebruik al rudimentair in ons mensapenstadium aanwezig was en dat onze bonobovoorouders ook dat ‘geprofessionaliseerd’ hebben. Noodgedwongen.

Een ander menselijk vermogen, de intentionaliteit, geleerd woord voor het kunnen communiceren over iets buiten het individu, het iets kunnen ‘bedoelen’ dus, wordt eveneens aan onze vroege voorouders ontzegd. Maar ook dat kunnen chimpansees al.

Yeroen zag dat de laag in rang staande Dandy de die dag in de oestrus zijnde Moniek het hof maakte. Alfa-man Nikkie die naast hem een beetje zat te dutten, had niets in de gaten en dus gromde Nikkie een paar keer en stootte Nikkie aan. Toen deze wakker schrok en Yeroen vragend aankeek, knikte deze in de richting van het frivole stel en Nikkie kwam terstond in actie.

(Frans de Waal, Chimpansee-politiek)

En zo kan ik meer voorbeelden noemen van zeer geleerde lieden die ten onrechte dingen poneren omdat ze zich onvoldoende buiten hun discipline (kunnen) oriënteren.

Voor de ontwikkeling van de proto-gebarentaal van de VOAP’s naar de echte gebarentaal van de HE’s verwijs ik graag naar het begin van het schrift.

Zo’n tienduizend jaar geleden leefden in het Midden Oosten steeds meer mensen in boerendorp-samenlevingen. Van de opbrengsten van hun velden, hun vee en hun nijverheid stond elke familie een deel af aan de tempel, ten behoeve van de jaarlijkse feesten, de ruilhandel met andere dorpen en de noodgevallen. De tempelsjamaan moesten, om ‘uitvreterij’ en scheve ogen te voorkomen, bij kunnen houden wat welke familie precies had bijgedragen aan de tempel. De notities werden in de klei van de opslag-urnen gegrift (later werden dat kleitabletten). Die eerste notities waren pure nabootsingen, tekeningetjes. Maar … geen kunstwerkjes, hooguit ‘minimal art’: de weergave was ontdaan van al het niet strikt noodzakelijke voor de herkenbaarheid. Het werden steeds meer gestileerde symbolen.

Welnu, zo ging het ook met de gebaren-nabootsingen: niet uitgewerkter dan het voor de goede verstaanster nodig was. Immers, hoe minder uitgebreid elke gebaar-nabootsing, des te meer kun je er binnen een communicatiemoment maken en des te effectiever het communicatiemoment. In een discussie krijg je maar heel even de tijd om je duit in het zakje te doen, dus snelheid is geboden. Ook nu nog hebben we bij ons spreken de hebbelijkheid om overtollige woorden of woorddelen weg te laten vallen.

De eerste door de VOAP-dames handgebaarde codes waren nog pure nabootsingen van wat bedoeld werd. Het Sumerische schrift (oudste van de mensheid) bestond uit ‘pictogrammen’: simpele voorstellingen van het bedoelde. Zo betekende een eenvoudige tekening van een hoofd gewoon <hoofd> en twee kronkelende lijnen <water>. Maar weldra ging men deze symbolen combineren om iets moeilijkers (althans in schrift!) te bedoelen: <drinken>. De simpele pictogrammen werden steeds schematischer, en alleen nog voor de schrijvers[22] begrijpbaar.

De grote verandering in het Sumerische schrift voltrok zich toen de woordtekens in toenemende mate een lettergreepwaarde en tenslotte een klankwaarde kregen – meestal de eerste klank van het begrip dat het teken aanvankelijk had gesymboliseerd. Het teken voor apis (stier) kwam te staan voor A. Enzovoort. ‘Fonemen’ dus, maar dan voor het vormen van een geschreven woordenschat.

Zo evolueerde de functie van het schrift, aanvankelijk het optekenen van producten, naar het schriftelijk kunnen communiceren van persoonlijke boodschappen, het vastleggen van decreten en wetten, literaire werken, orale overlevering, de heldendaden van de opeenvolgende koningen (geschiedenis).

Dienovereenkomstig denk ik dat het ingang vinden van cheremen de grote doorbraak in de gebarentalige communicatie van onze vroege voorouders heeft betekend en dat dit hen tot talige wezens heeft doen worden. Vier miljoen jaar ‘pictogrammen’-gebaren, en dan, twee miljoen jaar geleden, de cheremen-doorbraak, met als aantoonbaar resultaat het gaan gebruiken van het vuur.

Wij zijn, zowel in ons lichaam als in ons gedrag, wandelende archieven. Dat ons taalvermogen met gebarentaal begonnen is, blijkt uit het feit dat we bij een levendig gesprek nog steeds moeilijk zonder gesticulatie kunnen. De gebaren betekenen eigenlijk niets meer, maar onze gedachtenstroom loopt er nog steeds beter door en de woorden komen er vlotter door los (is gemeten). Vandaar dat we emotievolle telefoongesprekken met gebaren begeleiden. En blindgeborenen (!) gesticuleren volop, ook tegen elkaar, en maken dezelfde soort handbewegingen bij opgegeven spreektaken als zienden.

vrouwen

Het zijn bij mij wel voortdurend de vrouwen die ik het voortouw laat nemen bij de menswording. Ik heb daar zo mijn redenen voor. Neurologen hebben gemeten dat de taalcentra bij vrouwen relatief iets groter zijn dan bij de mannen. Ik denk dat dat komt door de taakverdeling. Vrouwen zorgden voor het eten, mannen voor de verdediging en voor het buitmaken van aas, door een roofdier – wanneer het naar hun oordeel zijn buik al genoeg had volgevreten – van zijn prooi weg te jagen met veel geschreeuw en gesmijt met stenen en knuppels. Als erectus-mannen gingen ze jagen. Bij de jacht moet je je vooral heel stilletjes houden.

Bij het verzamelen juist niet. Daarbij moeten de vrouwen voortdurend lawaai maken, zich laten horen, zodat slangen en ander ongewenst gedierte zich bij hun nadering uit de voeten maakt. Vrouwen lachen wat af als ze met een groep bij elkaar zijn. (We zijn echt wandelende archieven).

Ik denk dat mannen de langste tijd van ons bestaan als aparte soort zwijgzame en rustige achtergrondfiguren zijn geweest, die met bewonderende genegenheid toekeken naar hun bezige en luidruchtige vrouwen. Braaf gevolg gevend aan de aansporing van de vrouwen als die vlees wilden zien. Dan ‘explodeerden’ ze in kortstondige maar enorme lichamelijke activiteit. Om na gedane zaken bij te komen en te herstellen in langdurig nietsdoen en geconverseer met elkaar over de jacht.

Het begin van de IJstijden (de opeenvolging van ijstijdmaxima en warme perioden) heeft de regenwouden van de chimpansees telkens doen inkrimpen en weer uitbreiden. De inkrimpingen veroorzaakten overlevingsgevechten tussen de chimpansee-leefgroepen. De groepen met de meeste gewelddadige mannetjes overleefden. Dat heeft de chimpansees, evenals onze voorouders afkomstig van vreedzame bonobo-voorouders, tot zulke grimmige macho’s gemaakt.

Maar ook onze voorouders zijn, zij het pas in betrekkelijk recente tijden, in een situatie van overpopulatie geraakt. Misschien dat daar de uitvinding van de pijlenboog en het gaan gebruiken van jachthonden mee te maken heeft. Dan krijg je overbejaging. Maar de precieze oorzaken en hun tijdstip zijn nog bepaald niet duidelijk. De overgang van verzamelen/jagen op tuinbouw is vermoedelijk een belangrijk keerpunt, hoewel lang niet alle tuinbouwende populaties machistisch geworden zijn. Maar vele wel. Hoe dan ook, op enig moment en niet al te lang geleden, raakten sommige plekken op de wereld overbevolkt met leefgroepen. Dan krijg je dat de vrouwen gewelddadigheid van hun mannen als een goede eigenschap gaan zien, en deze gaan toejuichen en verwachten. Dan gaan de mannen, die tot dan toe altijd de tweede viool gespeeld hebben, plotseling in hun hoofd halen dat zíj eigenlijk héél belangrijk zijn en dat hún rituelen véél belangrijker zijn dan die belachelijke vrouwenrituelen.

Het machisme, de ‘machtsovername’ door de mannen toen en waar er overpopulatie ontstond en dus oorlog, heeft de vrouwen de mond gesnoerd en de mannen schreeuwlelijkerds gemaakt. De klassenmaatschappij heeft veel mannen tot zwoegende boeren gemaakt, en bij ons heeft de vrije markt het geschetste beeld ook nog behoorlijk veranderd. Maar nog steeds doen overal in de derde wereld de vrouwen het werk terwijl de mannen zich vooral druk maken met toekijken en ouwoeren. Ook op onze ouderwetse familiefeestjes was veel van het geschetste nog steeds heel herkenbaar. Waarmee de oude rolverdeling misschien wel verklaard maar niet goedgepraat en al helemaal niet gepromoot wordt.

Door het DNIWEKGM-feit dat het de vrouwen zijn die er op ‘ingericht’ zijn, zowel fysiek als hormonaal, om de kinderen ter wereld en groot te brengen, staan ze iets anders in het leven dan de mannen die van nature een beetje naast dit proces staan en dat graag aan de vrouwen over laten. De natuurlijke prioriteiten van de vrouw als sekse zijn meer afgestemd op de toekomst van de kinderen, op duurzaamheid dus, dan die van de man als sekse. In vroege fasen van de mensheid voerden de vrouwelijke prioriteiten de boventoon en dat was te merken ook. Als iets ‘werkt’ hoeft het voor vrouwen niet te veranderen. “Als het aan de vrouwen gelegen had”, merkte een feministische filosofe snedig op, “woonden we nog steeds in plaggenhutten!”

Vreedzame, leefbare gemeenschapjes, hoe uiterst primitief ook. En een onmerkbaar trage vooruitgang. Aarts- en oerconservatieve gemeenschappen waarin het doen van de dingen zoals de voorouders het altijd gedaan hadden, de norm was. Cyclusgericht.

Mannen zijn meer voorwaartsgericht, staan buiten de kindverzorging (vrouwenwerk) en hebben dus wat minder met duurzaamheid. Jagen was mannenwerk en dat heeft tal van soorten grote prooidieren tot uitsterven gebracht – daar wordt de menselijke aanwezigheid vaak het eerst aan waargenomen in het fossielen-archief: het plotseling uitsterven van grote prooidieren. Dat is van soorten voedselplanten, van vrouwenwerk dus, nooit waargenomen.

Toen de mannen het voor ’t zeggen gingen, brak het fenomeen ‘vooruitgang’ en ‘verandering’ baan – behalve in de op mannenbelangen afgestemde godsdiensten natuurlijk.

Het ultieme bewijs dat de vrouwen het bij onze soort vanaf de vroegste tijden voor ’t zeggen hebben gehad, leveren de mannen zelf! Vanaf de tijd dat ze vanwege hun gevechtskracht in status gestegen zijn om zich tenslotte van de gemeenschapsrituelen meester te maken, hebben ze zulk extreem en hysterisch gedrag aan de dag gelegd om de vrouwen uit te rangeren dat, wanneer dit gedrag tot onze menselijke natuur zou hebben behoord, we al in de vroegste tijden uitgestorven zouden zijn. Dit rare en onproductieve gedrag is alleen te verklaren als uitingen van de existentiële onzekerheid van de mannen in hun positie van dominante sekse.

Vandaag staat ons samenleven bloot aan ondergangsdreiging vanwege de blinde mannelijke vooruitgang, en wordt het zaak de vrouwen met hun vrouwelijke duurzaamheidneiging het weer voor ’t zeggen te laten krijgen. Dus mannen, op je knieën en laten we ze smeken om het roer weer van ons over te nemen, want wij mannen zijn de boel in het honderd aan het laten lopen en we weten ons geen raad meer.

ontstaan spraakklankentaal

Als erectus-mensen verbreidde onze soort zich tot buiten Afrika en geleidelijk over heel Eurazië. Wanneer een groep te groot werd, kreeg je spanningen en dan duurde het niet lang of een groepje ondernemende jonge vrouwen met hun kinderen en jonge mannen ging een nieuw gebied in gebruik nemen. De contacten bleven behouden, want ze bleven elkaar nodig hebben, voor als hun vuur weer eens uitgegaan was bij een noodweer; of voor grote jachten, feesten, huwelijken. Ze waren nog steeds zeer vreedzaam want de wereld was nog groot en hun aantallen groeiden langzaam[23].

Dat is tot in betrekkelijk recente tijden zo gebleven. De laatste erectus-achtigen in Europa en het Midden-Oosten waren de Neanderthalers (afk. NT’s) die leefden van 125.000 tot 30.000 jaar geleden. Ze communiceerden nog steeds voornamelijk met gebarentaal, al hebben ze zeker kunnen zingen.

Natuurlijk is er altijd een druk geweest om de stem in te schakelen bij het communiceren, ook al leent de apen– en de erectus-keelholte zich niet voor het vormen van fonemen. Je kunt alles uitdrukken met gebarentaal, maar erg praktisch in het donker of met je handen vol is die niet. Geef elkaar maar eens gebarentaal-aanwijzingen bij het manoeuvreren met een grote kast in het trapgat. Waarschijnlijk heeft het dansen/zingen van de scheppingsverhalen de brug gevormd tussen het (vanuit het limbische systeem aangestuurde) stemgebruik en de (neocorticaal aangestuurde) gebarentaal.

In die tijden was er in Afrika een langer en slanker type mensen ontstaan dat de paleoantropologen de anatomisch moderne mens (afk. AMM’s) noemen. Met hun langere nekken en hun daardoor grotere keelholte en met hun bredere tongwortel gingen de AMM’s hun gebaren van steeds meer betekenisdragende spraakklanken voorzien. Of er verband bestaat tussen hun praten en hun vrijere houding ten opzichte van de dingen, daarover valt serieus te speculeren. Zeker is dat die mensen in plaats van alleen steen ook been en hoorn als materiaal voor het vervaardigen van werktuigen gingen gebruiken, zodat ze bijvoorbeeld harpoenen en vishaken konden maken, en naalden. Die zijn van de NT’s niet bekend.

50.000 jaar geleden zwermden de AMM’s ook naar Europa, naar de jachtgebieden van de NT’s dus. De confrontatie moet schokkend geweest zijn. Uit onze sprookjes over kobolden en trollen kun je nog opmaken hoe de AMM’s tegen de NT’s hebben aangekeken. 35.000 jaar geleden leefden de AMM’s al in West-Europa, waar de paleontologen hun fossielen als Cro-Magnon-mensen benoemen. Tegen deze luidruchtige nieuwkomers met hun betere wapens en jachtmethoden, hun fijne genaaide en met kralen en veren en bontranden versierde kleren – en later maakten ze ook grottenschilderingen en beeldjes – konden de NT’s niet op, ze trokken zich steeds verder terug in steeds kleiner wordende en geïsoleerdere territoria, tot ze 30.000 jaar geleden uitstierven. Alle nu levende mensen zijn AMM-mensen[24].

Conclusie uit Deel Twee

Het is door een bijzondere vorm van aanpassing van ónze voorouder-mensapen aan de nieuwe leefomstandigheden op de savannen dat wij, mensen, zulke afwijkende dieren geworden zijn. Het is maar in één populatie begonnen, waarschijnlijk door de toevallige maar erg bruikbare hebbelijkheid van één vrouw om wat ze bedoelde, aan de anderen kenbaar te maken door het uitbeelden ervan met haar handen. Haar medevrouwen begrepen het, namen de gewoonte over en zo verbreidde die zich.

Een catastrofale brand (Enschedé) begint ook maar met één lucifertje. Het had net zo goed niét kunnen gebeuren. Waren we er niet geweest. Staan die UFO-gelovigen en andere gelovigen in Extra-Terrestrial Intelligences nooit bij stil.

DEEL DRIE. DE GEBOORTE VAN GOD

Waarom hebben wij verhalen nodig om ons leven en ons samenleven structuur te geven? Die vraag kunnen we nu gaan beantwoorden.

denken plus ‘namen voor de dingen’ = taligheid

Het gaan gebruiken van het vuur in plaats van er voor op de loop te gaan is het eerste bewijs van de mentale afstand die het gaan benoemen van hun wereld teweeg heeft gebracht tussen onze voorouders en de dingen. Daardoor zijn ze anders geworden dan ze eerst waren en dan alle andere zoogdiersoorten nog steeds zijn.

Hoe anders? Denken kunnen alle hogere zoogdiersoorten. Behalve in de werkelijkheid bestaan voor de dieren de dingen ook in de netwerkjes van hun brein, als voorstellingen, denkbeelden. Met die denkbeelden kunnen ook de dieren mogelijke scenario’s vormen om er dan tot één te besluiten. Hoe effectiever en complexer dat denkvermogen, als des te hoger of intelligenter beschouwen wij die soort.

Het bijzondere van de namen voor de dingen nu is dat bij de hominiden aan hun denkbeelden een gebarenwoord (later een spraakklankenwoord) is gehecht, als een soort communicatief handvat. De VOAP-vrouw hoefde geen steen meer op te pakken of er naar te wijzen of te kijken als ze een steen bedoelde in haar communicatie met haar dochter: ze greep de steen met de in haar leefgroep gebruikelijke gebarencode voor <steen>. Haar mentale voorstelling van <steen> (haar denken aan een steen, haar beeld van een steen, gekoppeld aan de gebarencode ervoor) kon ze aanreiken met dat communicatieve handvat, de gemeenschappelijke gebarencode. Ze kon er de steen <steen> mee noemen. En zo kon ze vele honderden planten, dieren en handelingen noemen en er over van gedachten wisselen: die codes zaten allemaal in haar neocorticale netwerk, niet alleen als voorstelling zoals bij de overige dieren, maar gekoppeld aan de serieel geschakelde spieraansturingscommando’s die haar er de juiste gemeenschappelijke gebarencode voor lieten maken.[25]

In haar linker hersenhelft. Waarom de linker hemisfeer? Chimps schijnen bij gebaren (bedelen bijv.) een lichte voorkeur voor de rechterhand aan de dag te leggen, maar voor boomfoerageerders heeft een handspecialisatie geen nut omdat het voedsel zich aan alle kanten rondom hen bevindt.

Bij de foeragerende hominidenvrouwen is er een evidente handvoorkeur ontstaan. Volgens mij omdat het hart bij de meeste mensen links klopt. Pasgeborenen hebben nog geen idee dat ze niet langer een eenheid met de moeder zijn en voelen zich het prettigst op de plek waar ze de vertrouwde hartslag nog gewaar worden. Dus droegen de foeragerende vrouwen hun baby met de linkerarm (mensapenvrouwen dragen hun kind op de rug) en foerageerden én communiceerden vooral met hun rechter. Vandaar dat de ‘taalcentra’ ook bij ons vooral in de linkerhersenhelft zitten. Die zijn bij vrouwen relatief iets groter dan bij mannen, wat er op zou kunnen wijzen dat de gebarentaal in eerste instantie vooral een vrouwenbezigheid is geweest, zoals ik in het voorgaande al theoretiseerde. Bij mannen gold die ‘hartslag’-voorkeur uiteraard niet. Vandaar het nog behoorlijk grote percentage linkshandigen (bijna 20%).

Als het taalgebruik aanvankelijk vooral een vrouweneigenschap was, is dat ook een elegante verklaring voor het feit dat vrouwen meer linkerhersenhelftmensen zijn (verstandelijker, meer de bomen ziend dan het bos; ze kunnen ook veel beter zoeken, dingen ‘spotten’) en mannen meer rechterhersenhelftmensen (dromers, meer het bos ziend dan de afzonderlijke bomen). En voor het feit dat de meisjes het op school nog beter doen dan de jongens (die doen het ook goed genoeg, hoor). En voor het feit dat je een verhaal als dit van een man te horen krijgt en niet van een vrouw.

De oudste stenen werktuigen laten al de voorkeur voor de rechterhand zien en in HE-schedels tekent zich in de linkerhemi al een iets vergroot gebarentaalgebiedje af.

Er moet een moment gewest zijn waarop hun handelen niet langer voornamelijk door aangeboren instincten werden aangestuurd, hun keuzen bij het denken niet langer uitsluitend door gewoonten werden ingegeven, maar waarop deze meer en meer het resultaat werden van hun onderlinge overleg en van het innerlijke ‘algebra’ met begrippencodes (redeneren). Immers, de ontwikkeling in deze richting ging maar door en je kunt geen twee aansturingen van je handelen tegelijk gebruiken, geen twee kapiteins op het schip van je gedachten. De ontwikkeling van het benoemen van steeds meer dingen ging onstuitbaar door en dat ging ten koste van hun instincten: die moesten ze onderdrukken. Ze sloegen als dieren een hachelijk pad in dat hen uit het paradijs van de dierlijke instinctzekerheid voerde. Ze kwamen steeds meer te leven in een benoemde wereld. Ze kregen een talig bewustzijn, waarin de dingen er pas zijn wanneer je er een naam voor hebt. We zitten nog steeds op dat pad en daar kunnen we nooit meer af. We kunnen maar één kant op: die van de ratio, van het steeds beter gaan begrijpen van de dingen. We zijn talige wezens geworden.

Een dramatische overstap. Wel de dierlijke instinctzekerheid kwijt, maar een nog zeer tekortschietend talig bewustzijn. Ze waren overgestapt op het begrijpen van de dingen maar ze snapten er nog weinig van. Een ezel tussen twee hooibergen komt echt niet om van de honger, die begint gewoon te eten. Mensen kennen die twijfel wel. Alles wat je niet begrijpt, beangstigt je. Angst en twijfel werken verlammend, daar kun je niet mee leven. Hoe zijn onze voorouders daar mee omgegaan?

Ze zijn de groeiende onzekerheid meteen gaan bestrijden met twee zekerheidsverschaffende mechanismen: herhalingen en geloven.

Herhalingen: repeterende bewegingen en geluiden, dansen/zingen, ritme. Maar ook: de dingen doen zoals ze altijd al gedaan werden: tradities, gewoonten, gebruiken.

Geloven: dat de dingen zijn zoals je graag zou willen dat ze zijn. Of dat ze zijn zoals iemand met gezag zegt dat ze zijn. Met ‘juistheid’ heeft geloven weinig van doen; iemand hoeft het maar ‘goed te kunnen brengen’ en je gaat er aan geloven – temeer als je, door welke oorzaak dan ook, simple-minded bent.

Geloof in magie, in magische (‘krachtig werkende’) handelingen en rituelen. Geloven dat de dingen-buiten-je net zo zijn als je zelf bent (­antropomorfisme: de ezel tussen twee hooibergen, of: smijten met je racket na een gemiste bal) of dat je zelf net zo bent als de overige denkende wezens (totemisme: het je zelf of je clan zien als afkomstig van een bepaald dier of een bepaalde plant en dus als behorend tot dezelfde soort als dat totem-organisme, of: “je bent een rund als je met vuurwerk stunt’). Geloven dat de dingen denken zoals wij, dus een geest hebben (animisme, of: “mijn oude Volvo heeft gisteren de geest gegeven”). We hebben nog heel wat animisme in ons spraakgebruik en ons doen en laten. Ook de veelgeroemde spiritualiteit is een animistische variant van het geloven spiritus=adem=geest, anima=ziel=geest). De meeste primitieve groepen geloven in meerdere zielen bij elk individu; de Yanomamö onderscheiden er zeven en sommige andere volkjes kennen er wel meer.

Geloven is het aanvaarden van de dingen en staat haaks op het (willen) begrijpen van de dingen, op ratio. Je gelooft waar het begrijpen tekortschiet. Je vult het beangstigende gat van niet begrijpen op met je geloof. Andersom: waar we gaan begrijpen moet het geloof wijken. Geloof is als een warme jas: beschermt je tegen de kou van beangstigende onwetendheid, maar wordt benauwend bij inzicht en dan trek je hem vanzelf uit. Want denk er om: een gelovige kan alleen zichzelf bekeren tot de ratio en dat is altijd een eenzaam ‘gevecht met de Engel’.

Het conservatisme, het star vasthouden aan traditie, was het sterkst in de begintijd van het talig worden van onze vroege voorouders. Het moet een beangstigende ervaring geweest zijn voor hen, dat ze hun dierlijke instinctzekerheid aan het kwijtraken waren terwijl ze nog maar zo weinig van de dingen begrepen. De HE’s zijn befaamd onder de paleo’s vanwege het (voor de paleo’s) onbegrijpelijke feit dat die in langer dan een miljoen (!) jaar geen enkele verandering of verbetering in het ontwerp van hun vuistbijlen hebben laten zien. Toen ik vorig jaar met een kameraad een archeologische site in België bezocht, waar de paleo ons twee lagen liet zien waarin de NT-kampplekken hadden gevonden (de oudste laag was van 130.000 jg en de jongste van 33.000 jg) vroeg mijn vriend of er een ontwikkeling in techniek te zien was in de werktuigen. “Geen enkel verschil!” was het antwoord. “Doe je klep dicht, Ruud”, zei ik een minuut later, want zijn mond stond nog steeds open. En toen probeerde ik het hem uit te leggen, maar het is wel een beetje een lang verhaal zoals je begrijpt, dus dat gaf ik weldra op: ander keertje maar.

Dat het benoemen van een ding (een gevoel van) macht geeft over het ding, daar kan ieder genoeg voorbeelden van bedenken (naam kennen van dat ettertje in de klas dan wel zijn naam niét kennen; weten ze je naam en adres of niet? Repelsteeltje!) en dat heb ik al aangevoerd als verklaring van het gaan gebruiken van het vuur. Maar het houdt ook een aantasting ervan in, zoals de beleving van de vlieg door Jane Goodall illustreerde en die andere voorbeelden op p.16.

De overstap op talig bewustzijn door onze voorouders heeft grote gevolgen gehad, niet alleen voor onze eigen manier van in het leven staan, maar ook voor al het overige leven naast het onze. Voor het eerst in de drie en een half miljard jaar van het bestaan van het leven op de aarde en van zijn (vooral aanvankelijk zo trage) evolueren ontstond hiermee een levensvorm die er zich van losmaakte, althans gevoelsmatig. Die het leven niet alleen ging begrijpen maar die er ook steeds drastischer in ging ingrijpen. Wat zeg ik? Voor het eerst in de 13.5 miljard jaar van het bestaan van het heelal heeft heelalmaterie zulke complexe vormen aangenomen dat die een eigen leven ging leiden. Nietwaar, mijnheer Chaisson? (Hij knikt).

We zijn erdoor een levensvorm geworden die een mentale maar daardoor ook steeds meer instrumentele macht over de dingen kreeg. Hoe heet die curve ook weer? Hij begint heel lang heel vlak maar dan gaat ie als een raket omhoog. Eenparig versneld, exponentieel. Zo begon het leven, zo begon ons taalvermogen, zo begon ons talig bewustzijn.

Behalve het begrijpen van de dingen is ook het vermogen om complexe gedachtenscenario’s met elkaar te kunnen uitwisselen een machtig instrument. Twee weten meer dan één en met een brainstorm kunnen mensen vrijwel elk probleem de baas. Dat is het wat een groep hooligans zo angstaanjagend maakt. Het is de opeenstapeling van een boel individuele intelligenties (vindingrijkheid). Lenny Bruce zei eens over het publiek: “As an individual they might be stupid but as a group they are a genius”. Een beursman zei: “Elke afzonderlijke belegger weet maar heel weinig, maar tezamen demonstreren beleggers, door het herwaarderen van economisch gevoelige aandelen, iedere keer weer over een goede vooruitziende blik te beschikken.” (Volkskrant 6 nov.’98) (Ja, maar als individuen stinken de meesten er toch telkens weer in! ) Verkiezingen werken ook zo, hopelijk.

Verlichtingsdenker Montesquieu zag het toen al: in een vrije (!) samenleving komen goede beslissingen niet ondanks maar dankzij de veelheid van meningen tot stand. Het is, zo stelde hij, niet zozeer van belang of de individuen allemaal goed argumenteren maar dát ze argumenteren. Adam Smith zag in dit collectieve weten de ‘onzichtbare hand’ van de markt.

Zo beschouw ik de hedendaagse wetenschapsbeoefening als een bouwen aan ons ‘collectief bewustzijn’: al die honderdduizenden ambitieuze wetenschappers aan al die instituten over de hele wereld, die elkaar vliegen proberen af te vangen en op elke slak van een ander zout proberen te leggen en daar steeds ingenieuzere apparatuur en computerprogramma’s voor bedenken, die doen als nijvere mieren het werk, veelal zonder overzicht over het grote geheel, dus zonder idee waar ze eigenlijk mee bezig zijn: het vergroten van de afstand tussen ons en de natuur. De Engelse schrijver Peter Watson stelt zelfs dat ze hiermee werken aan het nieuwe Grote Verhaal voor onze vrije markt-samenleving; daar heeft hij wel gelijk in maar we zullen er toch nog wat voorwaardenscheppend werk voor moeten gaan doen, u en ik.

Een ander dramatisch aspect van de overstap op een talig bewustzijn is dat het met niets begon. Ons begrijpen van de dingen schoot vooral aanvankelijk dramatisch tekort, we begrepen de dingen niet of maar half. Daar kon van alles mee mis gaan en dat is dan ook gebeurd. Hoe intelligent de verzamelaars/jagers uit de oertijd ook waren, ze overzagen niet de consequenties van wat hun florerende dus zich uitbreidende stam deed en wat andere florerende dus zich uitbreidende stammen deden. Voor één mammoet joegen ze met hun vuur een hele kudde het moeras in, voor één paard een hele kudde over de rand van de kloof. Eenmaal zichzelf beroofd hebbende van de aantrekkelijke grote prooidieren als mastodonten, reuzenherten, paarden en kamelen (in Noord-Amerika), mammoeten, moesten ze noodgedwongen hun jachtmethoden verfijnen. Dit patroon zien we later bij de overgang van slash and burn naar intensievere landbouwmethoden. Maar we zien het vandaag nog steeds. Thor Heyerdahl en zijn mede-opvarenden op de papyrusboot in aug.1969 raakten helemaal gedeprimeerd dat de zee, die eindeloos wijde zee waarvan men dacht dat die onaantastbaar was voor al de troep die er in gedumpt werd, zelfs honderden mijlen uit elke kust nog vaak te smerig was om er de borden in af te wassen. “We zagen de tak af waar we op zitten!” Maar sindsdien worden de rivieren al schoner. Onze ratio groeit kennelijk al misdoende. Evengoed een bemoedigende gedachte.

Nog een zeer dramatisch gevolg van het komen leven in een denkbeeldenwereld heeft met moslims en vrouwen te maken. Actueel, niet? Ga er even voor zitten.

20 Procent van ons dagelijks bestaan draait om denkbeelden.

Om het beeld dat we van ons zelf hebben.

Om het beeld dat we van de ander(en) hebben.

Om het beeld dat de ander(en) van ons heeft/hebben.

Geen van die beelden hebben we voor het kiezen.

Je hebt sowieso weinig te kiezen in het leven. Niet eens óf je geboren wordt of niet. En als je dan wél geboren wordt, heb je niet voor het kiezen van wat voor zoogdiersoort je ouders zijn. En als je als mensje geboren wordt, heb je niet kunnen kiezen of je een jongen bent of een meisje. Je hebt je ouders niet voor het kiezen gehad, noch de sociale omgeving waarin die leven of de maatschappelijke klasse waar die toe behoren. Je hebt niet kunnen kiezen in welk land of in welke cultuur je geboren wordt. Niet eens in welke tijd van de menselijke geschiedenis.

Je zelfbeeld vorm je /wordt gevormd door wat je moeder en je verdere sociale omgeving blijkbaar van je vindt. Vooral vanaf de tijd dat je je ook buiten de gezinssfeer beweegt, gaat de samenleving en de cultuur waarin je geboren bent, mede vorm geven aan je zelfbeeld. Is dat een godsdienstige dus vrouwvijandige cultuur, dan krijg je het als meisje heel moeilijk. Is het een cultuur waarin een geschrift als wat je nu leest, denkbaar is, dan krijg je het ook als jongen moeilijk door enerzijds de moeilijk te vervullen verwachtingen welke de (televisie-) voorbeelden van je eisen en anderzijds doordat er geen Verhaal heerst dat duidelijk maakt waar het allemaal toe dient. Maar vergeleken bij de situatie waarin de meisjes uit vroeger eeuwen en de moslimmeisjes van vandaag moeten opgroeien, is het nog best wel uit te houden.

De eer waaronder de moslimgemeenschappen vandaag nog steeds gebukt gaan, heeft ook alles met zelfbeelden te maken. In een onderdrukkende samenleving als de moslimwereld culmineert de religieuze onderdrukking in de onderdrukking van de vrouwen en de onderdrukking van de seksualiteit.

Een mannen-uitvinding, die onderdrukking. Vrouwen zijn in onze specifiek menselijke evolutie altijd de baas geweest. Enkele duizenden jaren geleden hebben de mannen de macht overgenomen, terwijl ze daar evolutionair eigenlijk niet voor geschikt zijn. Hun onmacht moeten ze compenseren met het vernederen, marginaliseren en onderdrukken van de vrouwen.

Heel contraproductief (vrouwen hebben altijd het meeste en belangrijkste werk verzet en doen dat nog steeds) en heel asociaal, dus onmenselijk. Dat marginaliseren doen de mannen door de vrouwen te weren uit alle posities waaruit macht en aanzien te halen valt. Met als belangrijkste wapen hun monotheïstische godsdienst. Onderdrukken gaat vooral via hetgeen de mannen zelf zwak maakt: seks. Met het gevolg dat het een obsessie wordt. Allemaal de schuld van die vrouwen. Wie maken immers dat die arme mannen zo lijden onder hun seksuele obsessie: de vrouwen! Sla ze, neuk ze waar je maar kunt. De zus van je vriend bijvoorbeeld. Maar zorg dat je eigen zusters of dochters maagd blijven! En wanneer die door je vrienden gepakt zijn, dood ze met jachtgeweer of hakbijl. Nee, die vrienden niet, je zusters of dochters natuurlijk. Want die hebben jouw eer en de eer van jouw familie tot schande gemaakt, niet die arme vrienden. Die waren immers slachtoffer van hun obsessie.

Chottegod, wat een ellende. Hebben alleen mensen. Talige wezens. Dramatisch, niet?

Kom, we gaan verder.

Je zou kunnen gaan denken dat wij ons met het ons bewust worden van de dingen op een onnatuurlijk of zelfs tegennatuurlijk pad hebben begeven. Dat zou best zo kunnen zijn maar er is geen weg terug. Het is het pad van het steeds beter begrijpen van de dingen, het pad dat ons steeds verder verwijdert van het dier-zijn en van het primitieve begrijpen, verder wég van het geloven en het spirituele. Het pad naar steeds meer ratio. Begrijpen en beheersen.

Zodat we tenslotte onszelf en ons samenleven begrijpen en beheersen.

Een wat minder dramatische gevolg is het volgende. We kwamen in een denkbeeldige wereld te leven. Als we nadenken over de dingen, halen we ons die voor de geest. Dingen die ons ongelukkige gevoelens kunnen bezorgen. Gedachten die we dan weer kunnen ‘verdringen’, door onze gedachten te concentreren op andere, liefst leukere, dingen. Maar het kunnen ook onzinnige dingen zijn: niet bestaande dingen, die we ons voor de geest kunnen halen louter omdat we er woorden voor hebben. “Waarom is er iets, en niet veeleer niets?”. Met het piekeren over het wezen van het Zijn en dat soort woordgegoochel hebben metafysische filosofen ontelbare nutteloze uren zelf verdaan en ook talloze adepten láten verdoen. Zo halen we ons ook de vraag naar de zin van het leven in de kop. Dan gaan de woorden met onze gedachten aan de haal. Het leven hééft geen zin, tenminste niet in de betekenis van ‘bedoeling’. Het leven is. Het is ooit, 3,5 miljard jaar geleden, begonnen en wij hebben er nu weet van. That’s it.

O, sorry, je bedoelde de zin van jouw leven. Daar kan ik in komen. Dat je daar moeite mee hebt, komt doordat we ons oude Verhaal verloren hebben en er nog Nix voor in de plaats gebracht is. Maar daar gaan we nu wat aan doen.

Hoe dan ook, de overstap heeft ons tot ‘tobbende apen’ gemaakt. Dat wordt schrijnend duidelijk in de manier waarop we omgaan met de zwakke plekken in het gebeunhaasde bovenkamertje dat we bovenop ons dier-zijn hebben gebouwd en waarop we met onze denkbeeldenwereld, dus voor 20% van ons denken zoals neuropsychologen weten te vertellen, zijn komen te leven. Ik ga er een noemen.

het bastion van heiligverklaring

Onze voorouders hebben de onzekerheid waartoe ze veroordeeld waren door hun overstap op bewustzijn (taligheid, ratio, het weten van de dingen), leefbaar proberen te houden met geloof en magische rituelen. Deze zekerheden waren echter bedenksels, waren pseudo-verklaringen van de werkelijkheid waar het echte weten van de dingen nog tekortschoot. Het is, maar het was vooral aanvankelijk, een hachelijk vlierinkje waarop we geestelijk (menen te) wonen.

Voor ons-nu, beschikkend over een al vier eeuwen bestaande traditie van het natuurwetenschappelijk bekijken van de dingen, met steeds betere kijk- en meetinstrumenten, is het moeilijk meer voor te stellen dat de mensheid tot vóór die tijd – en bijv. de moslimwereld van nu – geen andere middelen heeft gekend om zijn bestaansonzekerheid te bezweren dan het geloof en de tradities. Omdat men in diepste bewustzijn altijd wel wist dat dit bedenksels waren en aantastbaar door het verstand, moest men deze diepere twijfel overschreeuwen met heiligverklaring van deze bedenksels. Heilig is: onaantastbaar, mag je niet aankomen, mag niet worden betwijfeld of ter discussie gesteld. Maar … dat staat haaks op de onstuitbaar voortgaande groei van ons bewustzijn, ons weten, onze ratio, het enige dat ons wérkelijk van onzekerheid kan bevrijden! Hoe dramatisch die heiligverklaring kan uitpakken, hebben we met 11 september mogen aanschouwen.

In de tijd van het vrije nomadische verzamelen/jagen-bestaan en de vrouwelijke dominantie zijn onze voorouders daar overigens altijd soepel mee omgesprongen. Maar waar de jacht de hoofdbron van voedsel was, zoals in de noordelijke gebieden en gedurende de ijstijdpieken, werden de jachtrituelen en magische taboes streng. Wanneer een groot jager al vroeg zijn voortanden had verloren, schreef hij later zijn successen toe aan zijn ‘fietsenrek’. Dan kon het voor jonge jagers jachtmagie worden en nog later een vast onderdeel van de initiatierituelen voor de toekomstige jagers. Ik noem maar een voorbeeld.

Een grotere rol ging de heiligverklaring spelen sinds de periode van de landbouw. Geteelde gewassen zijn afhankelijk van de juiste hoeveelheid regen tijdens de groei en de juiste hoeveelheid zonneschijn tijdens de rijping. Daar kon zoveel bij misgaan en de hongersnood was altijd zo’n voortdurende dreiging dat onze voorouders het lot altijd met tal van heilige rituelen, bezweringen en offers hebben pogen te beïnvloeden.

Maar de heiligverklaring is pas echt een allesbeheersend verschijnsel geworden toen de mannen de macht van de vrouwen overnamen. Mannen en macht, dat gaat niet goed. Ik hoef maar even te zeggen: pubers en macht … nou, dan snap je al meteen: dat gaat niet goed.

Vrouwen staan namelijk een slag anders in het leven dan mannen. Zelfs in onze gelijkschakelende consumptiemaatschappij zijn meisjes van jongs af al een beetje bezig met hun latere verzorgende moederschap, terwijl jongetjes zich hooguit bekwamen in krijgerschap. In de puberteit zie je – wanneer hun jeugdervaringen niet al te frustrerend zijn geweest – wilde meiden op slag veranderen in nette jongedames die proberen hun zaakjes op orde te krijgen. De jongens puberen veelal gewoon door. Trachten een meisje aan de haak te slaan (I love you – I need you) om bij haar in te kunnen trekken en zo – lekker makkelijk – ook orde in hun leven te krijgen. De meeste mannen blijven tot op hoge leeftijd pubers. Met name mannen in leidende posities; daar kunnen vrouwen in het bedrijfsleven over meepraten.

Vrouwen zijn van nature meer op duurzaamheid gericht: hun kinderen moeten ook nog kunnen leven. Mannen hebben daar van nature niet zoveel mee. Kinderen zijn altijd vrouwenwerk geweest. Voor duurzaamheid moeten mannen nadenken en dat kost meer inspanning dan jagen of vechten. Mannen overschrijden van nature grenzen, terwijl vrouwen proberen het binnen die grenzen zo leefbaar mogelijk te maken.

Mannen kunnen niet met macht omgaan, en dat hebben ze altijd intuïtief zelf geweten. Deze onzekerheid hebben ze vanaf het begin met heiligverklaring bezworen. ‘Bastion’, of ‘bolwerk’, dat zijn mannenbouwsels. Een ‘mannenbolwerk’: heb je ooit van een ‘vrouwenbolwerk’ gehoord? Het klinkt niet eens. Mannen hebben hun onzekerheid altijd met bolwerken bevestigd, met koningsgraven, hunebedden, mastaba’s en piramiden. Maar het echte metselwerk aan de heiligverklaring hebben ze gepleegd aan hun geestelijke bolwerk: hun Ene Ware God. Ein fester Burch ist unsere Gott! Ja, en wie is "ons"? Dat zijn de mannen. We krijgen het er nog over: Hij is immers de hoofdFiguur van deze verhandeling.

VJ’s en AGR’s

In de inleiding had ik het over de menselijke natuur: dat we die moeten kennen willen we wat zinnigs over ‘de mens’ beweren. Welnu, de natuur van een soort is zoals die soort in de loop der miljoenen jaren geëvolueerd is en de langste tijd van haar bestaan geweest is. Als we ons wat onze soort betreft beperken tot de laatste 2 miljoen jaar, dus vanaf de tijd dat ze het vuur zijn gaan gebruiken en zich ook buiten de tropen van Afrika over de wereld zijn gaan verbreiden, moeten we vaststellen dat ze al die lange tijd, tot voor betrekkelijk kort geleden, geleefd hebben als verzamelaars/jagers (VJ’s).

Hoe VJ’s zijn, kunnen we vandaag behoorlijk goed weten uit de beschrijvingen van de antropologen die hen bestuderen of bestudeerd hebben. Er zijn nog maar heel weinig van die echte VJ-gemeenschapjes over, door de oprukkende boeren verdreven naar de voor boeren onbruikbare gebieden zoals woestijnen of arctische toendra’s. Toch melden alle antropologen over hun zo ver uiteenliggende studie-objecten dat die mensen gezond en gelukkig zijn en verzekeren dat ze in de beste aller werelden wonen.

99,5% van de tijd dat we onze voorouders mensen noemen, waren ze VJ’s. Kwamen ze aan de kost met scharrelen. Kwamen ze na een paar dagen lopen aan op een bepaalde welbekende plek, dan staken de vrouwen wat takkenhutjes in elkaar en verbleven ze er enkele dagen of weken, om er de welbekende planten en vruchten te oogsten en er op welbekende dieren te jagen. Wanneer de plek leeg geoogst raakte, laadden de vrouwen de weinige spullen (voornamelijk dierenvellen) in een tas van dierenvel op hun rug, de kleine er bovenop, en dan trokken ze verder naar de volgende welbekende plek. (Het ‘hengsel’ van de draagtas liep om hun voorhoofd.) De mannen droegen alleen hun wapens: het gevaar van wilde dieren loerde altijd.

De weinige groepjes mensen die nog steeds zo leven, zijn gezond en gelukkig, en dat zijn onze voorouders ook altijd geweest. In die lange-lange VJ-tijd was geluk heel gewoon.

Tekstvak: !Kung-leefgroep op weg naar de volgende kampplaats. Omdat we 99,5% van ons menselijke bestaan VJ’s waren, zijn we dus van nature VJ’s en komen onze baby’s met VJ-verwachtingen ter wereld.

Ik zal eens een stukje voorlezen uit het boek van een antropoloog die zich in de VJ-mentaliteit gespecialiseerd heeft: Hugh Brody[26]:

In een tent van huiden – maar het kan ook een sneeuwhuis zijn of een van overheidswege verstrekte prefab-woning – wordt de baby wakker. Ze wordt opgepakt, gevoed, geknuffeld en er wordt tegen haar gepraat. Ze hoort de stemmen van de mensen in de ruimte, die van haar moeder die zegt dat ze lekker aan het drinken is. Al mag ze dat zelf weten, of en wanneer ze drinkt of er mee ophoudt. Alleen woorden van goedkeuring hoort ze. Als ze na het drinken indommelt, gaat ze in moeders amautik, de draagzak die onderdeel is van de parka en waarin ze tegen moeders rug ligt. De moeder voelt aan de bewegingen van de baby wanneer die moet plassen of poepen en dan wordt de baby eruit gehaald en boven een geschikte plek gehouden. Waarbij de moeder haar weer bemoedigend toefluistert. Moeder veegt de billetjes af en zegt”: “Nu is mijn dikkerdje weer lekker schoon, mijn schatje.” De opa komt er even bij, en zegt, met zijn gezicht vlak bij het hare: “Lief vrouwtje van me. Ben jij mijn kleine vrouwtje? Ja, jij bent mijn kleine vrouwtje!” De moeder glimlacht en houdt haar dochter voor hem omhoog: “Moeder? Ja, je bent mijn moeder!” Want de baby is geboren kort na het overlijden van de oma! Ze wordt beschouwd als de atiq, de geest van haar oma en ze heeft ook haar naam geërfd. Hoewel alle baby’s koestering en veiligheid ten deel valt, wordt een atiq nog eens extra bemind en aanbeden.

Baby’s worden met respect behandeld – zoals iedereen door iedereen met respect bejegend wordt.[27] Baby’s krijgen alles en er wordt hen niets geweigerd. Mogen slapen wanneer ze willen, krijgen geen standjes want baby’s kunnen nog niets verkeerds doen.

Vanaf het begin van hun leven luisteren de kindjes naar verhalen. Niets wordt voor het kind verzwegen: het pikt toch alleen maar op waar het aan toe is om het op te pikken. Opa vertelt van de schepping van de zeezoogdieren, de belangrijkste prooidieren van de Inuit. Verhalen met alle seksuele en bloederige details, en mysteries. De kinderen luisteren zo lang ze willen, horen heel vaak dezelfde verhalen terug en groeien er zo mee op. Ze zien hoe de volwassenen elkaar respecteren en hoe ieder haar/zijn speciale vaardigheden en taken heeft. Ze leren de namen van de dieren en de dingen spelenderwijs kennen.

Alle antropologen die met de weinige nog een VJ-bestaan leidende gemeenschapjes te maken hebben, melden hetzelfde: de mensen zijn opvallend gezond en gelukkig en gaan allemaal op dezelfde respectvolle manier met hun kinderen en elkaar en met de dieren en planten en de aarde om. Ze moeten er van dag tot dag van leven dus dat ga je niet kapot maken.

10.000 jaar geleden, in het laatste 0,5% van ons mens-zijn, kwam daar verandering in. Vanaf toen zijn op steeds meer plekken van de aarde de mensen hun plantaardige en dierlijke voedsel gaan telen. Ze zijn op één plek blijven wonen: bij hun velden. In steeds vastere behuizingen. In dorpen, hier en daar zelfs in steden. Ze zijn AGR’s (boeren) geworden. Ze zijn in oorlog geraakt met elkaar. Er is machtsongelijkheid tussen hen ontstaan en privé-bezit. Slavernij zelfs. Mensen zijn macht gaan uitoefenen over elkaar, elites over onderworpen massa’s. Mannen over vrouwen. Waarom en hoe dat allemaal gegaan is. dat komt dadelijk aan de orde. Maar het moge duidelijk zijn dat in die 0,5% van de tijd dat we mensen zijn, onze natuur wel gefrustreerd is maar niet veranderd. We blijven nog steeds terugverlangen naar dat verloren paradijs van het VJ-bestaan. Natuurlijk, we kunnen niet terug. Maar het scheelt een stuk als we onszelf voortaan beter begrijpen.

het scheppingsverhaal

Als natuurverschijnsel zijn mensen machtig en uniek geworden door hun verwerven van namen voor de dingen. De almaar groeiende hoeveelheid namen voor steeds meer dingen zou weldra een onleefbare chaos in hun breinen hebben veroorzaakt als ze daar niet al meteen structuur in hadden gebracht. De voor de hand liggende structuur is die van oorzaak en gevolg. Eerst dit, dan dat. De structuur van hoe de dingen begonnen en werden tot zoals ze nu zijn. Het scheppingsverhaal dus.

Wanneer een groep te groot werd, ontstonden er – ik zei het al – spanningen en dan duurde het niet lang of een groepje ondernemende jonge vrouwen met hun kinderen en jonge mannen besloot om een nieuw gebied in gebruik te gaan nemen. Dat gebied was al wel bekend, want een ondernemende jonge vrouw of man maakte ter voltooiing van haar/zijn volwassenwording graag een statusverhogende verre tocht, om daar na behouden terugkeer levenslang van te kunnen verhalen.

Dat nieuwe leefgebied was voordien nog ‘woest en ledig’: nog onbenoemd. Voor mensen zijn de dingen er pas als en in zoverre ze er woorden voor hebben. De koloniserende groep was dus de eerste die de dingen in het stamgebied hun namen gegeven had; in het leven geroepen had, menselijkerwijs gesproken, oftewel geschapen had. In het spraakgebruik van hun nakomelingen werd deze voorouderlijke groep vrouwen, kinderen en mannen samengetrokken tot één scheppende Figuur, de Grote Voorouder. (Deze hebbelijkheid, om een hele groepering tot één figuur te reduceren, hebben wij nog steeds wel een beetje: we spreken over ‘de Mof’, ‘de bezetter’, ‘de Jap’, ‘de Duitser’, ‘de Amerikaan’, de filosoof, etc.)

Let wel: ook al leefden er in dat nieuwe gebied wel mensen of hadden er geleefd, dan waren dat geen stamleden, spraken een andere taal en waren dus eigenlijk geen mensen. Voor de nieuwkomers was het gebied dan toch gewoon ‘woest en ledig’. Ongeveer zoals Amerika of Zuid-Afrika dat voor de eerste Europese kolonisten was: wat daar rondzwierf aan VJ’s waren maar roodhuiden of zwartjes, dus dat telde voor de landbouwende AGR- boer niet.

Hoe dat scheppingsverhaal er globaal uitzag, kunnen we in onze dagen nog afkijken bij sommige Aboriginal-stammen. Ik heb het ontleend aan De Stam van de Wilde Honing van Ad Borsboom (1996)

Het Verhaal vertelt hoe de Grote Voorouder in de Droomtijd het stamgebied op een bepaalde plaats binnenkwam, overal op Zijn weg de voor de stam belangrijke dingen schiep, om het tenslotte op een bepaalde plek weer te verlaten. Overal waar Hij/Zij gelopen had, waren voor de stam heilige plekken die niet dan met de grootste eerbied en gebeden betreden mochten worden. Zo was er ook een plek waar hij deeltjes van zijn Wezen had achtergelaten, die bij een moeder konden binnendringen en het begin van een nieuw mensje vormden. Dat mensje zou het deeltje levenslang met zich meedragen en bij het overlijden keerde het deeltje terug naar die plek. Voor de stam belangrijke dieren of planten kwamen als Figuur voor in het Verhaal. Dat werd gedanst/gezongen bij elke gelegenheid.

Het Scheppingsverhaal gaf niet alleen de dingen hun plaats in de ons omringende wereld, maar ook onszelf, het was de drager van onze identiteit. Dat telkens en bij iedere gelegenheid opnieuw dansen/zingen van hun stamgebied en dat al minstens een miljoen jaar lang, heeft de kiem gelegd voor onze religieuze[28] gevoelens,

Omdat het al onze kennis, ons begrijpen van de wereld en onszelf, onze wereldbeschouwing omvatte, was het Verhaal en waren alle rituele voorwerpen en gebruiken er omheen, waren ook alle plekken in ons stamgebied die er een rol in speelden, ‘heilig’: mocht je niet aankomen, mochten niet beschadigd worden of zonder respect betreden.

Hun talige bewustzijn was nog lange tijd zo labiel dat ze meenden dat, wanneer ze zouden ophouden met hun wereld te dansen/zingen, deze zou ophouden te bestaan.

De gebeurtenis bij uitstek was de initiatie van de jongeren bij hun intrede in de volwassenenwereld: dat is bij alle stammen de gelegenheid waarbij alle zang/dansen systematisch bij de jongeren worden ingeoefend. Een groot gemak hierbij is dat het geheugen bij niet-geletterde volken nog onaangetast is. Ze hoeven een lied maar één keer te horen om dat voor altijd letterlijk te kunnen onthouden. Het is voor hen onbegrijpelijk dat wij-hier zo’n slecht geheugen hebben. Borsboom kreeg herhaaldelijk verwijtende opmerkingen als hij vroeg wie of wat dit of dat ook weer was. Dat was hem vorige maand of bij zijn vorige bezoek enkele jaren terug toch al verteld?

Het belang van het letterlijk en met de juiste stembuigingen onthouden van de oeroude zang/dansen moge duidelijk zijn: hierdoor bleef hun wereld in stand. En hun voedselvoorziening: alleen wie het lied van het land kent, kan/mag van het land leven.

“Natuurlijk,” legde Charlie uit, “we kennen niet alleen onze eigen dreamings (zo noemen de Aboriginals hun zang/dansen), maar ook die van de clans van onze vrouwen en schoonzonen. Het grondgebied van hun clans ligt naast het onze. Dat land moeten we ook kennen, anders kunnen we niet leven. Het clangebied van onze vrouwen is zeer waterrijk, dat van ons voor het grootste deel tamelijk droog. Stel je voor dat we alleen van ons gebied moesten leven, dan zouden we aan het einde van de droge tijd van dorst omkomen. Als we hun liederen en dansen kennen, kennen we ook hun land. En andersom hetzelfde. Onze schoonzonen moeten onze dreamings kennen, anders kunnen ze niet goed voor onze dochters en kleindochters zorgen.” (uit De clan van de Wilde Honing)

Alle dingen hebben hun uiterlijke verschijningsvorm maar ook hun diepere en nog diepere betekenis en samenhang. Kinderen leren de uiterlijke verschijningsvorm kennen maar vanaf hun puberteit moeten ze worden ingewijd in de diepere achtergrond van alles. De nog diepere betekenis achter de diepe achtergrond wisselen alleen de oude ‘theologen’ van de gemeenschap met elkaar uit.

De inwijdingskennis is geheim, want er is een machtsstrijd tussen vrouwen en mannen. Ingewijden sluiten niet-ingewijden uit. Vrouwen laten mannen niet toe bij hun riten, en omgekeerd. In egalitaire VJ-gemeenschappen althans; in AGR-gemeenschappen die in een permanente staat van oorlog met elkaar verkeren, hebben de mannen de macht definitief van de vrouwen overgenomen en worden de riten der vrouwen als bron voor hun gevoel van vrouwenwaarde onmogelijk gemaakt.

Alle stammen kennen of kenden zulke inwijdingsriten als onderdeel van hun scheppingsverhaal. Maar sinds de mensheid uit AMM’s bestaat, is ze aan verandering onderhevig geraakt.

De gedanst/gezongen scheppingsverhalen groeien met de gemeenschappen mee. De verandering hangt samen met de manier waarop de gemeenschap aan de kost komt. Het is de overgang van het pure nomadische VJ-bestaan via semi-nomadische tuinbouw naar het gevestigde AGR-bestaan in dorpen.

Dan is het des te verbazingwekkender dat de scheppingsverhalen in het Midden-Oosten waar de twee bijbelse Genesisverhalen op gebaseerd zijn, nog zo puur het hier gedebiteerde verhaal weerspiegelen. “In den beginne was het woord..” (onze soort begon met namen voor de dingen) “en het woord was God” (de Grote Voorouder die eigenlijk de groep eerste vrouwen, kinderen en mannen was die het stamgebied betrad) en de verdrijving uit het paradijs (van de dierlijke instinctzekerheid, als ‘straf’ voor de aantasting van de dingen door die te benoemen; of/en de overgang van het ‘paradijselijke VJ-bestaan naar het hachelijke AGR-bestaan).

De Yanomami zijn een voorbeeld van gemeenschappen in de overgang van VJ naar AGR. Meestentijds wonen ze in hun shabono’s bij hun tuinen, maar die laten ze ook in de steek voor maandenlange zwerftochten door de jungle. Door hun toegenomen voedselvoorziening is in de loop der generaties het aantal shabono’s toegenomen. Dus grotere druk op het jachtgebied. Dus toegenomen rivaliteit tussen de gemeenschappen, raids op elkaar. Ze leven in een permanente toestand van ‘oorlog’. De gevolgen voor hun samenleven zijn voorwaar niet gering. De egalitaire omgang tussen de seksen heeft plaatsgemaakt voor machisme. De inwijdingsriten, ook die voor de jongens, zijn verdwenen en vergeten, vermoedelijk doordat die wegens de permanente overvaldreiging geen doorgang meer konden vinden. Ze hebben dan ook een serieus jongerenprobleem, versterkt doordat oudere mannen met veel status er meerdere vrouwen op na houden; ze maken echt de indruk van een bevolking in oorlogstijd, wanneer wetteloosheid en ordeloosheid heersen. Ze zingen/dansen hun oorsprongsmythen nog wel en oude mannen vertellen ze aan de kinderen, maar het begint er allemaal een beetje bij te hangen, het is geen integrerend deel van hun bestaan meer zoals het altijd geweest is.

In eenzelfde toestand of erger verkeren de Bergpapoea’s van Nieuw Guinea. Ze leven van primitieve verbouw van zoete aardappelen en teelt van varkens. Maar teveel dorpen met steeds meer uitgeputte velden (kennen nog geen andere bemesting dan afbranden van begroeiing), dus onderlinge oorlogstoestanden, stress en gruwelijk machisme. En nauwelijks religie meer. De ‘edele wilde’ is er ver te zoeken.

Er is nimmer een gemeenschap geweest die het zonder haar scheppingsverhaal (Groot Verhaal, dragend verhaal) heeft kunnen stellen, omdat het Verhaal de identiteit van de gemeenschap als geheel en van elk afzonderlijk individu belichaamt. Dat wij het nu zónder stellen, blijkt dan net zo min goed te gaan als bij de Bergpapoea’s.

Wij hebben ons oude Verhaal, hoe vreugdeloos en veelal deprimerend het ook was, niet vrijwillig afgeschaft. Het is gewoon verdrongen door het prettige en optimistische mensbeeld van de marktreclame. Het ging er mee als met ons regenwoud toen we nog mensapen waren. Ook dat verlieten we niet vrijwillig, het verliet óns. Het klimaat veranderde, en wij veranderden mee. Hoe de vrije markt ons, westerse mensen, heeft veranderd – it’s the economy, stupid! – zullen we in deel vier gaan zien.

het begin van het machisme

Gedurende de hele zo succesvolle evolutie van de mensheid welke ik dus ruwweg zes miljoen jaar geleden laat starten, zijn de vrouwen de dominante sekse geweest. Dus ook in de VJ-tijd. Al die lange tijd, welke onze menselijke geaardheid heeft gevormd – en gedurende welke wij tot de aardigste dieren van het leven zijn geworden – hebben onze leefgroepen rond de 25 individuen geteld. Met minder kan er niet genoeg eten worden verzameld en voor meer is de dagopbrengst niet toereikend. Baby’s en bejaarden brengen niets in; het zijn de vrouwen en kinderen die het voedsel verzamelen. De inbreng van de mannen bestaat, behalve uit het zorgen voor de veiligheid tegen de altijd loerende grote katten, voor incidentele vleesbuit; maar daar kun je nooit zeker van zijn.

Het heeft er alle schijn van dat ook de rituelen, het dansen/zingen van het scheppingsverhaal in al zijn specifieke vormen bij specifieke gelegenheden als geboorte en dood, ziekten en menstruaties, vooral op de vrouwenbeleving afgestemd zijn geweest en vooral door de vrouwen zijn uitgevoerd. De allerprimitiefste menselijke leefgroepen zijn uitgestorven voordat de antropologen de kans kregen of de kennis hadden om er de hiervoor belangrijke bewijsvoering te noteren. Dus laat ik de Aboriginal boekdelen spreken, uit wiens mond is opgetekend: “In het begin hadden wij (mannen) niets … wij hebben die dingen (mannenrituelen) van de vrouwen overgenomen.” En van twee leefgroepen, op uiteenliggende werelddelen, heb ik de opmerking onthouden dat de heilige fluiten door de mannen van de vrouwen gestolen zijn.

Waar en wanneer de mannen zich bewust geworden zijn van hun tweederangspositie en ze daartegen in het geweer gekomen zijn? Het moet zijn geweest waar en wanneer de voedselvoorziening grotere leefgroepen mogelijk heeft gemaakt. Het zou al begonnen kunnen zijn waar en toen de opbrengst van de jacht (mannenwerk) de inbreng van de vrouwen (verzamelen) begon te overtreffen. In de noordelijke streken konden leefgroepen de winters alleen overleven door het veroveren van een ‘vleesfort’ als een mammoet. Maar de Inuit (Eskimo’s) leefden nog steeds voorbeeldig egalitair terwijl hun belangrijkste voedselbronnen (robben en kariboes) mannenwerk waren. Laten we het er op houden dat zo’n situatie voor het zelfbeeld van de mannen niet ongunstig was. De grottenschilderingen van het ijstijd-Europa zijn zeker restanten van mannenrituelen (initiatieriten voor de jongens) geweest. Maar de honderden vrouwenbeeldjes uit diezelfde periode en van duizenden jaren nadien maken duidelijk dat de verering van de Grote Moeder nog steeds de heersende ideologie was. Waar en wanneer begint de ‘revolutie’ van de mannen? En waarom?

Machisme en oorlogvoering horen onverbrekelijk bij elkaar. Wanneer leefgroepen te groot worden, krijg je spanningen en dan vertrekt een subgroepje jonge vrouwen, kinderen en mannen om een nieuw gebied in gebruik te gaan nemen. Zo heeft de mensheid zich in de loop der honderdduizenden jaren over de Aarde verbreid. Maar dat is slechts bij uitzondering het geval; normaal blijft een leefgroep ongeveer even groot en houden geboorten en sterfte elkaar in hachelijk evenwicht. En ik geloof er geen barst van dat ze kuddes prooidieren achterna trokken, zoals sommige predators als wolven doen. Zelfs leeuwen en hyena’s blijven waar ze ‘wonen’ en wachten op de volgende trek. Jagersgroepen als de Inuit en de San blijven ook in hun gebied en weten wanneer de prooidieren weer komen. Hoe is er verandering kunnen ontstaan in dit patroon?

De uitvinding van de pijlenboog en de domesticatie van de wolf (tot jachthond) heeft de jachtopbrengst enorm vergroot en dus tot snelle overbejaging van de eigen jachtgronden geleid. Behalve dat dit teveel kinderen in leven houdt dus de groepsgrootte doet toenemen, brengt het ook de groepen met elkaar in conflict. Oorlog maakt mannen belangrijk.

Waar groepen overgingen op voedselproduceren, door teelt van gewassen en van de domesticeerbare dieren die daar op afkwamen zoals schapen, geiten, varkens en later runderen, groeiden hun aantallen en vooral het aantal van hun leefgroepen. Ze konden niet langer vrij rondtrekken in een eindeloze wereld, moesten hun vrij-zwervende VJ-bestaan opgeven en zich permanent vestigen in dorpen van ronde lemen hutten in de nabijheid van hun velden.

Een van de eerste, nu door de archeologen goed bekende, plekken zijn de heuvelhellingen van het Zagrosgebergte in Irak, waar dit zo’n tienduizend jaar geleden gebeurd is.

Voor de aanplant van hun gedomesticeerde gewassen hakten de Zagrosmensen een stuk bos om en brandden het plat en zaaiden er hun voedselgewassen in. Wanneer na een paar seizoenen de werking van de vruchtbare as uitgeput was, namen ze een nieuw stuk bos in gebruik. Slash and burn noemen de paleo’s dat, en de hedendaagse Yanomami doen het nog steeds zo.

De Zagrosmensen floreerden en breidden zich uit, en hun dochtergroepen deden hetzelfde. Heel intelligent, maar niet de gevolgen overziend: op zeker moment was het bos op. De regens spoelde de teeltgrond van de kale hellingen, hongersnood dreigde en ze raakten op drift. Door de nood gedwongen leerden hun nakomelingen intensievere landbouwmethoden in de laaglanden aan de Eufraat, met omdijkingen, afwaterings-kanalen en bevloeiing.

Ze floreerden weer, in steeds meer dorpen, sommige tot stadjes uitgroeiend. Tot het gebied vol dorpen was en er niets meer viel uit te breiden. Heel intelligent, maar niet de gevolgen overziend. Oorlog! Ja, natuurlijk was er een alternatief: hongersnood, een kort en ellendig leven voor iedereen. De situatie van de schipbreukelingen van de “Medusa”: te veel mensen voor te weinig noodrantsoen. Bij oorlog was er tenminste één partij die overleefde en kon doorgaan. De afweging werd niet eens gemaakt. Boem! oorlog. De natuur is wreed en kent geen mededogen. De mens wel, de mens is van nature aardig. Tenminste … zolang de nood niet aan de man komt, zoals op het vlot van het vergane schip de “Medusa”.

We hadden het al ín ons als regenwoudbewoners en we zien het vandaag nog bij de chimpansees: wanneer onze overleving in het gedrang komt, gaan we vechten en worden mannen belangrijk. Hoe werkt dat bij zulke vredelievende en egalitaire bonobo-achtige wezens als mensen van oorsprong zijn en waar de vrouwen de dienst uitmaken? De vrouwen weten dat de overleving van hun groep, dus van hun kinderen, afhangt van het vechtvermogen van de mannen van hun groep. Zij zullen dat vechtvermogen, de gewelddadigheid, als een ‘goede’ eigenschap van een man gaan zien, en dus toejuichen en aanwakkeren bij hun jongetjes en mannen. Dat ze hier als sekse de dupe van werden namen ze dan maar voor lief. Of weer: heel intelligent, maar niet de gevolgen overziend. Zelfs vrouwen zijn mensen. Ze zijn ook niet aardig als de nood aan de vrouw komt.

Maar de mannen, die gedurende onze hele specifieke evolutie de tweede viool hebben gespeeld, gaan zich vanaf nu wel héél belangrijk voelen. Hun initiatierituelen volvoeren ze op steeds afgelegener plekken, waar ze geen vrouwen toelaten. Bij gebrek aan eigen rituelen bootsen ze die van de vrouwen na. Geboorte, borstvoeding en menstruatie, daarin lag de grootste vrouwenmacht. In velerlei vorm laten de mannenrituelen het opnieuw geboren worden van de initianten binnen de mannengroep zien. Bij sommige stammen werd de borstvoeding geïmiteerd door het laten drinken van mannenbloed of zelfs het afzuigen van sperma. Het menstrueren was het meest magische van de vrouwen maar ook het moeilijkst om te imiteren. Bij de Australische Aranda gingen de ouderlingen daarin het verst, in een wel heel pijnlijk ritueel. Bij de initianten werd een lang dun vogelbot door de pisbuis gestoken en het penisje met een stenen mes opengesneden. Dan beschikte de jongen dus tijdelijk over een vulva! Nadien werd de wond om de maand opnieuw opengereten zodat de initiant ook ‘menstrueerde’! Bij deze kwellingen mocht de jongen geen kik geven.

De oorlogvoering is dus de eerste aantasting van de aardigheid van de mannen ten opzichte van de vrouwen. Een bonobo-man zal nooit een vrouw aanvallen – dan gaat hij er liever van door. Een chimpansee-man en een mensen-man wel. Het verschil is: de laatsten kennen overpopulatie. Dan neemt het DNIWEKGM-gedrag weer de overhand. Oorlog dus.

“Vele groepssamenlevingen houden zich in bescheiden mate met oorlogvoering bezig en kennen in overeenstemming daarmee meer geprononceerde vormen van mannelijk seksisme”, zegt Harris.

Notoire oorlogszuchtige en vrouwenonderdrukkende macho’s zijn de Yanomami-indianen in het Amazonewoud; maar dat zijn halfsedentaire tuinbouwers, dus al parttime-voedselproducenten. Niet dat ook maar de primitiefste vorm van voedselproductie voorwaarde is voor oorlogsgeweld en vrouwenonderdrukking: de Aborigines van Queensland, in het noordoosten van Australië, levend in groepen van rond de 45 mensen en pure voedselverzamelaars, maar kampend met overpopulatie en vleestekort, stuurden geregeld troepen krijgers op pad om “door vijandelijke groepen begaan onrecht te wreken”. De gevangenen, liefst vrouwen en kinderen, werden gekookt en opgegeten”. De mannen lieten hun vrouwen al het zware werk doen en alle lasten dragen als ze zich verplaatsten, en sloegen of doodden ze bij overspel – waar ze zelf druk mee waren; dus ook echte machisten.

Maar, zegt Harris: “Dorpssamenlevingen die ten dele door rudimentaire vormen van landbouw in hun onderhoud voorzien, drijven oorlogvoering en mannelijke dominantie meer op de spits dan voedselverzamelende groepssamenlevingen.”

De hoogland-Papoea’s zijn een extreem voorbeeld van hoe oorlog tot vrouwenmishandeling leidt. De vroege boerengemeenschappen van Europa daarentegen zijn nog tot rond 3000 vC een voorbeeld van egalitariteit en vredigheid gebleven. Zoiets als het dorp van Asterix en Obelix, zal ‘k maar zeggen. Dat was overigens ook al met palissaden omringd, net als de primitieve boerendorpen in de Zagrosheuvels. Zo’n muur van palen is een behoorlijk karwei, dat doen die dorpelingen niet voor de luxe; meestal is er ook nog een gracht omheen uitgegraven. Natuurlijk: tegen de wilde dieren die op de schapen en geiten afkomen. Tegen rovers (van hun jachtgronden beroofde jagers/verzamelaars? door hongersnood op drift geraakte boeren?) die op de graanvoorraden afkomen. Maar ook vanwege de eeuwige vetes tussen de gemeenschappen, die elkaar de schuld geven van ziektes en misoogsten, al dan niet nadat hun sjamaan daarvoor de darmen van een slachtdier heeft geraadpleegd of zijn teerlingen heeft geworpen.

Want wij zijn ‘tussen de oren’-apen geworden, wij geloven waar we niet beter weten of waar wij graag geloven; of we geloven op gezag; of overtuiging; of het verhaal van iemand die het goed kan brengen. We geloven waar we niet weten. Soms zelfs geloven we waar we eigenlijk wel beter weten: omdat het geloof ons beter uitkomt. Wanneer er eigenbelang mee gediend is, is elk Verhaal al gauw goed genoeg.

Het gedanst/gezongen scheppingsverhaal uit hun voedselverzamelaars-tijd hadden de boeren ingeruild voor de verering van uit stamtotems geëvolueerde vruchtbaarheidbevorderende goden, en hun totemistische denken voor het animistische: hun wereld was vol geesten die bezworen of met offergaven tevreden gehouden moesten worden. Voor de belangrijkste geesten/goden had elk dorp zijn tempel annex voorraadschuur, beheerd door de sjamaan die tot priesteres geëvolueerd was. Het beheer van, de zeggenschap over de gemeenschapsproductie, de zeggenschap over de herverdeling, daar ligt te sleutel tot macht, en tot het misbruik ervan. Dat was nieuw in de mensheid: tot dan toe was er nooit een overschot geweest om te herverdelen. Althans, geen product zoals graan of maïs dat kon worden opgeslagen voor minstens een jaar. Waar voorraden van konden worden aangelegd, die beheerd moesten worden.

ontstaan van klassensamenlevingen en godsdiensten

Feesten hebben een ver verleden. Dus even terug naar ons begin.

Net zoals individuen kunnen ook groepen van mensen niet zonder elkaar. De meisjes vertrekken uit de groep van geboorte en gaan leven in een andere groep. Wanneer een erectusgroep zonder vuur was komen te zitten, gingen ze vuur ‘lenen’ bij de buren. Voor grote jachten en vispartijen kwamen ze elk jaar bij elkaar, en ook voor rituelen ter ere van hun stamtotem. Daarbij werden waardevolle zaken als geschikte vuursteenknollen of houtsoorten of schelpen via wederzijdse geschenken uitgeruild; waardevolle zaken legden evenals verhalen al vroeg afstanden af.

De opbrengst van de verzamelde noten, vruchten en andere gewassen was evenals die van de jacht erg seizoensgebonden en kende goede en slechte tijden. Bij goede tijden kon een groep de opbrengst onmogelijk alleen op en nodigde de buurgroepen uit voor de jaarlijkse zang- en dansfeesten. Die bleven dan wekenlang of langer de zaak uitvreten, tot de spanning om te snijden was en ze het verstandiger vonden om hun eigen zangspoor, jachtgebied of shabono en tuinen maar weer eens op te gaan zoeken. Maar bij slechte tijden kon deze gewoonte de overleving van de groep betekenen: dan kon zij als gast van een op dat moment welvarender groep de slechte tijd uitzingen; dus de gastheergroep was erg tolerant.

De overleving is voor de mensheid altijd hachelijk geweest, al kun je je dat als consument niet meer indenken. Zwaarlijvigheid was bij onze voorouders een weinig bekend verschijnsel. Goede tijden werden afgewisseld door perioden van schaarste, en dan was het hongerlijden geblazen en interen op de vetlaag. Alleen kustbewoners kenden deze perioden van schaarste minder of niet, maar ook de huidige verzamelaars/jagersgemeenschappen en die van primitieve boeren hebben er nog steeds mee te maken. Bij de Inuit zijn het de zomers: geen robben. Bij de Yanomami is het de moessontijd. Voor de boeren is het ’t voorjaar: wel hard werken maar nog niets te oogsten. Wanneer het hongerseizoen voorbij is en er weer volop te eten is, wordt er gefeest. Onze vastentijd – ik bedoel: ramadan – en ons carnaval gaan er op terug. En natuurlijk schrijven we het aan God – ik bedoel: Allah – toe.

Het geven van zo rijk mogelijke feesten gaf een groep aanzien, gaf een dorp status. De aangewezen persoon om iedereen aan te sporen zo hard mogelijk z’n best te doen bij het jagen en oogsten is natuurlijk de hoofdman, (de Big-Man bij de Papoea’s), wiens aanzien stijgt met die van zijn dorp. Daarom werkt hij zelf het hardst en neemt het minst, houdt alleen de kleinere en minst aantrekkelijke porties voor zichzelf.

Half-sedentaire tuinbouwersgroepen zoals de Yanomami hebben al een hoofdman. Omdat ze nog geen privébezit kennen, heeft die geen enkele macht. Als ze op oorlogspad gaan is hij hun aanvoerder, maar ook in (altijd betrekkelijke) vredestijd is het hoofdman-zijn niet echt benijdenswaardig. Je moet altijd de beste zijn, het voorbeeld geven, ruzies beslechten, de vrijgevigste zijn, er de grootste tuin op na houden (mensen zijn liever lui dan moe, proberen hun tuin zo klein mogelijk te houden en bij anderen aan te kloppen als ze te kort komen) om gastdorpen te kunnen fêteren, kortom, in dit stadium is hij nog de hopman/hoofdman. ‘s Morgens het eerst uit de hangmat gaat hij midden op het dorpsplein zijn makkers wakker schreeuwen voor de taken van de dag, waarbij hij zelf het hardst werkt en het minst neemt. Waarom wil iemand dan toch hoofdman zijn? Vanwege de status, en de aantrekkingskracht die dat op vrouwen heeft. Maar wanneer je als persoon met ‘natuurlijk leiderschap’ en verantwoordelijkheidsgvoel behept bent, wil je gewoon doen waar je goed in bent en kun je het niet aanzien wanneer iemand anders die ‘het’ niet echt heeft, er een zootje van maakt. En anders wordt het leiderschap je wel aangeduwd. Het gaat ook meestal vanzelf, van jongs af.

Er zijn verschillende lijnen waarlangs de Grote Man tot Leider evolueert. Eén lijn noemde ik al: hij is de aanjager van de voedselproductie ten behoeve van de seizoensfeesten. Een variant ervan is die van de feestgever (de mumi zoals hij op de Salomonseilanden heet). Als een ambitieuze jongeman mumi wil worden, begint hij met trouwen, hard werken en zijn eigen consumptie van vlees en kokosnoten te beperken. Wanneer zijn echtgenote en ouders in de gaten krijgen dat het hem ernst is en dat hij aanstuurt op een feest, beloven ze plechtig hem bij te staan; immers, bij welslagen stijgen zij mee in status. Zijn eerste feest levert hem een aantal aanhangers op die er op gokken dat zij mee kunnen stijgen als zijn ster rijst. Dat gaat niet voor niks: ze moeten hem helpen bij het mogelijk maken van zijn eerste grote feest; hetgeen ook voor hen inhoudt dat ze harder moeten werken en voedsel moeten opsparen. Wanneer ook dit feest slaagt, heeft hij al een behoorlijke aanhang, met wie hij een ‘clubhuis’ bouwt voor het ultieme muminai-feest, waarop de aspirant-mumi zich gaat meten met de oude mumi. De eisen die hij aan zijn aanhangers stelt, worden steeds groter, maar zolang zij vertrouwen kunnen houden in zijn succes hebben ze ‘t er voor over: ze zullen delen in zijn roem. Op het feest-der-waarheid worden alle varkens, kokosnoten en sago-amandelpuddingen zorgvuldig geteld, en als de uitgedaagde mumi niet binnen een jaar een nog groter feest weet te geven is er een nieuwe mumi. Dit patroon komt in variaties in tal van andere sedentaire gemeenschappen voor, en we hoeven dus niet te denken dat democratie een uitvinding van de Grieken is.

Wanneer we aan de boerendorpen denken die het begin vormden van de stadsstaten van Sumerië, de bakermat van de beschaving, moeten we ook aan de mumi-figuur denken: bij hen heette die de lugal (= grote man). In de boerendorpen is de Grote Man de herverdeler van de gemeenschapsproductie geworden. Aan die gemeenschapsvoorraad staan alle families een deel van hun oogst af. De opslag ervan vindt plaats in de schuren bij de tempel van de dorpsgod die de vruchtbaarheid van de velden en het welslagen van de oogst waarborgt. Wie het beheer over de dorpsproductie heeft, wie de ‘herverdeling’ doet, heeft de macht bij zijn staart. Is het een vredige gemeenschap dan is het de priester. Maar heerst er een permanente staat van oorlog, dan is de Grote Man vooral oorlogsleider. Is hij succesvol dan krijgt hij steeds meer macht. In de latere klassenmaatschappijen heerst de despoot met zijn trawanten. Hier ziet u hem geboren worden.

Zoals de Grote Man is ook de mumi oorlogsleider, oftewel krijgsheer. Nu zijn de Salomonseilanden door de kolonisator gepacificeerd, zoals ook de koppensnellers met hun big man’s gepacificeerd zijn. Maar de ouden mijmeren nog over vroeger, toen hun mumi’s nog woeste oorlogsleiders waren en zijn aanhangers in de clubhuizen feestvierden van de geroofde buit en zich vergrepen aan de geroofde vrouwen. Om zijn aanhang tevreden te houden moest de mumi de ene oorlog na de andere voeren. En zo evolueerde ook de Grote Man tot Leider. En zo evolueerden de aanhangers in hun clubhuizen tot elite. En toen de Leider tot Koning evolueerde, tot adel.

de lofzangers

Alle elementen van het mannelijke leiderschap zijn al in de chimpanseeleefgroepen aanwezig: de bondgenootschappen, de intriges, de oorlogen, de vrouwenonderdrukking, maar ook de leiderschapskwaliteiten. Lees daarvoor Van Nature Goed van Frans de Waal. Alle elementen op één na: de lofzangers. Chimpansees kunnen niet zingen (al begint het er bij bonobo’s wel op te lijken, en zijn de gibbons beroemd om hun ‘duetten’) en vooral: ze zijn niet talig: de lofzanger is bij uitstek een talig fenomeen.

Aspirantleiders kunnen wel hoge ambities hebben maar tot de bevinding komen dat het leiderschap voor hen niet is weggelegd doordat een ander net iets meer kwaliteit in huis heeft om het vertrouwen van anderen te krijgen. Om hun status zo hoog mogelijk te houden blijven ze in de kring rond de leider verkeren (gereed om diens plaats in te nemen wanneer deze al dan niet door hun verborgen toedoen is weggevallen). Een leidersfiguur kiest de kring om mee om te gaan ook het liefst uit mensen met vergelijkbare kwaliteit: mensen met wie hij kan praten. Bovendien kan hij ze zo in de gaten houden. Wanneer iemand gespeend is van leiderschapskwaliteiten en bijbehorende ambitie, maar wel andere intellectuele kwaliteiten, met name op het gebied van het woord en de verbeeldingskracht met bijbehorende ambitie in huis heeft, komt hij in een iets lager echelon rond de leider waarin ook de sjamaan/waarzegger – ook zo iemand met aparte kwaliteiten – vertoeft en is hij lofzanger.

Harris noemt ze niet. Maar volgens mij zouden de Grote Mannen en de mumi’s nooit tot Leiders en Koningen hebben kunnen uitgroeien zonder lofzangers, zonder ondersteunende ideologen. We kennen ze uit alle oude verhalen, van de Ilias van Homerus tot Asterix en Obelix. Ik ken ze vooral van Ségou, het meesterwerk van Maryse Condé over de lotgevallen van een Afrikaans koninkrijk.

Het zijn de lofzangers die de successen en heldendaden van de mumi of de Grote Man uitvergroten en mythische proporties laten aannemen. Kunnen ze straffeloos doen achter de brede rug van de Leider die de verantwoordelijkheid heeft. En die puber gaat steeds meer denken dat hij écht goddelijk is. De lofzangers maken opportunistisch gebruik van elementen uit het scheppingsverhaal, geven dat een gewenste draai. Waarom doen ze dat? Natuurlijk om in het gevlei te komen en te blijven. Maar ook omdat hun aanzien afhangt van dat van de leider, en hoe groter diens roem, des te meer er op henzelf afstraalt. Zij zijn het ook die de politieke daden van de Leider ideologisch ‘verkopen’, zij zijn de apologeten, zij dragen hem de argumenten aan om de strijd aan te binden met ‘vreemden’, zij zijn het die deze tot te verdelgen ongedierte verklaren, zij verheerlijken de oorlog. De lofzanger is voor een despoot een onmisbare trawant, al worden zijn prestaties even gemakkelijk vergeten als tweede geworden zijn in de Tour de France.

De mumi’s/Grote Mannen moesten hun aanhangers tevreden houden met oorlogsbuit en vrouwen. Slaagde hij daarin dan werd hij door aanhangers en lofzangers op een zo hoog voetstuk geplaatst dat hij er zelf in ging geloven; ging geloven in zijn eigen voortreffelijkheid en macht. Maar macht corrumpeert de ‘tussen de oren’-aap. Zijn zoon ging de macht als zijn terechte privilege beschouwen en verdedigen tegen wie hem hierin bedreigde. Steeds meer hielden Grote Mannen er gevangenen op na om in de tuinen van hun eigen familie te laten werken. Ze gingen de statusweerspiegelende veroverde rijkdommen voor zichzelf houden: BEZIT. Men kon niet langer hardop beledigend over de Grote Man praten zonder te riskeren dat men door diens trawanten in elkaar werd geslagen en als hij, omringd door zijn gevolg, er aan kwam, moest je zorgen dat je als de bliksem van je veranda omlaag kwam want als het gevolg zag dat je hoger zat dan de Leider liep je nog wekenlang kreupel.

Zonder de groepscontrole van de !Kung, die elke voortreffelijke prestatie kleineren om de voortreffelijke bescheiden te houden zodat het hem niet in de bol slaat, krijgen de op welbegrepen eigenbelang gerichte loftuitingen van de lofzangers het gevolg dat het eigenbelang bij de Leider en zijn trawanten vrij spel krijgt. Dit mechanisme nu is verantwoordelijk voor het vele bloed waarmee onze beschaving van start is gegaan.

Er is nog een factor. Zoals verentooi of krachtige stemgeluiden bij veel soorten mannelijke concurrenten intimideren en besparend werken op energievretende concurrentiegevechten, zo kun je door het tentoonspreiden van terreur besparen op krijgsinspanningen. Waarom anders zou Assurnasirpal II van Assyrië zijn onmenselijkheid zo trots hebben laten optekenen? ”Ik richtte een zuil op tegenover de stadspoort en liet alle aanvoerders de huid afstropen … ik bedekte de zuil met hun vellen … enigen metselde ik in in de zuil, anderen liet ik er op palen … en ik sneed de hoofdmannen armen en benen af … ” En verder: “Vele gevangenen liet ik verbranden … sommigen handen of vingers afsnijden, anderen neus of oren … velen werden de ogen uitgestoken”. “Hun jongens en meisjes liet ik verbranden.”[29]

Besparing op te investeren energie is de belangrijkste factor bij het onnodig wreed zijn van de despoten en van criminelen bij hun overvallen.

De lofzangers bezongen de heldendaden van hun Grote mannen in ronkende bewoordingen. In die odes geen woord over de ellende die aan de overvallen en overwonnen gemeenschappen was aangericht: dat waren slechts vijanden. De mens was wel een zeer sociaal wezen, maar voorlopig alleen tegenover de eigen groep. De eigen mannengroep wel te verstaan: hun vrouwen waren uit vijandige dorpen afkomstig en dus niet te vertrouwen! De vrouwenharten lagen bij de verwanten van die vrouwen, dus heulden die met de vijand. Het grofste geweld was toegestaan om ze onder de duim en aan het werk te houden terwijl de mannen feestvierden in hun clubhuis. Macht corrumpeert. De ‘tussen de oren’aap heeft zijn instincten en neigingen ondergeschikt gemaakt aan zijn heersende cultuur … dus ook zijn sociale instincten en neigingen! Zijn aardigheid.

Als alles op was en de misbruikte slavinnen de geest gegeven hadden, begonnen de trawanten te morren en moest de Grote Man weer op oorlogspad.

Op ettelijke plaatsen in de wereld heeft dit tot onvoorziene ontwikkelingen geleid.

Gedurende deze krijgstochten waren de krijgers lange tijd van huis en was het dorp overgeleverd aan de listen van de vijanden. De mannen konden zegevierend terugkeren en slechts een laag as aantreffen waar eens hun dorp was. Hoe moesten zij zorgen dat hun huizen en velden goed beheerd achterbleven? Dat konden ze niet aan hun onbetrouwbare vrouwen overlaten. Wel aan hun eigen zussen. Maar dan moesten ze deze niet langer uithuwen. Dus lieten ze die voortaan alleen huwen met iemand van buiten, die dan in hun dorp moest intrekken. Deze tactiek werkte. Maar op een niet voorziene manier. Van generatie op generatie kwam het beheer van de huishoudens en de velden onder leiding van steeds machtiger vrouwen. De mannen konden verder en langer van huis blijven en rijker beladen terugkomen in een voortreffelijk georganiseerd dorp … maar waar ze zich dan hadden te schikken naar de regels van de dames, die elkaar zusters en tantes en nichten waren. Terwijl de mannen vreemden voor elkaar waren geworden, zij het verbroederd in de strijd. Ze waren gasten geworden in hun huis, moesten zich houden aan de regels van het huis en anders konden ze hun deken pakken en naar hun familie terugkeren. Hun samenlevingen waren in de loop der generaties van patrilokaal naar matrilokaal geëvolueerd! Zo is het bijvoorbeeld gegaan bij de Irokezen, wier vreedzame samenlevingen door de eerste antropoloog Morgan beschreven werden. (Door wiens boek Marx, aan het eind van zijn leven helaas, werd geïnspireerd tot het beginnen aan De oorsprong van het Gezin, na zijn dood door Engels voltooid.) De politieke macht bleef bij de mannen, bij de Raad van Sachems (oudere mannen). Maar die werd door de vrouwen gekozen en hun beslissingen waren al door de vrouwen voorgekookt.

Overigens is de positie van de vrouwen bij het ontstaan van stadstaten en de specialisatie van het oorlogvoeren door een staand leger er enigszins op vooruitgegaan: hun mannen werden simpele ongewapende boeren of ambachtslui, en met de blote hand kunnen boerenvrouwen hun mannetje aardig staan. Maar het bleef een mannenmaatschappij, met mannengodsdiensten. De vrouwen werden nu door de heersende ideeën onder de duim gehouden. De mannen schermden nu niet met hun zwaarden tegen hun vrouwen maar met hun goden, de goden van hun (mannen-)samenleving. Krijgen we het zo over.

Het opdrijven van de voedselproductie betekende ook een voortdurend uitbreiden van het landbouwareaal. Dat gebeurt in alle dorpen van het gebied. Dat gebied is eindig. Dan komen ze met elkaar in conflict, over een bepaald gebied, over waterrechten. Oorlog.

De oorlog kent vele vaders. Wanneer een landbouwgebied door de gebruikte methode uitgeput raakt, wanneer een catastrofale droogte, een alles wegvagende wervelstorm of vloedgolf heeft toegeslagen, raakten hele streken op drift en op zoek naar voedsel. Oorlog.

In Eurazië zijn het vooral de Midden-Aziatische nomadische ruitervolken geweest die keer op keer hele sedentaire boeren- en stadsbeschavingen verwoest en massale volksverhuizingen veroorzaakt hebben. Dat waren een soort Masai: trotse en zelfbewuste veehouders met een diepe verachting voor op velden zwoegende boeren. Toen ze ook nog paarden onder hun kont kregen, werden ze een plaag voor de beschaafde mensheid, vierduizend jaar lang. In Kenia zijn die romantische krijgers nu botweg verboden, en niemand protesteert. Vind je ’t gek?

Een oorlog tussen naburige dorpen, bijvoorbeeld over waterrechten, leverden een overwinnaar op en een verliezer. Het verliezende dorp moest voor straf voortaan een deel van de oogst aan het winnende dorp afstaan, of arbeid te leveren aan de publieke werken van het overwinnende dorp, bij de palissadebouw bijvoorbeeld. Het overwinnende dorp had al snel argumenten gevonden om nog meer dorpen aan zich te onderwerpen.

Maar het kon ook anders gaan. Onbewapende dorpen die te lijden hadden onder overvallen van een bende onder leiding van een mumi/Grote Man waren gedwongen zich aaneen te sluiten. Onder leiding van de Grote Man van het grootste dorp.

Zo groeide zo’n hoofddorp uit tot stad, en zijn Grote Man tot Leider, en zijn aanhang tot elite. Deze gang van zaken vond plaats in het Midden Oosten, in China, in het oude Mexico, in het oude Peru: overal op de wereld hetzelfde patroon, overal via bloedige oorlogen en mannelijk seksisme, overal vergezeld door intensivering van de landbouw, stadsmuren, koningsgraven en ziggurats (afgetopte en getrapte piramiden, ontstaan doordat de geruïneerde voorgaande tempel eenvoudigweg tot grondvlak voor de nieuwe diende). De krijgsgevangenen werden tot slaven gemaakt. Dat genereerde nog meer rijkdom, dus dat werd weldra een doel op zich. Behalve in Midden-Amerika, waar meer dan genoeg arbeidskrachten waren maar waar een structureel vleestekort heerste. Daar werden de krijgsgevangenen ritueel geslacht en opgegeten, en werd het maken van krijgsgevangenen om op te eten een doel op zich.

Bij Harris komt de rol van de religie en de godsdienst bij de oorlogvoering en de evolutie van Grote Man tot Leider wat minder uit de verf, maar uit ander historisch werk moet je opmaken dat minstens in een deel van de tot steden uitgroeiende dorpen de ‘tempel’, dus de priestergroep, de leidende instantie was waar ook de Grote Man aan ondergeschikt was. Het tempelcomplex herbergde de opslag van de nood- en handelsvoorraden, had het beheer erover en de administratie ervan. De tempel schoot boeren bij misoogsten graan en nieuw zaaigoed voor, met de grond van de boer als onderpand, en fungeerde zo’n beetje als boerenleenbank. Kon de boer niet terugbetalen dan bleef de tempel eigenaar en werd de boer pachter of zelfs lijfeigene, met zijn hele familie. De tempel werd alleen maar rijker en machtiger. En macht corrumpeert ook geestelijken.

Bij voortdurende oorlogvoering werd de rol van de Grote Man als aanvoerder permanent, en bij succes steeg zijn roem en macht. Totdat hij zich sterk genoeg voelde voor een paleisrevolutie. In veel gevallen heeft de Leider ervoor gekozen om zich ook tot Opperpriester te laten kiezen, om zeker te zijn van zijn alleenheerschappij. Maar dat het ook anders kan heeft, zoals al gezegd, het oude Egypte laten zien. Een star hiërarchisch geordend Rijk onder Farao’s en tempelpriesters, waarin enorm hard gewerkt werd aan belachelijk hoge piramiden maar waarin heel wat minder bloed vergoten werd dan in de rijken van Mesopotamië of Midden-Amerika. Maar misschien heeft ook de aard van de rivier een rol gespeeld: de Nijl was zeer voorspelbaar (zij het in ’t tijdstip van haar overstroming, niet in de mate ervan) en Eufraat en Tigris waren zeer ónvoorspelbaar.

Elites die met hun leger de strijd aangingen met andere steden en overwonnen, kregen de smaak te pakken en brachten alle steden van een heel gebied onder hun macht. Zo evolueerden hun Leiders tot Koningen, van vader op zoon. In het oude Sumerië is het woord voor ‘koning’ Lugal, wat zoals ik al zei oorspronkelijk ‘grote man’ betekende.

De elites zelf evolueerden tot adel, tot ridders of hoe ze ter plekke ook heetten; eveneens erfelijk. Ze regeerden door middel van een ambtenaren- en priesterkaste, die het schrift hadden ontwikkeld voor administratieve doeleinden. En wanneer ze later, wanneer de ambtelijke infrastructuur nog verder ontwikkeld is, hele gebieden onder beheer van één centraal regiem weten te brengen, worden de koningen farao’s, god-koningen, keizers.

helden en goden

Er is geen gemeenschap geweest zonder zijn eigen scheppingsverhaal, zijn eigen Grote Voorouder, Djareware, Manitoe, zoveel talen zoveel namen ervoor. De onderwerping van je stam ging gepaard met het verlies van je stamgod(in)en. Stammen beleefden hun wereld geheel binnen hun Verhaal, dus religieus, en elke oorlog werd gevoerd onder supervisie van hun krijgsgod. En dat is tot de dag van vandaag niet anders. Met “God wil het!!” stortten de kruisridders zich op de Levant, het door de islam beheerste kruispunt van de handel met het Verre Oosten. Dat gebied werd eerst door de lofzangers/ideologen tot Het Heilige Land verklaard, dat nu van de moslims bevrijd moest worden. (Overigens is het Rijk van de Kaliefen vooral door toedoen van de Mongolen onder Djengis Kahn ineengestort, rond 1220.)

Met “Allah wil het!!” stortten eerlang moslimzelfmoordenaars, daartoe door lofzangers/imams aangehitst, zich met gekaapte passagiersbeladen kerosinebommen in de Twin Towers.

Om de inlijving van een stam wat te versoepelen, kreeg de god ervan een plaatsje in het pantheon van het grote rijk, waarvan de god van de winnende stadstaat natuurlijk de hoofdgod was.

De lofzanger/ideologen/priesters hadden er een goede broodwinning mee, met dat groeiend aantal goden (… ach, ga ik weer in de fout! ik bedoel:) de priesteressen verdienden er een goedbelegde boterham mee, met de verering van al die godinnen. De Grote Moeder van de vroege boerensamenlevingen was de Grote Godin Isis/Isjtar/Astarte/Asjera geworden van de stadstaten-samenlevingen en was nog heel lang de belangrijkste god.

De god van de winnende stadstaat was ook heel vaak een dier, het oorspronkelijke totemdier van de stam van die stadstaat. In Egypte bijvoorbeeld werd de ibis de god Toth, afgebeeld met een ibiskop. De godin Hathor had een vleermuiskop. Horus was een valk. Seth was helemaal een mengelmoes van voormalige stamtotems: een hond-jakhals-ezel-figuur.

Egypte

Elke stad in Egypte ontleende zijn belangrijkheid aan de verering van een speciale god. De godheid, in de vorm van een cultusbeeld, was gehuisvest in het binnenste heiligdom van de tempel. Het beeld kon zijn gemaakt van steen, verguld hout of zelfs zuiver goud, ingelegd met halfstenen. Afhankelijk van de gulheid van de koning voor deze speciale god. Het beeld zelf werd niet vereerd maar de ka (geest) van de godheid die via een piepkleine opening vanuit de hemel in en uit het beeld ging. Mensen maar ook dieren en dingen werd een ka toegedicht en alles (ook de piramiden) bevatte een piepkleine opening via welke de ka zijnsweegs kon gaan.

Bij het ochtendkrieken toog een kleine processie onder leiding van de dienstdoende priester, naar het heiligdom, beladen met de maaltijd voor de godheid. Grote hoeveelheden brood, stukken vlees en gevogelte, manden fruit en groenten, kruiken bier en wijn, boeketten en bloemenslingers. Alle offerandes werden klaargemaakt in de keukens van de tempel, de ingrediënten kwamen van de eigen boerderijen van de tempel en van de pachters van de landerijen van de godheid. Geslacht in het abattoir van de tempel, gebakken in de tempelbakkerij, gebrouwen in de tempelbrouwerij. Alles het beste van het beste. Onder het zingen van de ochtendhymne en begeleid met muziekinstrumenten. Het zegel van de heilige schrijn werd verbroken, de grendels teruggeschoven en de dubbele klapdeur geopend. Het beeld werd gewassen, gezalfd, gekleed en met juwelen behangen. Er werd wierook ontstoken en de offergaven werden rond de godheid uitgestald, zo fraai mogelijk om het oog van de godheid te behagen.

Wanneer de priester het teken gaf dat de godheid voldaan was, werden de berries met de offergaven weer opgetild en vervoerd naar het gebouw waar al het voedsel werd gedeeld (het beste natuurlijk voor de priester, de tempelschrijvers en de hogere tempelbeambten) onder al het personeel. Dat waren behalve de slachters, bakkers en brouwers ook de overige bedienden en arbeiders, de kruiers en bootslieden, kortom iedereen die deel uitmaakte van de tempelhuishouding met hun gezinnen. Een tempel was vaak een reusachtig bedrijf. De tempel van Amen in Karnak had meer dan 81.000 man personeel in dienst, als je daar ook de boeren, vissers, jagers en ambachtslieden bij rekent. Dat werkte allemaal op 250.000 hectaren akkerland, 433 tuinen, 46 constructiewerkplaatsen, op 83 schepen.

Driemaal daags was het etenstijd, voor de godheid en zijn mensen. Na de laatste eredienst werd de godheid ontkleed onder avondgezang en op zijn altaar te ruste gezet. De deuren werden gesloten, gegrendeld en verzegeld. Want in de nacht was het beeld een lege maar kostbare huls: die ziel was dan met de Zonnewagen mee naar de onderwereld, om tegen het ochtendkrieken terug te keren in het beeld.

Het hyperreligieuze rijk van de farao’s, in die vruchtbare Nijldelta van Boven- en Beneden Egypte, met zijn vele god(inn)en en tempels, heeft als systeem bijna 3000 jaar stand gehouden. Alleen gedurende tijden van jaren achtereen een ‘slechte Nijl’ heerste er hongersnood en wanorde, maar verder was het een stabiele en welvarende samenleving waarin de vrouwen het beter hadden dan hun zusters in andere beschavingen van het Midden-Oosten, in het klassieke Griekenland of in het middeleeuwse Europa. De rechten van de Egyptische vrouw om bezit in eigendom te hebben en te erven waren beter dan die van getrouwde vrouwen in het Victoriaanse Engeland. Hoewel er geen formele wetten waren gecodificeerd dwong het voorschrift van de Ma’at (orde, correctheid) en gehandhaafd door de koning, de vertegenwoordiger van de goden, om ieders rechten te eerbiedigen en te zorgen voor de zwakke leden van de maatschappij. De eerste twee hoofdperioden heeft Egypte ook nimmer imperialistische oorlogen gevoerd, het was zichzelf genoeg en een leger werd alleen bijeengebracht ter verdediging tegen woestijn- en zeevolken die op de ‘vleespotten van Egypte’ afkwamen.

de opmars der mannen met opgeheven pik

De veeteelt had het inzicht in de werking van de zwangerschap vergroot en het aandeel van de man in dit magische gebeuren duidelijker gemaakt. Vooral toen het oeros gedomesticeerd was en de techniek om de stieren door ze al jong van hun ballen te ontdoen handelbaar geworden waren en voor ploeg en kar gespannen konden worden (mannenwerk) was de status van de mannen in de landbouw sterk gestegen. Dan verschijnt weldra ook de Stiergod, met de Zonneschijf tussen de horens, als echtgenoot van de Vruchtbaarheidsgodin in de eredienst.

In de groeiende waarde van het privé-bezit en dus de macht van de ene mens over de ander kwam dit nieuwe besef van de belangrijkheid van het mannelijk zaad, dus van de man, als geroepen. Al in de vroege boerensamenlevingen begon de verering van de fallus (het opgerichte mannelijk lid) die van de beeldjes van de Grote Moeder naar de kroon te steken. Misschien was het toch weer een vrouwen-initiatief en begon de fallus steeds meer deel uit te maken van de erediensten van Isis. In haar tempel in Thebe verscheen een houten lingam (fallus) van Osiris, de mannelijke bij-god wiens ster aan het rijzen was. In hun gewijde processies droegen de vrouwen de beeltenis van Osiris mee, voorzien van een enorme beweegbare fallus.

Het duurde echter niet lang of de fallus werd van figurant hoofdrolspeler in de rituelen van het hele Midden-Oosten en Griekenland. In Athene stond een zuil met een bebaarde Hermeskop en voorzien van fallus op elke straathoek. Delos had rond 300 vC een laan met aan weerszijden gigantische penissen, met testikels als voetstuk, ten hemel gericht. In de Romeinse samenleving was de god Priapus een vertrouwde figuur tussen de huisgoden en ook de oude Britten hadden hun 60 meter hoge Reus van Cerne Abbas, pronkend met een borsthoge erectie om de boodschap van het mannelijke aanzien niet mis te doen verstaan. Tot in de 17e eeuw werd, tot niet geringe gêne van de katholieke kerk, in veel Provençaalse dorpen Saint Foutin vereerd: een beeld met een grote fallus. Om hun vruchtbaarheid te vergroten kwamen veel vrouwen het tegen betaling kussen en ze krabden er dan een stukje af dat ze in een drankje deden en opdronken. De priester zorgde er natuurlijk wel voor om de lucratieve penis steeds te repareren, zodat de reputatie van de ‘onuitputtelijke heilige’ staande bleef. [30] Geen land ter wereld echter wijdde zich zo enthousiast aan de fallusverering als India. Daar kon de hemelgod Sjiva bogen op een roede die tot in de zevende hemel reikte. Brahma en Visjnoe wierpen zich er voor in het stof en bevalen alle mannen en vrouwen, hetzelfde te doen. Een Sjiva-priester kwam elke dag spiernaakt zijn tempel uit met een belletje, waarop alle vrouwen naar buiten moesten komen om zijn heilige genitaliën geknield te kussen. Elke sjeik of patriarch liet bij een belangrijke ontmoeting zijn genitaliën bezichtigen (Allan Edwardes De Parel in de Lotus, London 1967).

Zo klom de fallus, en daarmee de mannelijke superioriteit, gestadig op in heiligheid. Het weerspiegelt (it’s the economy, stupid) de overgang van de tuinbouw (vrouwenwerk) naar de akkerbouw, waarbij het ploegen mannenwerk is, evenals het vervoer van de landbouwopbrengsten op de karren die door ossen worden getrokken en vaak lang van huis zijn.

Het ging niet van de ene dag op de andere. De machtsovergang van de Godin-Moeder naar God de Vader verliep in fasen. Aanvankelijk schept de Grote Moeder de wereld in haar eentje, heeft vluchtige minnaars en vele kinderen en maakt de dienst uit. In de tweede fase krijgt ze een metgezel, die eerst haar zoon is maar later haar echtgenoot. In de derde fase wordt de echtgenoot mederegent en tenslotte wordt de Godin onttroond en vernederd en zwaait de Man-God alleen de scepter. Een opgaande trend die de neergaande positie van de vrouw in de samenlevingen weerspiegelt. Talrijke mythen doen verslag van dit proces. In het Gilgamesj-epos van Mesopotamië is het ook heel herkenbaar. Vanwege zijn heldendaden wordt de godin Isjtar verliefd op hem, maar hij wijst haar grof af. Bij de Babyloniërs voert de god-koning Marduk oorlog tegen Ti’amat, de Moeder van Alle Dingen. Pas nadat hij haar in mootjes heeft gehakt, kan hij de wereld scheppen, uit stukken van haar lichaam. De scheppingsmythe van de Tiwi uit Midden-Afrika luidt het:

De Aardegodin Poevi maakte eerst het land. De zee was helemaal van zoet water.Zij maakte het land, de zee en de eilanden … Poeriti zei: “Dood onze moeder niet”. Maar Iriti deed het toch en doodde haar. Hij sloeg haar op het hoofd. Haar urine maakte de zee zilt en haar ziel ging naar de hemel …

De Kelten kenden de Grote Moeder als drie-eenheid: Emoe, Banbha en Fódla, de Drie Wijzen. Zij heersen ook over Mil de oorlogsgod. Maar diens zonen komen tegen de Wijzen in opstand; na ettelijke gevechten verslaan de jonge mannen de Wijzen en vernederen ze.

Bij de Grieken nam Apollo het heilige Delphische orakel van de godin over.

Bij de Azteken was Xochiquetzil de Moeder van de Aarde. Tot zij een zoon Huitzilpochtli baarde. Deze doodde eerst haar dochter de Maangodin. Toen doodde of verdreef hij al haar overige kinderen en nam tenslotte de plaats van zijn Moeder in en heerste voortaan over de Aarde.

De Kikoejoes in Afrika vertellen hoe in vroeger tijden de mannen de macht van de vrouwen overnamen door met elkaar af te spreken om hun vrouwen allemaal op dezelfde dag te bevruchten. Precies negen maanden later waren de vrouwen in barensnood en konden met gemak overmeesterd worden.

Veel mythen gaan ook over de overwinning van de Zonnegod op de Maangodin. In de Japanse Sjinto-versie wordt de oppergodin Ama-Terasu aangevallen door de oorlogsgod Susa-nuwo die haar rijstvelden vernielt en haar gewijde plaatsen bezoedelt met uitwerpselen en karkassen. Zij vecht terug, maar hij weet haar licht te stelen. Ze herwint slechts de helft van haar vroegere kracht en kan voortaan alleen nog in het duister van de nacht schijnen.

De Zon is typisch mannelijk. Met zijn fallische stralen treft hij Moeder Aarde en dringt haar binnen zodat het door de vrouwen gezaaide graan kan ontkiemen. Dat lineaire mannelijke denkbeeld van vooruitgang zonder ommezien verdrong het op de vrouwelijke vruchtbaarheidsculten geöriënteerde cyclische denken.

Het dualisme zon-maan groeide uit tot een kosmisch systeem van positief-negatief-tegengestelden. Wat de man is, is de vrouw juist niet. De man boven, de vrouw onder. De man sterk, de vrouw zwak. Aristoteles vatte in de vierde eeuw vC de seksuele verschillen als volgt samen:

De man is actief, een en al beweging, creatief op politiek, zakelijk en cultureel gebied. De man vormt en kneedt de samenleving en de wereld.

De vrouw daarentegen is passief. Zij blijft thuis, want dat ligt in haar aard. Zij is de materie die wacht om te worden gekneed door de actieve en creatieve mannelijke kracht. De man speelt ook de creatieve rol bij de voortplanting, de vrouw is louter de passieve broedplaats voor zijn zaad. Het creatieve zaad kneedt het menstruatiebloed tot een nieuwe mens.

Deze wijsgeer werd gevolgd door een eindeloze stoet van dit soort onzin uitkramende wijze mannen, kerkvaders en koran-uitleggers.

In de rauwe werkelijkheid delfden ook steeds meer machtige koninginnen het onderspit tegen mannelijke pretendenten. Als het koningschap via de vrouwelijke lijn erfelijk was, dwong de mannelijke pretendent haar tot een huwelijk door haar te overweldigen. Tamyris, de Scytische heerseres in de zesde eeuw vC, wist het ‘aanzoek’ van Cyrus de Grote van Perzië nog af te wijzen met haar leger achter zich. Maar toen Berenice II van Egypte in 80 vC weigerde met haar jonge neef Ptolemaios Alexander te trouwen, liet hij haar vermoorden. Dat bekwam hem slecht want haar aanhang kwam in opstand en doodden hem. Maar steeds meer koningen trokken de macht aan zich en wisten die te behouden. De erfelijke koninginnen werden pionnen in het mannelijke spel om de macht. Bij de val van Rome werd de dochter van de keizer gevangen genomen door Alarik en na diens dood overgenomen door zijn broer. Nadat de broer was vermoord gaven de Westgoten haar terug aan de winnende Romeinse generaal Constantius. Deze dwong haar met hem te huwen, noemde haar Augusta en regeerde voortaan zelf als Augustus. Hij stierf echter na korte tijd, zodat ze keizerin zou zijn. Maar haar broer verbande haar naar Constantinopel en besteeg zelf de troon. Pas toen haar zoon in 425 keizer werd, kreeg ze rust. En zo zijn er ettelijke voorbeelden.

godsdienst (monotheïsme)

Als ik het heb over Heilige Boeken dan heb ik het over het monotheisme.

Monotheïsme is de eredienst aan De Ene Ware God. Die figuur noem ik hier verder EWG.

EWG is de god van de patriarchale kringen. Zonder EWG geen patriarchale kringen en zonder patriarchale kringen geen EWG.

EWG verschijnt – ik raadpleeg even mijn bijbeltje – 622 vC. In het boek II Koningen 23: 1-30 lezen we over de hervorming van Josia. Ik lees er dadelijk uit voor, maar eerst de context waarin de hervormingen van Josia moeten worden bezien.

De overwinnaar met een Rijk kon natuurlijk weinig met al die Grote Voorouderfiguren van al die overwonnen stammen. Al die eigen goden waren evenzoveel bronnen van zelfstandigheids-bewegingen. Evenzovele dekmantels ook voor krijgsheren om andere stammen te beroven en uit te moorden en te plunderen of te brandschatten[31].

Een ander aspect van de context zijn de heiligdommen. Hoe meer onderworpen stammen hoe meer goden het pantheon van een Rijk telde, en hoe talrijker de altaren en heiligdommen waar geofferd werd voor vruchtbaarheid en geluk. Elk heiligdom propageerde zijn god voor het binnenhalen van zoveel mogelijk offers en sommige priesterdommen waren zelfs machtiger dan de koning. Menig heerser droomde van het usurperen van al die macht en rijkdom. De eerste die dat probeerde is Achnaton geweest (1353-1335 vC). Maar na zijn dood werd diens EWG met de grond gelijk gemaakt. Zevenhonderd jaar later slaagde de Joodse koning Josia daar wel in.

Dat de Joodse stammen tot die tijd normale aanbidders van tal van goden en vooral godinnen waren, kunnen we nog steeds uit de bijbel zelf halen, ook al zijn de Heilige Boeken zoveel mogelijk in de geest van EWG geschreven of geredigeerd.

Veelzeggend voor mij, geen bijbelgeleerde, is II Koningen 23, 4-28. Ik neem het voor u over uit mijn NBG-bijbeltje.

4 Toen gebood de koning de hogepriester Chilkia en de priesters van de tweede orde en de dorpelwachters[32] om al het gerei dat voor de Baäl, de Asjera en het gehele heer des hemels gemaakt was, uit de tempel des HEREN naar buiten te brengen; en hij verbrandde die buiten Jeruzalem op de velden van Kidron, en de as ervan bracht hij naar Betel. 5 Ook schafte hij de afgodspriesters af, die de koningen van Juda hadden aangesteld om offers te ontsteken op de hoogten, in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem, benevens hen die voor de Baäl, de zon, de maan, de sterrebeelden en het gehele heer des hemels offers ontstaken. 6 Voorts bracht hij de gewijde paal uit het huis des HEREN weg, buiten Jeruzalem naar de beek Kidron, en verbrandde hem bij de beek Kidron en verpulverde hem tot stof; daarna wierp hij het stof ervan op de begraafplaats van het gewone volk. 7 Hij brak de verblijven af van de aan ontucht gewijde mannen, in het huis des HEREN, waar de vrouwen hoezen voor de Asjera weefden. (etc.)

De geboorte van de Ene Ware God was dus vooral een rigoureuze afslachting van de oeroude en geliefde godinnen en goden van de Joden. Hoe Josia dat heeft kunnen maken? Het is zeker niet gegaan zonder volle medewerking van Chilkia, want zijn toch al machtige Tempel kreeg hierdoor het monopolie. Alle profijtelijke offers uit het hele land, al die stieren en schapen en klein vee plus al het goede van het land, dat mocht nu alleen nog maar in de Tempel worden geofferd.

Het was trouwens pas in het 22ste jaar van Josia’s regering dat ze hun ‘coupe’ voor elkaar hadden.[33]

Ik zeg: hún coupe. De coupe van Chilkia en Josia. Als je die Bijbelpassage leest met de wetenschap dat die achteraf is vormgegeven, dan krijg je echt de indruk van een in elkaar gestoken gebeurtenis. Je moet al beginnen te lezen in Kronieken II, 33. In 34 heeft Josia als 8-jarige zijn vader verloren door een paleiscoupe. Daar had de Tempel ongetwijfeld al de hand in. Maar het gewone volk dat hechtte aan zijn godinnen en altaren, kwam in opstand tegen de moord van hun koning en kwam pas tot rust toen diens 8-jarige zoon tot koning werd benoemd. Maar door wie werd die opgevoed? Natuurlijk door het priesterdom van de Tempel. Chilkia onderrichtte hem in de glorie van koning David, onder wiens koningschap de Joodse stammen en nog veel meer andere stammen in één groot rijk verenigd waren geweest. Dat zou onder Josia weer kunnen worden tot stand gebracht, als hij maar braaf zou doen wat Chilkia had uitgedacht.

Als je vervolgens de uitvoering leest ontkom je niet aan de indruk van een coupe.

Josia’s troepen maakten met grof militair geweld een einde aan de manier waarop de mensen vanuit hun voorouderlijke verleden hun wereld religieus hadden beleefd.

Chilkia’s EWG was echt een politieke uitvinding: de Joodse stammen dreigde in die tijd

voortdurend fijngemalen te worden door de toenmalige grootmachten Egypte en Assyrië. Is trouwens gebeurd ook.

De ingrijpende omslag van het veelgodendom naar een Eenheidsgod zat bovendien ‘in de lucht’. De Duitse filosoof Karl Jaspers was dat als eerste opgevallen en noemde deze tijd de Achse der Weltgeschichte. De politiek-economische ontwikkelingen in de Spiltijd vroegen er om. De handel en de economische bedrijvigheid konden niets met die vele goden en godinnen, en al helemaal niet waar stammen in uitzichtloze vetes elkaar met oorlogen bleven teisteren en in naam van hun stammengod karavanen bleven overvallen en plunderen[34]. De politiek-economische oplossing van het monotheïsme was rond het begin van onze jaartelling in alle culturen in trek. In de Indiase veelgodenwereld zie je onder de denkers een rusteloos zoeken naar de ‘Ene zonder tweede’ van wie alle schepping afkomstig is. De Ene, de bron van alles, is dan weer Brahma(n) of Narayana, dan weer Vishnu of Shiva. Of is de Essentie die voorbij alle namen is. In China was het Kung fu Tse die menselijkheid en gezond verstand inbracht in de verhitte oorlogsgemoederen. De Romeinen lieten hun godenwereld intact maar creëerden de Keizerverering om eenheid in het Rijk te scheppen. Tot Constantijn de EWG van de christenen, immers ‘niet van deze wereld’, geschikter vond.

De laatste en meest aperte schepper van de monotheïstische oplossing voor het tribale fragmentatieprobleem ten behoeve van handel en bedrijvigheid is Mohammed, rond 650 nC. In de Islam verschijnt het politiek-economische karakter ervan in zijn meest pure vorm. Mohammed was een koopman en had genoeg te stellen gehad met de stammenvetes. Zijn joodse en christelijke collega’s hadden hem duidelijk gemaakt hoe zij in hún landen de voor de handel broodnodige vrede genoten en hij ontwierp een op vooral de joodse EWG geïnspireerde Arabische variant. Die heeft hij met zijn aanhangers tenslotte weten in te voeren, te vuur en te zwaard. En het werkte. Zeker twee eeuwen lang heeft de Pax Islamica voor vrede en welvaart en wetenschappelijke opbloei gezorgd. Maar het was geen vrije markt, dus raakte zij ten prooi aan een usurperende elite en verstarde. De patriarchale kringen kregen het bij hen voor ’t zeggen (namens de elites dan). De moslimwereld raakte achter, terwijl de Europese steeds vrijer werd en het stokje van welvaart en wetenschappelijke opbloei overnam.

de geboorte van de Ene Ware God (EWG)

Als we het over de Ene Ware God hebben, zoals de titel van mijn verhandeling ook bedoelt, dan hebben we het over de Figuur welke we pas nu geboren zullen zien worden. Pas rond 600 vC namelijk. Vóór dat tijdstip kende de mensheid alleen maar stamgod(in)en.

Het is onvoorstelbaar dat God, wiens Alomtegenwoordige aanwezigheid vanaf mijn jeugdjaren (als misdienaar, als priesterstudent) als een volstrekte realiteit mijn leven heeft beheerst, dat die – nou ja, als adolescent kreeg ik het niet meer voor elkaar om in Zijn bestaan te blijven geloven – vandaag als een hersenschim verbleekt en vervaagt, en alleen als een te dateren bedenksel in de geschiedenisboeken belandt.

Onvoorstelbaar dat om te beginnen de islamfilosofen (falasifa) en vervolgens enkele joodse en tenslotte de christelijke filosofen (het christelijke Europa had aanvankelijk de handen vol aan de Noormannen) hun echt wel hoogbegaafde hoofden gebroken hebben om deze hersenschim met hun verstand in overeenstemming te brengen. Ze konden niet, zoals menig Westers adolescent, God bij Sinterklaas in de schoenendoos onder het bed zetten: dat zou gegarandeerd hun dood betekenen. Ze konden hun verstand alleen redden door de figuur zo boven- en buitenmenselijk te maken en het menselijke daartegenover zo klein, dat alleen al de poging om Hem te begrijpen als een belediging voor God beschouwd moest worden. Zelf geleerde mensen die al een werkzaam leven lang geen deel meer uitmaken van een kerkgenootschap, blijven nog wel in een persoonlijke God geloven die ze dan, net als de falasifa, ver hebben weggeschoven, buiten het bereik van hun verstand.

Onvoorstelbaar dat al die eeuwen lang al die miljoenen mensen geknield, gebeden, gesmeekt geofferd en heilig geloofd hebben aan een hersenschim, en dat miljoenen dat vandaag, ook in het vrije westen, nog steeds doen.

Kansarmen van geest, die ik deze denkbeeldige troost en levensvulling en dit hiernamaalsperspectief echt niet zou willen ontnemen. Dat kan ik met overtuiging zo stellen omdat deze mensen mijn bedenkingen nimmer onder ogen zullen krijgen en omdat alleen vrije geesten voor wie ik niets of weinig nieuws te melden heb, dit lezen. (Gegroet, vrije geest, die dit leest.)

Het boek dat mij op het spoor zette van de datering van de Ene Ware God is God against the gods van Jonathan Kirsch[35], een Amerikaanse publicist en auteur van monografieën over Mozes en Koning David. Kirsch schrijft de schepping van de Ene Ware God toe aan koning Josia, omdat het diens decreten van rond 630 vC waren die de ‘revolutie’ van de Joodse goden- en godinnenwereld hebben in gang gezet.

Zelf schrijf ik, gezien de macht en de onderlinge concurrentie van de heiligdommen in de religieuze cultuur van die regio in die dagen, de hoofdrol toe aan de priesterdom van de Tempel van Jeruzalem, en met name aan de hogepriester Chilkia. De koningen moesten altijd op hun hoede zijn om een grote tempel niet al te veel macht te laten krijgen (de ‘coupe’ van Achnaton van Egypte 700 jaar eerder is daar een voorbeeld van), en dan verschoven zij hun gunsten – het geld dat hun ‘dorpelwachters’ (belasting-inners) ophaalden bij de boeren en de kooplieden – naar andere heiligdommen. Nu was de Tempel van Jeruzalem al sinds koning David en zijn opvolger Salomo een machtig heiligdom. Er werd aan een veelheid van goden en godinnen geofferd, zoals uit het bijbelfragment dat ik hier laat volgen, ook blijkt (23 : 4). Na Salomo viel het Joodse rijk van de twaalf stammen uiteen in twee delen: het noordelijke rijk Israël, dat tien stammen besloeg en later als Samaria te boek zou staan, en het zuidelijke rijk Juda, dat twee stammen besloeg maar dat wel Jeruzalem als hoofdstad had. Josia was koning van Juda en had zijn paleis in Jeruzalem. Hogepriester Chilkia moet een slimme man geweest zijn. Ik zou er niet van staan te kijken als hij de hand gehad heeft in de paleissamenzwering die Josia’s vader het leven kostte. Josia was toen pas acht jaar en groeide verder op onder de hoede van Chilkia en zijn priesters. Ze hebben de jongen ongetwijfeld voorgespiegeld dat het op zijn weg lag om het glorieuze rijk van David en Salomon te herstellen, nu onder zijn koningschap. Maar dan moest hij wel de God van de Tempel tot de Ene Ware god maken, en alle concurrentie uitschakelen. Chilkia schreef ook een nieuwe heilige boekrol, waarin hij de geschiedenis van de Joodse stammen beschreef als die van het ‘uitverkoren volk’ van de Tempelgod (Jahwe): een moeizaam gedoe van een volkje dat telkens maar weer hervalt in het offeren aan oude stamgoden, door Jahwe wordt afgeschreven, die zich dan weer door Moses laat bepraten en het er nog maar eens mee probeert. Deze boekrol, ‘de wet van Mozes’, laat hij dan ‘bij toeval’ opdelven door de werklui bij de tempelrestauratie. En Josia speelt zijn rol geloofwaardig mee.

De ‘perikoop’ (stukje bijbel) komt uit het bijbelboek II Koningen. Ik heb het uit mijn oude NBG-bijbeltje.

21 : 19-26 Amon, koning van Juda.

19 Amon was tweeëntwintig jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde twee jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Mesullemer, een dochter van Charus; zij was uit Jorba. 20. Hij deed wat kwaad was in de ogen des HEREN, zoals zijn vader Manasse gedaan had: 21 hij wandelde op al de wegen, waarop zijn vader gewandeld had, diende de afgoden die zijn vader gediend had, en boog zich voor hen neer. 22 Hij verliet de HERE, de God zijner vaderen, en wandelde niet op de weg des HEREN. 23 En de dienaren van Amon smeedden een samenzwering tegen hem en doodden de koning in zijn paleis. 24 Maar het volk des lands sloeg allen dood, die tegen koning Amon samengezworen hadden. En het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats.

25 Het overige van de geschiedenis van Amon, wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Juda? 26 Men begroef hem in zijn graf in de hof van Uzza; zijn zoon Josia werd koning in zijn plaats.

22 : 1-20 Josia, koning van Juda – Het wetboek gevonden

22 Josia was acht jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde eenendertig jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Jedida, een dochter van Adaja; zij was uit Boskar. 2 Hij deed wat recht was in de ogen des HEREN en wandelde op al de wegen van zijn vader David; hij week niet af, rechts noch links.

3 In het achttiende jaar nu van koning Josia zond de koning de schrijver Safan, de zoon van Asaljahu, de zoon van Mesullam, naar het huis des HEREN met de opdracht: 4 Ga naar de hogepriester Chilkia; laat hij het geld gereedhouden, dat in het huis des HEREN gebracht is, dat de dorpelwachters ingezameld hebben van het volk; 5 laat men het ter hand stellen aan de opzichters die over het huis des HEREN aangesteld zijn, opdat deze het geven aan hen die het werk verrichten, die in het huis des HEREN bezig zijn om de bouwvallige gedeelten van de tempel te herstellen: 6 aan de werklieden, de bouwlieden en de metselaars, en voor het aankopen van hout en gehouwen stenen, om de tempel te herstellen; 7 maar van het geld dat hun ter hand wordt gesteld, worde geen verantwoording gevraagd, want zij handelen in goed vertrouwen.

En de hogepriester Chilkia zeide tot de schrijver Safan: Ik heb het wetboek gevonden in het huis des HEREN. En Chilkia gaf het boek aan Safan en deze las het. 9 En de schrijver Safan kwam bij de koning, deed hem verslag en zeide: Uw dienaren hebben het geld dat zich in de tempel bevond, uitgestort en het ter hand gesteld aan de opzichters die aangesteld waren over het huis des HEREN. 10 Ook deelde de schrijver Safan de koning mede: De priester Chilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las het de koning voor.

11 Zodra de koning de woorden van het wetboek gehoord had, scheurde hij zijn klederen. 12 En de koning gebood de priester Chilkia, Achikam, de zoon van Safan, Akbor, de zoon van Michaja, de schrijver Safan en Asaja, de dienaar des konings: 13 Gaat de HERE raadplegen ten behoeve van mij, van het volk en van geheel Juda, over de woorden van dit gevonden boek, want groot is de gramschap des HEREN, die over ons ontbrand is, omdat onze vaderen naar de woorden van dit boek niet hebben geluisterd en niet hebben gedaan overeenkomstig al wat ons voorgeschreven is. 14 En de priester Chilkia en Achikam, Akbor, Safan en Asaja gingen naar de profetes Chulda, de vrouw van de klederbewaarder Sallum, de zoon van Tikwa, de zoon van Charkas. Zij nu woonde te Jeruzalem in het nieuwe gedeelte. En zij spraken met haar. 15 Zij zeide tot hen: Zo zegt de HERE, de God van Israël: zegt tot de man die u tot mij gezonden heeft: 16 zo zegt de HERE: zie, Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners: de gehele inhoud van het boek dat de koning van Juda gelezen heeft; 17 omdat zij mij verlaten hebben en offers ontstoken voor andere goden, ten einde mij te krenken met het maaksel van hun handen. Daarom zal mijn gramschap over deze plaats ontbranden, zonder geblust te worden. 18 Maar tot de koning van Juda, die u zond om de HERE te raadplegen, tot hem zult gij aldus zeggen: Zo zegt de HERE, de God van Israël: wat de woorden betreft, die gij gehoord hebt – 19 omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht des HEREN, toen gij hoordet wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en haar inwoners, dat zij een voorwerp van ontzetting en van vervloeking zullen worden, en omdat gij uw klederen gescheurd hebt en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ook Ik gehoord, luidt het woord des HEREN. 20 Daarom, zie, Ik zal u tot uw vaderen vergaderen; gij zult in vrede in uw graf bijgezet worden, en uw ogen zullen niets van het onheil zien, dat Ik over deze plaats breng. En zij brachten de koning het antwoord over.

23 : 1-30 De hervorming van Josia

1 Toen zond de koning een boodschap en men riep al de oudsten van Juda en Jeruzalem tot hem bijeen. 2 De koning ging naar het huis des HEREN, en met hem al de mannen van Juda en al de inwoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten en het gehele volk, van klein tot groot. Hij las te hunnen gehore al de woorden van het boek des verbonds dat in het huis des HEREN gevonden was. 4 Toen ging de koning staan bij de zuil en sloot een verbond voor het aangezicht des HEREN, dat men de HERE zou volgen en van ganser harte en ganser ziele zijn geboden, getuigenissen en inzettingen zou houden en de woorden van dit verbond, die in dit boek geschreven waren, zou gestand doen. En het gehele volk trad tot het verbond toe.

4 Toen gebood de koning de hogepriester Chilkia en de priesters van de tweede orde en de dorpelwachters om al het gerei dat voor de Baäl, de Asjera en het gehele heer des hemels gemaakt was, uit de tempel des HEREN naar buiten te brengen; en hij verbrandde die buiten Jeruzalem op de velden van de Kidron, en de as ervan bracht hij naar Betel.

5 Ook schafte hij de afgodspriesters af, die de koningen van Juda hadden aangesteld om offers te ontsteken op de hoogten, in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem, benevens hen die voor de Baäl, de zon, de maan, de sterrebeelden en het gehele heer des hemels offers ontstaken. 6 Voorts bracht hij de gewijde paal uit het huis des HEREN weg, buiten Jeruzalem, naar de beek Kidron, en verbrandde hem bij de beek Kidron en verpulverde hem tot stof; daarna wierp hij het stof op de begraafplaats van het gewone volk. 7 Hij brak de verblijven af van de aan ontucht gewijde mannen, in het huis des HEREN, waar de vrouwen hoezen voor de Asjera weefden. 8 Hij liet al de priesters uit de steden van Juda komen en verontreinigde de hoogten, waar die priesters offers ontstoken hadden, van Geba tot Berseba. En hij slechtte de hoogten bij de poorten, alsook die bij de ingang van de poort van de stadoverste Jehosua, en wel aan de linkerhand als men de stadspoort binnengaat. 9 Doch de priesters der hoogten mochten het altaar des HEREN te Jeruzalem niet bestijgen, maar wel ongezuurde broden eten te midden van hun broederen. 10 En hij verontreinigde Tofet, dat in het dal Ben-Hinnom lag, opdat niemand meer zijn zoon of zijn dochter voor de Moloch door het vuur zou doen gaan. 11 Hij verwijderde de paarden die de koningen van Juda aan de zon gewijd hadden, van de ingang van het huis des HEREN bij de kamer van de hoveling Natanmelek in de bijgebouwen; en de zonnewagen verbrandde hij met vuur. 12 De altaren op het dak, bij de bovenzaal van Achaz, die de koningen van Juda gemaakt hadden, alsmede de altaren die Manasse gemaakt had in de twee voorhoven van het huis des HEREN, haalde de koning omver; hij bracht het puin vandaar weg en wierp het in de beek Kidron. 13 De hoogten ten oosten van Jeruzalem, ten zuiden van de berg der Verwoesting, welke Salomo, de koning van Israël, gebouwd had voor Astoret, de gruwel der Sidoniërs, voor Kemos, de gruwel van Moab, en voor Milkom, de afschuw der Ammonieten, ook die verontreinigde de koning. 14 Hij verbrijzelde de gewijde stenen, hieuw de gewijde palen omver en wierp die plaats vol met mensenbeenderen.

15 Ook het altaar te Betel – de offerhoogte welke Jeroboam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen, gemaakt had – ook dat altaar, die hoogte, haalde hij omver ; hij verbrandde de hoogte, verpulverde ze tot stof en verbrandde de gewijde paal. 16 En toen Josia zich omkeerde en de graven zag, die daar op de berg waren, liet hij de beenderen uit de graven halen, verbrandde die op het altaar en verontreinigde dit, naar het woord des HEREN, dat de man Gods verkondigd had, die deze dingen aangekondigd heeft. 17 Voorts zeide hij: Wat is dat voor een grafteken, dat ik daar zie? En de lieden van de stad zeiden tot hem: Het is het graf van de man Gods, die uit Juda gekomen is en deze dingen tegen het altaar van Betel aangekondigd heeft, welke gij volbracht hebt. 18 En hij zeide: Hem moet gij met rust laten, niemand store zijn gebeente. Zo liet men zijn gebeente onaangeroerd, samen met het gebeente van de profeet die uit Samaria gekomen was.

19 Ook de tempels op de hoogten van Samaria, welke de koningen van Israël gemaakt hadden om de HERE te krenken, verwijderde Josia en hij handelde daarmee geheel gelijk hij te Betel gedaan had. 20 Hij slachtte al de priesters der hoogten die daar waren, op de altaren, en verbrandde daarop mensenbeenderen. Daarna keerde hij naar Jeruzalem terug.

21 Toen gebood de koning het gehele volk: Viert de HERE, uw God, het Pascha, gelijk geschreven is in dit boek des verbonds. 22 Want zulk een Pascha was er niet gevierd van de dagen der richters af, die Israël richtten, en gedurende al de dagen der koningen van Israël en Juda. 23 Maar in het achttiende jaar van koning Josia werd dit Pascha de HERE te Jeruzalem gevierd.

24 Ook de dodenbezweerders, de waarzeggers, en de terafim [kleine vrouwenbeeldjes], de afgodsbeelden en al de gruwelen die in het land van Juda en te Jeruzalem aangetroffen werden, deed Josia weg, ten einde de woorden van de wet gestand te doen, welke geschreven waren in het boek dat de priester Chilkia in het huis des HEREN gevonden had. [mijn ‘vet’] 25 Vóór hem is er geen koning geweest, die zich zo tot de HERE keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht, naar de gehele wet van Mozes; en na hem stond zijns gelijken niet op. 26 Doch de HERE keerde zich niet af van zijn brandende toorn, die ontvlamd was tegen Juda om al de krenkingen waarmee Manasse hem gekrenkt had. 27 En de HERE zeide: Ook Juda zal ik van mijn aangezicht wegdoen, zoals ik Israël verwijderd heb; en versmaden zal Ik deze stad die Ik verkoren heb, Jeruzalem, en het huis waarvan Ik gezegd heb: Mijn naam zal daar zijn.

28 Het overige van de geschiedenis van Josia en al wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Juda? 29 In zijn dagen trok Farao Neko, de koning van Egypte, naar de koning van Assur, naar de rivier de Eufraat. Koning Josia ging hem tegemoet; en deze doodde hem te Meggido, zodra hij hem zag. 30 Zijn dienaren vervoerden zijn lijk van Meggido, op een wagen; zij brachten hem naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn graf. Daarop nam het volk des lands Joachaz, de zoon van Josia; zij zalfden hem en maakten hem koning in de plaats van zijn vader.

31 Joachaz was 23 jaar oud toen hij koning werd; hij regeerde drie maanden te Jeruzalem. Zijn moeder heette Chamutal; zij was een dochter van Jirmeja uit Libna. 32 Hij deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, geheel zoals zijn vaderen gedaan hadden. (etc)

Tot zover de ‘perikoop’. Je hebt begrepen dat ‘kwaad doen in de ogen des HEREN’ is: het offeren aan andere goden dan aan de Ene Ware God en dat is Jahwe. Hij wordt HERE genoemd en alle andere goden en godinnen worden voortaan als ‘afgoden’ weggezet. Goeie vondst.

Het eerste dat opvalt is dat deze HERE door Zijn woordvoerster Chulda (22 : 14) "de God van Israël" wordt genoemd (22: 15 en 19), en niet van Juda. Dat moet ik me toch eens door een echte bijbelkundige laten uitleggen. Was Jahwe van oorsprong vooral een stammengod van de noordelijke stammen? En was die daardoor een meer geschikte Ene Ware God dan Baäl, die toch veel meer offers trok altijd? Want Hij moest wel de kar van het herstelde Rijk kunnen trekken.

Opvallend ook dat zo’n hogepriester kennelijk een vrouwelijke profeet nodig heeft om de geloofwaardigheid van zijn boekrol te laten bevestigen. En ze komt al meteen met een uiterst pessimistisch verhaal. (Dat ze dat zou doen, wist Josia kennelijk al van te voren: 22: 13.) Dat werkt kennelijk het beste: mensen moeten flink bang gemaakt worden. Maar we moeten wel bedenken dat deze ‘weergave van de feiten’ achteraf is gemaakt van achteraf gemaakte voorgangers. Het zijn heilige teksten en de ongeletterde gelovigen hadden nog ijzersterke geheugens, waarmee ze een verhaal maar één keer goed hoefden te horen voordragen om het letterlijk, met alle stembuigingen en melodie, te kunnen reproduceren. Dus grof er mee rommelen kon je niet. Maar een beetje wel.

23: 4 geeft dus een kijkje op waar er allemaal aan geofferd werd in de Tempel.

Tekstvak: afbeelding van Asjera met haar heilige palen23: 6 "gewijde paal": dat is het beeld van de vruchtbaarheidsgodin Asjera. Misschien is het wel een fallus. In 23: 7 maken de vrouwen er hoezen voor.

In 23: 13 worden enige concurrent-goden een "gruwel’ en een "afschuw" genoemd. Vanwaar toch die haat tegen andere goden dan de Ene Ware? Zodanig dat de eerste vier van de Tien Geboden daar aan gewijd worden? Hiermee raken we aan het belangrijkste punt van het monotheïsme.

Natuurlijk heeft bij de Tempel meegespeeld dat ze het niet konden hébben dat iedereen zomaar die kostelijke offers aan vreemde goden spendeerden in plaats van bij hún god. Maar er speelde wel degelijk ook een breder politiek belang: het Joodse volk weer herenigen en sterk maken omdat ze altijd tussen die machtsblokken Egypte en Assyrië werden vermalen. De dood van Josia (Neko hoefde hem maar te zién en Josia was al het haasje) illustreert het. En hoe kon dat beter dan door ze met Eén Ware God (en met demonisering van hun afleidende eigen stamgoden) op één lijn te krijgen? We zullen het dadelijk ook bij Mohammed zien. Hoe zachtaardig hij ook was en tot compromis bereid, op het punt van de Ene Ware God (met demonisering van de stamgoden) was ook hij ongewoon fel. En ook Arabië werd fijngemalen tussen twee machtsblokken: Syrië en Byzantium.

De EWG van Chilkia is het begin van het monotheïsme. Tegelijk hét ultieme sluitstuk van de mannelijke machtsovername en de definitieve marginalisering van de vrouw en haar verdrijving van alle podia van macht.

Binnen één millennium ontstonden alle vijf de grote monotheïstische stelsels van mannelijke superioriteit: het judaïsme, het boeddhisme, het confucianisme, het christendom en als laatste, even vóór 600 nC, de islam.

Ook het boeddhisme en het confucianisme? Boeddha noch Confucius heeft ooit beweerd goddelijk te zijn. Maar de stichters zelf zijn door hun volgelingen door de hele geschiedenis als goden vereerd; de grondslag van hun opvattingen was én tegen alle afgoderij (d.i. het offeren aan stamgoden) én hard boiled patriarchaal. Hoe de boodschap van de mannelijke superioriteit ook werd verpakt, de uitwerking ervan heeft op de levens van hun vrouwelijke aanhangers dezelfde onderdrukkende gevolgen gehad. Bij alle vijf werd de boodschap voorgesteld als heilig, door God zelf aan heilige mannen ingefluisterd.

Natuurlijk was dit geen complot. Het hing in de lucht, de tijd was er rijp voor. It’s the economy, stupid. Het is de markt. Het is de handel, die niets aan kan met overal stammen met stammengodjes en krijgsheren. Om in grote lappen van de aardoppervlakte te komen tot één beschaving ten behoeve van onbedreigde handelskaravanen, moet je alle stammengoden uitroeien en één God voor iedereen brengen. Maar dan moet die ook acceptabel zijn voor iedereen. Welnu, daar kon voor gezorgd worden.

Jehova bood aan de Joodse krijgsheren “grote en bloeiende steden, die u niet gebouwd hebt; huizen vol met allerlei goederen, waarmee u ze niet gevuld hebt; uitgehouwen bakken, die u niet uitgehouwen hebt; wijngaarden en olijfbomen, die u niet geplant hebt” (Deuteronomium 6: 10-12). Kortom “een land, vloeiende van melk en honing” (Deut. 6:1-3). Het geliefde volk Israëls hoefde het alleen maar in te pikken. [36]

Boeddha (560 – 480 vC) bood, in de uitzichtloosheid van de ‘apartheid’ van het heersende kastenstelsel, uitzicht op de doorbreking van de (tengevolge van wedergeboorte) eeuwigdurende kringloop van het lijden: het nirwana, de eeuwige vergetelheid. Bereikbaar door het volgen van het pad dat tot ‘verlichting’ leidt.

Confucius (551 – 478 vC) leefde in een tijd van stammenoorlog, rechteloosheid en zedelijk verval. Hij predikte een humanistisch-ethische leer, gericht op de ‘juiste maat’, voortdurende zelfopvoeding, oprechtheid in de omgang, met als enige stelregel “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Pleitte voor goed openbaar en voor ieder kind toegankelijk onderwijs, met veel kunstgevoel, muziek en goede omgangsvormen.

Jezus (3 vC – 33 nC) had zelf niet zo’n duidelijke van het judaïsme afwijkende boodschap, maar na diens gruwelijke terechtstelling is daar door bepaalde volgelingen een van het judaïsme afwijkende leer van gemaakt. De aantrekkingskracht daarvan was dat iedereen, of hij nu heer was of slaaf, man of vrouw, voor God gelijk was en in de hemel eeuwig zalig kon worden. Maar het zou een marginale sekte gebleven zijn als keizer Constantijn er geen prima ideologie voor de vereniging van zijn rijk in had gezien. Of was het toch vooral de prima organisatie waar die beginnende Kerk al over beschikte? Misschien de combinatie dan. Maar het christendom leende zich erg goed als trekpaard voor de politiek-economische kar. Helaas werd Europa al snel voor ettelijke eeuwen lamgelegd door invallende barbaren zoals de Noormannen. Pas toen dat over was kon het Westen aan zijn opgang beginnen.

Mohammed (571 – 632 nC) was een profeet die als karavaanleider aan den lijve de voor de handel onwerkbare situatie van al die plunderende en tolheffende en elkaar uitzichtloos op leven en dood bevechtende Arabische woestijnstammen had ondervonden. Van zijn joodse en christelijke medehandelaren hoorde hij dat zij het met hun éne ware God veel beter getroffen hadden. Mohammed maakte van vooral de Joodse godsdienst een Arabische versie, met een Arabische Ene Ware God. De modernste godsdienst van allemaal. Vrouwvriendelijker. Wereldser ook. Met één simpele boodschap: er is maar één God en dat is Allah! Ieder die dat beaamde, en een paar simpele dingen beloofde, mocht zich moslim noemen. In korte tijd onderwierpen de moslimlegers een enorme lap aardoppervlak, waar de Pax Islamica heerste en de handel en de welvaart en de wetenschap opbloeide als nimmer tevoren.

Met de stichters na die van het judaïsme was niets mis, en hun boodschap was vrouwvriendelijker dan de bestaande situatie. Zelfs Paulus schreef: “In Christus is geen sprake van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk …”: allemaal gelijk. Ook het boeddhisme charmeerde de vrouwelijke aanhang door gelijkheid te beloven; de drievoudige stelling “alles is lijden, alles is vergankelijk, er bestaat geen ziel” gold voor vrouwen evenzeer als voor mannen, en voor boeddha gold seks als van minimaal belang. En Confucius was gewoon een zeer fatsoenlijke man met een alleszins fatsoenlijke boodschap die geen vrouw iets kon aandoen wat een man zelf niet zou willen.

Mohammed leefde in een samenleving die niet bepaald vrouwvriendelijk was. Oké, een bedoeïnenvrouw kon meer dan één man trouwen als haar dat zo uitkwam. Als ze zwanger was, liet ze al haar echtgenoten bij zich komen en dan wees ze er één aan als de vader van het kind. Die man kon niet weigeren. En als ze een van die extra-echtgenoten kwijtwilde, zette ze eenvoudigweg haar tent andersom, ten teken dat haar deur voor hem voortaan gesloten was. Trouwens, het was Mohammeds eerste vrouw, Khadija, die hém ten huwelijk had gevraagd, niet andersom.

Maar vanwege de eindeloze en uitzichtloze stammenoorlogen vierde het machisme er hoogtij. Oorlog maakt mannen belangrijk, weet je wel. Mohammed kwam op het laatst van zijn leven onder druk van zijn machistische volgelingen te staan en heeft toen wat vrouwonvriendelijke verzen geproduceerd. Zelf zat hij zo niet in elkaar en als je die laatste verzen even wegdenkt is de Koran het vrouwvriendelijkste ‘boek’ van allemaal. Met Mohammed was even weinig mis als met Jezus. Gewoon prima kerels.

Het venijn zit in wat schriftuitleggers van die heilige boeken maken. Het venijn zit in de heiligverklaring van die Boeken. Wanneer iemand (of een elite) de macht heeft, heeft hij ook de macht over de uitleg van het Boek en de macht om die uitleg heilig te verklaren. De mannelijke machthebbers lieten hun mannelijke lofzanger-priesters de Boeken in hun voordeel uitleggen en die uitleg heilig verklaren en daarmee was de mannelijke machtsovername definitief bezegeld. Pas de vrije markt, die niets aankan met scheidslijnen tussen de consumenten, bevrijdt ons (en met name de vrouwen) van die ellende. Maar voorlopig kan die alleen in het Vrije Westen haar gang gaan. De rest van de wereld zucht nog onder heersende despoten en klassen. Die usurperen de markt en houden daardoor de opbloei tegen. Daar tiert dus ook de mannelijke uitleg van de Boeken nog welig. Trouwens, ook in het Vrije Westen zijn de geesten nog lang niet overal en in alle geledingen vrij. In het Vrije Amerika zijn de christians onder de Bush-regering zelfs nog in opmars.

het kwaad van het monotheïsme

We hebben de functie van het monotheïsme gezien (het bestrijden van stammenverdeeldheid en uniformering ten behoeve van de markt) en de ramp die het voor de vrouwen heeft betekend. Maar nu komen we aan het échte enge van het monotheïsme.

Het is moeilijk voor degenen die nooit bij het fenomeen ‘Ene Ware God’ (EWG) hebben stilgestaan (de meesten dus) en er altijd van uit gegaan zijn dat het geloof in God mensen tot betere wezens maakt, om te gaan beseffen dat dit geloof een vorm van escapisme is en dus eerder een hinderpaal betekent voor het worden van een beter mens. Dat word je namelijk alleen door het beter begrijpen en dus kunnen accepteren van je medemensen. Geloven in de Ene Ware God, in een Allerhoogste, leidt je verantwoordelijkheidsgevoel van je medemensen af en richt dat gevoel geheel op de Allerhoogste.

Alle vrome geprevel van de patriarchen ten spijt maakt de EWG-ideologie mensen gewetenloos voor elkaar. Vooral mensen die, door welke omstandigheid of oorzaak dan ook, labiel en ongelukkig in het leven staan, kunnen gemakkelijk in de verleiding komen om zich geheel aan de dienst van de Allerhoogste te wijden en zodoende aan hun problemen te ontsnappen. Het verengt hun kijk op de wereld en hun medemensen, alsmede het doel van hun eigen leven en dat van de anderen, op iets buiten de werkelijkheid. Op iets Hogers, de Allerhoogste. In de zon kijken verblindt. De fanatiek-gelovige wordt blind voor de gewone wereld, het leven van de anderen en zelfs het eigen leven. Nuances vallen weg, goed en kwaad zijn zwart-wit. Voor de gelovige wordt alles ondergeschikt aan de ‘Allerhoogste’ en daardoor onbelangrijk. Zelfs het eigen leven. Martelaarschap, het hoogste offer, biedt de ultieme ontsnappingsmogelijkheid uit de problemen. Vooral voor mensen die zich intens vervreemd en onzeker, vernederd of wanhopig voelen.

De verblinding maakt hen ook blind voor het Boek, het Woord Gods. Alles wat daar in staat, is heilig: onbetwijfelbaar. Dus kun je het maar beter niet proberen te begrijpen of zelfs lezen. De buitenkant is meestal genoeg. De meeste moslimfanaten kunnen wel koranverzen reciteren maar het Arabisch meestal niet verstaan.

Het geloven in een EWG is niet het enige dat het denken van mensen zo in beslag kan nemen. Het kenmerkt ook het geloof in het eigen ras, de eigen natie, het eigen volk. Het is zelfs (een beetje maar hoor) eigen aan verliefdheid. Liefde maakt blind.

De EWG-ideologie is collectivistisch, en is dus nauw verwant met communisme en fascisme. Wanneer de laatste niet ook atheïstisch waren geweest, zoude die ideologieën de Kerk aan hun zijde hebben gehad. Ze zijn wezenlijk anti-democratisch. De vrije markt is wezenlijk democratisch, en kan dus niets met collectivisme. Vandaar dat bij het dóórbreken van de vrije markt sinds de zestiger jaren de collectivistische Grote Verhalen zijn gaan verdampen.

Het geloof in het eigen ras of de eigen natie is onschuldig zolang er geen despoot is die het sentiment bij zijn onderdanen bespeelt om ze er een oorlog mee in te jagen – hetzelfde geldt trouwens ook voor het EWG-geloof: onschuldig zolang het niet door kwaadwilligen gebruikt wordt om er anderen meer voor hun politieke kar te spannen. Het bijzondere van het geloof in een EWG is dat het ‘t individu op zichzelf terugwerpt. Het is een individuele verblinding. Een individuele ‘lijn’ met de Allerhoogste. Medegelovigen zijn alleen van belang voorzover er in gezamenlijk optreden een Hoger Doel mee kan worden bereikt. Voor de fanatieke gelovige zijn immers zijn medemensen, zijn eigen kinderen en zelfs zijn eigen leven, onbelangrijk.

Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Lucas 14: 26

Het is dit EWG-geloof dat verantwoordelijk is voor veel gruwelijke taferelen, massaslachtingen en mensenrechtenschendingen sindsdien. Het denkbeeld bezorgt ons ook vandaag nog grote problemen.

Maar ik vind dat we de lijn vanaf onze vroegste voorouders acht miljoen jaar geleden in dat duistere regenwoud in Oost-Afrika tot hier ver genoeg in vogelvlucht zijn overgefladderd om te laten zien hoe wij, als speciale natuurfenomenen, in elkaar zitten. Hoe we tot tobbende apen geworden zijn en met wat voor wankele geestelijke middelen we ons tot nu toe overeind hebben weten te houden. Wat? Hoe we daarmee van een onaanzienlijk ondersoortje apen tot de heersers der aarde geworden zijn. In het derde en laatste deel ga ik het idee ontwikkelen hoe we hiermee een nieuw geloof in onszelf kunnen maken.

Om te laten zien ook met hoe weinig moeite er een nieuw, consistent ontstaansverhaal te vervaardigen valt om de leegte waarin wij onze jongeren hun bestaan moeten zien te wortelen, van vaste en zelfs vruchtbare grond te voorzien. Laten we er in Godsnaam snel een begin mee maken.

Conclusie uit Deel Drie.

Mensen hebben een gedeeld Verhaal nodig om een gevoel van gemeenschap en binding met een gemeenschappelijke doelstelling te hebben. Het feit dat wij dat tienduizenden generaties lang gehad hebben maakt dat wij nog steeds met de verwachting ter wereld komen dat de mensen tussen wie wij ter wereld komen, hun wereld en hun samenzijn dansend/zingend beleven in een Verhaal dat ook ons leven structuur zal bieden. Dat is het religieuze gevoel waarmee wij behept zijn ook al zien we nooit (meer) een kerk van binnen. Godsdienst is alleen de toevallige plaatselijke en tijdelijke invulling van de cultuur waarin we geboren zijn, en die dateert pas van hooguit tweeduizend jaar geleden; dus dat erf je niet, dat krijg je pas mee na je geboorte. Evengoed vorm je er wel je identiteit, je zelfbeeld en het beeld van je wereld mee. Dus los komen van je godsdienst, ook al heeft die je weinig geluk te bieden of verziekt die zelfs je leven, is niet gemakkelijk vanwege dat je identiteit er aan vast gegroeid zit. Je er van los maken wordt ook bemoeilijkt doordat die godsdienst of de machtige woordvoerders ervan je er van overtuigen dat je na je overlijden beloond zult worden voor geduldig gedragen lijden en gestraft voor geloofsafval. En al helemaal wanneer de woordvoerders je bij geloofsafval zelfs eigenhandig van dat leven beroven.

Wanneer de samenleving waarin je terechtgekomen bent, haar Verhaal verloren heeft door de werking van de vrije markt met haar dagelijkse televisiebeïnvloeding, leef je wel een stuk vrijer, dus gelukkiger. Alleen je samenleving functioneert dan niet naar behoren. We hebben weinig gevoel van samenleven wanneer onze samenleving geen Verhaal heeft dat duidelijk maakt waar dat samenleven toe moet leiden en waar we het allemaal voor doen. Een Verhaal dat ons bindt. Als dat er niet is, hebben we niet het gevoel dat we wat met elkaar te maken hebben en dan gaat ieder maar zijn eigen gang. Worden we allemaal libertaristen.

DEEL VIER. EEN NIEUW GELOOF.

leve de vrije markt

De kerken zijn vanaf de zestiger jaren van de afgelopen eeuw aan een leegloop begonnen en daar lijkt geen eind te komen. Maar … God is nog steeds ‘in’.

EO-jongerendagen en het Jeugdfestival in Rome trekken massaal jongeren en andere ‘reli-hoppers’ die er ‘uit hun dak gaan’. Die jongeren worden er door niemand heen gestuurd, dat doen ze uit zichzelf. Het in sept.’00 gepubliceerde rapport Secularisatie in de jaren negentig van het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert dat, hoewel de buitenkerkelijkheid blijft stijgen, de gelovigheid in een hiernamaals en in wonderen toeneemt, en met name bij jongeren.

Dat de jongeren massaal op die reli-festivals afkomen is niet uit godsdienstigheid, zo stelde Meerten ter Borg, een godsdienstsocioloog. “Het is blijkbaar een aangeboren drift om zin en betekenis aan het bestaan te verlenen”. Met die opmerking kan ik het eens helemaal zijn. Ter Borg beschouwt godsdienstigheid niet als iets dat tot onze aangeboren eigenschappen behoort. Zin en betekenis aan het bestaan willen verlenen wel.

Hoe die jongeren aan die drift komen, hebben we in het vorige deel geboren zien worden: mensen moeten, om structuur te hebben in woordenwereld en in hun denkbeelden, deze in een samenhangend en liefst breed gedeeld Verhaal zien hangen. Een Verhaald waarin zij zichzelf en hun plaats in het grote geheel dat door het Verhaal bestreken wordt, herkennen.

Het gaat hier nu om te weten waardoor de kerken leeg zijn gaan lopen en wij, Westerse mensen, als eersten in de geschiedenis, zonder Groot Verhaal zijn komen zitten. Zoals ik al gezegd heb: niet uit vrije keuze, maar net als bij ons begin met het regenwoud: het verliet ons.

Veel denkers hebben als verklaring van de leegloop geopperd: het betere onderwijs, of de hogere levensstandaard. Onzin natuurlijk want dan zouden de kerken vol zitten met mensen met een lagere levensstandaard en eenvoudigere opleiding. Terwijl het juist de gewone man is die de kerk heeft ingeruild voor het voetbalstadion en zijn belijdenis voor het clubgevoel.

Onze denkers geven weinig blijk van inzicht in het mechanisme dat korte metten heeft gemaakt met de ‘oude vormen en gedachten’ van onze voormalige klassensamenleving. Het mechanisme dat ook nog eens een einde heeft gemaakt aan een geschiedenis die vijfduizend jaar geleden met de eerste klassensamenlevingen van start ging. Een nogal belangrijk mechanisme, zou je zeggen. Niettemin zat ik – het was nog 1999 – in de auto machteloos toe te luisteren naar een radiodiscussie, waarbij de gespreksleider aan het panel gevraagd had wat nou het belangrijkste historische feit van de afgelopen eeuw genoemd moest worden. Er werd van alles geopperd maar niet de televisie en niet de historisch totaal nieuwe situatie waarin wij in het westen zijn komen te leven. “De televisie!” had je mij kunnen horen roepen als je naast me had gezeten – want die was de bulldozer voor het dóórbreken van de vrije markt.

De markt is geboren in de eerste stadstaten van rond vijfduizend jaar geleden. Liever gezegd andersom: het is de opbloeiende handel geweest die de stadstaten heeft doen ontstaan.

De markt is de ontmoetingsplaats bij uitstek voor wederzijds voordeel. Op de markt is iedereen in principe gelijk. Daar heerst de wet van vraag en aanbod. Je hebt er als koopvrouw of –man niets aan om je klandizie eerst te checken op geloof of cultuur of stand: als de klant een goede afnemer is, is het in orde. Voor de autochtone Nederlanders boden de eerste echte kennismaking met de Turkse of andere allochtone Nederlanders hun winkels.

De markt is wezenlijk democratisch. Niet voor niets ligt de bakermat van de democratie in Griekenland. Op de agora (het marktplein) van het oude Athene was iedereen gelijk. Of je moest de pech hebben dat je toevallig vrouw was. Of slaaf. Of niet-Athener. Ja, een echte vrije markt was het natuurlijk nog niet.

In de klassensamenlevingen van de laatste vijfduizend jaar (de tijd van de geschreven geschiedenis) was bepaald niet iedereen gelijk. Wrede despoten met hun trawanten heersten over de massa der boeren en persten die uit. Met de opbrengst rustten ze grote legers uit om daarmee nog meer gebieden onder hun juk te brengen en uit te persen. Ze richtten enorme paleizen en tempels op en grote beelden van zichzelf.

Een moeilijke tijd voor de markt, want ook de kooplieden werden afgeperst. Als nieuwe klasse geboren in de tot steden uitgegroeide knooppunten van handel, in het Midden-Oosten, in India, in China en in Midden-Amerika, leidden ook de kooplieden een moeizaam bestaan vanwege de voortdurende uitplundering door die heersers en hun trawanten.

De markt is een zachte kracht. Ze is niet opgewassen tegen militair geweld, maar zoekt geduldig naar mogelijkheden, wacht haar kansen af. In de stadstaten van het oude Griekenland wisten de burgers de despoten lange tijd op een afstand te houden en vandaar hun ‘democratie’ en de opbloei van handel, kunsten en wetenschappen. Maar overal waar despoten hun macht ongebreideld konden uitoefenen, bleef het marktwezen moeizaam en beknot. Dit was zowel in China en Midden Amerika als in het Midden Oosten het geval, en daardoor behoren die beschavingen nu tot de derde wereld.

Waar de kooplieden de despoot van zich afhankelijk wisten te houden, kon deze echter bijzonder goed werk doen. We denken hierbij aan de Romeinse keizers, althans sommige. Die van de tweede eeuw bijvoorbeeld hebben het Romeinse Rijk uitgebreid van de Portugese kust tot aan de Tigris en van Schotland tot het zuiden van Egypte. Binnen dat enorme rijk, waarvan zij de grenzen met hun legioenen bewaakten tegen oprukkende barbaarse horden, heerste de Pax Romana. Geen der onderworpen volkeren dacht er maar aan om in opstand te komen, omdat de boeren hun akkers konden bewerken en de (rijke) stedelingen een welvaart genoten die verdomd veel weg had van onze vrije markt-maatschappij. Het verval van het rijk kwam vooral door de invallende barbaren, opgestuwd door de Hunnen van nog verder weg. Die nomadische en machistische ruitervolken van de Aziatische steppen hebben eeuwenlang enorme invloed uitgeoefend op de geschiedenis, hebben heel wat kaartenhuizen van beschavingen doen instorten, met bijbehorende ellende.

Goed werk deden ook de despoten van het Oost-Romeinse Rijk: die van het christelijke Byzantium. Omdat het op het kruispunt van de belangrijkst handelswegen van de toenmalige wereld lag, reikte de rijkdom en de culturele opbloei daar nog hoger. Het heeft ook duizend jaar langer stand gehouden.

Ook de kaliefen dienen vermeld. Het Islamrijk bereikte minstens de omvang van het vroege Romeinse en er heerste een Pax Islamica. De beschaving onder de Omajaden bereikte een weer hoger en humaner peil. Bagdad, Cairo, Grenada, daar staken de christelijke steden bepaald boers bij af.

Na de beschaving van de Griekse stadstaten en die van de Romeinen heeft de beschaving van de Islam de mensheid verder gebracht op haar weg van namen voor de dingen, de weg naar meer ratio. Gedurende vijf eeuwen was het Arabisch de taal van de wetenschap en de briefwisseling tussen de geleerden bevorderde onderzoek en vooruitgang in wiskunde, natuurkunde en medische wetenschap. Het middeleeuwse christelijke Westen heeft daar zijn voordeel mee gedaan. Vanuit Frankrijk en Engeland kwamen de studenten naar het moorse Spanje om daar te studeren bij Arabische, christelijke en joodse geleerden. Maar ook de Omayaden zijn een parasiterende en usurperende kliek geworden waardoor de wagen der islamitische vooruitgang tot stilstand kwam. Die van Europa haalde in en reed voorbij.

Waardoor Europa? En niet China bijvoorbeeld? China heb ik nog niet genoemd, omdat het ons vooral om de westerse beschavingsgeschiedenis gaat en de vrije markt in Europa tot ontwikkeling gekomen is. Het Chinese rijk heeft zeker ook zijn hoogtepunten gekend en door handelsreizigers zijn bijdrage aan onze menselijke ratio geleverd (papier, buskruit), maar ook daar stak een usurperende en parasiterende mandarijnen-elite een stok tussen de wielen van de Chinese wagen.

In Europa dus niet. De Habsburgse keizer had weinig macht en moest zich met de rijke kooplieden verstaan om het hoofd te kunnen bieden aan hun gezamenlijke tegenstander, de grootgrondbezitterklasse (adel). De kooplieden hadden hun despoot dus aan de leiband en zie: handel, kunsten en wetenschappen bloeiden op. Schoolvoorbeeld is Holland in de 17e eeuw. Daar lag de feitelijke macht helemaal in handen van de kooplui, de steden. Tot ook daar een regentenklasse de economie ging usurperen en in Holland alles vijftig jaar later begon plaats te vinden. Hou ze in de gaten, die economische elites, en word ‘antiglobalist’!

Maar ook in andere delen van Europa begon de Verlichting de geesten der burgers te beschijnen en moest de Kerk terrein prijsgeven. Eind achttiende eeuw wist de burgerij de grootgrondbezitterklasse (adel) definitief te overvleugelen en de despoten aan een volksvertegenwoordiging te onderwerpen en de industrialisatie van de productie op te starten. In 1791 viel Napoleon Egypte binnen en bezegelde hiermee de suprematie van het westen over het oosten. Vanaf dan is Europa, met de Verenigde Staten als dependance en later zelfs als zwaartepunt, marktleider in de wereld.

Deze erg versimpelde vogelvlucht over de geschiedenis is maar om te laten zien dat de markt niet van gister is en dat ze dé drijvende kracht is achter geestelijke ontwikkeling en welvaart. En dat het van groot belang is dat we de markt vrij weten te hóuden: door de democratie van onze samenleving sterk te houden. De Atheense elites van het begin van ons markt-verhaal kregen het weldra hoog in de bol – zoals de Amerikaanse het vandaag hebben, en zo’n new born Christian Bush is een prima vent voor ze – en begonnen hun noodlottige oorlog met Sparta.

Vandaag de dag is dat vrij houden van de markt weer een opgave. Met de opkomst van de CEO-cratie[37]. Met de Europese eenwording ook. En met de globalisering van de vrije markt. Ze moet dus écht vrij worden: weg met de tariefmuren waarmee de westerse rijke economieën zich afschermen van de concurrentie van de arme landen. Ook daarvoor moeten we de betrokkenheid van de westerse mensen bij hun wereld en die van hun kinderen groter maken. De ‘anti-globalisten’ zijn onze voorvechters, hopelijk gaan ze als beweging steeds beter beseffen waar ze precies mee bezig zijn. Aan mensen als Noreena Hertz zal het niet liggen.

Maar ook voor de verhoging van de betrokkenheid van de westerse mensen acht ik het inzicht in hoe wij van apen mensen geworden zijn van betekenis. Immers, daardoor gaan we beter zien waar ons ware geluksgevoel vandaan komt: in het gelukkig maken van anderen. Omdat we zulke sociale wezens zijn van nature. Want dat klinkt in een samenleving waarin het individualisme hoogtij viert, wel heel erg onwaarschijnlijk. Ik heb in het voorgaande hopelijk aannemelijk gemaakt dat we dat in ons begin en vervolgens in onze langste tijd toch echt waren en dus dat we dat in neiging nog steeds zijn.

het verdwijnen van de oude Grote Verhalen

Tot aan de zestiger jaren waren het de kerken geweest die het beeld dat we van onszelf en van de ander hadden, mochten bepalen. Hun functie was behalve troost en houvast bieden ook het braaf houden van de mensen, en een ontmoedigende mensvisie werkt daarbij het beste. Het mensbeeld van de kerken was derhalve dat van de zondige, van Gods genade afhankelijke mens, geneigd tot alle kwaad en tot niets goeds in staat.

De markt kan daar niet veel mee. Met de televisie kreeg ze (‘markt’ is vr.) de beschikking over een ongemeen indringend medium, met bewegende beelden en een superbe schijn van werkelijkheid. Een vele malen machtiger propaganda-apparaat dan waar de kerken met hun dwingend klokgelui en hun jaarvullende rituelen altijd over beschikt hadden. Ze drong ermee alle huiskamers én bovenkamers binnen, zelfs (of juist) in de nederigste. In ieders vrije tijd. Elke dag, jaar in jaar uit en de ene generatie na de andere. Met haar reclames en shows presenteerde zij aan alle gezinnetjes, hoe eenvoudig ook, een heel ander mensbeeld dan dat van de kerken: dat van de zelfverzekerde, vrouw- en kindvriendelijke, individualistische maar aardige Koning Klant.

Dat werkte op een door niemand voorziene of bedoelde manier. De kerken begonnen aan een onstuitbare leegloop, de van Gods genade afhankelijke zondaar verdween door de achterdeur. Maar ook de andere oude verbanden zoals politieke partijen, vakbonden, verenigingen liepen leeg, de mensen werden zelfbewust, vrij en individualistisch. De welvaart steeg spectaculair, eigen huis en auto kwamen in ieders bereik, het aantal snelwegen was niet bij te benen. Verschillen tussen rangen en standen, maar ook regionale en culturele verschillen werden gelijkgeschakeld, de winkeltjes maakten plaats voor overal dezelfde soort supermarkten.

Hoe speelde de vrije markt dat klaar?

De koopman prijst zijn waren aan door deze aantrekkelijk af te beelden. Liefst ook binnen een ‘verhaaltje’, een aantrekkelijk tafereel, omlijst met suggestieve muziek, waarin de klant de waar gebruikt ziet worden. Een tafereel waarin zoveel mogelijk mensen zich moeten kunnen herkennen. De koopman laat het wel uit zijn hoofd om het van een bepaalde godsdienstige of politieke of regionale signatuur te voorzien: dan herkennen potentiële klanten van een andere gezindte of regio zich er niet in en kopen niet. Figuren van laag of kwaadaardig allooi worden angstvallig gemeden. De koopman presenteert, al is hij persoonlijk misschien fanatiek-gelovig – denk aan wijlen Sporthuis-Centrum/Centerparcs-eigenaar Piet Derksen – een a-godsdienstig, a-politiek en a-regionaal mensbeeld, vrouw- en kindvriendelijk, kortom aardig.

De individuele koopman dacht daar overigens niet bij na. En hij had al helemaal geen idee wat voor gevolgen het gedrag van alle kooplieden tezamen na enkele generaties zou hebben. Maar het was hún mensbeeld, één waarmee iedereen, van welke godsdienstige of politieke overtuiging of van welke rang of stand dan ook, zich kon identificeren, dat het pessimistische mensbeeld van de kerken effectief heeft weten te verdringen. De ‘onzichtbare hand’ van Adam Smith in vol bedrijf.

Want reken maar dat iedereen dat doet, dat zich identificeren. Waar kan je dat anders mee vandaag? En vooral de massa eenvoudige laagopgeleide mensen. Juist de massa waar de kerken altijd zo’n vaste greep op gehad hadden, sijpelde hen nu tussen de vingers weg. De dominees van de ‘bijbelbelt’ hadden dat goed in de gaten, beter dan de sociologen. Ze verboden hun gelovigen om zo’n duivels ding in huis te halen. Maar de jongeren willen modern zijn en willen niet als achterlijke dorpsdebielen hun leven laten uitstippelen, ze willen mee in de vaart der samenleving. En datzelfde geldt voor islamjongeren. Bovendien spoort de aan godsdienst inherente onderdrukking van lusten en geneugten in het geheel niet met het hedonistische consumentisme.

De vrije markt kan niets aan met scheidslijnen tussen de mensen, of ze nu van godsdienstige, politieke of anderszins socio-culturele aard zijn: die verkleinen de consumentenmarkt alleen maar. Dus de kerken liepen leeg, de politieke partijen liepen leeg, de vakbonden en andere traditionele verbanden losten op en de mensen werden inderdaad aardiger voor elkaar. De oude bevelshuishoudens werden overleggezinnetjes. Helaas kregen we vanaf toen met drugsmafia en criminaliteit te stellen… en het verdwijnen van een gedeeld Verhaal slaat de bodem onder ieders geweten weg.

Zo kan de vrije markt evenmin iets met rangen en standen. Onze regentenklasse, die vroeger iedere vrijdenkende arbeider als potentiële opruier broodroofde of terugjoeg onder het kerkelijke juk, smolt tegelijk met alle overige ‘oude vormen en gedachten’ weg als sneeuw voor de zon. De consumentenmaatschappij kent geen heersende klasse (met geestesdwang, geheime politie, persbreidel, goelags en zo) meer. Dat is misschien wel het spectaculairste en niet voorziene gevolg van het dóórdringen van de vrije markt in onze westerse samenleving. Het betekent namelijk het einde van een vijfduizend jaar lange opeenvolging van klassensamenlevingen.

Als je de vrije markt ziet als de verwarming van je auto, dan is de televisie de ventilator die de verwarming tot grote hoogte opstuwt en binnen de kortste keren de vrieskou verdrijft. De televisie schiep een nieuw fenomeen in de geschiedenis: een klassenloze samenleving. Met het wegvallen van een heersende klasse verloren de kerken hun sponsor en daarmee hun status in de samenleving. De televisie heeft ons, Westerse mensen, in een nieuwe situatie gebracht en heeft het in zich om ook de rest van de wereld te laten ontdooien.

Maar dat betekent niet dat wij geen elites meer zouden hebben. Die zal elke samenleving blijven hebben en omdat de markt de motor is achter veel goede dingen voor de mensen, schept die ook een machtige economische elite. Maar dat zijn bestuurlijke en management-elites. Die kunnen weggestemd worden en dat worden ze ook. Waar we van verlost zijn – en dat is het nieuwe – is een heersende klasse, en dat is echt een heel andere elite. Die kenmerkt zich namelijk door geheime politie, door goelags waar dissidenten in worden opgebost, door persbreidel en andere informatiemonopolisering. En … door een heersend Groot Verhaal. Niets van dit alles kent onze vrije markt-samenleving nog, al lijkt de informatiemonopolisering soms te dreigen, zoals in Italië vandaag.

Een nieuw dragend en bindend Verhaal kan als enige het uiteenvallen van onze samenleving door het individualiserende marktdenken een halt toeroepen, een nieuw gevoel van samenleven brengen en de democratie verlevendigen. Daarover dadelijk meer, maar ook daarbij zijn elites nodig. Groeperen gaat nu eenmaal het best rondom leidende figuren. Het ontstaan van ons sterrenstelsel laat het al zien: samenklontering (accretie) binnen de wolk materie rond middelpunten, die bij voldoende cohesiedruk gaan stralen. Waar in onze huidige samenleving geen Verhaal meer heerst en de heersende klasse door de gelijkschakelende werking van de markt opgegaan is in de consumentenmassa, gaan de mensen in het land, zoals ik in de inleiding al stelde, de gezamenlijkheidsbeleving maar zelf organiseren. De mensen zoeken eenheid, omdat ze zich daarin het veiligst voelen. Om die eenheid te voelen, moeten ze een middelpunt, een idool, een leider, en wanneer die er niet is, maken ze er een. Een volmaakt persoon graag, een die geen teleurstellingen oplevert. Daar leent een dode zich het best voor. Die kan geen kwaad meer doen en je kunt haar/hem optuigen met alle voortreffelijke eigenschappen die je maar wenst. (Ja-ja, ik doel op Fortuyn.) En ieder die op zijn/haar zwakheden durft te wijzen, krijgt een hengst voor zijn kop of een kogel in een envelop.

Maar nogmaals, dat is gebral dat ontstaat bij afwezigheid van het echte orkest. Een complexe samenleving als de onze kan daar niet mee functioneren.

Een nieuw dragend Verhaal heeft geen idool nodig maar wel elites. In de vorm van leidende denkers die het Verhaal belichamen en uitdragen. Trendsetters. De eerste draagsters van schoudervullingen, neuspiercings of stekeltjeshaar.

Er heerst nu geen Verhaal meer in onze samenleving en dat geeft een aantal redenen tot bezorgdheid. Ik mag er een paar noemen.

– Een samenleving functioneert niet goed zonder een breed gedeelde mens- en wereldbeschouwing die een perspectief biedt waar het samenleven toe dient. Het mensbeeld dat de kerken ons voorhielden, was onjuist en ook nog ontmoedigend en het is bepaald geen verlies dat we daar door de vrije markt van los gekomen zijn. Het perspectief was: geluk na je overlijden. Doel en richting van de samenleving: het redden, ieder voor zich, van je ziel voor die in het vooruitzicht gestelde eeuwige zaligheid – na je overlijden dus.

Maar het mensbeeld van de vrije markt is evenmin op enige wetenschap gebaseerd en al even onjuist. Mensen zijn van nature sociaal en niet van die hyper-individualisten die de vrije markt van ons wil maken. Door dat individualistische mensbeeld hebben de mensen steeds minder het gevoel dat ze wat met elkaar te maken hebben. Ieder gaat dan maar zijn eigen naad naaien en de samenleving desintegreert: wordt inderdaad los zand. Ons geweten werkt dan niet meer goed. Normen en waarden kunnen ook niet zonder een bodem. Ieder moet het vandaag allemaal voor zichzelf invullen, en dan ligt het opportunistisch omgaan ermee voor de hand.

– Onze kinderen komen nog steeds als mensen ter wereld en verwachten dat de samenleving waarin ze terechtgekomen zijn, een Verhaal heeft waarmee zij hun wereld en hun eigen plaats daarin kunnen vormgeven. Wie niet weet waar hij vandaan komt, weet niet goed wie hij is en waar het met hem naar toe moet. De ouderen onder ons zijn nog in een Verhaal opgegroeid; maar omdat het een ontmoedigend Verhaal was hebben ze dat aan hun kinderen niet willen doorgeven. Die groeiden op tot een ‘generatie Nix’: er is geen Verhaal meer waarin zij zichzelf een plaats weten; waardoor zij zich geworteld voelen in hun wereld.

– Bergenhoge problemen, van vooral ecologische en demografische aard, doemen dreigend op. Om daar overheen te komen zullen we ons moeten gaan bezinnen op wat we als mensen écht willen – dit in tegenstelling tot de verlangens waarmee de vrije markt ons opzadelt. We zullen ons consumentengedrag moeten gaan veranderen willen we de markt écht vrij maken en willen we als soort overleven. Maar dat doet niemand graag: veranderen. Dat houdt altijd inleveren in. Voor het verduurzamen van ons levenswandel behoeven we meer grond onder onze denkvoeten. Moeten we weten waar onze échte prioriteiten in ons leven liggen. Ook daarvoor moeten we dus voor een beter Verhaal gaan zorgen dan het Nix van nu.

– Overheden hebben om zich voor de mensen te legitimeren, ook een been nodig om op te staan. De Paarse regering had geen Verhaal waarmee zij een richting voor haar beleid kon aangeven. Ze ging over de hoofden van de mensen heen regeren, en de puinhopen van Pim waren het gevolg.

Maar ook de eenwording van Europa verloopt moeizamer bij ontstentenis van een dragend Verhaal.

– Fundamentalistische stromingen in de verschillende geloven hebben vrij spel omdat ze enerzijds wel getergd worden door de ‘losbandigheid’ van de vrije markt maar anderzijds niet door een alternatief geestelijk perspectief worden uitgedaagd waartegenover ze zich zouden moeten verantwoorden.

Het oude christelijke pessimistische mensbeeld was op geen enkele wetenschap gebaseerd. Maar het optimistische, individualistische en hedonistische mensbeeld van de vrije markt evenmin. Het oude bedreigde alleen de gelovige met de hel, maar het nieuwe dreigt de hele mensheid naar de hel te jagen (typische one liner, niet?). Een nieuw geloof is echt wel gewenst, een nieuw dragend verhaal dat richting en perspectief biedt en structuur voor onze denkbeeldenwereld. Een nieuw Groot Verhaal.

“Een nieuw Groot Verhaal”! Dat is natuurlijk bedoeld om onze postmoderne filosofen op de kast te jagen. Hun hemelse vader Lyotard en zijn aardse vertegenwoordiger in Nederland Hans Achterhuis hebben fatwa’s uitgesproken over de Grote Verhalen tot in der eeuwigheid! Maar …weten die wel precies waar ze over spreken? Het zijn immers filosofen. Die weten alles van filosofie. Maar die gaat alleen nog maar over filosofie. Hoe mensen van apen mensen geworden zijn en waarom ze Grote Verhalen nodig gehad hebben om hun denkwereld te structureren, ligt buiten het studiegebied der postmoderne filosofen. Ze juichen terecht over het verdwijnen van de oude Grote Verhalen, maar zien niet dat een samenleving van mensen niet goed kan functioneren zónder een gedeeld Verhaal dat iedereen duidelijk maakt waar we het allemaal voor doen, waar het allemaal om gaat en waar het naar toe moet met ons.

– Ja, maar met een nieuw Groot Verhaal krijgen weer nieuwe Dachau’s en Kosovo’s en Screbrenica’s en Rwanda’s! roepen ze.

– Denk nou eens na, zeg ik dan (op papier heb ik makkelijk praten). Hoe zijn de oude Grote Verhalen bij ons verdwenen? Is dat jullie verdienste soms? Nee, jullie stonden er bij en keken er naar. De kerken liepen vanzelf leeg, de standsverschillen en die tussen mannen en vrouwen werden vanzelf minder zonder dat de mensen er jullie boeken bij in de hand hadden. Die oude collectivistische doctrines speelden allemaal (en spelen nog) in klassensamenlevingen, worden door de heersende klasse onder dwang, cq middels de ‘dictatuur van het proletariaat’, aan iedereen opgelegd. Onze vrije markt ként geen heersende klasse.

– Ja maar – en daar denken ze me te hebben – jouw nieuwe Grote Verhaal is toch bedoeld als een op eenheid gerichte doctrine? Dus toch ook collectivistisch?

Wel op eenheid gericht, dat klopt! (fictief hakkel ik niet en raak ik de draad niet onmiddellijk kwijt) maar het is allerminst collectivistisch (predikt geen onderschikking van het individu aan een Grote Leider of een Leidende Idee of Partij). Het ademt een volstrekt democratische geest. Het nieuwe Grote Verhaal wordt door een clubje wetenschapsschrijvers uit de relevante takken van wetenschap bij elkaar gehaald en opgeschreven, maar … altijd in een voorlopige versie. De wetenschappen gaan maar door, elke dag en over de hele wereld, dus het Verhaal wordt elke paar jaar opgedateerd, waar mogelijk. Het komt nooit af, het groeit voortaan met de mensheid mee.

Het wordt aan niemand opgelegd. Wanneer iemand zegt: ik héb al een Verhaal en daar ben ik gelukkig mee, nou dan houdt íe dat toch mooi? Het Verhaal wordt gemaakt voor ieder die er behoefte aan heeft. En voor de overheid, zodat die weer over een grondslag en een legitimatie beschikt. En voor het onderwijs, dat dat de jongeren weer wat kan meegeven.

– Ja maar – ze vertrouwen het nog voor geen cent – voor ieder die er wat mee kan, zeg je. Je zult zien dat er binnen de kortste keren een dictator wat mee kan!

– Beste mensen, jullie draaien de zaak om! Waar heersende klasse, daar Groot Verhaal. Waar géén heersende klasse – dat is een totaal nieuwe situatie in de geschiedenis, hebben jullie nog niet bij stilgestaan – daar Nix, en behoefte aan Iets. Daar gat in de markt. Dat kunnen u en ik straffeloos gaan opvullen, omdat onze economische elites (hou ze in de gaten!) er een zware dobber aan zouden hebben om die massa van “dat maak ik zelf wel uit”- consumenten een nieuw Groot Verhaal-doctrine door de strot te duwen. Zelfs maatregelen voor de verkeersveiligheid zoals flitspalen worden door sommigen al als te dwingend ervaren.

Het nieuwe Grote Verhaal beoogt niets anders dan het uitwerken van het mens-zijn van iedere mens waar de Universele Verklaring van uit gaat. Teneinde onze samenleving, die nu op Nix draait en dat gaat toch duidelijk niet goed, weer een dragend Verhaal te bieden.

Waarom een Verhaal? Behalve om de meest voor de hand liggende reden: dat we mensen zijn, namen voor de dingen hebben en om daar greep op te houden die moeten ordenen, vond ik onlangs nog een mooie van de Groningse psycholoog Douwe Draaisma. In Intermediair 14 febr.’02 legt hij uit dat mensen die hun geheugen verliezen, door ongeluk of dementie, een deel van hun geestelijk kapitaal kwijt zijn. “Ons innerlijk leven, wie we zijn, onze persoonlijkheid, wordt gevoed door het verleden. Ons geheugen bepaalt ons. Als je niet (meer) weet wie en wat je was, kun je ook niet weten wie en wat je bent, laat staan wie en wat je zult worden.” En ik denk dat dit ook voor onze samenleving en eigenlijk voor de hele mensheid geldt.

Wie moeten dit Verhaal gaan maken? Niet de geleerden zelf. Die weten immers ‘steeds meer over steeds minder’. Laat die het op al hun deelgebiedjes maar lekker met elkaar oneens blijven. Nee, dat moet door een groepje wetenschapsschrijvers gedaan worden. Die overzien een groot gebied, hebben geen last van territoriumdrift én ze kunnen schrijven.

Nogmaals, het hoeft geen perfect Verhaal te zijn. Dat heeft geen enkel Groot Verhaal ooit hoeven te zijn om toch zijn bindende werk te doen. Wel een zo goed mogelijk Verhaal, met gebruikmaking van alle menswetenschappelijke inzichten van nu. De wetenschappers gaan maar door, elke dag, over de hele wereld, in laboratoria, ruimte-observatoria, universiteiten, opgravingsplekken in woestenijen, onderzoeksposten in jungles en andere barre oorden, en ze blijven gespitst om elkaar op een foutje te kunnen betrappen en zelf een punt te scoren. Zij dragen het materiaal aan waar de wetenschaps-schrijvers ons Verhaal voortdurend mee verstevigen. Het Verhaal groeit met ons mee, het is een permanent project dat pas ophoudt met de laatste mens.

Het nieuwe Grote Verhaal (vinden onze reclamemeisjes en -jongens vast wel een betere benaming voor) is universeel, een globaliserende vrije markt-samenleving waardig. Het sluit aan op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die grondslag daarvan – en van het Handvest van de Europese Unie – is nu nog uiterst iel: “de waarde van iedere mens is inHEREnt”. De wetenschapsschrijvers gaan dat mens-zijn nu wetenschappelijk verantwoord invullen en daarmee is het hele project een uitwerking van iets dat al in beginsel aanwezig is.

nu de stenen tafelen nog

Krijgt het nieuwe geloof ook gedragsregels, X Geboden, weet ik veel?

Waar het om gaat met het nieuwe geloof, is:

 1. een nieuw dragend Verhaal brengen omdat een samenleving niet functioneert zónder; om weer een bodem aan te brengen onder ons aller geweten
 2. een nieuw dragend Verhaal brengen om de mensen structuur te geven en een geloof waaruit rituelen voor hun saamhorigheidbeleving kunnen voortspruiten
 3. een nieuw dragend Verhaal brengen om de mensen te laten inzien waar hun echte prioriteiten in hun leven liggen, waar ze nu slechts het marktdenken hebben
 4. een nieuw dragend Verhaal brengen om aan de economie van de vrije markt de prioriteit van de duurzaamheid te geven en in het verlengde daarvan ook de eerlijke verdeling van de welvaart
 5. een nieuw dragend Verhaal brengen omdat jongeren dat nodig hebben om hun identiteit en hun plaats in een geheel te zien, dat ze niet langer hoeven te blijven ‘zweven’ in hun leven
 6. een nieuw dragend Verhaal brengen voor het onderwijs, dat het aan zijn belangrijkste taak kan voldoen: de er aan toevertrouwde jongeren Iets meegeven
 7. een nieuw dragend Verhaal brengen om overheden weer een vaarwater te laten hebben waarin ze een koers kunnen uitzetten, een uitgangspunt voor richting, een grondslag voor beleid
 8. een nieuw dragend Verhaal brengen als grondslag voor betrokkenheid van de burgers bij het verenigde Europa
 9. een nieuw dragend Verhaal brengen voor de Nederlandse samenleving, dat de immigranten terechtkomen in een samenleving met een Iets waarmee ze zich kunnen verstaan in plaats van met een Nix waarmee ze zich onmogelijk kunnen engageren, zodat ze dan liever binnen hun oude Verhaal blijven hangen
 10. een nieuw dragend Verhaal voor de zoekenden en de zwevers, en voor de mensen die bij gebreke van een aanvaardbaar alternatief dan maar blijven vasthouden aan het deprimerende en vrouwonvriendelijke oude christelijke Verhaal
 11. een nieuw dragend Verhaal brengen als alternatief geloof dat het patriarchale Adam-en-Evaverhaal van fundamentalisten en islamisten kan uitdagen en weerstaan.

Dit zijn mijn ‘XI Geboden’ en zo door deze would be-Mozes op een met kalk ingesmeerde plak kalksteen ingekrast[38]; wanneer ik er voor ga zitten, komen er best nog wel een paar punten bij. Maar het zijn geen geboden, geen wetten, geen gedragsregels, het zijn motiveringen.

Het brengen van dat nieuwe dragende Verhaal is al mooi genoeg. Gedragsregels? Ieder die dat nieuwe geloof in onszelf, in elkaar, dat door onze overheden en ons onderwijs wordt beleden en uitgedragen, omarmd heeft, gaat zich toch al overeenkomstig die overtuiging gedragen? Daar hoeft hij toch geen regels voor aangeboden te krijgen – of zie ik dat verkeerd?

Punt drie gaat over de consumentenmentaliteit welke nu de mensen beheerst bij gebreke van een alternatief. Die kun je omschrijven als ‘genieten’, ‘ik wil het nú hebben’, ‘het moet wel leuk zijn allemaal’ het ‘Zwitserleven-gevoel’ en het ‘er even uit’ moeten, ‘weer eens wat anders’ en noem maar op. Wanneer we daar écht allemaal en massaal aan zouden lijden, zou het al gauw afgelopen zijn met de vrije markt, bij gebrek aan klandizie en aan producenten! Gelukkig laten de meeste mensen zich nog steeds door hun aangeboren gevoel leiden en blijven ze hun levensvervulling zien in werken voor de kost en in het trouwen en kindertjes krijgen.

Maar wanneer ze rond hun veertigste komen, krijgen ze het moeilijk met dat gevoel. Door de vervulling van die levensverlangens verliezen die hun oorspronkelijke motivatie, terwijl het marktdenken zijn verlokkingen en zijn valse verwachtingen elke dag sterker blijft influisteren. Een nieuw dragend Verhaal dat de mens in de realiteit van het leven houdt, de echte menselijke prioriteiten uitdraagt en daarmee van die zijn/haar individuele leven, kan ze dan voor ongelukkige beslissingen behoeden. Maar gedragsregels?

Weet je. Ik denk dat de kracht van het oude christelijke Verhaal was dat het de mensen het gevoel gaf dat er een hogere macht was die alle dingen ten goede leidde. Dat het, wanneer hun leven vervuld was van zorgen en tekorten en ziekte, het perspectief bood dat het eens allemaal goed zou komen met ze. Ik denk dat gedragsregels daar ook weinig of geen rol bij speelden. Misschien dat die alleen maar dienden om bij gelegenheid er een ander op aan te spreken.

Gedragsregels? Voor die vrijgevochten hier-en-nu-genotzoekers voor wie zelfs flitspalen al een niet te verdragen inbreuk op hun vrijheid betekenen? Forget-it. Ze lezen sowieso al niets, dus zeker geen vertogen met gedragsregels. Zelfs in de tijd dat de kerken nog oppermachtig waren, lukte het al niet om het niet-lezende volksdeel met gedragsregels binnen de perken te houden, en toen kampte de samenleving nog niet eens met drugsproblematiek en met instroom van Antilliaanse, Marokkaanse en andere probleemjongens. Op stenen tafelen? Op onze buik kunnen we ze schrijven. Zo ze al ooit gewerkt hebben, vandaag zeker niet meer.

En het is ook niet nodig. Want langs welke weg kunnen de inzichten die het nieuwe geloof aanbrengt, doordruppelen tot in de onderste regionen? Langs de weg van de schoudervullingen, het stekeltjeshaar en de piercings: het moet ‘in’ raken. Langs de weg ook via welke het inzicht dat baby’s zich prettiger voelen als je ze draagt, aan het doorsijpelen is; en als de commercie er dan op inspringt, gaat het nog sneller. Het gaat via talkshows en andere televisieprogramma’s, het gaat via vrouwenbladen en weet ik veel.

Wat is ‘het’?

Het besef dat voor mensen het geluk schuilt in het gelukkig maken van de ander. Een oeroude wijsheid, maar daarom niet minder waar. Een waarheid als een koe. Maar die wel haaks staat op wat het marktdenken ons wijsmaakt. Nieuw is dat die wijsheid nu wordt onderbouwd met het inzicht hoe wij als mensen ‘van nature’ zijn en hoe we zo geworden zijn.

Dat inzicht begint boven: het vat post binnen het lezende volksdeel. Maar pas nadat het door de politiek, door de volksvertegenwoordiging, omhelsd is als de enige keus die we hebben om tot het begin van de oplossing van onze problemen als samenleving te komen. Pas dán krijgt het binnen het lezende volksdeel status, kan het naar beneden gaan doorsijpelen en kan het ‘in’ gaan raken.

Wanneer ‘het’ weer ‘in’ raakt, kan het najagen van meer geld, meer schoonheid en meer vakantie als onbevredigend aan de kaak wordt gesteld en ‘uit’ raken. En pas dan komt er draagvlak voor verlegging van onze politieke en economische prioriteiten. Voor ‘eerlijk delen’ en duurzaamheidsmaatregelen.

Maar nu hou ik echt op. Ik heb gewoon een te klein ‘denkraam’ voor het soort bespiegelingen als dit laatste. Ik ben maar een portrettekenaar, naar wie geen hond luistert (zou ik zelf evenmin doen wanneer ik u was en u ik). Ik ken mijn beperkingen beter dan wie ook, want ik lees veel en ben constant jaloers op échte auteurs. Maar ik ben wel een burger die méé wil doen.

Want … ik heb als enige een goed beeld van hoe mensen van apen mensen geworden zijn en waardoor we zulke bijzondere dieren geworden zijn. Mij verbazen of verontrusten mensen niet, daar ken ik ze inmiddels te goed voor. Ook ben al heel lang geen zoeker of zwever meer, daar ken ik de aard van onze gelovigheid te goed voor, en ik weet waarom en hoe wij God geschapen hebben. Dat gevoel van fundamentele zekerheid gun ik iedereen.

Ook heb ik het sterke vermoeden dat deze kennis van hoe mensen in elkaar zitten, van betekenis is voor onze toekomst als mensheid. Dat we alleen dáármee de universele grondslag voor ons samenleven – van het kleinste tot en met het grootschaligste verband – kunnen leggen.

Mij aanbevolen houdend voor uw reactie eindig ik met hartelijke groet.

info@mens2000.nl

TOEGIFT: ‘bijsluiter’ bij de bijbelseTien Geboden.

Veel mensen denken: die kerkelijke geestesdwang hoeft voor ons niet meer zo, maar die Tien Geboden zouden we graag behouden als grondslag voor onze publieke moraal.

Anne Nicol Gaylor neemt ze echter in www.ffrf.org/pennstation/commanments.html onder de loep en dan blijken ze weinig bruikbaars aan moraal te bevatten.

Zelf kon ik ze, als katholiek jongetje, opdreunen uit de catechismus. Toen ik me met de mens bezig ging houden, dus met onze gelovigheid, had ik me ook weer een bijbel aangeschaft[39] en naar aanleiding van Gaylors kritiek probeerde ik gister in het bijna 800 bladzijden dundruk beslaande Oude Testament de tien geboden even op te zoeken. Viel nog niet mee. Ik vond ze terloops opgesomd in het boek Exodus, paragraaf 20, frases 1 t/m 17.

Ik geef ze hier (wat de eerste vier betreft in het verkort) weer.

 1. Ik ben de HERE, uw God, en gij zult geen andere goden hebben
 2. Gij zult u geen gesneden beeld maken en er voor knielen
 3. Gij zult de naam van de HERE, uw God niet ijdel gebruiken
 4. Heilig de sabbatdag
 5. Eer uw vader en uw moeder
 6. Gij zult niet doodslaan
 7. Gij zult niet echtbreken
 8. Gij zult niet stelen
 9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste
 10. Gij zult niet begeren wat van een ander is

En Gaylor heeft gelijk. De eerste vier geboden hebben in het geheel geen betrekking op de goede zeden. (Ach, nu lees ik bij Gaylor dat er nog meer versies in het Oude Testament staan. Ik dacht ook al: ik mis er één: dat je geen onkuisheid mag begeren! dat had me altijd nogal geïntrigeerd.Twee andere versies zijn te vinden verderop in Exodus, hoofdstuk 34, en in Deuteronomium hoofdstuk 5,:6-21)

De eerste drie zijn dictatoriale dreigementen. Geloof in Mij of ik schiet. Een Almachtige God onwaardig eigenlijk. Maar begrijpelijk als je weet dat het een politiek-economisch project is, die Ene Ware God. Het gaat er om, de oeroude stamgoden (en daarmee verbonden stamloyaliteit) te demoniseren en ze de mensen uit de kop te jagen door er de Ene Ware voor in de plaats te krijgen.

Als je een andere god aanschaft (2), worden niet alleen jijzelf gestraft, maar ook je onschuldige kinderen en zelfs hún kinderen! Nee, nóg niet genoeg, de kinderachtige wraak treft zelfs “het vierde geslacht”! Over moraal gesproken.

Er spreekt geen enkel vertrouwen uit in de eigen intelligentie of de loyaliteit van de aangesprokene, laat staan respect. Een kinderachtige huistiran aan het woord, gespeend van elke sociale intelligentie.

Geen wonder dat het volk van Israël keer op keer de kont tegen de krib gooit. Waar dan weer een gruwelijke slachting of zelfs een allesvernietigende Zondvloed op volgt. Het is de hoofdteneur van het Oude Testament: een jaloerse tirannieke God die keer op keer de fik in zijn hele onderneming wil steken, en een Mozes die op Hem in moet praten om Hem tot rede te brengen. Waarna Hij berouw toont en het uitverkoren volk weer verder kan struikelen.

ad 4: Elke werkweek afsluiten met een rustdag is zeker geen onzinnig gebod. Voor de bijbelschrijvers is het een opmerkelijk belangrijk gebod: er worden heel veel woorden aan gewijd en het komt wel tien maal terug. En het gebod wordt tot in het absurde en onmenselijke doorgevoerd: een man die op de Sabbat hout haalde voor zijn vrouw, werd gestenigd. Maar … het heeft niets met moraal van doen.

ad 5: Eer uw vader en uw moeder. Moet dat gebóden worden?

Respect moet je verdiénen. Wie het opeist zal het des te minder krijgen. Ouders die zich goed gedragen ten opzichte van hun kinderen hoeven er echt niet over in te zitten of hun kinderen hen wel zullen eren: ze krijgen hun goede gedrag dubbel en dwars terug op hun oude dag. Alleen rotouders moeten hun laatste jaren in eenzaamheid.slijten.

Had hier maar gestaan: Eer uw kinderen en misbruik hen niet, zodat zij u op uw oude dag zullen eren! Dat zou alle vrome maar niettemin kinderachtige, gewelddadige of zelfs misbruikende huistirannen te denken hebben gegeven en miljoenen levens vreugdevoller hebben gemaakt en doen eindigen.

ad 6 en 8. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen … dat is nou echt de vos die de passie preekt! Het hele Oude Testament dreunt van de Goddelijke aansporingen of zelfs bevelen om te roven en te moorden! Terwijl God ook zelf geen slachting schuwt. Wie de Sabbat schendt, zal ter dood gebracht worden (35:2). En dat doe je volgens Hem al wanneer je op die dag een vuurtje maakt (35:3)

Wat zou hier anders hebben moeten staan? Doodt maar naar hartelust? Steel maar raak? Deze twee geboden zijn echt ‘open deuren’. Gebod 6 heeft geen enkele moord waar en wanneer dan ook, en al helemaal niet onder Gods oog, voorkomen. De enige bruikbaarheid ligt in het misbruik dat anti-abortus- en anti- euthanasieactivisten ervan maken. Waarbij die evengoed geen moord schuwen!

Gebod 7: Gij zult niet echtbreken. Is wel in orde. Is fatsoenlijk. Vrouwvriendelijk zelfs. Al zetten wij er in onze tijd vraagtekens bij wanneer het een spijkerharde toepassing zou moeten krijgen.

ad 9. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. Weer een open deur: wie zal ooit roepen dat je tegen je naaste zoveel mogelijk vals moet getuigen? Als je het gebod verbreedt tot het verbod om te liegen zou het evengoed onzinnig zijn in z’n algemeenheid. Leugens om bestwil redden dagelijks gevoelens en zelfs relaties.

Het tiende en laatste gebod: gij zult niets begeren wat van een ander is, heeft, okay dan, wat moreel gehalte. Maar het begeren op zich is niet echt schadelijk voor wie dan ook. Dus het blijft een raar gebod. Bovendien draait onze economie precies op deze begeerte: het ook willen hebben wat je een ander ziet hebben of wat je op tv of in de reclamefolder ziet!

Dus ook dit gebodje maakt geen enkele kans om deel uit te maken van de ethiek van ons nieuwe geloof.

De tien geboden hebben ons bij nadere beschouwing als morele stutten niets te bieden, ik kan het moeilijk anders zien. De roof van de bezittingen en het land van de Palestijnse stammen, waar de HERE zijn uitverkoren volk toe aanzet, en het uitmoorden van die stammen, dat zijn toch echt immorele daden, zijn onvergeeflijke mensenrechtenschendingen. Die worden door de HERE niet alleen goedgepraat maar zelfs bevolen! Slavernij is voor de HERE ook heel normaal, tot het je eigen dochter verkopen als slavin toe.

Andere tijden, andere zeden. Maar eer je de bijbel voor de onze als remedie wilt innemen, lees ze toch maar eerst de bijsluiter.

[Exodus en de meeste overige boeken bevatten behalve dit bescheiden tiental geboden bladzijden vol uitgebreide en gedetailleerde geboden en voorschriften, veelal in veelvoud en gevarieerd herhaald, tussen welke die tien niet opvallen. “Gij zult geen onkuisheid begeren” heb ik echter in de gauwigheid nergens aangetroffen. Misschien kan iemand mij opheldering geven? Alleen in Leviticus 18 wordt over kuisheid gerept, maar daar betreft het mannelijke homoseksualiteit en seks met dieren.

Wel lijden die bijbelschrijvers aan een ziekelijke smetvrees, zeg! Waar het melaatsheid betreft is dat gerechtvaardigd. Maar als je per ongeluk het bed aanraakt van je menstruerende vrouw of zuster of dochter, of zelfs maar iets dat op dat bed gelegen heeft, moet je al je kleren wassen en jezelf ook en dan ben je toch nog tot de avond onrein. Is toch niet normaal?]

fcouwenb@mens2000.nl

· LITERATUUR

·

·

·

· Abu Zaid, Nasr H. – Mijn leven met de islam (Haarlem, 2002)

· Aitchisson, Jean – De sprekende aap (Spectrum, 1997)

Angier, Nathalie – De Vrouw. De waarheid over het vrouwelijke lichaam. (Amst. 1999)

· Armstrong, Karen – Een geschiedenis van God (Baarn, 1993)

· Armstrong, Stokoe & Wilcox – Gesture and the nature of language (Cambr. 1997)

· Azawa, Takeru e.a. – Neandertals and Modern Humans in West Asia (New York, 1998)

· Beck, Ulrich – De wereld als risicomaatschappij (De Balie, 1997)

· Besten, G.J. den – Mens en Medemens (Gron. 1995)

· Beus, Jos de – Economische gelijkheid & het goede leven (Contact, 1993)

Blokland, Hans – Publiek gezocht (Boom, 1997)

· Borsboom, Ad – De clan van de Wilde Honing (Becht, 1997)

Bowker, John – God. Een Geschiedenis. (Het Spectrum, 2003)

Boyd & Silk – How Humans Evolved (New York/London, 2000)

· Brown, Donald E. – Human Universals (McGraw-Hill Inc., 1991)

· Bruemmer, Fred – Leven met de Inuit (Atrium, 1993)

Byrne, Richard – The Thinking Ape (Oxford UP 1995)

· Calvin, William – De rivier die tegen de berg op stroomt (Amst. 1994)

– De opkomst van het intellect (Amst. 1994)

· – De speurtocht naar intelligentie (Contact, 1996)

· Cambridge Encyclopedia of Human Evolution (CUP 1992)

Cavalli-Sforza, L. en F. – Wie zijn wij? (Amst. 1994)

· Chagnon, Nap. – Yanomamö, The fierce people (New York, 1983)

Chaisson, Eric – Cosmic Evolution: The Rise and Complexity in Nature (HUP 2001)

· Claessen, e.a. – Inleiding tot de culturele antropologie (Den Bosch, 1989)

Clarke, Robert – Naissance de l’Homme E. du Seuil, 2001)

Collins, Desmond – The Human Revolution (Oxford, 1976)

· Condé, Maryse – Ségou (Amst. 1993)

· Corballis, Michael – The Lopsided Ape (New York, 1991)

· Damasio, Antonio – De vergissing van Descartes (Werld. 1996)

– Ik voel dus ik ben (Wereldb. 1999)

Darwin, Charles – De autobiografie van (Uitg. Nieuwezijds, 2000)

– Over het ontstaan der soorten (vert. Uitg. Nieuwezijds, 2000)

Deacon, Terrence W. – The Symbolic Species (New York, 1998)

Debat over de moraal. Uitg. Trouw, 1996

· Delfgaauw, Bernard – De Mens en zijn Rechten ( Kampen, 1993)

Dennett, Daniel C. – Het Bewustzijn Verklaard (Contact, 1993)

· Diamond, Jared – The third chimpanzee (Harper P. 1993)

· – Guns, Germs and Steel (New York, 1997)

· – Why Is Sex Fun? (Science Masters, 1998)

Dobzhansky – De biologische en culturele evolutie van de mens (Aula, 1962)

Donald, Merlin – Origins of the Modern Mind (Harvard UP, 1991)

Donner, Florinda – Shabono (Baarn, 1982)

Draulans, Dirk – De mens van morgen (Atlas, 1998)

Droste, Flip G. ( red.) – Het neefje van de aap (Leuven, 2003)

· Dunbar, Robin – Grooming, Gossip and the Evolution of Language (London, 1996)

· Ehrenberg, Margaret – Women in Prehistory (London, 1995)

Ellwood, Wayne – De feiten over globalisering (Novib, Lemniscaat, 2003)

Evolutie van de Mens. 21 auteurs onder red. Natuur&Techn. ( Maastr./Brussel, 1981)

· Fasani, Leone – Archeologia (Helmond, 1981)

· Fouts, Roger – Next of Kin (Living Planet Press, 1997)

· French, Marilyn – Een vrouwelijke geschiedenis van de wereld (Amst. 1996)

· Galdikas, Biruté – De spiegel van het paradijs (Atlas, 1997)

Gellner, Ernest – Rede en Cultuur (Wereldb. 1995)

Giel, R. – De Vreemdeling. Relaas van een arts ver van huis (Utrecht, 1999)

· Gilmore, David – De man als mythe (Yale Univ. 1990, Amst. ’93)

Gimbutas, Marija – The Language of the Goddess (London, 1998)

· Glasenapp, Helmuth von – Die nichtchristichen Religionen (Fischer B., 1957)

· Good, Kenneth – Into the heart (New York, 1991)

Goodwin, Jan – De tol van de eer (Bruna, 2002)

· Goudsblom, J. – Vuur en beschaving (Amst. 1992)

– Het regime van de tijd (Amst. 1997)

– Mappae Mundi (met B. de Vries e.a.), (AUP 2002)

· Gould, S.J. e.a. – Verslag van het Leven (Schuyt, 1993)

– The Panda’s Thumb (New York, 1980)

· Greenspan, Stanley I. – De ontwikkeling van intelligentie (Contact, 1998)

· Grind, Wim van de – Natuurlijke intelligentie ((Amst. 1997)

· Harris, Marvin – Culture, People, Nature (New York, 1988)

– Our Kind (vert. Onze Soort, De Kern, 1989)

· Hemleben, Johannes – Darwin (RoRoRo, 1968)

· Hoogerwerf, A. – Elites in de Democratie (Tjeenk W., 1997)

Hooff, Jan van – Aspecten van het sociale gedrag etc. (Rott. 1971)

Hove, Chenjerai e.a. – Hoeders van de Aarde (Schuyt&Co, 1997)

· Jackendoff, Ray – Taal en de menselijke natuur (vert. Spectrum, 1996)

Julien, Paul – Kampvuren langs de evenaar (1951)

· Kerkhof, Bas van – Een hekel aan geraniums (Afasie Vereniging Ned., 2003)

Kirsch, Jonathan – God against the Gods (2004)

· Klinkenberg, Gerard van – De mens als natuurverschijnsel (De Beuk, 1997)

Klukhuhn, André – Sterf oude wereld (Amst. 1995)

– De geschiedenis van het denken (Amst. 2003)

Koenis, Sjaak – Het verlangen naar gemeenschap (Amst. 1997)

· Kramer, Samuel Noah – Mesopotamien. Frühe Staaten an Euphrat uns Tigris (RoRoRo, 1971)

· Kunneman, Harry – Van theemutscultuur naar walkman-ego (Boom, 1996)

Kurlansky, Mark – Zout. Een wereldgeschiedenis (Anthos, 2002)

· Landes, Davis S. – Arm en Rijk (Het Spectrum, 1998)

· Landmann, M. – Filosofische Antropologie ((Utrecht, 1971)

· Lange, Frits de – Gevoel voor verhoudingen (Kampen, 1997)

Lanpo, Jia – Early Man in China (Foreign Lang.Press, Beijing, 1980)

Leakey, Richard E. – De Oorsprong van de Mens (Natuur&Techn. 1982)

· Lemaire, Ton – De indiaan in ons bewustzijn (Ambo, 1986)

– Twijfel aan Europa (Baarn, 1990)

Lévi-Strauss, Claude – Het trieste der tropen (Editie SUN, 1985)

· Lewin, Roger – The Origin of Modern Humans (New York, 1993) (vert. Natuur&Techn.1996)

Lindijer – Een kraal in Nairobi (Amst. 1995)

Mayr, Ernst – Toward a new philosophy of biology (Harvard UP, 1988)

Middel, Bert – Politiek handwerk (Amst. 2003)

Milbury-Lewis, David – Millennium (New York, 1992)

Miles, Jack – God. Een biografie (New York, 1996) 1989)

Miles, Rosalind – The Women’s History of the World (Vert, Stiefdochters van de tijd, Bruna,

· Mithen, Steven – The Prehistory of the Mind (London, 1996)

Moerman, P. – Op het spoor van de Neanderthal-mens (Baarn, 1977)

Monbiot, Geaorge – Niemandsland. Een speurtocht door Kenia en Tanzania (Atlas, 1994)

· Morgan, Elaine – Sporen van de evolutie (Ambo, 1996)

– The Descent of the Child (Penguin Books, 1994)

Moussaieff Masson, Jeffrey & Susan McCarthy – Wanneer olifanten huilen (Amst. 1995)

Paling, Kees M. – Het Fin de siècle als Uitdaging (Ambo, 1996)

Peyrony, E. & L. Casalis – Notions de Préhistoire (Perigeux, 1975)

Pinker, Steven – Het Taalinstinct (Contact, 1994)

Ivens, Nicholas – Achnaton. Valse profeet en gewelddadig farao (vert. Baarn 2002)

· Ridley, Matt – De oorsprong van de moraal (Contact, 1997)

· Roele, Marcel – De eeuwige lokroep (Contact, 1997)

Rudgley, Richard – Het Stenen Tijdperk (Baarn, 1999)

· Sapolsky, Robert M. – Herinneringen van een mensaap (Contact, 2001)

Schilder, Marian & Max Lebouille(red.) – De evolutie de baas (AUP 1998)

· Schilling, Govert – Tweeling Aarde (Wereldb. 1997)

– De jacht op superexplosies (Wereldb. 2000)

· – De kosmos in een notendop (Amst. 2001)

· – Wat was er voor de oerknal? Haarlem, 1995)

Schlegel, Stuart A. – Wijsheid uit het regenwoud (BZZTôH, 1999)

Sierat, Joop – Rapádaba. Mensen aan de Wisselmeren van Irian Jaya (Bergen, 1999)

Slurink, Pouwel – Why some apes became humans (proefschr. 2003)

· Spier, Fred – The Structure of Big History (Amst.Univ.Press 1996)

Stanford, Craig – Significant Others (New York, 2001)

· Stanley, Steven S. – Children of the Ice Age (New York, 1996)

Stern, Jessica – Terreur in naam van God. (Het Spectrum, 2003)

· Stokkom, Bas van – Emotionele democratie (Amst. 1997)

· Störig, H. – Geschiedenis van de filosofie 1 en 2. (Aula, 1959)

· Swaan, Abram de – De mensenmaatschappij (Bakker, 1996)

Swierstra, Tsjalling – De sofocratische verleiding (Kampen, 1998)

Tas, Filip – Volken en Stammen (Amst.Boek, 1976)

Tattersall & Schwartz – Extinct Humans (new York, 2000)

Taylor, Charles – Wat betekent religie vandaag? (Klement, 2003)

· Thomas, Herbert – Human Origin (1995)

– L’Homme avant l’Homme. Le scenario des origins (Galimard, 1994)

· Tokarev, S.A. – Die Religion in der Geschichte der Völker (Köln, 1968)

Veer, Peter van der – Islam en het ‘beschaafde’ Westen (Amst. 1993)

Verlinden, Peter – Hutu en Tutsi. Eeuwige strijd (Leuven, 1995)

· Vroon, Piet – Intelligentie (Sesam, 1980)

– De Wolfsklem ( Ambo, 1992)

– De mens als metafoor (met Douwe Draaisma) (Baarn, 1985)

· Waal, Frans de – Chimpansee Politiek ((Amst. 1982)

– Van nature goed (Contact, 1996)

– Bonobo (Kosmos, 1997

– De aap en de sushimeester (Contact, 2001)

Walter, Ulrich – Buitenaards leven. Zijn wij alleen in het heelal? (Natuur & Techn. 2002)

Watson, Peter – The modern mind (Harper/Collins, 2001)

Watson, Lyall – De Regenmaker (Karnak, 1982)

Westerman, Frank – De graanrepubliek (Atlas, 2001)

· Wilson, Edward O. – On Human Nature (New York, 1978)

– The Biophilia Hypothesis (Island Press, 1993)

– Het Fundament. Over de eenheid van kennis en Cultuur (Contact, 1998)

Wilson, Hilary – Het volk der farao’s (Bosch&Keunig, 1998)

· Wood, Bernard – De eerste mensen(Helmond, 1976)

· Wrangham & Peterson – Demonic Males (London, 1997)


[1] Robin Lane Fox De Droom van Constantijn (Agon, 1991)

[2] ook het creationisme, de vooral in Amerika gepropageerde verdediging van de waarheid van de bijbel door het wetenschappelijke ontstaansverhaal (de ‘evolutieleer’) verdacht en twijfelachtig te maken, of de quasi-wetenschappelijke versie ervan, Intelligent Design (met de stelling dat sommige structuren te mooi en te complex zijn om door toeval ontstaan te zijn – dus dat er een Intelligente Ontwerper is die alles regelt) zijn geen tussenweg, want ze gaan nog steeds uit van het geschapen, dus getoverd, zijn van de dingen

[3] “Sinds ik mij als programmamaker beweeg in de wereld van de wetenschap is mijn verwondering over de schepping alleen maar toegenomen. Misschien is de mens wel exclusief uitgerust met een antenne naar Hem, Haar of Het. Ergens in de hersenen, kennen we het gevoel deel uit te maken van een groter concept. En die God is er altijd geweest, al bij onze vroegste voorouders …” Fons de Poel in de Microgids van rond 25 apr.’02

[4] de Leidse godsdienstsocioloog Meerten ter Borg ontgaat dit verschil niet en hij geeft dit aan door ‘religie’ te onderscheiden van ‘een religie’. Omdat het boeddhisme niet echt een God aanbidt – al is Boeddha voor de meeste boeddhisten een God, Boeddha geldt niet als de Schepper van het heelal en de dingen – zou je het inderdaad geen godsdienst mogen noemen terwijl het duidelijk een religie is. Toch vind ik het onderscheid dat ik wens aan te brengen zinnig omdat het als één en hetzelfde zien onwerkbare onduidelijkheid schept

[5] latijn voor: wie over een gebied heerst, heerst daar ook over de godsdienst

[6] Waarom dan in Amerika niet? zult u terecht opmerken met verwijzing naar het begin van deze inleiding. Omdat dat een emigrantenland is. Emigranten houden die laatste strohalm die hen nog met hun cultuur van herkomst bindt, krampachtig vast, zoals je ook bij ónze immigranten ziet. Daardoor kunnen de kerkgemeenten daar een sociale functie handhaven, zoals bij ons de moskeeën de ontmoetingsplaatsen en bases van zelforganisatie zijn voor de Turken en Marokkanen, die hier ook geloviger zijn dan ze in hun herkomstland zouden zijn geweest. Maar ook in de USA zijn de kerken aan een niet te stuiten leegloop begonnen

[7] de bonobo’s leven in een gebied dat in die tien miljoen jaar waarin het ontstaan van onze soort plaatsvindt, niet onderhevig is geweest aan de klimaatveranderingen; het leefgebied van ónze bonobo-voorouders is daar wél door veranderd en sinds de IJstijden ook dat van de bonobo-voorouders van de chimpansees; omdat men mag aannemen dat de bonobo’s derhalve de trekken van onze gemeenschappelijke vooroudersoort het zuiverst bewaard hebben, mogen we die vooroudersoort dus ‘bobobo-voorouders’ noemen

[8] Cosmic Evolution. The Rise of Complexity in Nature (Harvard U.P. 2001)

[9] ik baseer mij hierbij op de inaugurale rede van astrobiologe Pascale Ehrenfreund, KUN 2003

[10] zie hiervoor de tekst “Is er nog iemand” op mijn website

[11] insectensoorten als termieten, mieren en bijen zijn eigenlijk een geval apart; behalve dat ik het hier in het bijzonder over zoogdieren ga hebben, zijn ze te beschouwen als één organisme, verdeeld over een groot aantal individuen

[12] Contact, 2001

[13] Margaret Ehrenberg Women in Prehistory (BMP 1989), Nancy Tanner On becoming human (CUP 1981) en Adrienne Zihlman Women as shapers of human adaptation (in: Dahlberg Woman the gatherer, Yale UP, 1981). Tim Taylor Prehistory of the Sex (London, 1996) beschrijft de babydrager (schoudertas van dierenhuid) als ‘het eerst typisch menselijke artefact’.

[14] Toumaï (sahelanthropus tchadensis) , Nature 11 juli ’02, wordt zelfs op 7 mjg geschat

[15] The Symbolic Species van Terrence W. Deacon (NY, 1998)

[16] Anna Luyten (Trouw, 21 juni ’03) is op bezoek bij de filosoof Bernard Williams (1929-2003) en liep bij etenstijd met hem mee naar de keuken. Ze deed de sla in de kom en hij zei: “Ik ga sterven. Ik heb botkanker.” En hij vertelde over de schok die door hem heen ging toen hij het te horen kreeg. Maar ook over de opluchting toen eindelijk bleek waar zijn pijnen vandaan kwamen. Na de lange martelgang langs dokters die het hem niet hadden weten of willen vertellen. Hij had nu ook een gevoel van macht over de rest van zijn leven.

[17] Volkskrant 17 mei ‘03

[18] de taalgeleerden kregen zo genoeg van die willekeurige speculaties dat in 1866 het Taalkundig Genootschap in Parijs besloot, geen verhandelingen meer te accepteren over de oorsprong van de taal. Sindsdien is dit onderwerp dan ook door serieuze filologen gemeden. Tot in de tweede helft van de afgelopen eeuw de experimenten met groepsdieren en hun communicatie het onderwerp nieuw leven inblies.

[19] daar is een gemeen experiment mee uitgehaald bij een jonge aap; die kreeg van de onderzoeker stiekem, als de volwassen mannen het niet zagen, een banaan toegestopt; maar jammer dan voor het aapje: hij kon zijn voedselkreet niet binnenhouden, de volwassen mannen snelden naderbij en de alfaman confisqueerde de banaan; telkens weer; tenslotte wist het aapje zijn voedselkreet binnensmonds te houden, maar kokhalzend, hij stikte er zowat in

[20] P.Moerman Op het spoor van de Neanderthal-mens, p.256

[21] De geleerden hadden altijd aangenomen dat de HE’s nog niet konden varen… op één paleontoloog na, Paul Sondaer. Die was op Flores het plotselinge uitsterven, zo rond 800.000 jg, van een prehistorische dwergolifantensoort opgevallen. Dat kon maar één oorzaak hebben: de mens. Hij werd hartelijk uitgelachen. Want Flores is ook bij de strengste ijstijden altijd van het vasteland gescheiden geweest. Maar een opgraving in juni ’98 bij Mata Menge (Flores) stelde hem in het gelijk: er werden stenen werktuigen aangetroffen in een laag van tussen de 900.000 en 800.000 jg ! (komt aardig overeen met de dateringen van de Javaanse erectusschedels). En onlangs (nov.’04) zijn in de Liang Bua-grot de makers ervan gevonden: de eveneens dwergachtige Homo floresiensis.

[22] het beroep van schrijver stond ook in het oude Egypte in hoog aanzien

[23] ja, deze voetnoot wordt veel te lang als ik de vergelijkende studies tussen de jager/verzamelaarsgemeenschappen ga citeren, en ga vertellen hoe vrouwen dat doen als ze, ondanks dat hun kind nog aan de borst drinkt, toch een ongewenst kind krijgen; normaal is altijd geweest dat het volgende kind pas vijf jaar na het voorgaande welkom is

[24] de lopende discussie of alle AMM’s afkomstig zijn van één populatie uit het Afrika van 150.000 jg (de Out of Africa II- theorie) dan wel zich op verschillende plaatsen van de wereld zich uit de plaatselijke HE-populaties hebben ontwikkeld, dus de Europeanen uit de NT’s, de Chinezen uit de Homo Pekinensis etc. (de multiregionale theorie), laat ik hier voor wat ze is – hoewel de eerste door de uitkomst van een mtDNA-onderzoek van Bryan Sykes (De zeven dochters van Eva, Baarn, 2001) duidelijk op kop ligt en Sykes een definitieve genadeslag voorbereidt … ach, het leven van een portrettekenaar is zo mooi

[25] waarschijnlijk zullen ze nog niet bij zichzelf hebben kunnen denken zonder meteen met hun handen te verraden waaraan; Washoe maakt het gebaar <ik> <omhoog> voordat ze op een muurtje klom en <ik> <zoet> voor ze stiekem een snoepje ging jatten uit het trommeltje; jonge kinderen denken ook nog vaak hardop voor ze door ‘schade en schande’ al heel gauw geleerd hebben hun gedachten voor zich te houden

[26] Hugh Brody The other side of Eden (London, 2004)

[27] onderstreping van mij

[28] Van Dale Etymologisch Wb: religie (van lat. relegere: weer bijeenlezen, opnieuw doorlopen, telkens overwegen)

[29] S.N. Kramer Mesopotamien Rowohlt, 1971

[30] al deze voorbeelden, wat? de hele paragraaf zeg maar, ontleen ik aan Rosalind Miles – Stiefdochters van de tijd (Bruna 1989)

[31] geld en goed afpersen op dreiging van plundering, moord, verkrachting en brandstichting

[32] belastinginners van de koning

[33] bij nadere lezing zie ik in II Koningen 12 eenzelfde poging van de hogepriester Jojada met de 7-jarige koning Joas; maar nog zonder succes, want “de hoogten verdwenen niet; nog steeds slachtte en offerde het volk op de hoogten” (in plaats van in de Tempel); dus er zijn wellicht al eerdere pogingen geweest. Maar zo’n machtsgreep vereist een behoorlijk leger van loyale milities; en hoe krijg je die zover dat ze gaan optreden tegen hun eigen dierbare goden en godinnen?

[34] zou het kunnen dat de domesticatie van het paard er mee te maken heeft? dat nomadenstammen tot ruitervolken werden en ongestraft de ene raid na de andere uitvoerden op weerloze boerengemeenschappen? ga ik nog nader bestuderen

in elk geval was dat in Zarathustra’s tijd het geval (Karen Armstrong De Grote Transformatie (Amst. 2005)

[35] Viking Compass, 2004

[36] Heb je ook de foto van die Joodse kolonist, met de gebedsriem om de ruige arm, het geweer naast zich en vroom zijn Thora lezend, nog op het netvlies?

[37] chief executive officer heet in Amerika de topmanager; de CEO-s begonnen zich onder Reagan stelselmatig exuberant te verrijken en die kapitalistische verwording neemt in de rest van het Westen hand over hand toe

[38] ja, dat was het papier voordat er papier was. Ook in Egypte, want papyrus was een bewerkelijk dus duur product en alleen voor belangrijke documenten bestemd. Voor het normale gebruik waren er de plakken kalksteen.

[39] vert. Ned. Bijbelgenootschap (Haarlem, 1996) p.67

Pleidooi voor een Nieuw Groot Verhaal

Frans Couwenbergh

Nee, geen ondoordacht pleidooi van weer zo’n niet-vakfilosoof. Ik voeg mij bij Peter Sloterdijk in zijn nieuwste boek Im Weltinnenraum des Kapitals waaruit een gedeelte in vertaling is gepubliceerd in Filosofie Magazine 3/2005. De redactionele inleiding hiervan luidt: “Nu de globalisering haar voltooiing nadert wordt het tijd voor een nieuw groot verhaal. Geen comfortabele, eurocentrische heilsverwachting, maar een écht groot verhaal dat de hele globe omvat.”

Dit is duidelijker taal dan het toch vaak cryptische woordengeronk van onze eregast bij de Nacht van de Filosofie. Daarom zal ik het hier verder hebben over een écht groot verhaal, en wel afgekort tot EGV. Ter onderscheiding van de terecht verworpen politiek-economisch-religieuze Grote Verhalen uit het verleden, die dienden tot handhaving van de machtspositie van de heersende elite in klassenmaatschappijen.

"Het gepraat over het einde van de grote verhalen schiet zijn doel voorbij zodra het verder gaat dan het van de hand wijzen van de onverdraaglijke simplificaties die inherent waren aan de klassieke modellen van de grote geschiedenis. Is het op zijn beurt al niet uitgegroeid tot een comfortabel meta-groot verhaal?" zo vaart Sloterdijk voort. "Het zwakke van de traditionele grote verhalen is geenszins dat ze te groot waren, maar dat ze niet groot genoeg waren". Klinkt mij althans als muziek in de oren. De doorsnee-lezer zou nu een schets, een aanzet, van het EGV verwachten. Of op zijn minst de reden waarom we ons er nu van dienen te gaan voorzien. Maar ik weet inmiddels dat je dat bij een echte filosoof op je buik kunt schrijven. En inderdaad vervolgt hij zijn essay met nog uitsluitend hersenbrekende maar weinigzeggende bespiegelingen over de begrippen ‘globe’ en ‘globaliseren’.

Dat ik als niet-vakfilosoof zelf aan de slag moet, daarvoor citeer ik nog één keer Sloterdijk. Tevens om u een idee te geven van zijn vaak cryptisch woordengeronk.

“De filosofie kan en wil volgens de regelen der kunst bedreven worden, als een quasi-wetenschap van de totaliseringsvormen en hun metaforen, als narratieve theorie van de genesis van het algemene en ten slotte als meditatie over het zijn-in-situaties – alias het in-de-wereld-zijn; …[] In feite gaat het om een wild filosoferen, dat zich onmiskenbaar het meest op zijn gemak voelt als er zich geen vakfilosofen in het debat mengen.

Als niet-vakfilosoof biedt ik u hier een schets van ons EGV, alsmede de argumenten voor de wenselijkheid ervan, de reden. Om met de laatste te beginnen: deze wordt duidelijk als we oorzaak van het verdampen van ons oude (christelijke) grote verhaal beseffen.

Dat verdampen is niet de verdienste van de postmoderne filosofen. Het was in de jaren zestig dat de kerken aan een onstuitbare leegloop begonnen; de filosofen stonden er bij en ze keken er naar, net als iedereen. Ook de sociologen snappen er nog steeds niks van. "Een verklaring van de jaren zestig?" – de Amsterdamse socioloog Goudsblom in een HP- interview – "Ik weet het niet. Ik ben geneigd aan te nemen dat er niemand is die dat weet. Er zijn natuurlijk allerlei deelverklaringen in omloop: bevolkingsexplosie, welvaartsstijging, automatisering, opkomst van de derde wereld, generatieconflict, consumptiemaatschappij en noem maar op. Geen van deze verklaringen is onjuist en geen is volledig. De historici zullen later beweren dat in de jaren zestig de tijd rijp was voor de veranderingen." Ik reed in mijn busje naar een van mijn werkplekken toen ik op de autoradio een paneldiscussie volgde over wat nou als het belangrijkste fenomeen van de aflopende eeuw ( het was in 1999) moest worden aangemerkt. Inderdaad passeerde van alles de revue, maar niet het fenomeen televisie. Terwijl dat fenomeen alles anders heeft doen worden, en het overige ‘van alles’ slechts bijverschijnselen zijn. Het fenomeen televisie heeft ook de filosofen ‘postmodern’ doen worden.

Het gaat natuurlijk om hoe we onszelf zien, om het mensbeeld. Dat vormen we met wat ons wordt aangereikt. Het kleine percentage intellectuelen kan ook nog wat opdoen uit de literatuur en de kunst, maar de massa der landgenoten moeten het doen met wat ‘heerst’. En dat was tot en met de jaren vijftig het christendom.

In de zestiger jaren echter had de vrije markt de beschikking gekregen over het medium televisie, waarmee zij in alle huis- en bovenkamers, juist in de eenvoudigste, kon doordringen. In ieders vrije tijd. Daar presenteerde zij haar a-godsdienstige, a-politieke, vrouw- en kindvriendelijke, kortom aardige mensbeeld. De kerken, die tot dan toe het alleenrecht gehad hadden om aan de massa haar mensbeeld – dat van de zondige, tot niets goeds in staat zijnde en van Gods genade afhankelijke mens – op te dringen, konden onmogelijk opbieden tegen dit veel aantrekkelijkere, vrije, hedonistische consumentenmensbeeld. Hun kerken liepen leeg.

Ook de politieke partijen liepen ook leeg. De vakbonden, alle oude verbanden, werden losser. Alle dingen die de mensen gescheiden hielden van elkaar verdampten: de vrije markt kan immers niets met scheidslijnen door haar doelgroep. Zij presenteerde consequent een gelijkgeschakelde, vrije en hedonistische, aardige consument ter identificatie en schuwde elke verwijzing naar iets wat de markt zou kunnen verkleinen.

Rangen en standen? weg er mee! Zo verdampte ook de oude erfelijke regentenklasse en maakte plaats voor vervangbare managers, CEO’s. Hiermee verloren de kerken ook nog hun nhistorische sponsoren, en dus hun status in de samenleving. Ze schrompelden ineen tot dekten.

Het is de vrije markt-televisie geweest die een einde heeft gemaakt aan de vijfduizendjarige geschiedenis van klassensamenlevingen. Althans, in het vrije Westen – tot nu toe. Maar de vrije markt globaliseert. Ze zal ook elders haar bevrijdende werking voortzetten en overal de klassenmaatschappijen omvormen tot democratieën. It’s the economy, stupid!

Je kunt de televisie zien als de ventilator in je auto: die verdrijft ook snel de kou als je die aanzet. Dat het inherent is aan de werking van de vrije markt- televisie, dat ze de permafrost van de oude vormen en gedachten als sneeuw voor de zon doet verdwijnen, dat hadden de dominees van de ‘bijbelbelt’ kennelijk beter in de gaten dan de sociologen: ze verboden hun gelovigen zo’n duivels ding in huis te halen!

Welke oorzaak dan ook, wij zijn toch maar mooi bevrijd van dat onderdrukkende christelijke verhaal! zullen velen denken. En we zijn inderdaad gelukkiger geworden, zoals het geluksonderzoek van de onvolprezen Ruud Veenhoven van de Erasmus Universiteit steeds weer uitwijst. Maar er is wel een gat gevallen, een ideologische leegte ontstaan.

Nou en? denken de velen weer.

Toch is dit een belangrijk punt. Wij mensen zitten nu eenmaal zo in elkaar dat we zonder een gemeenschappelijk Verhaal (EGV) niet goed kunnen samenleven.

Zonder een EGV hebben wij niet langer het gevoel dat we IETS met elkaar delen. Zonder een EGV dat doel en richting van ons samenleven aangeeft, gaat ieder dan maar zijn eigen naad naaien. Ieder voor zich en de overheid voor ons allen. De overheid moet de regels stellen waaraan ieder zich dient te houden en dan vind ik wel een gaatje waar ik door de mazen heen kan glippen, dat werk. Zonder een EGV worden we allemaal free-riders, de CEO’s voorop. Zonder een EGV fragmenteert een samenleving. Zonder een EGV heeft ons geweten, het stemmetje in ons binnenste dat antwoord geeft als we ons afvragen of we iets zouden doen dan wel nalaten, ons Nix meer te melden. Regels moeten kunnen terugvallen op zelfdiscipline van de burgers, en die zelfdiscipline werkt optimaal wanneer die kan terugvallen op een breed gedeeld EGV, zo simpel is het.

Zonder een EGV hebben jongeren, allochtone jongeren al helemaal, het moeilijk om bouwstenen voor hun identiteit bij elkaar te scharrelen. Zonder EGV-cement blijft Europa een zwak bouwsel en komt de internationale solidariteit moeilijk op gang. Zonder een EGV wordt het moeilijk om de ecologische rampen die ons wachten door de al in werking zijnde klimaatopwarming, het hoofd te bieden. Redenen te over dus.

Maar waarom is dat eigenlijk, dat mensen niet goed kunnen samenleven zonder een EGV? De oorzaak is gelegen in onze menselijke natuur.

De menselijke natuur! Ook daar hebben sociologen en filosofen (Andreas Kinnegin!) niet echt kaas van gegeten. Behalve dat ze het te druk hebben met hun eigen vakgebied is het postmoderne denken er wars van.

Ik zie het postmoderne denken enerzijds als een individueel beïnvloed-zijn door de individualiserende werking van de vrije markt-televisie: ‘ieder zijn eigen ding’, dus ieder zijn eigen verhaal, ‘vele kleine verhalen’. Het relativerende denken: ‘dat is ook maar een mening’ of: ‘dat is ónze Westerse mening maar andere culturen kijken heel anders tegen de dingen aan’. (Is natuurlijk zo, maar dat betekent niet dat wij dan moeten ophouden met op ónze manier over de dingen te denken). Het schuwen van universalia.

Anderzijds is het postmoderne denken de reactie op het fatale collectivistische denken vanaf Hegel tot en met de holocaust en de goelags. Het collectivistische denken heeft de intelligentia van rond 1900 diepgaand in zijn greep gehad. De postmoderne filosofen (Hans Achterhuis!) hebben daar terecht afstand van genomen. Maar zonder het in zijn economische context te zien. Ze schuwen categorisch het utopische denken en het koesteren van goede bedoelingen. Utopisch denken wordt automatisch gelijk gesteld aan het openen van vergezichten die onvermijdelijk op massaslachtingen moeten uitdraaien: ‘dat heeft de recente geschiedenis ons immers wel geleerd!’.

Ze zien daarbij wel over het hoofd dat we sinds de doorbraak van de vrije markt in de zestiger jaren in een historisch nieuwe situatie zijn komen te leven. We beleven sindsdien het ‘einde van de geschiedenis’, die immers begon met de eerste klassenmaatschappijen van vijfduizend jaar geleden. Het fatale collectivistische denken vigeerde in klassenmaatschappij-situaties. Vandaag leven we in een geïndividualiseerde samenleving. Van ‘dat maak ik zelf wel uit’-consumenten. Geen beginnen aan om die een Groot Verhaal op te leggen – en daar moet een vrijgevochten zestiger jaren-type als ik dan ook echt niet aan denken.

De postmodernisten zien bij hun (terechte) gejuich om het einde der Grote Verhalen ook over het hoofd dat mensen van nature hun samenleven beleven rond een Groot Verhaal, pardon, een EVG.

Dus eerst iets over de menselijke natuur. Die is drieërlei. Oftewel: wordt beheerst door drie neigingen.

Mensen zijn allereerst een vorm van leven, zoals dat 3.5 miljard jaar geleden op Aarde met het eerste DNA tot leven kwam. Levensvormen halen hun energie om in leven te blijven en zich voort te planten uit hun omgeving, in concurrentie met levensvormen die uit dezelfde bron putten. Dat heeft ons met een diepgewortelde en ultieme zelfzuchtige neiging behept.

In de tweede plaats zijn we groepsdieren: een hogere levensvorm. Groepsdieren zijn als groep sterker in het zorgen voor de energie om in leven te blijven en zich voort te planten dan ieder in z’n eentje. Maar wil de groep sterk genoeg zijn, dienen de individuen ervan een deel van hun zelfzucht in te leveren ten behoeve van de groepsharmonie. Groepsdieren hebben dus twee zielen in hun borst, worstelen met twee tegenstrijdige neigingen. Die worsteling reguleren ze met cultuur, met ‘normen en waarden’. Wij kennen deze worsteling onder de noemers goed en kwaad. Of God en duivel. Sociaal contra aso.

Met ‘noemers’ zijn we bij de derde neiging: wij zijn groepsdieren die, heel uniek voor een dier, de dingen noemen. Hoe we daar toe gekomen zijn, en hoe dat ons zo bijzonder heeft gemaakt, dat vertelt ons ontstaansverhaal, ons EGV. Het vertelt hoe mensen tot talige wezens geworden zijn, en hun groepsgevoel en hun wereld beleven binnen een Verhaal (EGV). Het maakt duidelijk dat mensen in hun specifieke evolutie tot de meest sociale dieren geworden zijn die de natuur kent.

Zoals ik zei: inzake ons ontstaansverhaal zijn de wetenschappers, de filosofen al helemaal, nog weinig gevorderd. Het postmoderne denken heeft ook archeologen en antropologen kopschuw gemaakt voor omvattende theorieën over de mens. Daar komt bij dat de relevante disciplines gefragmenteerd zijn geworden. Behalve dat wetenschappers sowieso al overbelast zijn met hun eigen vak moet voor ons ontstaansverhaal ook nog uit álle vakgebieden van de menswetenschappen worden geput. Niettemin is ons ontstaansverhaal het piece de resistance van ons EGV.

Het werk hoort eigenlijk thuis op het gebied van de filosofische antropologie. Maar ook dat vakgebied is nog geheel in de greep van het postmoderne denken.

Wie kan dit dan wél? Een niet-vakfilosoof die als nijvere bij van bloem tot bloem kan gaan in het wetenschapsveld. Hier volgt wat ik bijeen gegaard heb. Let wel: in een bijenvlucht, ik kan hier niet een hele korf vol bijeenzoemen.

Acht miljoen jaar geleden raakten onze vroegste voorouders, door mij ANBO’s (van ancestor bonobo’s) genoemd, door klimaatverandering hun voorouderlijke regenwoud kwijt en pasten zich aan – het ging ongemerkt langzaam natuurlijk – aan wat ervoor in de plaats kwam: een savannen-omgeving. Gewone bossen, waar ze bleven overnachten hoog in de bomen, en grasgebieden waar ze hun eten moesten halen. Vanwege de roofdieren waren die grasgebieden erg gevaarlijk, maar als mensapen kenden ze al het kunstje om zich roofdieren van het lijf te houden door met dingen te gooien. Als ‘professionals’ deden onze ANBO’s dat met stenen. Om die mee te dragen (in tassen van gevonden vellen) moesten ze ook hun mensapenlijke op twee benen kunnen lopen ‘professionaliseren’. Alsook de taakverdeling tussen de seksen: vrouwen en kinderen verzamelden het eten terwijl de volwassen mannen niets anders deden dan zorgen dat dit in veiligheid kon geschieden. We geven ze twee miljoen jaar de tijd voor alle nodige aanpassingen. De oudst gevonden hominidenfossielen zijn van rond zes miljoen jaar geleden. Wij zijn afkomstig van een populatie die dit allemaal optimaal ontwikkelde; groepen en ondersoorten die daar minder van bakten hebben het niet gehaald. Laten we ze vanaf nu APAN’s (van australopithecus ancestors) noemen.

De vrouwen waren bij de APAN’s – zoals bij de hedendaagse bonobo’s – de dominante sekse en dat is tot in recente tijden zo gebleven. (Nee, slimmerds, die beroemde ‘Lucy’-populatie is met zekerheid geen voorouderpopulatie!) Het waren ook de vrouwen die het sterkst de behoefte voelden om hun mensapencommunicatie uit te breiden met gebarentaal. Immers, eten genoeg op die savannen, maar je moest wel weten wáár wannéér wát verkrijgbaar was. Het hoeft maar in één van hun groepen begonnen te zijn, met één vrouw, die het aanwensel ontwikkelde om met haar vrije handen met die tien vingers uit te beelden wat ze bedoelde: een bepaalde plant, een bepaald dier, een handeling, een bepaalde plek, noem maar op. Haar medevrouwen begrepen wat ze bedoelde, het was handig en ze namen de gewoonte over. Namen die als jonge vrouw mee naar de groep van hun partner en zo verbreidde de gewoonte zich over de hele clan, de hele stam. Door de betere communicatie floreerde die stam, hield meer kinderen in leven en overtalligde (sorry voor dit neologisme, jaloezie op het Engelse outnumber ) de stammen die daarvan verstoken waren. Die stierven geleidelijk uit, wij zijn afkomstig van de ‘talige’ stam.

Gebarentaal als oorsprong van ons taalvermogen? Natuurlijk. Vergeet niet dat onze APAN’s mensapen waren – nou goed, aapmensen. Maar ze hadden evengoed nog lang geen controle over hun stemgeluiden. Die worden bij normale dieren immers neurologisch aangestuurd vanuit het limbische systeem, waar we geen bewuste controle over hebben. Pas als Anatomisch-Moderne Mens-type, vanaf zo’n 150.000 jaar geleden dus, kregen we dat. Vanaf toen pas gingen we met spraak communiceren en kregen onze gebaren een secundaire, ondersteunende functie. Maar tot op dat moment heeft het altijd andersom gelegen.

Onze APAN’s werden ‘talige wezens’. Dat was geheel nieuw in de natuur: wezens die het met elkaar konden hebben over iets wat niet aanwezig is. Die kennis aan elkaar konden doorgeven, van generatie op generatie. Die macht kregen over hun omgeving doordat ze die onder (gebaren)woorden konden brengen. Namen voor de dingen, dat geeft (een gevoel van) macht over de dingen. Het schept (een gevoel van) afstand tussen de benoemer en het benoemde. Onze APAN’s waren (en zijn nog) de enige dieren die konden objectiveren.

Twee miljoen jaar geleden zijn ze daar blijk van gaan geven. Toen is de ‘talige’ voorouderpopulatie het vuur gaan gebruiken. Heel uniek weer voor een diersoort! Om in plaats van er, zoals een normaal dier betaamt, in paniek voor op de loop te gaan, hebben onze ‘talige’ geworden voorouders toen hun instinctieve angst voor het vuur weten te onderdrukken en zijn het gaan gebruiken! Ze konden het vuur objectiveren, er een gevoelsmatige afstand van nemen.

Dat heeft een enorme sprong voorwaarts betekend. Tot dan toe moest ieder nog tegen de avond zijn slaapplatform vlechten hoog in een boom. Dan kun je nog wat roepen naar elkaar (truste!! bijvoorbeeld) maar gebaren werken niet in het donker. Met een kampvuur echter kun je tot je omvalt van de slaap met elkaar communiceren. De mannen dansten/zongen hun stroperij-belevenissen voor de vrouwen. De vrouwen – voor zover ze niet druk waren met het prepareren van vellen, hun belangrijkste ‘rijkdom’ – brachten dansend/zingend hun kennis en bedenkingen op de anderen over. De kinderen keken ademloos toe, in hun warme dierenvel – de temperatuur zakt er tot het vriespunt ‘s nachts – en staken er het nodige van op voor later. Vanaf toen zijn ze groter van gestalte geworden, door de aanzienlijke uitbreiding en verrijking van het menu die het vuur verschaft, en zijn zich als Homo erectussen (HE’s) over de wereld gaan verbreiden.

Dat verbreiden ging langzaam. Wanneer een groep te groot werd kreeg je spanningen en dan besloot een groepje jonge vrouwen, kinderen en mannen om een nieuw leefgebied in gebruik te gaan nemen. Dat gebied was nog niet door mensen betreden. De dingen hadden er nog geen naam, dus voor talige wezens was het nog ‘woest en ledig’. Voor hun nakomelingen was dit groepje eerste kolonisten De Grote Voorouder (tot één Figuur samengetrokken) wiens scheppende daden zij dansten/zongen in het scheppingsverhaal van hun wereld (stamgebied).

Waarom een verhaal? Wel, steeds meer namen voor steeds meer dingen, dat wordt een chaos in je kop als je daar geen structuur in aanbrengt. Ze waren, als ‘talige wezens’ in een woordenwereld komen te leven. Om die wereld begrijpelijk te houden moet je die in een van a tot z -structuur vatten, in een verhaal dus. Het verhaal van hoe de wereld (= hun stamgebied) door de Grote Voorouder geschapen is en hoe Hij op zijn tocht door het stamgebied daarin alle belangrijke dingen (planten, dieren, bergen en moerassen) achterliet. En op een speciale plek ook de zielen, die bij een passerende vrouw konden binnendringen en bij haar een nieuw leven konden beginnen, om bij het sterven naar die plek terug te keren in afwachting van een nieuwe kans.

Er is geen stam geweest, in onze hele twee miljoen jaar omspannende Homo-geschiedenis, die het zonder zijn scheppingsverhaal heeft kunnen en hoeven stellen. Hun hele bestaan draaide om het dansen/zingen van het scheppingsverhaal, en ze hadden ook het gevoel dat hun wereld zou ophouden te bestaan als ze het scheppingsverhaal niet langer zouden kunnen dansen/zingen. Twee miljoen jaar op deze wijze je wereld en samenleven beleven, dat wordt deel van je overerfelijke neigingen. Het is ons als het religieuze gevoel in de genen gaan zitten. Onze kindjes komen nog steeds ter wereld in de verwachting, terechtgekomen te zijn in een omgeving die haar wereld danst/zingt. Als kindje huilt, neemt mama het op en gaat er zachtjes zingend mee rond deinen. Kindje wordt meteen stil en luistert aandachtig: kent het ergens van. Mama denkt hier verder niet bij na, ze doet het instinctief. Zoals papa met zijn maten in hymnes losbarst op de tribune of met een slok op. Wij zijn "ongeneeslijk religieus", zoals Dorothe Sölle stelde. Nu begrijpen we hoe we dat geworden zijn, als voormalige mensapen. En het zijn altijd de dominante vrouwen geweest die ook bij de rituelen de leiding hadden. Nog steeds zie je de vrouwen als eersten danspasjes maken als ergens in de openbare ruimte dansmuziek opklinkt.

Antropologen beschouwen ons als de meest sociale dieren van de natuur – en daar is de machtige positie van de vrouwen in ons hele verleden niet vreemd aan. Maar dat zijn we overduidelijk (holocaust, Rwanda, Srebrenica, zinloos geweld) bepaald niet meer. En de vrouwen zijn tweederangs mensen (la deuxième sexe) geworden. Wat is er met ons gebeurd?

Twee dingen. Het eerste is overpopulatie. Het tweede is er een uitvloeisel van: de overgang van het verzamelaar/jager-zijn (VJ) naar het telen van voedsel (AGR).

Overpopulatie. Dat is de chimpansees als eersten van onze ‘familie’ overkomen. Vanaf twee miljoen jaar geleden, het begin van de IJstijden, zijn de leefgebieden van de ANBO’s van de chimpansees onderhevig geraakt aan inkrimpingen (met alle overlevingsgevechten tussen de groepen van dien) en dan weer uitbreidingen. Dat heeft ze tot agressieve en machistische dieren doen worden, vergeleken bij de bonobo’s die nooit wat hebben meegemaakt.

Hetzelfde nu is er met onze voorouders gebeurd zo’n tienduizend jaar geleden. Als verzamelaars/jagers (VJ’s) hebben de mensen hun aantallen altijd in overeenstemming met de economische mogelijkheden van hun territorium gehouden, en was geluk heel gewoon. Na afloop van de laatste ijstijd, zo’n twaalfduizend jaar geleden, hadden de mannen pijl en boog uitgevonden en de wolf tot jachthond gedomesticeerd. In duizend jaar tijd roeiden ze toen alle grote prooidieren uit. Behalve dat het aantal prooidieren snel verminderde groeiden de aantallen leefgroepen danig. Totdat het hier en daar dringen werd, met alle overlevingsgevechten tussen de groepen van dien.

De vrouwen, die sowieso nooit planten uitroeiden maar er duurzaam mee omgingen, zijn toen planten gaan telen, in tuinen waarvoor de mannen telkens een nieuw stukje bos omhakten en afbrandden. Na twee jaar is zo’n tuin op en dan wordt een nieuw stukje bos in gebruik genomen. Pas na dertig jaar is de oude tuin weer bos geworden en kan hij opnieuw worden afgebrand. Tuinbouw vergt een flink gebied. Na enige tijd is de regio vol. Vrij rondtrekken is er niet langer bij, ze hebben zich al aangepast aan het problematische dorpsleven. Ze zijn boeren (AGR’s) geworden. Tuinbouw, en landbouw al helemaal, doet de aantallen sterk groeien, en dus ook de dorpen. Er is nog geen overheid om alles in banen te leiden. Elke aanleiding is goed genoeg voor oorlog. Oorlog maakt mannen belangrijk. Het dorp met de meeste mannetjesputters heeft dan de grootste overlevingskans. Vrouwen hebben altijd de toekomst van hun kinderen voor ogen. Ze gaan gewelddadigheid dan als goede eigenschap van een man beschouwen, en moedigen deze aan bij hun mannen en jongetjes. De mannen, die tot dan toe altijd de tweede viool gespeeld hebben, halen het dan in hun domme hoofd dat ze toch eigenlijk wel héél belangrijk zijn. Dat hún initiatieriten eigenlijk véél belangrijker zijn dan die van de vrouwen. En ze maken zich meester van de heilige fluiten.

Net zoals de chimpansees zijn de AGR’s toen machistisch en agressief geworden. Maar – en dat is het grote verschil – dat is pas sinds zo’n tienduizend jaar zo. Pas sinds ‘gister’, vergeleken bij de zes miljoen jaar die ons hele EGV beslaat; te weinig tijd dus om onze hypersociale menselijke natuur erfelijk te veranderen. Vandaar dat wij nog steeds verlangen naar harmonie en neerslachtig worden van oorlog en geweld.

Tot tienduizend jaar geleden stonden de vrouwen als sekse in hoog aanzien, en de talrijke vrouwenbeeldjes uit de archeologie getuigen daar van. Maar de definitieve slag die de mannen de vrouwen hebben weten toe te brengen is van veel recentere datum. Namelijk hun uitvinding van de Ene Ware God. Daar maak ik me hier even snel van af door te verwijzen naar God against the gods van Jonathan Kirsch (Viking Compass, 2004). De godsdiensten (het monotheïsme) zijn ontstaan tussen 600 vóór en ná het begin van onze jaartelling; vóór die tijd kende het mensdom slechts goden en vooral godinnen. Vanaf toen zijn de vrouwen uit elke positie van macht gemanoeuvreerd en tot privé-slavin van hun man gemaakt. Wat een ellende, voor miljarden mensen, vanuit de geschiedenis tot op de dag van vandaag. Niet de geringste reden om snel ons EGV te realiseren. Niet alleen om, als economisch en militair supermachtige en historisch-hoog ontwikkelde vrije markt-samenleving, eindelijk eens op de proppen te komen met een wetenschappelijk verantwoord alternatief voor dat stokoude Adam-en-Eva verhaal waardoor zoveel mensen (vrouwen zijn mensen) nog elke dag een onwaardig en ellendig leven moeten leiden. Maar ook om de vrouwen te laten zien als sekse die dominant hoort te zijn als we ons duurzaam overleven als soort willen veilig stellen. Op je knieën, mannen, en vraag het ze nederig: wij hebben er (als sekse) een zootje van gemaakt, neem het weer van ons over asjeblief.

En dan nu het scenario om het EGV te realiseren.

Opleggen is in een vrije marktsamenleving behalve onethisch ook onhaalbaar; en in elke samenleving contraproductief – tenzij je die qua sekse uit elkaar speelt en die kinderachtige mannen superieur weet te maken. Ik zie het scenario als volgt.

Deze EGV-torsende nijvere bij treft een geloofsgenoot. Met z’n tweeën weten ze met hun krachtiger gezoem er een tiental aan te lokken, en dan wordt het een over ’t hele veld hoorbaar zoemen. U weet wat ik bedoel: er worden dan symposia gewijd aan het idee van een EGV en er gaat op gestudeerd worden. De nood waarin we als mensheid toenemend komen te verkeren, maakt de zinnigheid van het project steeds evidenter: het EGV heeft de politiek-economische wind mee. Politieke partijen gaan zich er vóór verklaren. Er komt een kamermeerderheid voor. Dan krijgt het kabinet de opdracht om een team wetenschapsschrijvers (géén wetenschappers dus! die moeten gewoon doorgaan op hun deelgebiedjes en het materiaal blijven aanleveren want het wordt een permanent project) aan het werk te zetten.

Individuen maken zelf wel uit wat ze geloven. Maar een gekozen overheid hoort een geloof, een ideologie te hebben, een Verhaal waarmee ze haar beleid kan legitimeren. Zoekende individuen – en wie behoort daar niet toe? – willen graag kennisnemen van dat Verhaal. Sommige zendgemachtigden gaan er hun programma mee kleuren. Zo kan het allemaal snel gaan.

Het moet ook snel gaan, want grote problemen voor de mensheid komen snel naderbij.

Religion vs Monotheism

Frans Couwenbergh

(update 3 jan.06)

This dialogue is a daydream. First: I always dream of finding somebody

else like me. Second: I live in a nice Dutch cottage in an agrarian environment.

Lately, in my daily walk, I met a contemporary. (I caught him up, I’m 72 years old,

so always in a hurry: much to do!) We walked together, talking about Muslim extremism.

Because it is my ‘life-work’ in my decrepit age, I told him what I knew. He appeared to be interested

like me and I invited him to pursue our talk in my house: he had to wait for his wife who was for foot-care at my neighbours.

The talk was about monotheism.

I said: this is something else than religion.

What is the difference?

In brief: humans are religious perhaps already 2 millions of years long. Monotheism, the worship of the ‘One and Only True God’, dates from 622 before till 650 after the beginning of our era.

So God worship is a casual cultural phenomenon that has to be learned. Religious feeling is something all humans are born with; is part of human nature.

Huh?? Human nature? But that’s something bad! When philosophers talk about human nature, it is always in the negative!

Philosophers have – sorry – poor scientific knowledge about human nature. Prejudices or notions of ancient philosophers enough. But we can know better today. I’ll try to describe human nature also in short for you.

Human nature is the innate human behaviour with roots from three pasts: 1. the past of every life-form dating from 3.9 billion years ago; 2. the past of being a social mammal (like elephants, dolphins and apes) dating from 20 million years ago (mya) and 3. the past of our ancestors, dating from 6 mya.

ad 1. The life of every life-form is the struggle of getting as much energy out of the environment as possible for staying alive and for procreation. In concurrence with other life-forms who live from the same sources. This is the self-instinct.

ad 2. In group animals like apes rages the same struggle of getting as much energy out of the environment, but now also as a group. Social mamals can realize their aims for staying alive and for procreation better by living in a group and struggling together. This requires that each member delivers a part of his selfish instinct up for the sake of the group harmony. The more harmonious the group, the better for each of its members.

So social animals (included humans) feel two conflicting inner drives: the selfish and the social. To handle these conflicting drives, individuals learn social behaviour in youth. (Included humans again: our toddlers in the nursery aren’t that social beings yet!) But not from bottom up: they are born with the social instinct. They only learn to handle it conform the culture they are born in.

ad 3. Our early ancestors perfected this social behaviour, like they perfected (‘professionalised’) some more ape skills and facilities (going on feet, throwing things, gesturing, etc.) under pressure of the new conditions they were fallen in. The only new attaint facility is names for the things, or linguisticness. In our symbolic communication the conflicting innate drives are named, as ‘good’ (social) and ‘bad’ (selfish).

To explain ‘ad 3’ I have to explain linguisticness. But also for explaining religious feeling and monotheism. To make clear all these things I have to reveal you our human origin story…

OK. You have a nice place here! And I have to wait anyhow. So go on!

our origin story

(Keep in mind that the detailed telling of our story requires a book. What here follows is an abstract)

Adam and Eve, I suppose?

No, that is a story of believers who have no scientific knowledge of our past. Each tribe had and has his own stories. Adam and Eve is a Middle East tribal story that in more recent times became the creation story of the Holy Books of three monotheistic religions. What you get here is a scientifically based story. That you have not to believe but to control. Listen.

Till eight million years ago (8 mya, I prefer abbreviations) humans were apes; a kind of chimpanzees. Normal animals, like all other animals in nature.

Since 8 mya climatically cooling began to do them out of their ancestral rain forest. The choice was between dying out or adapting to the new conditions: a savannah environment.

We descent from a population that succeeded in the essential adaptations, like going on their feet to carry things (particularly stones for defending against predators) and division of labour between the sexes (women and children gathered food and men cared for safety with their stones).

They ‘lived’ and slept in the woods where every evening each individual braided his nest high in a tree (sleeping platforms; children slept with their mother on her platform). But they foraged, in a closed group, on the dangerous savannah.

That’s common sense in archaeology, isn’t it? I’m interested in our past also. When you get older, your interest in history grows, oddly enough!

Indeed: common sense so far. But not so common is the notion that our ancestors became a real new kind of animals by developing names for the things.

Names for the things … much more kinds of animals have their specific communication!

Every kind of social animals has his own means of communication, but no other kind developed names for the things. A totally new phenomenon in the history of nature: creatures that can communicate about something absent! For example about a predator on a far place, a nourishment in a coming season, a possible danger.

In first instance it was a female solution in urgent need of better communication in this far more complicated foraging situation.

What fossil is an ancestral fossil, do you think?

We descent from a population that succeeded the essential adaptations to become human. But more kinds of apes succeeded to adapt to savannah conditions. More kinds of hominids too. All those kinds died out. I think with a little help of our ancestors.

All australopithecene fossils found till now can be put together on a sizable billiard table. But I doubt if there is one ancestral fossil between them. They have been found without a label, have they?

Forget this fossils. (However, each new found makes my day!) We reconstruct behaviours with the information of much more sciences than palaeontology or archaeology alone.

Linguisticness or names for the things don’t fossilise. That’s why palaeontologists or archaeologists know nothing of linguisticness.

How do you know about linguisticness then?

Because I’m not a scientist. A scientist is limited to his discipline. When she or he is sneaking in an other discipline, the scientists there growl or even bite! A scientist is busy enough in his own niche of his discipline anyhow and doesn’t feel himself competent for the whole story

What is your competence then?

I’m a portraitist! …………. ……..

No-no-no! Sit down, keep quiet! I did academic study. I am a Ph.D. I’m reconstructing our past since I, as an adolescent, decided for myself that there is no such thing as a God. By the way: do you want a beer?

OK. Nice place here! Your paintings, all over here?

Of course! I have to make my living myself.

Your paintings are competent anyhow! Your grandchildren?

Three of them. The youngest is on that painting over there, on her mothers lap.

Your daughter? Nice young woman!

Her mother was a goddess!

Isn’t she nice now anymore?

I’m no young god even! How old are you?

Oh, a young grandpa like you! But how did you learn to paint when you are a Ph.D.? Autodidact for the most. But in more then fifty years practice … like my origins reconstruction …

OK. I trust you. I have little to choose anyhow!

…. and I told you before: you have to control my story! Cheers!

Cheers! And now: Names for the things! What’s so special on names for the things?

Names for the things does something to an animal. It creates a feeling of distance between the ‘namer’ and the ‘named thing’. Between subject and object. Our ancestors were the first (and only, and presumably last) animals that could objectivate.

A name for a thing gives a feeling of control over the thing. But it is above all the facility to deliberate with each other, that altered our ancestors from a frightened little population of bipedal apes to the ‘hooligans’ of the savannah. It is the accumulation of individual intelligence. But also the facility to transmit the knowledge of one generation to the next. Accumulation of knowledge! Also a totally new phenomenon in nature.

Talking …

With gesture! No spoken words. Apes have no neurological control over their voices. Of course, they used their voices plentifully in their interactions. But without conscious control. They can neurologically control their hands, with those ten fingers. The linguisticness of our kind started with gestures (proto- sign language) of our earliest ancestors.

But how …

I suppose it started as the habit of one woman: imitation with her hands of what she meant. But her fellow women understood what she meant and joined in this useful habit. It advantaged the cooperation, the group flourished, the young women took the useful habit with them when they moved in another group for their partners and so the habit became the special culture of our whole ancestral clan.

From what period, do you think, our archaeologists find the first evidence of linguisticness? Evidence of totally new behaviour as fruit of this totally new power?

With the first stone artefacts, I suppose!

No, I had not in mind the use of artefacts. Other animals use some tools too, so the sophisticated artefacts of our early ancestors were not totally new in nature.

What I allude to is the use of fire.

Fire!

No other kind of animal has ever used the fire. Nor will ever use. Because no other kind is, or will be, linguistic.

A name for a thing gives a feeling of control over the thing. A loss of fear or respect for the thing. It is also an instinctive defamation of the thing. Or a person: in most primitive tribes you may not name an adult by his or her name: feels like hurting her or his integrity. You have to indicate her/him with a circumscription like ‘sister’ or ‘uncle’ or ‘nephew’. The Jews may not name their God, but use a circumscription. Muslims may not portray the Prophet, because depicting is representing, like naming. Depicting somebody or making a puppet from clay or wax of him gives a feeling of power over the person. I think the depicting of hunting animals gave the cave painters a feeling of power preceding the real hunt. ….

OK! Stop! You made your point. The first evidence of fire, please.

1.6 mya!

Unbelievable!

Indeed most palaeontologists still doesn’t accept such an early dating of the use of fire. Most palaeontologists don’t even mention the use of fire, as if it was an incidental matter not worth mentioning. Even knowing no other kind ever has been so independent from nature and his animal nature that it could use the fire, still they take it for granted. Because they have no idea of the early linguisticness of our ancestors either. And – in my eyes! – no good idea of the origin of human linguisticness.

Your evidence, please!

OK. You know Koobi Fora?

Koobi Fora? Isn’t that the archaeological site where the oldest Homo erectus fossil has been found? In Africa?

Ah!! You know a lot! That’s nice! Koobi Fora indeed, a Homo erectus site of 1.6 mya. In Kenya.

In the 1970s and later the palaeontologists over there found also ‘lenses’ of discoloured earth. In the 1980’s one of them, Jack Harris, had given an eye to the traces of the overnight campfires of the local tribes people – at night it gets down to zero over there, you need a fire so as not to freeze – , and he discovered that this fires left exactly the same lens-shaped burnt patches in the bottom! The dating of the half-metre ‘lenses’ of baked orange earth from the site – they had found ten of them, in total – was also 1.6 mya! For Harris the case was clear: Homo erectus already used campfires!

A few of his fellow researchers were convinced, but for others it was a bridge to far. Controlling fire seemed too intellectually sophisticated for this creatures with a “fifteen minutes culture”, like the most accepted opinion was. The colleagues raised many other possibilities: bushfire, lightening strikes, puddle iron deposits, a weird fungus, and more of this objections.

Harris let it go. In the 1980’s and 1990’s the consensus was that the erectuses were mute dunces. Not until the Anatomical Modern Humans around 40.000 ya humans had the intelligence for such sophisticated behaviour, was the consensus.

But in the late 1990s Ralph Rowlett, Columbia University of Missouri, and some other researchers, started detailed analyses of the Koobi Fora ‘lenses’, and did also research on the traces of bushfire, lightening strikes, and all other objections, one by one. The result was: no trace was similar with ‘fire lenses’. Only campfire ‘lenses’ were similar with the ‘lenses’ at Koobi Fora! Rowlett summarised his findings at a conference in October 2001.

Even so not all scientists were convinced! But in April 2002 the analysis of 40.000 flint artefacts and debris was published. Many tools from after 1.6 mya showed the signs of being exposed to intense heat! Now the objections kept silence. But full acceptance still runs up against the poor insight of what names for the things does with an animal.

Other, and even older, sites with evidence of use of fire are Swartkrans and Chesowanja.

Apart from this: the use of fire, with its benefits such as cooking of otherwise inedible plants and preserving meat, is the only natural elucidation of the sudden taller statures, the quick transgression from ape proportions to Homo erectus, I would think.

So. When I stake the start of the development of names for the things, together with the full adaptation of our ancestor animals to the savannah environment, on 6 mya – and the use of fire on 2 mya, then our ancestors had four millions (!) of years to make their casual habit of naming the things to a sufficient amount of linguisticness

… that around this time the first woman – perhaps a granny – had the courage to grab a smouldering branch of an extinguishing natural savannah fire and to drag it to a safe place. I hear the other group members scream for fear. But grandma knows what she does. With trembling hands she ‘feeds’ the smouldering branch with dry material et voilá! the first fire. And she roasts a kind of potato on it, to feed her grandchild.

Hey! You make as if you saw it going on yourself!

OK. You make your own story of this. But the Koobi For a, Swartkrans and Chesowanja campfires are hard evidence and so are the tall figures of the erectuses (HE’s).

And why a woman again?

Because the women care for the children and always are alert on the best food for their children. Our early ancestors knew, like most of the savannah animals, the attractive qualities of the natural fires. All carrion eaters approach an extinguishing savannah fire because of the roasted carcasses. Otherwise inedible roots are edible after being exposed to the fire. Even the shy antelopes approach, to lick the salty ash.

But only an animal with a feeling of control by having a name for it ventured, in the end, to control the terrifying fire.

This must have been a real mile stone!

It was indeed. Their linguistic communication and the stack-up of intelligences made a jump.

Because of the fire?

Yes. Listen. Till this momentum our ancestors were (bipedal and gesturing) apes who made every evening their individual nests in the trees. They could cry some “Sleep well!” to each other, but gestured communication in the dark is not that visible. From now, however, they could stay and pass the night on the ground, with a campfire against the predators. The women and children needed to gather enough wood for the fire, on their daily gathering trips (The men still had to concentrate on the safety of the group). But four million (!) of years of growing linguisticness and skills sufficed to enable them for this behaviour, I may think.

Now they could stay long evenings around the campfire and communicate in the light of the fire. Sign language is communicating with your whole body, it is body language. Some women reflected on an incident during their gathering trip by imitating the incident, in dance-like performances, with use of their voices in a song-like manner. Some men did carrion capturing-performances too. Each group member expressed his feelings, till everybody slept, under a skin (gathered animal skins were their only wealth, for sleeping in it overnight and for carrying things by day). Only their ears were awake all night. And the fire.

Still as a kind of bipedal apes?

In the beginning, yes. That grandma was still a bipedal ape. But with the fire they got a much more extensive and nourishing menu. After generations they grew taller and taller.

They grew to Homo erectuses! And got better brains! So: more intelligence!

As apes they were already clever enough. And brains are not a cause but a result of behaviour! Not your muscles make you a bodybuilder, it is training and training that give you the muscles of a bodybuilder. Forget brains. Forget intelligence. Think in circumstances.

Tekstvak: With the invention of the campfires they could spread to cooler environments (Eurasia), and grow from pure carrion eaters to casual hunters. The spreading started before they were full grown erectuses (HE’s).

Here you see how scientists imagine an HE.

But I have some critical remarks

a. a man again! and the women were the most important gender!

b. only 1 stone in his left hand! instead of a bag with stones on his neck

c. two spears? is good: one for throwing and one for self defence; but here they show like poor sticks

1.8 mya we find their fossils and artefacts in Middle-Europe (Dmanisi), and 1.6 mya in the far East, but still as short and apelike people. The first HE-fossils from people like the image here date from 1.6 mya.

With the spreading over the old world we arrive at the point of the religion now.

religion

Ah! religion! That little people around the campfire. They had already a religion?

Not yet. Religion is a feeling, you know. A feeling becomes part of your inherited behaviour after thousands of generations of practice. This practice was beginning on this moment. Listen.

Still more names for still more things. Thousands of names for thousands of things. That grows to a chaos in your head

when you don’t bring some structure in it.

A kind of an A till Z structure!

Yes indeed. The structure of a story. The story of how things began and evolved till now.

When a group grew to numerous (more then fifty members or so), then rose tensions and a number of young women, children and men decided to go for a new homeland. Not too far away: they needed each other for emergencies. Let us say: a ten day’s journey far.

They were linguistic creatures. This means: they experienced their environment (world) as a named world, a world of named things. Having a name of a mountain or a pond or a swamp, they ‘owned’ these places as a part of their world.

Because it was still a quit new attainment for an animal, they had to repeat it constantly. When they came to a consensus, they repeated it over and over. We still see this in discussions of primitive tribes as the Koi San. We see this also at two farmers according about the sale of a cow. I see it in the acceptation of the word ‘religion´ in my (Dutch) Etymological Dictionary: from re legere : gather again; pass through again; consider repeatedly.

They couldn’t move through their territory without gestured imitations of each particular place. Things without a name for it, didn’t exist, and for or us-today they still don’t. Things exist for us only when we have a name for it. Much philosophers and writers like Plato and Kant and Heidegger and Proust and Musil and Wittgenstein have broken their minds about this phenomenon. Here they get the solution!

Go on with the story, please, philosopher!

OK. The new ‘colonisers’ set foot on a world where the things didn’t have a name yet. Of course the linguistic colonisers ‘knew’ the things and they could name the things or make new names.

For their descendants this first group of women, children and men were the namers of all things in the new ‘world’ of the tribe. The ‘creators’ of their ‘world’.

For linguistic creatures naming a thing is to call it in existence. And because of an old human habit: to contract a whole group to one ‘person’ (‘the American’, ‘the European’ etc.), the first colonizing ancestral group became for the descendants The Great Ancestor.

Here we meet the proto-God, isn’t it?

Yes, we can say so.

But … before the real God, people had a multitude of gods, isn’t it? We were polytheists!

Ah, but now you speak about the time of the kingdoms and empires. But that is a ‘recent’ social situation. Each tribe had his own Great Ancestor figure, so the conglomerations of tribes like the kingdoms knew as much gods as they knew subjected tribes. Your ‘real God’, the Only True God, dates, in His first Jewish version, from 622 bC.

Ah! You have a date for Him! That’s new!

I have a date for Him, indeed. But He comes later in our story, much, much later.

And the Relegion?

Okay. Back to the evenings before sleeping around the campfire. The ‘singing’/’dancing’ self reflection of the women – with their baby’s hanging on their back in a sack, and the kids swirling around the women. And of the men. Two separated ‘worlds’, I suppose: the gathering women’s world and the hunting men’s world. This separated worlds communicated with each other in the evenings around the campfire. So there was a moment that a boy had to leave the women’s world and to tread into the men’s world … a kind of initiation …

Religion, please!

OK. Daily accidents generated stuff for a performance. But also wider ‘philosophy’, like the beginning of their clan and of the animals and plants in their ‘world’. To handle the chaos of things in their minds, they ‘hanged’ them together in a story of the ‘creation’ of all things by the Great Ancestor, the ‘creator’ of their world.

You are an artist, you know. You make a creation of our past yourself! Where is the hard evidence?

Hard evidence? … For me the fact that there is no primitive tribe without (traces of) their creation story, is hard evidence enough. In every book about primitive cultures I find ‘hard evidence’. And I have read only a fraction of all relevant books. In the purest form I find them in the creation stories of the Aboriginals of Australia, described in the books of anthropologist Ad Borsboom, of the University of Nijmegen – who knows nothing about the origin of our religious feelings, nor of the proto-God he describes himself! But his The clan of the Wild Honey (1996) belongs to my most important sources. Thanks, Ad!

Our ancestors had a strong feeling that, by singing/dancing the Creation Story of their world, they created the world in their minds. The world would come to an end when they would stop dancing/singing him.

For linguistic creatures this is a kind of reality!

Yes indeed! Thousands of generations of experiencing the world and togetherness in dancing/singing the Creation Story becomes a part of the genome. We are born with this deep rooted desire. When baby cries, mama takes baby up and makes dancing movements and sings little songs – and baby stops crying and listens alert: it knows this from somewhere! When the papa’s drink together, they like to sing songs to enhance their feeling of togetherness. Singing the national hymn it feels like creating our nation. Pop music generated since the sixties a feeling of transnational togetherness.

All this is the innate religious feeling and we experience it even when we never see a church from the inside. As a kind of deep rooted desire. Hard evidence? For me we are, as old Western people, still wandering archives of our past. Another beer?

worrying apes

Cheers! I like this painting here. Two old cattle dealers, isn’t it? Clap!-clap! on each others hand, in agreeing a price ..

OK. This was the religious feeling. Where did we stop in our human history? With Homo erectus.

You mentioned already Aboriginals. Aboriginals are …

Let we go back to the Homo erectuses (HE’s), the people around their campfires and with that famous hand axes and javelins of taxus wood.

Have you some hard evidence of that dancing/singing?

Not from the HE’s from 1.6 mya around their campfires. But from their next descendants, the so-called Middle-Stone-Age-people (MSA’s) in Europe, we have! In Bilzingsleben (between Hannover and Leipzig) and not far from Schöningen …

Schöningen! That’s where the oldest spears are found!

Yes! You are really good, my friend! 50 kilometres from that brown coal pit where the 400.000 years old wooden spears are found, lays Bilzingsleben, with a travertine quarry where since 1969 archaeologists are allowed to do their inquiries. They found a MSA hunting camp: traces of round huts (frames from branches, presumably roofed with skins) around a smoothed (with plaster!) dancing place of 9 m in section (nobody can imagine another destine for this levelled round place!).

Reinsdorf-people. The same MSA-culture as ‘Schöningen’, during the Reinsdorf interglacial.

Hand axes, huh? Why more than a million years of hand axes, when they are so cute linguistic people, huh?

This is not difficult to understand when you keep in mind that they were from origin normal animals. Normal animals that came to live abnormal! In a named world! That’s what I want you realize first: we are ‘worrying apes’! Listen. Animals are an intrinsic part of the natural world, and when the conditions where their instincts are built for, keep the same: they feel secure. But the HE’s, linguistic creatures, switched over on taking counsel together for coordinated behaviour. Which resulted in the use of fire, for instance. But to achieve this, they had to set their instincts apart! Because you can’t have two captains on the ship of your thoughts!

This has a psychological effect. The effect of loosing their instinct security. On behalf of the understanding and knowing of the things. The effect was: feeling existentially insecure! Because real understanding of the things was still very poor.

We became worrying apes. The only ‘worrying’ kind of animals in nature. And we still are. Since we have scientific knowledge, in the Western world, we live a bit less frightened, but …

… So we did better to remain normal animals!

In the beginning? Sure! But now, in our times, we are better off as humans. It’s a hard life as an animal in the wild, you know.

But insecurity is paralysing. You cannot live in permanent insecurity, can you? How did our ancestors allay their insecurity then? By repetition and belief!

Huh?

By repetition and belief. Listen.

1. repetition: repetitive movements and sounds, dancing/singing, rhythm. But also: doing things as they always did, as the ancestors did. Tradition, usage, customs, rituals. Our early ancestors were unbelievable conservative. Doing things like the ancestors did, that was the only good doing. Here you have the answer of your question about the unchanged design of the hand axe in more than a million years.

2. belief: that things are like you want they are. Or that they are like somebody with authority says they are. Belief in magic, in ‘powerful’ actions or formulas, in exorcizing, spelling and charming.

The oldest form of belief is anthropomorphism: the belief that other animals, birds, reptiles, plants, trees, even places, were a kind of beings like themselves. Only: other life forms couldn’t answer when humans sign to them. But all that other life forms and even things like volcano’s and thunder could feel and think like humans (in old-Greek: ‘anthropos’, and ‘morphe’ is form, representation).

So I suppose it took a long time before the HE’s could kill other big animals. As far as big prey like elephants and buffalos concerns I assume they were carrion eaters like the hyena’s. They only ate big animals killed by predators like the sabre toothed tigers. And they were cannibalists.

Cannibalists?!!

Yes, cannibalists. And they would remain cannibalists till in recent times. Because they ate their dear deceased. Otherwise the detested concurrent-carrion eaters, the hyenas, would eat them! Besides this: as carrion eaters they were, like most other animals, constantly on the edge of starving. So cannibalism was a natural means of recycling.

Listen. In all periods of mankind there are more forward populations and more backward populations. The ‘modern’ descendants of the ancient people were for’s : they had better means of support and did no longer need cannibalism. Always for’s feel themselves better and superior and push the back’s aside. We Westerns still do with Muslims. Earlier feeling superior was mostly expressed in the cursing of cannibalism. The Yanomamö talk about other tribes as cannibalists, and the Western colonisers saw the conquered aboriginals as cannibalists. But even the Yanomamö eat some ash of the dear deceased mixed in plantain porridge, to enable the dear deceased to survive in their offspring, and they cannot understand the Western people who put their dear deceased in the ground!

Even the Christians eat the body and drink the blood of Jesus Christ in blessed memory of Him.

So old beliefs have a long life!

We are wandering archives! Another old belief is the soul and most of even the Westerns still believe in it. In the mind of our ancestors it was a little ‘nearly invisible’ spirit that could fly in a woman when she passed by a certain place. Then it started a new life in her belly. And when somebody died, his soul returned to that place. Humans, animals and the like had a soul. You know of the Egyptian pyramids? There is a little hole in it. For the soul of the pharaoh, that he can go out each night and travel wit the Sun god in His boat through the underworld and to rise with Him in the morning. But all their objects they provided with a little hole: for the soul of the object.

Most primitive hunter/gatherers believe that a human has several souls in his chest. The Yanomamö know seven different kinds of souls for every adult man.

Another old belief is totemism. The MSA’s believed they were animals, and descendants of animals.

Fits! They started as apes, isn’t it?

Yes indeed. Their Great Ancestor was never a man, nor a woman …

Fits! it was a group. That’s what you told.

Indeed. The Great Ancestor was half an animal half a human. He could travel through the air and undergrounds, and so He did, in the Dream Time, creating ‘the world’ (their clan homeland). But I don’t think the MSA-belief was already a full-grown totemism. I doubt if their latest descendants, the Neanderthals (NT-s) were already full-grown totemists.

But my point about the hand axes is: our ancestors, being ‘worrying apes’, were thoroughly conservative. Doing things like the ancestors did! Not the smallest deviation was dared or allowed. Changing and improving? Not done! Another factor archaeologists overlook is that in the ancient societies the women were the dominant gender. And for women, things that work don’t need changed.

We now live in a time of male dominance and permanent changing and improving. For us one million years long the same hand axe is unbelievable. But for our ancestors our leaning towards change would be unbelievable.

Three months ago I visited a NT-archaeological site. Traces of NT-camps from two periods, with an interval of some 100.000 years. My companion Ruud asked if there was any difference or improving in the artefacts? No! In all that 100.000 years not any difference or improving!

Unbelievable!

That’s what I meant to tell you. But: hard evidence!

For me an extra indication of the dominant position of the women in HE’s, MSA’s and NT’s, as I said.

What do you mean? Are women conservative?

As long as something works, is there no reason for changing or improving. In my life with women this female position always struck me. Women have other priorities than men. The future of the children, e.g. Humans are wandering archives.

Dancing/singing the creation story of the animal world: on that dancing place in Bilzingsleben I always imagine dancing women. Religion was always a women’s sake in the first place. Women are still more religious than men. Women first start dancing when music sounds up in the street. On New Age- photos you see mostly women.

It is the monotheism that pushed the women out of all places of power, and so out of God worship.

the AMH’s

Aah!! Now monotheism in the end!

Oh no. We have still a long-long way to go till we arrive at the One and Only True God. We haven’t meet even gods! Where we are now in our origin story?

At the Reinsdorf people, dancing/singing on their dancing place! We are descendants of the MSA’s and the NT’s, aren’t we?

Of MSA’s: yes. But of NT’s: no. Listen. We are descendants of a MSA-population in Africa some 150.000 ya. (However, the discussion about the possibility that in the Far-East ‘modern’ humans descended from Far-East-MSA’s is still undecided.) The most conspicuous difference between MSA’s (and NT’s) and Anatomic-Modern Humans (AMH’s) is: the first communicate with sign language (with supporting voice sounds) and the latest communicate with their voices (with supporting gestures).

There has always been some pressure to engage the voice in the communication. You can express the most philosophical and sensitive things with sign language (perhaps better, because with sign language you communicate with full facial and body expression). But it is difficult communicating with your hands full, or in the dark, or around the corner.

How to communicate in sign language when you and your mate manoeuvre a cupboard through a narrow staircase?!

! So from the beginning they used click!s and tskk!s and mm!s in their communication. The pressure to engage the voice as meaningful as possible was there from the beginning.

How to bring the voice under control of the neocortex, the brain region of the (sign) language? I think that dancing/singing the creation story fostered this controlling power of the neocortex.

Think: they danced/sang with their whole body’s, their total physical and mental personalities. And the whole spiritual life of every MSA- individual and of the whole community life was concentrated around dancing/singing the creation story! To preserve their linguistic world.

OK. But why then this African MSA’s as the ancestors of all AMH’s?

Good question! Listen. People in cold regions are short and massive: better for keeping body warmth. Inuit have this stocky figure, and NT’s had.

People in hot climates are long and slender: better for loosing body warmth. That most complete HE-skeleton found in Koobi Fora, that is long and slender. Koobi Fora lies in Kenya and it is bloody hot over there. The skeleton is from a 12 year old boy …

‘Nariokotome-boy’, isn’t it? I saw it on Discovery …

‘Nariokotome boy’, indeed. Long and slender. ‘Nilotic’ is the circumscription of such a stature. Well, our African MSA-ancestors had a ‘nilotic’ stature. So a longer neck also. Now comes the clue. To make vowels you need a deep throat …

…?!

… I mean a long pharynx. So a long neck. The ‘nilotic’ MSA’s were in the best physical position to get the facility for communicating with voice: for talking.

What – do you think now – made these talking descendants of the African MSA’s develop to the AMH’s, the superhumans of the world?

Superhumans?

In a certain sense. The AMH’s displaced all MSA’s all over Africa and Eurasia! The human world of that days. All humans today are AMH’s! There is no MSA-descendant found in whole today’s world.

What made them superhumans? No idea!

I have a funny idea, but perhaps it makes sense. Listen. With sign language you communicate with your whole body and full facial expression. So you cannot lie. But talking … you can lie! With a poker face and your hands in your pockets! I don’t say AMH’s deceived each other every moment, but a fact is that they could, and that all other humans in their world could not.

This facility made them a little more independent, less bound to that strong traditions. Made them a little bit less conservative.

The AMH’s namely started with the use of other materials than only stone, for making artefacts. They made harpoons of bone and ivory. They could spear fish, dolphins and other sea prey. They tapped a new and rich source of food: the sea. Using inflated skins they made primitive vessels. With inflated bladders on the ropes of their harpoons they could hunt big sea prey…

Evidence?

Eh, no. But, you see, that harpoons! And I know from a stone age Arctic population, called Sadlermiut, who sailed with a vessel, existing of three inflated seal skins and a paddle of whale bone. But OK, forget the sea prey. (Till there turns up a sea prey fossil!).

A fact is their groups enlarged and expanded and spread, first over Africa and 60.000 ya over the Middle-East, to the Far East and Middle Europe and 40.000 ya we find their first fossils in France.

The Cromagnon Man!

Ah, you are good! But think … in the homeland of the NT’s! The sensitive NT’s were admittedly much stronger than the slender AMH’s, but they had no resistance against the coarseness of this noisy insensitive ‘aliens’, with that high-stretched foreheads and that projecting chins. No defence also against the spear throwers, with which AMH’s could kill you from a long distance. And the AMH’s were much more numerous.

So: better migrate to places where this creatures never came. Far places, unattractive places. But far from other NT-groups also: in the end no longer chance for the annual visits and interchanging partners. Around 30.000 ya the NT’s died out and the AMH’s lived everywhere.

overpopulation and machism

OK. But why this AMH’s were so coarse and insensitive, in comparison with the NT’s?

The same reason as why chimpanzees are more coarse and insensitive in comparison with the bonobo’s. Now we arrive to the next mile stone after the invention of the fire: overpopulation.

Overpopulation? A mile stone?

Yes. After the invention of the fire our ancestors became hunters/gatherers, and they remained so and nothing changed essentially in their behaviour. The women were the dominant gender and singing/dancing the creation story was the zenith of their world. When we set the use of fire as the start of the genus homo, so when we set the beginning of humans on 2 millions of years ago, then you can say that we 99% of our existence we have lived as HG’s (hunter/gatherers).

So that is our human nature: we are in essence HG’s. Noble wilds.

HG’s noble wilds? You have a romantic view on our ancestors, i suppose. And on our human nature also! You are a new Rousseau!

Oh no! The Romanticism was a regressive movement. I’m progressive. All anthropologists of hunter/gatherers say this people are happy and healthy, with well babies. It was the book of Hugh Brody The Other Side of Eden that brought me this insight. Our human nature is HG. That’s why people are searching after the lost happiness. We are still HG’s from the inside of us.

OK HG’s we are.

But overpopulation will make all things change. Listen.

You mentioned this in relation to bonobos. But bonobos, that’s a kind of chimpanzee, isn’t it?

Bonobos are a kind of chimpanzee, but living in Congo, a region that never changed in ten thousand years. A kind only changes when the environment changes. So the bonobos never changed. They are like they were 10.000 years ago, when our ancestors still lived like normal animals in the rain forest. Frans de Waal says: when you want an image of our earliest ancestors: look at the bonobos!

The physiologist Jared Diamond names us “the third chimpanzee”!

Ah! You read that book? Very good! The insight of Frans de Waal that we are a kind of bonobos is rather new and new insights take some time to become common coin. The chimpanzees are a kind of bonobo’s too. But the chimpanzees changed a bit because their environment changed a bit. The environment of our ancestors changed totally, so our ancestors changed totally.

The region of the bonobo’s is still the same as 10.000 ya. The regions of the chimpanzees shrunk and expanded several times in the ice ages. That’s not an essential change so the chimpanzees didn’t change essentially. But … it brought the chimps in the situation of overpopulation, in every shrinking period.

Overpopulation: too much groups in a shrinking territory. That means warfare: struggle for survival. The groups with the most and most violent men survive. So being violent is a good quality in such a situation. The opposite quality of being nice. Being nice is good for group harmony, so good for surviving in normal circumstances. For maintaining the requested harmony in their groups the chimps developed politics! Chimpanzees became political animals. Also a new insight of Frans de Waal. He wrote it in his book Chimpanzee politics (1982).

In comparison with the nice bonobo’s the chimpanzees are coarse and grim, and you see it on the faces of both kinds. Warfare makes men important and dominant. So the chimpanzees are machists. In bonobo’s the women are dominant. Their territory is wide and rich enough for everybody, so no war is needed. Conflicts are mitigated with sex. Make love – not war: the bonobo’s are named the ‘hippies of the rain forest’. Frans de Waal wrote this in his book Bonobo (1997). Diamond’s book The Third Chimpanzee is from 1992, you see.

Like the bonobo’s our early ancestors never experienced any overpopulation situation: the world for the HE’s, the MSA’s and the NT’s was still endless. Wide and rich enough for everybody, so no war was needed and the women stayed to be the dominant gender. The NT’s were still nice people, ‘noble wilds’.

The AMH’s were the first humans who have been confronted with overpopulation. In a light form however, because they could migrate to Eurasia. But I think AMH’s knew male dominance already. Why I think so? Because all, even the most primitive, AMH-hunting/gathering groups in the whole world, even in the America’s, now know some male dominance.

Some male dominance. Not ‘machism’?

No, only some hunting/gathering/horticulture groups like the Yanomamö and the Mountain Papua live in a situation of overpopulation and are machists.

Were the Cromagnon people machists?

I suppose not. In their cave paintings you see a men’s world indeed: hunting animals, or totemistic ‘ancestors’, but not war. (The caves were not for habitation, it were inaccessible ‘holy’ places for boys-initiation rituals).

In later wall engravings and paintings we see war. During the last ice age, the men in the winter homes invented bows and arrows and domesticated the wolf for hunting companionship. After the warming-up 14.000 ya (12.000 BC!) they started to use this new hunting tool. This improved the hunting technology enormously. It caused enlarging and expanding of the AHM-groups … and the extinction of al big prey between 12.000 and 11.000 ya!

So: too much groups in limited territory. Overpopulation, warfare, struggle for surviving. And then this war-engravings begin to show up.

But why and how all this lead to machism?

That’s what I just wanted to tell you. The groups with the most violent men had the best chances for surviving. So for the women male violence became a ‘good’ quality, and they stimulated this quality in their men and sons. The men, always having played the second fiddle, now all at once realized they were very important! Men rituals were much more important than that stupid female rituals! They started secret men’s clubs and initiating rituals, developed enmity against women (old ‘childish’ frustration because the discrepancy between 15% more male physical force and nevertheless female dominance), complotted against the women and committed a coup d’état. Revolution. Male dominance. Machism.

Most AMH groups in Europe got engaged in warfare. But the women started with the culture of their most important food plants. The beginning of agriculture. So from this moment on we became AGR’s (agrarians). AGR’s are no longer ‘noble wilds’ like they as HG’s ever were. As AGR’s they became ‘fierce people’, like the Yanomamö of Napoleon Chagnon (book The fierce people, 1983). Once more: see the warfare wall-engravings since.

Would we be the better for staying HG’s?

Oh yeah! But our ancestors little to choose. And they had no idea.

Would we be the better for staying the women the dominant gender?

Difficult to say. Men are useful people, and women know that. They never suppressed their men in all the past. Men did what the (council of the) women said. But a feminist (!) philosopher said: “When women had been concerned we lived still in caves!” As long as something works, there is no reason for changing or improving. The women halt the number of the births in balance. Birth was women’s business.

Women think more cyclic. In seasons. In ‘circle of life’. Women have other priorities than men. The future of the children.

Men think straight-forward and childish: here and now. As a gender, men have little with durableness. Children is women’s work and responsibility, isn’t it?

Women go for durableness, for long term. There is no evidence of dying out food-plants by gathering women.

Men go for short term goals. The hunting men caused the dying out of prey on all times and places of human hunting in the world. Men cannot handle power. And they feel that. Deep in their minds they feel insecure. So they have to howl that inner voice down. ‘Worrying apes’. To feel themselves secure, they need the feeling of superiority, of being supermen. To express this superiority they need to call other people inferior, cannibalists. To struggle themselves on top they have to trample the women down. That’s machism.

But men, as the straight-forward thinking gender, brought progression! Warfare brings technological progress! Perhaps the atomic bomb will save mankind from an meteor!

So again: would we be better now for staying the women the dominant gender?

It is an if-if-question. As long as humans were HG’s, ‘noble wilds’, I think humans were normally happy. Today’s hunter/gatherer people like the Koi/San, even pushed aside by agricultural populations into the most useless and harshest regions of the world, believe they live in the best of all worlds – and they live indeed! In atrocious periods of dryness neighbour agriculturalists starve, but the hunting/gathering groups still find water and food enough and stay healthy. If we could have been in that stage, I’m sure we would be the better.

But overpopulation is like ice ages: violence of nature itself. Humankind of the past had no governments who could guide things in smooth ways. There was no other choice for surviving than war; the women felt this sharp enough and made their men violent.

Things happen, and still do. The free market is nobody’s invention and nobody has power over it. “Anything goes”, like philosopher Paul Feyerabend said. Only when we have a world government, perhaps, mankind has power over our economy. Democracy is a good start …

Now we are in a deep philosophical discussion. So I need another beer! My wife drives!

Oh, sorry, of course! …….. Cheers!

Cheers! …

Let’s go on now, I want to meet monotheism before my wife rings me up.

horticulture, agriculture

OK. The mile stone of the overpopulation. War and machism. But the women started also other ways to handle the shortage of food. In their durable dealing with the places where nutritious tubers and the like could be found, they never took all the plants. And since their gathering territory was limited, they began to tend these places and found out how they could increase the output, by bringing water in dry season, helping the nice plants by removing ‘hostile’ plants, signing and talking sweet words to the dear plants and singing for them to encourage them. Giving young plants an private nice place so that they didn’t need to compete with each other. Asking the men to cut a tree whose crown threw to much shadow on a tended place…

Ah! The beginning of the slash and burn horticulture!

You are good! And also the beginning of the gratitude to the earth, who ‘gave the plants out of her belly’, like a mother…

Mother Earth!

! Other means of generating food brings other manners of magically influencing the process. Especially in places where corn could be gathered. The women reaped carefully all the precious grains, which could help them through the long hungry season. But never without choosing a handful of the nicest grains and returning them to the generous Mother Earth. And see: Mother Earth rewarded them with still more nicest grains next year. So the women talked to Mother Earth and danced/sang her seasonal beneficence.

The women still more began to keep an eye on this precious places, and build their huts in time near the field, to prevent women of other groups to reap the grains. And to prevent goats and sheep to eat the young plants and to scare or to shoot with slings the birds that would eat the ripping grains. The more precious the fields, the more the huts got the character of a settlement. This happened in the Middle-East, but also in the Far-East (rice) and later in Middle-America (maize). The women made fences of thorny branches to keep the sheep away. But you can also make fences to catch and hold the sheep within!

When you feed them with grass and hay, you have a stock for meat in the winters! The beginning of cattle-breeding! Also a women’s work?

Of women, and older men, I suppose. The adult men stayed hunting. It started with goats and sheep and pigs and the like. Much later the aurochs: men’s work.

The temporary huts became loam huts, with furnaces to bake bread. Later also other furnaces to bake pottery, to store the grain. And to bake the figurines of Mother Earth.

Women’s and older men’s work indeed. Where the yield of hunting lessened and the yield of the farming grew in importance …

… the men got to be farmers!

I think so. I’m very sure the invention of the plough was a male invention.

But the growing importance of the farming heightened the status of the women. Also the importance of the female rituals for the Great Mother Goddess and other goddesses for fertility and good harvests. Also the power of the (female) shamans, and the importance of the temple of the Goddess, the place where the contribute of each family to the common food stock was stored and administrated.

No longer dancing/singing the creation story?

I think the dancing/singing of the creation story was no longer the zenith of their community life in the phase of starting agriculture. It was the cult of the Great Mother and other rain- and fertility-bringing gods.

Ah, here we meet the gods!

Yes. Other economy needs other ‘magic’ to influence the odds of nature.

The offering, started with that returning grains for Mother Earth, grew in importance, grew to the strongest ‘magic’. Not only a little part of the crop, but also of the cattle. Animal offering. And in later cruel times even human offering … But the beginning villages were peaceful, by women controlled societies.

And yes, in this time each village had his own temple with his own fertility god. And perhaps each family had some favoured gods too. But you know, I think the idea of a creating Great Ancestor god survived too, in the stories of the story-tellers!

In these societies the phenomenon of specialism showed up. Ceramists, makers of ornaments, weavers, rope makers, merchants, you name it. And I think this specialisms got from mother on daughter and father on son. Generation after generation. And so I think storytelling was a very old family specialism, deep rooted in vocal history. Otherwise I cannot explain the wonderful Middle East creation story that in the end, around 440 BP, showed up in the Jewish Bible.

You think Genesis was not a Jewish creation story?

No, it is Babylonian. But the Jewish patriarchs made a One and Only True God- version of it. But I explain you this later.

But in this Jewish creation story we still recognise the figure of the Great Ancestor! “In the beginning was the word”: humanity started with linguisticness, with names for the things. “In the beginning an empty earth”: for linguistic creatures is an un-named world empty. Adam had to give names to the animals…

Now you come to mention it … remarkable indeed !

I think that story tellers participated in a deep rooted oral history. And that the origin stories now became the specialized ‘business’ of storytellers. The poets and singers who made a living of singing the old stories.

But it’s enough speculated now, I go on. Civilisation is dawning now. We are becoming real AGR’s now.

Civilisation! That means reading and writing and so on!

That’s a part of it. I told you of the temple as a place where each family contributed a part of the crops and the cattle to the common wealth. The temple enclosed storehouses for emergencies also. Storing requires administration and administration requires noting. Noting down starts with simple engravings in the urns and quotations on tortoiseshells and slates. Stripes and symbols. The beginning of writing and calculating.

But the origin and practise of civilisation is war. And war is men’s business. Is business of warlords. So I have to talk about the headman first.

The headmen!

I think even in the times of female dominance the women always preferred a headman – of their own choice of course. Why for gods sake should women prefer a headman? Well. Listen.

For men its easy to settle a dispute, but women have great difficulty with it.

Why? The women were so social, you suggested!

Children have to learn to be social; they brawl sometimes and then the mothers get quarrelling. Each mother is a lioness for her child. So it’s comfortable when there is a dominant headman who comes between and orders silence.

But the motor of the ascend of the headmen has been … the feasts!

Feasts??

Feast have a long past. In the gathering/hunting of all ages there were good times and bad times. In the season of abundance the group couldn’t manage all the food. Storing fruit was not yet possible. So the group invited one or more neighbour groups for feasting and spending.

Good and bad times were not always synchronous for the groups, so when your region went through a crisis, you could escape starving when you could stay at your neighbours who lived in temporal abundance. So all groups lived in a network of annual feasts.

In the horticultural times each family had his own garden, a clearing in the wood, with slashing and burning of the vegetation. Hard work for the men. So each tried to keep his garden as little as possible, hoping he could get food from the others when he proved to have been too optimistic (and too lazy). So he could do this only one time.

The more grandiose the feast, the higher the status of the group and … of the chief (the higher his status the more women wanted to be his wife, and the more numerous his offspring). So he worked hard, maintained the biggest yard and exhorted his fellows to work hard. Each morning the chief got up first and called up the other men and talked the tasks of the village over. The scoutmaster-chief.

But between villages easy hostility can rise. An unexpected death? Bad magic of the shaman of the neighbours! Had to be revenged! The chief was also leader of the fighting men. A successful raid provoked revenge of course. In a region with too much villages warfare became a permanent plague, and all villages were walled in palisade. In permanent war the social behaviour deteriorates, violence is ‘good’, the men become machists. The same old song.

It were no longer the women who choosed the headmen. How became a young man headman now?

By organizing the most grandiose feast! The feast with the most products of the fields and cattle breeding. When an ambitious young men felt he could challenge the sitting headman, he started with hard working and consuming as little as possible. When his friends saw he was resolute, they and his family started to help him, with hard work and little consume, hoping they would rise with his rising star. When the date of confrontation approached, they helped him building the feast hall. Then all the feast products were counted painstakingly, and when the old headman couldn’t organize a bigger feast, the village had a new headman!

And war leader. The raids became more and more forays. Or trade expeditions, when the ‘enemy’ was too strong. The more loaded with loot and women the raiders returned in the club house, the mightier the chief, and the louder celebrated his heroic deeds in songs.

But when all the booty and plunder was consumed and the robbed women had breathed her last, the henchmen began to grumble and the chief had to organize a new foray. Or he allowed his son to do it.

In times of agriculture, woods and gardens had gave way to irrigated fields. Little villages were grown out to towns. Much more people. Trade. Trade ways between towns. The hostility now rose mostly from concurrence about water management and trade routes. The raids were campaigns, the chiefs kings.

The chiefs were no longer hard working farmers, and they no longer gave all the loot to their henchmen. The chief kept still more women for himself, as slaves in his palace, and for work on his fields. Slaves. First property of the families of the chiefs and his henchmen, later personal. In humanity private property set in. Even the cruelties rose. This is the situation that we became AGR’s from HG’s .

The chiefs evolved to warlords or kings, the henchmen nobles. How? What was the motor?

The most forgotten figure in this evolution is the panegyrist. The most eloquent singer under the henchmen. He celebrated the deeds of the warriors and denigrated the slain. Described the enemies as inferior non-humans, against whom every cruelty was heroism. He was the ideologist of these vocal times. The origin of the phenomenon of ideology is in the songs of the panegyrists. I think without panegyrists there would have been no been kings.

…I’m impressed! I always believed humans were social creatures and couldn’t understand why they can be so cruel, like beasts.

Like beasts?

A cat can be cruel against a living mouse, isn’t it?! But OK, that is perhaps functional cruelty, a kind of training!

In a war cruelty can be functional too. You can terrorize the enemy with cruelty: So you can frighten the enemy and save energy. I remember the inscription on a pillar of honour to Assurbannipal II of Assyria:

I ordered to flay all the commanders and to ornate the gate doors of the town with their skins … some of them I ordered to be marooned in the wall, others I let pole … again others I let cut off arms and legs. Much of the prisoners I let burn … I let cut their hands or fingers, or their noses and ears … many of them I let cut out their eyes … Their boys and girls I let been burn …

I see this as a warning for his enemies.

This is civilisation! …

You know what civilisation is, in essence?

Humans always lived in tribes. Each tribe had his own gods and language and culture.

With the conquests of the warlords and kings like Assurbannipal II still more tribes came under the rule of one kingdom or empire. These tribes had to forget their own ancestral gods and culture and even language and to ‘naturalize’ in the culture and language of the empire. That is civilisation.

Humans always lived in their own tribe and couldn’t see people of other tribes as humans. Other people couldn’t even speak! Humans? Only they themselves were humans! What means Innu ? Or Yanomamö ? Means ‘human’. Other people were food concurrents! Xenophobia is a deep rooted feeling.

You can read in the story of the ‘Tower of Babylon’. Kings let build huge temples and palaces for themselves from the yield of their conquests and the slaves from much tribes had to work together on this buildings. They couldn’t understand the commands of the supervisors, nor each other! The story of the Tower of Babylon is a typical AGR-story. And so are the Books of the Bible.

Empires need a developed administration, so developed writing and calculation, so schools and science and architecture and so on and we are used to see these things as civilisation. But in essence it is the enforced acculturation of tribes people.

Aah! Sorry, my GSM! … My wife! She ‘s ready in a minute. I’ve to go. Thanks for the beer! A pity that I still don’t know about the monotheism!

Oh, wait! I can tell you in a minute now! She will tap on the window, isn’t it? And you didn’t finish your beer yet. Listen.

Long times the kings ruled by incorporating the gods of the conquered tribes in the belief of the empire. Polytheism. But that was difficult ruling, because each tribe beheld the belief of his own gods and so his special identity. For easy ruling the whole population has to identify himself with the common belief of the empire. In Egypt Akhenaten was the first king who experimented with One and Only True God. But after his death the High priests of the old shrines succeeded in restoring their position of power.

But the political/economic tide was against polytheism. Trade and economic development can nothing with tribal fragmentation, with all that warlords and tolls and warfare disorder, with robber bands fighting in name of their private gods.

Trade and economic development need vast and extend markets with safety of transportation and goods. In that believing times this could only be realized with a common belief, in a One and Only True God. The High priests of the Temple of Jerusalem were the first, around 650 BP, to upgrade their Yahweh to a One and Only God and to write the oral history of the Jews in an adapted form. Perhaps I can tell you this story of the birth of the One and Only God another time in more detail.

Promised!. But the Genesis story?

The priest couldn’t use one of the traditional creation stories, if any, of one of their tribes that they had to unify. So they used the creation story of the Babylonia story singers, during or after their exile. Genesis is the first book of the Pentateuch, but the last written!

The Jews were the first worshippers of the One and Only God. But in all great civilisations of that time ruled the same political/economic tide, the same need of trade and economic development to overcome tribal fragmentation and warfare, so the same need for a unifying Figure. The Romans did it with the common worship of the Caesar, and later, under Constantine, of the Christian God. The latest One and Only God was the creation of Mohammed: Allah. To overcome the tribal fragmentation of Arabia, on behalf of trade and economic development. With nice result: the empire of the first Caliph’s was the most splendid civilisation of that time.

So there is nothing wrong with monotheism ?!

Monotheism was an inevitable political/economic formula in deep believing times, to overcome tribal fragmentation. But today there are three things wrong with it. The first thing is that the One and Only God is so hostile against women.

Yes! Why, for gods sake, is He so hostile against women?!

That is because, in that agrarian times, the core of the religion was the charming of the fruitfulness of fields and cattle. Remember that agriculture was women’s business, so the rituals and charming, the holy places and offerings were female and the most important gods were goddesses. So for the unifying of the Jewish tribes the One and Only had to destroy all the old religions! You can read it in your Bible: II Kings 22 and 23.

Ah! That’s why He was a jealous God!

Right! The second thing is that the belief in the One and Only True God makes believers unscrupulous and heartless because it draws believers’ commitment away from his fellow-men and concentrates it upon God. It can get a nasty affect on insecure, unbalanced, frustrated individuals, who feel themselves inferior and denigrated and hopeless. These individuals can ‘see the Light!’ They can become radicalized. All of a sudden their problems are melted away, in the fire of their devotion to the One and Only God (and in the warm group of fellow-believers or in the financed environment of the monastery or the mosque)! From feeling themselves nothing they now feel themselves superior: against the non-believers! They are warriors for God! Each inhumanity and criminality becomes ‘good’ when done for God!

In the splendour of Gods Light all things, including fellow humans, are nothing. Even their own life is nothing anymore! When they die in the war for their God, they believe to be united with Him! (And Muslims, in their extra sexual frustration, believe they become endless sex!)

I said: from the beginning. The Jews had the Maccabees: warriors for God. In the whole history of monotheism there were fanatics who attacked and murdered fellow humans and complotted with ‘common’ criminals.

The third wrong thing is recent. The political/economic tide of today can nothing with the fragmentation of the market in monotheistic blocks. The market is globalizing and wants a global peace and freedom and safety. So the market wants a new, global and universal belief: in mankind. Global humanism. With a new, scientific based, Genesis story … (knock-knock!!)

Ah! That’s is my wife! Thanks for the beer! And for the Genesis story! I tell her I’ve just met a women-friendly prophet! Bye!!

No, tell her that I can make nice portraits of your grandchildren!! (business is business!) Bye!

commentaren